Topigen

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,025 g
Ilość
28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BIOGENED S.A.

Topigen - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Topigen - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Topigen - opis

Do stosowania w monoterapii u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 roku życia, z nowo rozpoznaną padaczką lub ramach zmiany leczenia na monoterapię.

Leczenie uzupełniające u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 roku życia z

- napadami drgawkowymi odogniskowymi, z wtórnym uogólnieniem lub bez,

- pierwotnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi,

- napadami drgawkowymi związanymi z zespołem Lennoxa-Gastauta.

Topigen - skład

Topigen, 25 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg topiramatu {Topiramatum).

Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna. Każda tabletka zawiera 17,04 mg laktozy.

Topigen, 50 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg topiramatu (Topiramatum).

Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna. Każda tabletka zawiera 34,08 mg laktozy.

Topigen, 100 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg topiramatu (Topiramatum).

Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna. Każda tabletka zawiera 68,17 mg laktozy.

Topigen, 200 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg topiramatu (Topiramatum).

Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna. Każda tabletka zawiera 136,34 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Topigen - dawkowanie

Dobierając dawkę należy kierować się obrazem klinicznym. Produkt leczniczy dostępny jest w tabletkach o różnej mocy, aby możliwe było dobranie odpowiedniej dawki.

Dawkowanie w monoterapii

W przypadku zmiany leczenia na monoterapię topiramatem zaleca się stopniowe odstawianie wcześniej stosowanej substancji przeciwpadaczkowej. Po odstawieniu leków przeciwpadaczkowych indukujących enzymy dochodzi do zwiększenia stężenia topiramatu w osoczu. Dlatego jeśli są wskazania kliniczne, może być konieczne stosowanie mniejszej dawki topiramatu.

Dorośli:

Ustalanie dawkowania należy rozpoczynać od podawania 25 mg topiramatu na dobę wieczorem przez 1 tydzień. Dawkę należy następnie zwiększać w odstępach jedno- lub dwutygodniowych o 25-50 mg topiramatu/dobę, podawanego w dwóch dawkach podzielonych.

Zalecana początkowa dawka docelowa w przypadku monoterapii topiramatem u dorosłych wynosi 100 mg/dobę, a maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 500 mg.

Młodzież i dzieci w wieku > = 2 lat:

Ustalanie dawkowania należy rozpoczynać od dawki 0,5-1 mg/kg masy ciała na dobę podawanej wieczorem przez I tydzień. Dawkę należy następnie zwiększać w odstępach co 1 lub 2 tygodnie o 0,5-

1 mg/kg masy ciała leku na dobę, podawanego w dwóch dawkach podzielonych.

Zalecana początkowa dawka docelowa w przypadku monoterapii topiramatem u dzieci w wieku

2 i więcej lat wynosi 3-6 mg/kg mc./dobę.

Dawkowanie w leczeniu uzupełniającym

Dorośli:

Ustalanie dawkowania należy rozpoczynać od podawania 25-50 mg topiramatu na dobę wieczorem przez 1 tydzień. Dawkę należy następnie zwiększać w odstępach co I lub 2 tygodnie o 25-50 mg topiramatu/dobę, podawanego w dwóch dawkach podzielonych. U niektórych pacjentów możliwe jest podawanie leku w pojedynczej dawce dobowej.

Zakres podtrzymujących dawek dobowych w leczeniu uzupełniającym u dorosłych wynosi od 200 mg do 400 mg topiramatu/dobę, podawanego w dwóch dawkach podzielonych.

Młodzież i dzieci w wieku > =2 lat:

Zalecany zakres dawkowania w leczeniu uzupełniającym u dzieci od 2 r.ż. wynosi 5-9 mg topiramatu/kg masy ciała/dobę, podawanych w dwóch dawkach podzielonych. Ustalanie dawkowania należy rozpoczynać od podawania 25 mg topiramatu/dobę (lub mniejszej dawki, zgodnie z zakresem dawkowania od 0,5 do 1 mg/kg masy ciała/dobę) wieczorem przez 1 tydzień. Dawkę należy następnie zwiększać w odstępach co 1 lub 2 tygodnie o około 1 mg/kg masy ciała/dobę, w dwóch dawkach podzielonych.

Badano podawanie dawek dobowych do 30 mg/kg masy ciała/dobę, które były na ogół dobrze tolerowane.

Dodatkowe informacje na temat dawkowania

Dostosowanie dawek:

W razie potrzeby można zwiększać dawki o mniejszą ilość leku lub stosować dłuższe przerwy między kolejnymi korektami dawkowania.

Nie ma konieczności monitorowania stężenia topiramatu w osoczu, aby zoptymalizować leczenie, ponieważ nie stwierdza się bezpośredniej zależności między tym stężeniem a skutecznością terapii.

Przerywanie leczenia: Patrz punkt 4.4.

Pacjenci poddawani hemodializom:

Topiramat jest usuwany z osocza podczas hemodializy, dlatego w dniach jej wykonywania należy podać pacjentowi dodatkową dawkę w wysokości około połowy stosowanej dawki dobowej. Dodatkową dawkę należy podać w postaci dwóch dawek podzielonych: bezpośrednio przed rozpoczęciem i z chwilą zakończenia zabiegu hemodializy. Wielkość dawki dodatkowej zależy od metody dializy lub stosowanego sprzętu.

Sposób podawania

Topigen można przyjmować niezależnie od posiłków.

Tabletki powlekane należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu.

Topigen - środki ostrożności

Przerwanie leczenia:

U pacjentów z napadami drgawkowymi lub padaczką w wywiadzie, jak i bez takiej historii choroby, leki przeciwpadaczkowe, w tym topiramat, powinny być odstawiane stopniowo, aby ograniczyć do minimum możliwość napadów i wzrost częstości ich występowania. W badaniach klinicznych u dorosłych z padaczką dawki dobowe zmniejszano co tydzień o 50-100 mg. W badaniach klinicznych u dzieci topiramat wycofywano stopniowo w okresie od 2 do 8 tygodni. W razie konieczności szybkiego odstawienia ze względów medycznych leku zawierającego topiramat zaleca się właściwe monitorowanie pacjenta.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat:

Produktu leczniczego Topigen nie należy stosować u dzieci poniżej 2 r.ż., ponieważ brak wystarczających doświadczeń ze stosowaniem topiramatu w tej grupie wiekowej.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek:

Główna droga eliminacji topiramatu i jego metabolitów prowadzi przez nerki. Dlatego lek należy podawać ostrożnie pacjentom z zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min). Taką ewentualność nerek należy brać pod uwagę w przypadku pacjentów w podeszłym wieku. Zaleca się rozpoczynanie leczenia u tych pacjentów od niskiej dawki topiramatu i monitorowanie pacjenta pod kątem wystąpienia niekorzystnych reakcji. Pacjenci z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek uzyskują stężenie równowagi w osoczu po 10 do 15 dniach stosowania leku, w porównaniu do 4-8 dni u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Kamica nerkowa:

Niektórzy pacjenci, zwłaszcza ci ze skłonnością do kamicy nerkowej, mogą być narażeni na zwiększone ryzyko tworzenia się kamieni nerkowych i związanych z nimi objawów podmiotowych i przedmiotowych, takich jak kolka nerkowa, ból w okolicy nerek lub ból w boku. Do czynników ryzyka kamicy nerkowa należą: powstawanie kamieni w przeszłości, kamica nerkowa w wywiadzie rodzinnym i hiperkalciuria (nadmierne wydalanie wapnia z moczem). Jednak żaden z tych czynników ryzyka nie pozwala na niezawodne przewidzenie powstawania kamieni nerkowych w trakcie leczenia topiramatem. Ponadto zwiększone ryzyko dotyczy także pacjentów przyjmujących inny lek związany z kamicą nerkową (patrz punkt 4.5).

Zaburzona czynność wątroby:

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby topiramat należy podawać ostrożnie, ponieważ klirens topiramatu może być u nich zmniejszony.

Ostra krótkowzroczność i wtórna jaskra wąskiego kąta:

Podczas leczenia topiramatem stwierdzano ostrą krótkowzroczność z wtórną jaskrą wąskiego kąta przesączania, czemu może towarzyszyć wysięk nadrzęskowy, prowadzący do przemieszczenia soczewki i tęczówki do przodu. Do objawów należały nagle pogorszenie ostrości wzroku i/lub ból oczu. W badaniach okulistycznych stwierdzano spłycenie komory przedniej, przekrwienie (zaczerwienienie) oczu i zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, ze zwężeniem źrenicy lub bez. Objawy te występowały zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, na ogół w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia leczenia topiramatem. W takiej sytuacji leczenie topiramatem należy natychmiast przerwać i podjąć postępowanie mające na celu szybkie obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Kwasica metaboliczna:

Podczas leczenia topiramatem może się rozwinąć hiperchloremiczna kwasica metaboliczna bez luki anionowej (tj. obniżenie stężenia dwuwęglanów w surowicy poniżej normy u pacjenta bez zasadowicy oddechowej) z powodu zahamowania przez lek anhydrazy węglanowej w nerkach. Najczęściej do obniżenia stężenia dwuwęglanów dochodzi wcześnie w trakcie leczenia topiramatem, chociaż może ono wystąpić w dowolnym jego momencie. Efekt ten ma na ogól charakter łagodny do umiarkowanego (średnie obniżenie o 4 mmol/1 w przypadku stosowania dawek dobowych 100 mg i powyżej u dorosłych i o około 6 mg/kg/dobę u dzieci). Rzadko obserwowano obniżenie stężenia dwuwęglanów do wartości poniżej 10 mmol/1. Stany lub rodzaje leczenia, które predysponują do rozwoju kwasicy (takie jak choroba nerek, ciężkie zaburzenia oddychania, stan drgawkowy, biegunka, zabieg chirurgiczny, dieta ketogenna lub niektóre leki), mogą działać addycyjne na efekt obniżenia stężenia dwuwęglanów wywierany przez topiramat.

Przewlekła kwasica metaboliczna u dzieci może prowadzić do obniżenia tempa wzrastania. Nie prowadzono systematycznych badań nad wpływem topiramatu na wzrost i kości w populacji dzieci ani u dorosłych.

Przewlekła kwasica metaboliczna zwiększa ryzyko powstawania kamieni nerkowych i może prowadzić do osteopenii.

W trakcie leczenia topiramatem u pacjentów należy wykonywać badania kontrolne pod kątem kwasicy metabolicznej. Zależnie od stanu klinicznego monitorowanie może obejmować oznaczenia stężenia dwuwęglanów w surowicy, przebieg zmian stężenia chlorków w surowicy lub wykonywanie gazometrii. Jeżeli rozwinie się i będzie się utrzymywać kwasica metaboliczna, należy rozważyć zredukowanie dawki lub odstawienie topiramatu (ze stopniowym obniżaniem dawkowania).

Zmiany nastroju /depresja:

U pacjentów leczonych topiramatem stwierdzano zwiększoną częstość depresji i zmian nastroju.

Próby samobójcze:

W podwójnie ślepej fazie badań klinicznych obejmujących stosowanie leku w zatwierdzonych i badanych klinicznie wskazaniach próby samobójcze występowały z częstością 0,003 (13 przypadków/3999 osobolat) podczas stosowania topiramatu w porównaniu do 0 (0 przypadków/1430 osobolat) podczas stosowania placebo.

Suplementacja kalotyczna:

U pacjentów z redukcją masy ciała w trakcie leczenia topiramatem należy rozważyć zastosowanie środków dietetycznych lub zwiększenie ilości przyjmowanych pokarmów.

Właściwe nawodnienie:

Właściwe nawodnienie odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ może zmniejszyć ryzyko powstania kamieni nerkowych. Ponadto może zmniejszyć ryzyko zdarzeń niepożądanych związanych ze podwyższeniem temperatury przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz w przypadku przebywania w szczególnie ciepłym środowisku (patrz punkt 4.8).

Ten lek zawiera laktozę. Leku nie powinni przyjmować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi chorobami typu nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy typu Lapp czy zespołu złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

Topigen - przedawkowanie

Objawy:

Donoszono o przypadkach przedawkowania topiramatu. Do stwierdzonych objawów należały: bóle głowy, drgawki, senność, zaburzenia mowy, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia myślenia, letarg, zaburzenia koordynacji, stupor, niedociśnienie tętnicze, bóle brzucha, pobudzenie, zawroty głowy i depresja. W większości przypadków nie stwierdzono ciężkich konsekwencji klinicznych tych objawów, jednak obserwowano zgony po równoczesnym przedawkowaniu kilku leków, w tym topiramatu.

Przedawkowanie topiramatu może prowadzić do ciężkiej kwasicy metabolicznej i hipokalemii (patrz punkt 4.4).

Pacjenta, który przyjął dawkę topiramatu oszacowaną na 96-110 g, przyjęto do szpitala w stanie śpiączki trwającej 20-24 godziny. Chory powrócił do zdrowia po 3-4 dniach.

Leczenie:

W przypadku ostrego przedawkowania topiramatu, jeżeli lek przyjęto niedawno, należy natychmiast opróżnić żołądek przez płukanie lub wywołanie wymiotów. W badaniach in vitro wykazano, że topiramat jest adsorbowany przez aktywowany węgiel drzewny. Należy zastosować ogólne leczenie wspomagające i środki ostrożności. Wykazano, że hemodializa jest bardzo skutecznym sposobem usuwania topiramatu z krwi. Pacjent powinien być dobrze nawadniany.

Topigen - przeciwwskazania

Nie należy stosować leczenia produktem Topigen pacjentów z nadwrażliwością na jego substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Topigen - działania niepożądane

Przemijające działania niepożądane związane z wpływem leku na ośrodkowy układ nerwowy mogą wystąpić zwłaszcza na początku leczenia i w fazie stopniowych zmian dawkowania. Zwiększanie dawek o mniejsze ilości leku lub stosowanie dłuższych przerw między zmianami dawkowania mogą prowadzić do zmniejszenia lub ustąpienia objawów związanych z wpływem leku na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak zmęczenie, zaburzenia mowy/ problemy z mówieniem lub spowolnienie psychoruchowe.

Badania kliniczne

Większość najczęściej stwierdzanych zdarzeń niepożądanych w badaniach klinicznych wykazywała nasilenie łagodne lub umiarkowane i zależność od dawki leku.

Zdarzenia niepożądane zależne od dawki rozpoczynały się na ogół w fazie stopniowego zwiększania dawkowania i często utrzymywały się w fazie leczenia podtrzymującego, nieczęsto jednak ujawniały się dopiero w fazie leczenia podtrzymującego.

Szybsze tempo zwiększania dawkowania i większe dawki początkowe wiązały się z częstszymi zdarzeniami niepożądanymi, które prowadziły do przerwania leczenia.

Dorośli

Bardzo często (> =1/10):

Zmęczenie, zawroty głowy, ataksja, zaburzenia mowy/ problemy z mówieniem, parestezje, oczopląs, senność, nerwowość, spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia pamięci, splątanie, jadłowstręt, lęk, trudności z koncentracją/skupieniem uwagi, depresja, nudności, zmniejszenie masy ciała, ból głowy, podwójne widzenie i inne zaburzenia widzenia.

Często (> =1/100 do < 1/10):

Psychozy, objawy psychotyczne i zachowania agresywne, zaburzenia smaku, pobudzenie ruchowe lub psychiczne, zaburzenia poznawcze, zmiany nastroju, labilność emocjonalna, problemy z koordynacją, nieprawidłowy chód, apatia, dolegliwości brzuszne, osłabienie, zaburzenia nastroju, leukopenia, kamica nerkowa, drżenia mięśniowe.

W badaniach klinicznych rzadko obserwowano myśli i próby samobójcze i bardzo rzadko występowały samobójstwa.

Bardzo rzadko donoszono o incydentach zakrzepowo-zatorowych (w pojedynczych przypadkach). Nie potwierdzono ich związku przyczynowego ze stosowaniem topiramatu.

Dzieci w wieku 2 i więcej lat

Poza wymienionymi powyżej działaniami niepożądanymi, u dzieci w wieku 2 i więcej lat obserwowano w badaniach klinicznych następujące działania niepożądane: hiperkinezy, omamy, nieprawidłowe zachowanie, zwiększone wydzielanie śliny.

Doświadczenia porejestracyjne

Podane poniżej częstości odnoszą się do spontanicznych zgłoszeń działań niepożądanych (dotyczą szacunkowej ekspozycji w odniesieniu do osobolat leczenia) i nie stanowią dokładniejszych oszacowań niż uzyskane na podstawie badań klinicznych i eksperymentalnych.

Otrzymano zgłoszenia przypadków zwiększenia stężenia enzymów wątrobowych u pacjentów przyjmujących topiramat z innymi lekami i bez. Uzyskano pojedyncze doniesienia o zapaleniu wątroby i jej niewydolności u pacjentów stosujących wiele różnych leków podczas leczenia topiramatem.

Istnieją również pojedyncze zgłoszenia pęcherzowych odczynów na skórze i błonach śluzowych (w tym rumienią wielopostaciowego, pęcherzycy, zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej nekrolizy naskórkowej). Większość z tych zdarzeń wystąpiła u pacjentów przyjmujących inne leki, które również wiązano z pęcherzowymi odczynami na skórze i błonach śluzowych.

Rzadko podczas stosowania topiramatu stwierdzano zmniejszenie wydzielania potu, głównie u dzieci.

Rzadko (> = 1/10 000 do < 1/1000):

Jadło wstręt, depresja*1, pobudzenie psychiczne/ruchowe, senność, parestezje, drgawki, ból głowy, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, nudności, łysienie, kamica nerkowa*1, zmęczenie, zmniejszenie masy ciała.

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Leukopenia i neutropenia, małopłytkowość, kwasica metaboliczna', zmniejszone łaknienie, hiperamonemia , bezsenność, stan splątania, zaburzenia psychotyczne, agresja, omamy, myśli samobójcze, próby samobójcze i samobójstwo*, zaburzenia języka, zaburzenia mowy, zaburzenia smaku, niepamięć, zaburzenia pamięci, drgawki (zespół odstawienia)*, krótkowzroczność, jaskra wąskiego kąta , ból oczu, biegunka, bóle brzucha, wymioty, osutki skórne, gorączka, złe samopoczucie, osłabienie.

(patrz punkt 4.4) ** (patrz punkt 4.5)

Topigen - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

U dzieci matek, które przyjmowały lek przeciwpadaczkowy podczas ciąży, stwierdza się 2-3 razy wyższe ryzyko wad wrodzonych w porównaniu do dzieci, których matki nie przyjmowały leków przeciwpadaczkowych w tym okresie. Wykazano teratogenność i embriotoksyczność topiramatu w badaniach na różnych gatunkach zwierząt (patrz punkt 5.3). Najczęściej obserwowane wady to rozszczepienie warg, wady rozwojowe układu sercowo-naczyniowego i uszkodzenia cewy nerwowej. U ludzi topiramat przenika przez barierę łożyskową. W związku z tym zaleca się prenatalne badania diagnostyczne pozwalające wcześnie wykryć wady wrodzone (badania ultrasonograficzne).

Dopuszczalne jest stosowanie topiramatu podczas ciąży wyłącznie wtedy, gdy nie są dostępne żadne inne możliwości leczenia i jeżeli potencjalna korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem u dziecka.

Ponieważ jednoczesne stosowanie kilku leków przeciwpadaczkowych (politerapia) w trakcie ciąży jeszcze bardziej zwiększa ryzyko rozwoju wad wrodzonych u płodu, topiramat powinien być stosowany przez kobiety w ciąży w monoterapii i w najmniejszej skutecznej dawce.

Kobiety planujące ciąże lub te, które potencjalnie mogą być w ciąży, powinny otrzymać poradę specjalistyczną. Należy ponownie rozważyć konieczność leczenia przeciwpadaczkowego, jeśli kobieta planuje zajście w ciążę.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą być informowane o konieczności planowania i monitorowania ewentualnej ciąży. Jeśli zajdą w ciążę w trakcie leczenia topiramatem lub jeżeli leczenie topiramatem stanie się konieczne w trakcie ciąży, należy starannie ocenić niezbędność wyeliminowania drgawek wobec ryzyka, jakie niesie to leczenie dla płodu.

W żadnych okolicznościach nie należy przerywać leczenia topiramatem bez starannego rozważenia stosunku ryzyka do korzyści przez lekarza, ponieważ niekontrolowane drgawki mogą mieć poważne następstwa u matki i płodu.

U noworodków urodzonych przez matki stosujące topiramat w trakcie ciąży, niekiedy w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, obserwowano bardzo rzadkie przypadki spodziectwa. Nie ustalono związku przyczynowego z podawaniem topiramatu.

Laktacja:

Topiramat przenika do mleka matki i nie można wykluczyć wystąpienia niekorzystnych reakcji u niemowlęcia karmionego piersią, dlatego produktu Topigen nie należy stosować w trakcie laktacji. Należy przerwać karmienie piersią w przypadku bezwzględnej konieczności zastosowania leczenia produktem Topigen.

Topigen - prowadzenie pojazdów

Topiramat ma duży wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Topiramat działa na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) i może powodować zawroty głowy, senność i podobne objawy, zwłaszcza na początku leczenia, nawet w przypadku stosowania go zgodnie z zaleceniami. Może to niekorzystnie wpłynąć na zdolność do prowadzenia samochodu lub obsługiwania maszyn, szczególnie w sytuacji przyjęcia leku jednocześnie z alkoholem.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Topigen - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Topiramatum

  Substancja o działaniu przeciwpadaczkowym. Stosowana w leczeniu napadów padaczkowych częściowych (a więc pojawiających się tylko w jednym obszarze mózgu) lub napadów wtórnie uogólnionych (a więc obejmujących obszar mózgu). Substancja ta wykazuje również skuteczność w leczeniu drgawek w przebiegu choroby zwanej zespołem Lennoxa i Gastauta oraz zapobieganiu migreny u osób dorosłych.

  Dostępne opakowania
  Topigen

  Topigen

  tabletki powlekane - 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) - 0,025 g
  BIOGENED S.A.
  Topigen

  Topigen

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,025 g
  BIOGENED S.A.
  Topigen

  Topigen

  tabletki powlekane - 56 tabl. (8 blist.po 7 szt.) - 0,025 g
  BIOGENED S.A.
  Topigen

  Topigen

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,025 g
  BIOGENED S.A.
  Topigen

  Topigen

  tabletki powlekane - 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) - 0,05 g
  BIOGENED S.A.
  Topigen

  Topigen

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,05 g
  BIOGENED S.A.
  Topigen

  Topigen

  tabletki powlekane - 56 tabl. (8 blist.po 7 szt.) - 0,05 g
  BIOGENED S.A.
  Topigen

  Topigen

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,05 g
  BIOGENED S.A.
  Topigen

  Topigen

  tabletki powlekane - 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) - 0,1 g
  BIOGENED S.A.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Dramatyczny apel do ministra zdrowia (WIDEO)

  Dramatyczny apel do ministra zdrowia (WIDEO)

  Przeszczep to często jedyna szansa na ratowanie życia dziecka. Rodzice cieszą się, gdy zostanie znaleziony dawca do przeszczepu. Jednak udana operacja to dopiero początek, po przeszczepie dziecko musi cały czas przyjmować leki. Zmiany w liście leków...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...