Telmisartan EGIS

zobacz opinie o produkcie »
Cena
27,05 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,08 g
Ilość
14 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Telmisartan EGIS - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Telmisartan EGIS - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Telmisartan EGIS - opis

Nadciśnienie tętnicze

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym

Zmniejszenie chorobowości sercowo-naczyniowej u pacjentów z:

? jawną miażdżycą naczyń (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba tętnic obwodowych w wywiadzie) lub

? cukrzycą typu 2 z udokumentowanym uszkodzeniem narządów docelowych.

Telmisartan EGIS - skład

 

Każda tabletka zawiera 20 mg telmisartanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 108,675 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej)

 

Każda tabletka zawiera 40 mg telmisartanu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 217,35 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej)

 

Każda tabletka zawiera 80 mg telmisartanu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 434,70 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej)

Telmisartan EGIS - dawkowanie

Dawkowanie

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego:

 

Zazwyczaj skuteczna dawka wynosi 40 mg jeden raz na dobę. U niektórych chorych poprawa może nastąpić już po dawce 20 mg. W przypadku braku zadowalającego działania hipotensyjnego, dawka telmisartanu może być zwiększona maksymalnie do  80 mg jeden raz na dobę. Telmisartan można zastosować w skojarzeniu z tiazydowymi lekami moczopędnymi takimi jak hydrochlorotiazyd, który jak wykazano, posiada działanie addycyjne w stosunku do obniżającego ciśnienie krwi działania telmisartanu (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1).. W przypadku, kiedy rozważane jest zwiększenie dawki, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe jest osiągane po czterech do ośmiu tygodni od rozpoczęcia leczenia (patrz punkt 5.1).

 

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym:

 

Zalecana dawka to 80 mg raz na dobę. Nie wiadomo, czy dawki mniejsze niż 80 mg telmisartanu są skuteczne w zmniejszeniu częstości zachorowań z przyczyn sercowo-naczyniowych.

 

Zaleca się ścisłą kontrolę ciśnienia tętniczego podczas rozpoczynania podawania telmisartanu w celu zmniejszenia częstości zachorowań z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz w razie konieczności, modyfikację dawki leków obniżających ciśnienie tętnicze.

 

Specjalne grupy pacjentów:

 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna. Ze względu na ograniczoną ilość doświadczeń ze stosowaniem telmisartanu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności  nerek lub poddawanych hemodializie, u pacjentów tych zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 20 mg (patrz punkt 4.4).

 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Telmisartan Egis jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3).U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby dawka nie powinna być większa niż 40 mg jeden raz na dobę (patrz punkt 4.4).

 

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku zmiana dawkowania nie jest konieczna.

 

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas  bezpieczeństwa i skuteczności stosowania telmisartanu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1 i 5.2 ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

 

Sposób podawania

Tabletki leku Telmisartan EGIS należy przyjmować doustnie raz dziennie, popijając płynem. Telmisartan EGIS można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

 

Środki ostrożności, które należy podjąć przed zastosowaniem produktu leczniczego

Lek Telmisartan EGIS należy przechowywać w zamkniętym blistrze ze względu na właściwości higroskopijne tabletek. Tabletki należy wyjmować z blistra tuż przed podaniem.

Telmisartan EGIS - środki ostrożności

Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia antagonistami receptora angiotensyny II u pacjentek w ciąży. O ile kontynuacja leczenia za pomocą antagonisty receptora angiotensyny II nie jest niezbędna u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leki przeciwnadciśnieniowe, które mają ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny II należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

 

Zaburzenia czynności wątroby

Nie wolno podawać preparatu Telmisartan EGIS u chorych z zastojem żółci, zaburzeniami w odpływie żółci lub z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3), ponieważ telmisartan jest wydalany głównie z żółcią U tych pacjentów można spodziewać się zmniejszenia klirensu wątrobowego telmisartanu. Telmisartan może być stosowany u chorych z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby jedynie z zachowaniem ostrożności.

 

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

Stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek podczas podawania leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron pacjentom z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy nerkowej  jednej czynnej nerki.

 

Zaburzenia czynności nerek i przeszczep nerki

U chorych z zaburzoną czynnością nerek zaleca się okresowe kontrolowanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy. Brak danych dotyczących stosowania telmisartanu u chorych, którym niedawno przeszczepiono nerkę.

 

Zmniejszenie objętości krwi krążącej

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową i(lub) zmniejszonym stężeniem sodu w wyniku intensywnego leczenia moczopędnego, ograniczenia spożycia soli, biegunki lub wymiotów może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze, szczególnie po pierwszej dawce telmisartanu,. Zaburzenia te powinny zostać wyrównane przed podaniem telmisartanu. Niedobory płynów i(lub) sodu powinny zostać wyrównane przed podaniem telmisartanu.

 

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS)

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS)

Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEi), antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane.

U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

 

Inne stany związane z pobudzeniem układu renina-angiotensyna-aldosteron

U pacjentów, u których napięcie naczyniowe i czynność nerek zależą głównie od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub z chorobami nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej) podawanie produktów leczniczych takich jak telmisartan wpływających na ten układ było związane z gwałtownym obniżeniem ciśnienia krwi, hiperazotemią, oligurią oraz rzadko, z ostrą niewydolnością nerek (patrz punkt 4.8).

 

Pierwotny aldosteronizm

Chorzy z pierwotnym aldosteronizmem przeważnie nie odpowiadają na leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi poprzez hamowanie układu renina-angiotensyna. Tak więc stosowanie telmisartanu w tych przypadkach nie jest zalecane.

 

Zwężenie zastawki aortalnej i dwudzielnej, przerostowa kardiomiopatia zawężająca

Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej lub dwudzielnej, lub przerostową kardiomiopatia zawężającą.

 

Pacjenci z cukrzycą przyjmujący insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe

U pacjentów z cukrzycą przyjmujących insulinę lub doustny lek przeciwcukrzycowy oraz

telmisartan może wystąpić hipoglikemia. Dlatego u tych pacjentów należy monitorować

stężenie glukozy; konieczna może być również modyfikacja dawki insuliny lub leków

przeciwcukrzycowych.

 

Hiperkaliemia

Stosowanie produktów leczniczych oddziałujących na układ renina-angiotensyna-aldosteron może powodować hiperkaliemię.

 

U pacjentów w podeszłym wieku, z niewydolnością nerek, u pacjentów z cukrzycą, u pacjentów przyjmujących równocześnie inne produkty lecznicze, które mogą zwiększać stężenie potasu i(lub) u pacjentów ze współistniejącymi schorzeniami, hiperkaliemia może prowadzić do zgonu.

 

Przed podjęciem decyzji o jednoczesnym zastosowaniu produktów leczniczych, działających na układ renina-angiotensyna-aldosteron, należy ocenić stosunek korzyści do ryzyka.

Do głównych czynników ryzyka wystąpienia hiperkaliemii należą:

- Cukrzyca, niewydolność nerek, wiek (> 70 lat).

- Jednoczesne stosowanie jednego lub więcej produktów leczniczych, działających na układ

   renina-angiotensyna-aldosteron i(lub) suplementów potasu. Produkty lecznicze lub grupy

   terapeutyczne produktów leczniczych, które mogą wywołać hiperkaliemię to substytuty soli  

   kuchennej   zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory ACE,  

   antagoniści receptora  angiotensyny II, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, w tym  

   selektywne inhibitory COX-  2), heparyna, leki immunosupresyjne (cyklosporyna lub  

   takrolimus) i trimetoprim.

- Stany współistniejące, w szczególności odwodnienie, ostra niewyrównana niewydolność serca,

   kwasica metaboliczna, pogorszenie czynności nerek, nagłe pogorszenie czynności nerek (np. w

   przebiegu chorób zakaźnych), rozpad komórek (np. w ostrym niedokrwieniu kończyn, rozpadzie

   mięśni poprzecznie prążkowanych, rozległym urazie).

 

Zaleca się szczegółowe monitorowanie stężenia potasu w surowicy u pacjentów z grupy ryzyka (patrz, punkt 4.5).

 

Laktoza

Telmisartan EGIS  zawiera laktozę jednowodną, dlatego   pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

 

Różnice etniczne

Z obserwacji wynika że inhibitory konwertazy angiotensyny, telmisartan oraz inne leki z grupy antagonistów receptora angiotensyny II wykazują mniejszą skuteczność w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób rasy czarnej w porównaniu do osób rasy innej niż czarna. Jest to prawdopodobnie związane z większą częstością występowania niskiego stężenia reniny w populacji chorych rasy czarnej z podwyższonym ciśnieniem tętniczym.

Inne

Tak jak w przypadku wszystkich leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne obniżenie ciśnienia krwi u chorych z kardiomiopatią niedokrwienną lub z miażdżycą naczyń może powodować wystąpienie zawału serca lub udaru.

 

Telmisartan EGIS - przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania u ludzi są ograniczone.

 

Objawy

Najważniejsze objawy przedawkowania telmisartanu to niedociśnienie tętnicze i tachykardia: opisywano również bradykardię, zawroty głowy, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy oraz ostrą niewydolność nerek.

 

Leczenie

Telmisartan nie jest usuwany przez hemodializę. Pacjenta należy dokładnie obserwować i zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Postępowanie zależy od czasu, jaki upłynął od przyjęcia preparatu i nasilenia objawów. Zaleca się sprowokowanie wymiotów i(lub) płukanie żołądka W leczeniu przedawkowania pomocne może być zastosowanie węgla aktywowanego. Należy często kontrolować stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego, pacjenta należy ułożyć w pozycji na plecach, szybko uzupełniając niedobór sodu oraz objętość wewnątrznaczyniową.

Telmisartan EGIS - przeciwwskazania

Przeciwwskazania

 Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

 Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6);Zaburzenia w odpływie żółci;Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Telmisartan EGIS  z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR< 60 ml/min/1,73 m2)

Telmisartan EGIS - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 

 

Ciężkie działania niepożądane obejmują  reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy, występujące rzadko (> 1/10.000 do < 1/1000) oraz ostrą niewydolność nerek.

 

W badaniach kontrolowanych placebo ogólna częstość występowania działań niepożądanych po telmisartanie była podobna jak po placebo (41,4% vs 43,9 %) u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego. Częstość występowania działań niepożądanych nie miała związku z dawką nie wykazała korelacji z płcią, wiekiem czy rasą chorego.

 

Profil bezpieczeństwa telmisartanu u pacjentów leczonych w celu zmniejszenia częstości zachorowań z przyczyn sercowo-naczyniowych był zgodny z profilem bezpieczeństwa obserwowanym u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Wymienione poniżej działania niepożądane zostały zebrane w kontrolowanych badaniach klinicznych przeprowadzonych z udziałem pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego oraz zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Lista obejmuje również ciężkie działania niepożądane i działania niepożądane prowadzące do zaprzestania stosowania leku zgłoszone w trzech długoterminowych badaniach klinicznych z udziałem 21 642 pacjentów leczonych telmisartanem w celu zmniejszenia częstości zachorowań z przyczyn sercowo-naczyniowych w ciągu 6 lat.

 

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

 

Objawy niepożądane zostały przedstawione zgodnie z częstością ich występowania z zastosowaniem następującej klasyfikacji:

bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000),  nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

 

W każdej grupie częstości, działania niepożądane zostały przedstawione zgodnie z malejącym nasileniem.

 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

 Niezbyt często:                     Zakażenia dróg moczowych, w tym zapalenie gardła i

                                      zapalenie
                                      pęcherza moczowego, zakażenie górnych dróg oddechowych, w

                                      tym zapalenie gardła i zapalenie zatok.

 

 Rzadko:                                Posocznica, w tym zakończona zgonem1

 

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Niezbyt często:                     Niedokrwistość

Rzadko:                                Eozynofilia, małopłytkowość

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Rzadko:                                Reakcja anafilaktyczna, nadwrażliwość

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Niezbyt często:                     Hiperkaliemia

Rzadko:                                    Hiperglikemia (u pacjentów z cukrzycą)

Zaburzenia psychiczne

 

Niezbyt często:                     Bezsenność, depresja

Rzadko:                                Niepokój

 

Zaburzenia układu nerwowego

 

Niezbyt często:                     Omdlenie

Rzadko:                                    Senność

 

Zaburzenia oka

 

Rzadko:                                Zaburzenia widzenia

 

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:                     Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

 

Zaburzenia serca

 

Niezbyt często:                      Bradykardia

Rzadko:                                 Tachykardia

 

Zaburzenia naczyniowe

 

Niezbyt często:                     Niedociśnienie2, niedociśnienie ortostatyczne

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Niezbyt często:                     Duszność, kaszel

Bardzo rzadko:                        Śródmiąższowa choroba płuc3

 

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Niezbyt często                       Bóle brzucha, biegunka, niestrawność, wzdęcia, wymioty

Rzadko:                                 Suchość błony śluzowej jamy ustnej, nieżyt 

                                                  Żołądka, zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Rzadko:                                 Nieprawidłowa czynność wątroby, zaburzenia wątroby4

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Niezbyt często:                      , Świąd, nadmierne pocenie się,

                                                  wysypka

Rzadko:                                 Obrzęk naczynioruchowy(również prowadzący do    

                                                  zgonu), rumień, pokrzywka, wysypka polekowa, toksyczne

                                                  uszkodzenie skóry   

                                                 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

Niezbyt często:                      Ból pleców (np. rwa kulszowa), kurcze   

                                                   Mięśni, ból mięśni

Rzadko:                                 Ból stawów, ból kończyn, ból ścięgien (objawy imitujące

                                                  zapalenie ścięgien)

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

Niezbyt często:                       Zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek

 

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Niezbyt często:                      Ból w klatce piersiowej, osłabienie

Rzadko:                                 Objawy grypopodobne

 

Badania diagnostyczne

 

Niezbyt często:

 

Rzadko:

 

 

 

 

Zwiększone stężenie kreatyniny w osoczu

 

Zmniejszone stężenie hemoglobiny, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zwiększona aktywność fosfokinazy kreatynowej we krwi

 

(1, 2, 3, 4: szczegółowy opis, patrz punkt ”Opis wybranych działań niepożądanych”).

 

Opis wybranych działań niepożądanych

 Posocznica

W badaniu PRoFESS zaobserwowano zwiększoną częstość występowania posocznicy w związku ze stosowaniem telmisartanu w porównaniu do placebo. Zdarzenie może być przypadkowe lub związane z aktualnie nieznanym mechanizmem (patrz także punkt 5.1.).

 

 Niedociśnienie

Zgłaszane jako częste u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym leczonych telmisartanem dodanym do standardowej terapii w celu zmniejszenia częstości zachorowań z przyczyn sercowo-naczyniowych.

 

 Śródmiąższowa choroba płuc

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki śródmiąższowej choroby płuc pozostające w związku czasowym z przyjmowaniem telmisartanu. Nie ustalono jednak związku przyczynowego.

 

 Nieprawidłowa czynność wątroby, zaburzenia wątroby

W większości przypadków nieprawidłowa czynność wątroby i zaburzenia wątroby wystąpiły u Japończyków. Japończycy są bardziej podatni na wystąpienie tego działania niepożądanego.

 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Telmisartan EGIS - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny II w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania telmisartanu u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na proces rozmnażania.

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są jednoznaczne; nie można jednak wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Pomimo braku danych z kontrolowanych badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka związanego z antagonistami receptora angiotensyny II, z tą grupą leków mogą wiązać się podobne zagrożenia. O ile kontynuacja leczenia za pomocą antagonisty receptora angiotensyny II nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leki przeciwnadciśnieniowe, które mają ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny II należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie.

 

Narażenie na działanie antagonistów receptora angiotensyny II w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje u ludzi działanie toksyczne dla płodu (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). (Patrz punkt 5.3). Jeżeli do narażenia na działanie antagonistów receptora angiotensyny II doszło od drugiego trymestru ciąży, zaleca się badanie ultrasonograficzne nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały leki z grupy  antagonistów receptora angiotensyny II, należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego.

Karmienie piersią

Ze względu na brak informacji dotyczących stosowania telmisartanu w okresie karmienia piersią, nie zaleca się jego stosowania w tym okresie. W okresie karmienia piersią, w szczególności noworodków i dzieci urodzonych przedwcześnie, zaleca się stosowanie innych preparatów posiadających lepszy profil bezpieczeństwa.

Płodność

W badaniach przedklinicznych nie zaobserwowano wpływu telmisartanu na płodność u mężczyzn i kobiet.

 

Telmisartan EGIS - prowadzenie pojazdów

W przypadku prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn należy  mieć na uwadze, że podczas leczenia nadciśnienia tętniczego lekiem Telmisartan EGIS mogą czasami wystąpić zawroty głowy i senność.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Telmisartan EGIS - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Telmisartanum

  Substancja o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi. Blokuje receptor AT1 angiotensyny, związku biologicznie czynnego, odpowiedzialnego za podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi oraz zwiększenie częstotliwości pracy serca. Stosowana jest w leczeniu tzw. nadciśnienia samoistnego (pierwotnego), a więc nadciśnienia niemającego ustalonych przyczyn u dorosłych i dzieci od 6. roku życia.

  Dostępne opakowania
  Telmisartan EGIS

  Telmisartan EGIS

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,08 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Telmisartan EGIS

  Telmisartan EGIS

  tabletki powlekane - 15 tabl. - 0,08 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Telmisartan EGIS

  Telmisartan EGIS

  tabletki powlekane - 56 tabl. - 0,08 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Telmisartan EGIS

  Telmisartan EGIS

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 0,08 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Telmisartan EGIS

  Telmisartan EGIS

  tabletki powlekane - 84 tabl. - 0,08 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Telmisartan EGIS

  Telmisartan EGIS

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 0,08 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Telmisartan EGIS

  Telmisartan EGIS

  tabletki powlekane - 98 tabl. - 0,08 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Telmisartan EGIS

  Telmisartan EGIS

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,02 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Telmisartan EGIS

  Telmisartan EGIS

  tabletki powlekane - 15 tabl. - 0,02 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Powiązane artykuły
  Cholesterol całkowity - rodzaje, badanie, normy, jak obniżyć cholesterol

  Objawy wysokiego cholesterolu, które są widoczne na nogach

  Objawy wysokiego cholesterolu, które są widoczne na nogach

  Badanie poziomu cholesterolu Zbyt wysoki poziom cholesterolu może zatykać naczynia krwionośne, prowadząc do zmian miażdżycowych oraz przekształcić się w chorobę niedokrwienną serca. Może także wpłynąć na stan żył, prowadząc do choroby tętnic obwodowych...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że chorzy na epilepsję, którzy przez długi czas przyjmowali leki przeciwpadaczkowe starej generacji mogą być bardziej narażeni na miażdżycę. Jest to choroba objawiająca się stwardnieniem tętnic. Ryzyko miażdżycy...

  Tętniaki

  Angiografia tętniaków w obszarze biodra

  Angiografia tętniaków w obszarze biodra

  Tętniaki w obszarze biodra Tętniaki powstają w tętnicach i w sercu. Stosunkowo często pojawiają się w aorcie, tętnicy udowej lub nierzadko w tętnicy podkolanowej.

  Newsy

  Nowy rodzaj cholesterolu - jeszcze gorszy niż ''zły''

  Nowy rodzaj cholesterolu - jeszcze gorszy niż ''zły''

  Podział na ''dobry'' i ''zły'' cholesterol zna chyba każdy. I pewnie prawie każdy kojarzy wysoki poziom tego ''złego'' jako przyczynę miażdżycy, zawału serca i choroby wieńcowej. Okazuje się jednak, że nie tak dawno odkryty nowy rodzaj cholesterolu jest...

  Normy laboratoryjne

  Dobry cholesterol pod lupą

  Dobry cholesterol pod lupą

  Zbyt duża ilość dobrego cholesterolu może zwiększyć ryzyko wystąpienia zawału serca nawet o 50 proc. Naukowcy odkryli, że w nadmiarze lipoproteiny mogą być również szkodliwe. Lipoproteiny Lipoproteiny niskiej gęstości (LDL) to tzw. zły cholesterol,...

  Pomostowanie aortalno-wieńcowe

  Pomostowanie aortalno-wieńcowe

  Pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG) to zabieg wykonywany u osób z chorobą wieńcową, który pozwala stworzyć nowe drogi przepływu krwi do serca. Niedrożność tętnic wieńcowych następuje wtedy, gdy blaszka miażdżycowa odkłada się na ściankach naczynia....

  Choroba niedokrwienna serca - przyczyny, objawy, profilaktyka, leczenie

  Choroba niedokrwienna serca (WIDEO)

  Choroba niedokrwienna serca (WIDEO)

  -Z chorobą niedokrwienną serca nie ma żartów, nieleczona może doprowadzić nawet do utraty życia. O objawach mówi profesor Tomasz Pasierski. -Choroba niedokrwienna serca jest to choroba, to jest miażdżyca tętnic, objawowa miażdżyca tętnic wieńcowych....

  Zabiegi

  Pomostowanie aortalno-wieńcowe

  Pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG) to zabieg wykonywany u osób z chorobą wieńcową, który pozwala stworzyć nowe drogi przepływu krwi do serca. Niedrożność tętnic wieńcowych następuje wtedy, gdy blaszka miażdżycowa odkłada się na ściankach naczynia....

  Cholesterol całkowity - rodzaje, badanie, normy, jak obniżyć cholesterol

  Cholesterol nie powoduje chorób serca?

  Cholesterol nie powoduje chorób serca?

  Nie istnieje związek pomiędzy wysokim poziomem cholesterolu LDL a chorobami serca. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych opublikowali właśnie nowe, kontrowersyjne badania na ten temat. Na choroby serca umiera w Polsce co roku kilkadziesiąt tysięcy osób. Część...