Titlodine

zobacz opinie o produkcie »
Cena
35,15 zł
Forma
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde
Dawka
4 mg
Ilość
7 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PHARMATEN S.A.

Titlodine - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nawrót zapalenia pęcherza moczowego, ból brzucha i powiększone węzły chłonne w pachwinach

Witam. Miesiąc temu będąc u lekarza rodzinnego dowiedziałam się o złych wynikach moczu i miałam zapalenie pęcherza moczowego (co często mi się zdarza) oraz mam kamień na lewej nerce. Pani doktor przepisała mi Titlodine i Biseptol, brałam też urofuragine , no-spe itp... Infekcja znów wróciła i ciągle boli mnie brzuch, mam powiększone węzły chłonne w pachwinach. Co mogą...

Titlodine - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Titlodine - opis

Produkt leczniczy Titlodine wskazany jest w leczeniu objawowym nietrzymania moczu z nagłym parciem i (lub) zwiększonej częstotliwości oddawania moczu oraz nagłych parć mogących wystąpić u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Titlodine - skład

Jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda zawiera 2 mg tolterodyny winianu, co odpowiada 1,370 mg tolterodyny.

Jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda zawiera 4 mg tolterodyny winianu, co odpowiada 2,740 mg tolterodyny.

Każda 2 mg kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda zawiera 32,704 - 34,496 mg laktozy jednowodnej.

Każda 4 mg kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda zawiera 65,408 - 68,992 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Titlodine - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku)

Zalecana dawka wynosi 4 mg raz na dobę, za wyjątkiem pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR ≤ 30 ml/min), dla których zalecana dawka wynosi 2 mg raz na dobę (patrz punkt 4.4 i 5.2). W przypadku wystąpienia uciążliwych działań niepożądanych dawka może zostać zmniejszona z 4 mg do 2 mg raz na dobę.

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde mogą być przyjmowane z pokarmem lub bez i muszą być połknięte w całości.

Wyniki leczenia należy poddać ocenie po 2-3 miesiącach (patrz punkt 5.1).

Dzieci i młodzież

Skuteczność stosowania produktu leczniczego Titlodine u dzieci nie została wykazana (patrz punkt 5.1). W związku z tym stosowanie produktu leczniczego Titlodine u dzieci nie j est wskazane.

Titlodine - środki ostrożności

Należy zachować ostrożność stosując tolterodynę u pacjentów, u których występuje:

- istotna przeszkoda podpęcherzowa z ryzykiem zatrzymania moczu;

- choroby przebiegające z niedrożnością przewodu pokarmowego, np. zwężenie odźwiernika;

- niewydolność nerek (patrz punkt 4.2 i 5.2);

- choroby wątroby (patrz punkt 4.2 i 5.2);

- neuropatia autonomiczna;

- przepuklina rozworu przełykowego;

- ryzyko wystąpienia osłabionej motoryki przewodu pokarmowego.

Wykazano, że wielokrotne dobowe dawki tolterodyny o natychmiastowym uwalnianiu wynoszące 4 mg (dawka terapeutyczna) i 8 mg (dawka większa od terapeutycznej) wydłużają odstęp QTc (patrz punkt 5.1). Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest jasne i zależy od indywidualnych czynników ryzyka i podatności pacjenta.

Należy zachować ostrożność stosując tolterodynę u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT obejmującymi:

- wrodzone lub udokumentowane nabyte wydłużenie odcinka QT;

- zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia, hipomagnezemia, hipokalcemia;

- bradykardia;

- istotne, obecne wcześniej choroby serca (np. kardiomiopatia, niedokrwienie mięśnia sercowego, niemiarowość rytmu, zastoinowa niewydolność serca);

- jednoczesne stosowanie leków powodujących wydłużenie odstępu QT, w tym leki przeciwarytmiczne z klasy IA (np. chinidyna, prokainamid) i z klasy III (np. amiodaron, sotalol).

Jest to szczególnie istotne w przypadku przyjmowania silnych inhibitorów CYP3A4 (patrz punkt 5.1).

Należy unikać jednoczesnego leczenia silnymi inhibitorami CYP3A4 (patrz punkt 4.5. Interakcje).

Podobnie, jak w przypadku każdego leczenia objawów parć naglących i nietrzymania moczu, przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć organiczne przyczyny występowania parcia i częstomoczu.

Ten produkt leczniczy zawiera około 67,2 mg laktozy (33,6 mg glukozy i 33,6 mg galaktozy) w jednej dawce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

Ten produkt leczniczy zawiera 0,00404 mmol (lub 0,092988 mg) sodu w jednej dawce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów wymagających stosowania diety z kontrolowaną ilością sodu.

Titlodine - przedawkowanie

Największą dawką winianu tolterodyny podaną ochotnikom była dawka 12,8 mg podana jako dawka pojedyncza w postaci o natychmiastowym uwalnianiu. Najcięższymi zaobserwowanymi działaniami niepożądanymi były zaburzenia akomodacji oraz trudności w oddawaniu moczu.

W przypadku przedawkowania tolterodyny, należy zastosować płukanie żołądka i podać węgiel aktywowany. Objawy należy leczyć następująco:

- ciężkie, ośrodkowe działania przeciwcholinergiczne (np. halucynacje, silne pobudzenie): leczenie fizostygminą;

- drgawki i wyraźne pobudzenie: leczenie benzodiazepinami;

- niewydolność oddechowa: leczenie poprzez sztuczne oddychanie;

- tachykardia: leczenie beta-blokerami;

- zatrzymanie moczu: leczenie poprzez cewnikowanie;

- rozszerzenie źrenic: leczenie kroplami do oczu z pilokarpiną i (lub) umieszczenie pacjenta w ciemnym pomieszczeniu.

Wydłużenie odstępu QT zaobserwowano w wyniku podawania tolterodyny w postaci o natychmiastowym uwalnianiu w całkowitej dawce dobowej 8 mg (dwukrotność zalecanej dawki dobowej tolterodyny o natychmiastowym uwalnianiu oraz równowartość trzykrotnego maksymalnego stężenia po podaniu w postaci kapsułki o przedłużonym uwalnianiu) przez 4 dni. W przypadku przedawkowania tolterodyny należy zastosować standardowe leczenie podtrzymujące wskazane przy wydłużeniu odstępu QT.

Titlodine - przeciwwskazania

Tolterodyna jest przeciwwskazana u pacjentów, u których występuje:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

- zatrzymanie moczu;

- niewyrównana jaskra z wąskim kątem przesączania;

- miastenia rzekomoporaźna;

- ciężkie wrzodziejące zapalenie okrężnicy;

- toksyczne rozszerzenie okrężnicy.

Titlodine - działania niepożądane

Ze względu na właściwości farmakologiczne tolterodyny, może ona powodować łagodne lub umiarkowane objawy przeciwmuskarynowe, takie jak suchość w jamie ustnej, niestrawność i suchość oczu.

Działania niepożądane zostały przedstawione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość została zdefiniowana jako: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1 /100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Tabela poniżej przedstawia dane uzyskane podczas badań klinicznych tolterodyny i po wprowadzeniu produktu na rynek. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym była suchość w jamie ustnej, która wystąpiła u 23,4% pacjentów leczonych tolterodyną SR i u 7,7% pacjentów otrzymujących placebo.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (≥ 1/10)

Często

(≥ 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(≥ 1/1000 do < 1/100)

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zapalenie zatok

Zaburzenia układu immunologicznego

Bliżej

nieokreślona nadwrażliwość

Reakcje

anafilaktoidalne

Zaburzenia psychiczne

Nerwowość

Splątanie, omamy, dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, senność, ból głowy

Parestezje, zaburzenia pamięci

Zaburzenia oka

Suchość oczu, zaburzenia widzenia (w tym

zaburzenia akomodacji)

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Palpitacje, niewydolność serca, arytmia

Tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Zaczerwienienie skóry

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej

Niestrawność, zaparcie, ból brzucha, wzdęcie, biegunka

Refluks żoładkowo-przełykowy, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk

naczynioruchowy, suchość skóry

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bezmocz

Zatrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie,

obrzęki

obwodowe

Ból w klatce piersiowej

U pacjentów leczonych inhibitorami cholinoesterazy z powodu demencji po rozpoczęciu leczenia tolterodyną odnotowano przypadki nasilenia objawów demencji (np. splątanie, dezorientacja, omamy).

Dzieci i młodzież

W dwóch, randomizowanych badaniach klinicznych III fazy, kontrolowanych placebo, z podwójnie ślepą próbą, prowadzonych przez ponad 12 tygodni z udziałem 710 pacjentów pediatrycznych, odsetek pacjentów z zakażeniami układu moczowego, biegunkami i zaburzeniami zachowania był wyższy u pacjentów leczonych tolterodyną w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo (zakażenia układu moczowego: tolterodyna 6,8%, placebo 3,6%; biegunka: tolterodyna 3,3%, placebo 0,9%); zaburzenia zachowania: tolterodyna 1,6%, placebo 0,4%) (patrz punkt 5.1).

Titlodine - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tolterodyny przez kobiety w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Dlatego też, stosowanie tolterodyny w trakcie ciąży nie jest wskazane.

Karmienie piersią

Brak dostępnych danych dotyczących przenikania tolterodyny do mleka ludzkiego. Należy unikać stosowania tolterodyny w okresie karmienia piersią.

Płodność

Brak dostępnych danych dotyczących płodności.

Titlodine - prowadzenie pojazdów

Ponieważ ten produkt leczniczy może powodować zaburzenia akomodacji i wpływać na czas reakcji, zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Titlodine - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tolterodini tartras

  Substancja ta jest silnym antagonistą kompetycyjnym muskarynowych receptorów cholinergicznych. Działa, hamując skurcze mięśni wypieracza pęcherza moczowego. Stosuje się ją w przypadku niestabilnego wypieracza pęcherza moczowego z występującym parciem naglącym, a także w częstomoczu lub nietrzymaniu moczu wynikającym z parcia.

  Dostępne opakowania
  Titlodine

  Titlodine

  kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde - 7 kaps. - 4 mg
  PHARMATEN S.A.
  Titlodine

  Titlodine

  kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde - 14 kaps. - 4 mg
  PHARMATEN S.A.
  Titlodine

  Titlodine

  kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde - 30 kaps. - 4 mg
  PHARMATEN S.A.
  Titlodine

  Titlodine

  kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde - 49 kaps. - 4 mg
  PHARMATEN S.A.
  Titlodine

  Titlodine

  kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde - 84 kaps. - 4 mg
  PHARMATEN S.A.
  Titlodine

  Titlodine

  kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde - 98 kaps. - 4 mg
  PHARMATEN S.A.
  Titlodine

  Titlodine

  kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde - 100 kaps. - 4 mg
  PHARMATEN S.A.
  Titlodine

  Titlodine

  kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde - 200 kaps. - 4 mg
  PHARMATEN S.A.
  Titlodine

  Titlodine

  kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde - 14 kaps. - 2 mg
  PHARMATEN S.A.
  Powiązane artykuły
  Specjalistyczna pielęgnacja i ochrona skóry przy nietrzymaniu moczu

  Ochrona skóry przy nietrzymaniu moczu

  Ochrona skóry przy nietrzymaniu moczu

  Uszkodzenia skóry przy nietrzymaniu moczu Osoby z nietrzymaniem moczu czesto borykają się również z uszkodzeniami skórnymi, np. zapaleniem skóry. Wróć do artykułu i dowiedz się więcej.

  Masz kontrolę - ważny męski temat

  Nietrzymanie moczu u mężczyzn. Sprawdź, jak sobie z nim radzić

  Nietrzymanie moczu u mężczyzn. Sprawdź, jak sobie z nim radzić

  Nietrzymanie moczu wydawałoby się dolegliwością pojawiającą się tylko u kobiet, szczególnie po przebytych porodach, tymczasem nic bardziej mylnego. Schorzenie dotyka również mężczyzn i okazuje się, że w ich przypadku występuje dość często. Nietrzymanie...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Wysiłkowe nietrzymanie moczu. Nie wstydź się! Wylecz!

  Wysiłkowe nietrzymanie moczu. Nie wstydź się! Wylecz!

  Do tej krępującej sytuacji może dojść podczas kichania, kaszlu, szybkiego marszu, wchodzenia po schodach czy schylania się. Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM), bo o nim mowa, może dotyczyć każdego - zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Niezależnie od płci,...

  Zabiegi

  Załonowe podwieszenie szyi pęcherza

  Nietrzymanie moczu to niemożliwy do opanowania wyciek moczu przez cewkę moczową. Problemy z pęcherzem moczowym mogą być objawem różnych schorzeń. Rodzaje nietrzymania moczu to np. wysiłkowe nietrzymanie moczu, nietrzymanie moczu z parcia (pęcherz nadreaktywny),...

  Przyczyny nietrzymania moczu

  Leki vs. nietrzymanie moczu (WIDEO)

  Leki vs. nietrzymanie moczu (WIDEO)

  Wpływ leków na nasilenie nietrzymania moczu Jeśli chodzi o czynniki, które mogą przyczyniać się do nietrzymania moczu to wymienia się: zakażenia układu moczowego, urazy, alkoholizm, wiek, przebyte zabiegi operacyjne układu moczowo-płciowego i końcowego...

  Leczenie nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu - kiedy się leczyć? (WIDEO)

  Nietrzymanie moczu - kiedy się leczyć? (WIDEO)

  Leczenie w przypadku nietrzymania moczu Niezależny od woli wypływ moczu przez cewkę moczową o takiej częstości i w takiej ilości, że problem ten utrudnia życie prywatne i zawodowe określa się terminem nietrzymania moczu. Jest to jedna z bardziej wstydliwych...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Przyczyny nietrzymania moczu

  Przyczyny nietrzymania moczu

  Inkontynencja, czyli nietrzymanie moczu, to nie choroba - jedynie jej objaw. Do wystąpienia inkontynencji mogą przyczynić się złe nawyki, schorzenia oraz zaburzenia fizyczne. Ustalenie przyczyny ma decydujące znaczenie w doborze metody leczenia tej wstydliwej...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Leczenie nietrzymania moczu

  Leczenie nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu jest to stan mimowolnego wyciekania moczu, który może być obiektywnie stwierdzony i stanowi problem socjologiczny i higieniczny. W okresie menopauzy nawet do 60% kobiet cierpi na tę przypadłość, może jednak pojawić się u osób w każdym...