Tazocin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzyknięć dożylnych
Dawka
4g+0,5g
Ilość
1 fiol.liof.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: PFIZER EUROPE MA EEIG

Tazocin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Tazocin - ulotka preparatu

Tazocin - opis

Tazocin jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat (patrz punkty 4.2 i 5.1).

Dorośli i młodzież

- Ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne zapalenie płuc oraz zapalenie płuc związane ze stosowaniem respiratora.

- Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek).

- Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

- Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich (w tym zakażenia stopy cukrzycowej).

Leczenie pacjentów z bakteriemią, która przebiega w powiązaniu z zakażeniami wymienionymi powyżej lub podejrzewa się, że przebiega w powiązaniu z tymi zakażeniami.

Tazocin można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka, prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

- Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

Tazocin można stosować w leczeniu dzieci z neutropenią, u których wystąpiła gorączka, prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Tazocin - skład

Każda fiolka zawiera 4 g piperacyliny (w postaci soli sodowej) oraz 0,5 g tazobaktamu (w postaci soli sodowej).

Każda fiolka Tazocin, 4 g + 0,5 g, zawiera 11,16 mmol (256 mg) sodu.

Substancje pomocnicze

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Tazocin - dawkowanie

Dawkowanie

Dawka i częstość podawania produktu Tazocin zależy od ciężkości i lokalizacji zakażenia oraz od przewidywanych patogenów.

Dorośli i młodzież

Zakażenia

Zwykle stosowana dawka to 4 g piperacyliny i 0,5 g tazobaktamu, podawane co 8 godzin.

W leczeniu szpitalnego zapalenia płuc oraz zakażeń bakteryjnych u pacjentów z neutropenią zalecana dawka wynosi 4 g piperacyliny i 0,5 g tazobaktamu, podawane co 6 godzin. Ten sposób dawkowania można również zastosować u pacjentów z innymi szczególnie ciężkimi wskazaniami.

Poniższa tabela przedstawia częstotliwość podawania i dawki zalecane u dorosłych i młodzieży, w zależności od wskazania lub stanu pacjenta.

Częstotliwość podawania leku

Tazocin

4 g + 0,5 g

Co 6 godzin

Ciężkie zapalenie płuc

Pacjenci z neutropenią, u których wystąpiła gorączka, prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym

Co 8 godzin

Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zakażenia skóry i tkanek miękkich (w tym zakażenia stopy cukrzycowej)

Zaburzenia czynności nerek

Dawkę dożylną należy dobrać odpowiednio do stopnia aktualnego zaburzenia czynności nerek (każdego pacjenta należy ściśle obserwować w kierunku wystąpienia objawów toksyczności leku; wielkość dawek i przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami należy dostosowywać indywidualnie):

Klirens kreatyniny

(ml/min)

Tazocin (zalecana dawka)

> 40

Nie ma konieczności modyfikacji dawki

20-40

Maksymalna zalecana dawka: 4 g + 0,5 g co 8 godzin

< 20

Maksymalna zalecana dawka: 4 g + 0,5 g co 12 godzin

U pacjentów leczonych hemodializami należy podać jedną dodatkową dawkę piperacyliny / tazobaktamu 2 g + 0,25 g po każdej dializie, ponieważ w wyniku hemodializy 30%-50% dawki piperacyliny zostaje usunięte z organizmu w ciągu 4 godzin.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki (patrz punkt 5.2).

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku, u których czynność nerek jest prawidłowa lub u których klirens kreatyniny wynosi ponad 40 ml/min.

Dzieci (w wieku od 2 do 12 lat)

Zakażenia

Poniższa tabela przedstawia częstotliwość podawania i dawki wg masy ciała u dzieci w wieku 2-12 lat w zależności od wskazania lub stanu pacjenta.

Dawka wg masy ciała oraz częstotliwość podawania leku

Wskazanie lub stan pacjenta

80 mg piperacyliny i 10 mg tazobaktamu na kg masy ciała, co 6 godzin

Dzieci z neutropenią, u których wystąpiła gorączka, prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym*

100 mg piperacyliny i 12,5 mg tazobaktamu na kg masy ciała, co 8 godzin

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej*

* Nie należy przekroczyć maksymalnej dawki 4 g + 0,5 g w ciągu 30 minut.

Zaburzenia czynności nerek

Dawkę dożylną należy dobrać odpowiednio do stopnia aktualnego zaburzenia czynności nerek (każdego pacjenta należy ściśle obserwować, czy nie występują objawy toksyczności leku; należy odpowiednio dostosować dawkę leku i przerwy pomiędzy dawkami).

Klirens kreatyniny

(ml/min)

Tazocin (zalecana dawka)

> 50

Nie ma konieczności modyfikacji dawki

Ł50

70 mg piperacyliny i 8,75 mg tazobaktamu na kg masy ciała co 8 godzin

Dzieciom leczonym hemodializami należy podawać jedną dodatkową dawkę 40 mg piperacyliny
i 5 mg tazobaktamu na kg masy ciała po każdej dializie.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Tazocin u dzieci
w wieku 0-2 lat.

Brak danych z kontrolowanych badań klinicznych.

Długość leczenia

W większości wskazań długość leczenia wynosi zwykle 5 do 14 dni. Jednakże długość leczenia należy określać w zależności od ciężkości zakażenia, patogenu(ów) oraz stanu klinicznego pacjenta i postępu bakteriologicznego choroby.

Sposób podawania

Tazocin, 4 g + 0,5 g, podaje się w infuzji dożylnej (trwającej 30 minut).

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do podania, patrz punkt 6.6.

Tazocin - środki ostrożności

Wybierając piperacylinę z tazobaktamem do leczenia danego pacjenta należy wziąć pod uwagę zasadność zastosowania półsyntetycznej penicyliny o szerokim spektrum działania, w oparciu o takie czynniki jak, ciężkość zakażenia oraz rozpowszechnienie oporności na inne odpowiednie leki przeciwbakteryjne.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Tazocin należy zebrać dokładny wywiad, dotyczący występowania u pacjenta w przeszłości reakcji nadwrażliwości na penicyliny, inne antybiotyki beta-laktamowe (np. cefalosporyny, monobaktamy, karbapenemy) i inne alergeny. U pacjentów leczonych penicylinami, w tym piperacyliną z tazobaktamem, opisywano ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, w tym wstrząs), niekiedy powodujące zgon. Reakcje te występują częściej u osób ze stwierdzoną w wywiadzie nadwrażliwością na wiele alergenów. W razie wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości należy odstawić antybiotyk, może być konieczne podanie adrenaliny lub podjęcie innego postępowania ratunkowego.

Jeśli u pacjenta występuje ciężka, długo utrzymująca się biegunka, należy wziąć pod uwagę wystąpienie wywołanego przez antybiotyk i zagrażającego życiu rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Objawy rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy mogą wystąpić podczas lub po zakończeniu leczenia antybiotykiem. Należy wówczas natychmiast przerwać stosowanie produktu Tazocin.

Leczenie produktem Tazocin może powodować pojawienie się szczepów opornych, mogących wywoływać nadkażenia.

U niektórych pacjentów otrzymujących antybiotyki beta-laktamowe występowały krwawienia. Niekiedy występowały jednocześnie zmiany wyników testów krzepliwości (czas krzepnięcia, agregacja płytek, czas protrombinowy). Częściej obserwowano to u pacjentów z niewydolnością nerek. W razie wystąpienia krwawienia należy odstawić antybiotyk i rozpocząć odpowiednie postępowanie.

Podczas leczenia, zwłaszcza długotrwałego, może wystąpić leukopenia i neutropenia. Z tego względu należy okresowo kontrolować czynność krwiotwórczą.

Podobnie jak podczas stosowania innych penicylin, podczas podawania dużych dawek produktu mogą wystąpić powikłania neurologiczne w postaci drgawek, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek.

Każda fiolka produktu Tazocin, 2 g + 0,25 g, zawiera 5,58 mmol (128 mg) sodu, a Tazocin, 4 g + 0,5 g, zawiera 11,16 mmol (256 mg) sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

U pacjentów ze zmniejszoną rezerwą potasu w organizmie oraz u chorych leczonych równocześnie innymi produktami zmniejszającymi stężenie potasu może wystąpić hipokaliemia; u tych pacjentów wskazane jest okresowe oznaczanie elektrolitów.

Tazocin - przedawkowanie

Objawy

W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki przedawkowania piperacyliny
z tazobaktamem. Najczęściej obserwowano nudności, wymioty i biegunkę, występujące również podczas stosowania zalecanych dawek. Po podaniu dożylnym dawek większych niż zalecane (zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek), może wystąpić zwiększona pobudliwość nerwowo-mięśniowa lub drgawki.

Leczenie

W przypadku przedawkowania należy przerwać podawanie piperacyliny z tazobaktamem. Nie jest znane specyficzne antidotum.

Należy zastosować leczenie podtrzymujące czynności życiowe i leczenie objawowe odpowiednie do stanu pacjenta.

Nadmierne stężenie piperacyliny lub tazobaktamu w osoczu można zmniejszyć stosując hemodializę (patrz punkt 4.4).

Tazocin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, inne penicyliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Stwierdzona w wywiadzie ostra, ciężka reakcja nadwrażliwości na jakikolwiek antybiotyk beta-laktamowy (np. cefalosporyna, monobaktam, karbapenem).

Tazocin - działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100) to biegunka, wymioty, nudności i wysypka.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane uporządkowane zgodnie z klasyfikacją układów
i narządów MedDRA. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Często

ł1/100 do < 1/10

Niezbyt często

ł1/1 000 do < 1/100

Rzadko

ł1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko

< 1/10 000

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

nadkażenie drożdżakami

   

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

leukopenia, neutropenia, małopłytkowość

niedokrwistość, niedokrwistość hemolityczna, plamica, krwawienie z nosa, przedłużony czas krwawienia, eozynofilia

agranulocytoza, pancytopenia, przedłużony czas częściowej tromboplastyny, przedłużony czas protrombinowy, dodatni odczyn bezpośredni Coombsa, trombocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

 

reakcje nadwrażliwości

reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne (w tym wstrząs)

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

     

hipokaliemia, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, zmniejszenie stężenia albumin we krwi, zmniejszenie stężenia białka całkowitego we krwi

Zaburzenia układu nerwowego

 

ból głowy, bezsenność

   

Zaburzenia naczyniowe

 

niedociśnienie, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie żył

uderzenia gorąca

 

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka, wymioty, nudności

żółtaczka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,

zaparcie, niestrawność

rzekomobłoniaste zapalenie jelit, ból brzucha

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej

zapalenie wątroby, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie stężenia fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększenie stężenia gamma-glutamylotransferazy

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, w tym wysypka grudkowo-plamkowa

pokrzywka, świąd

rumień wielopostaciowy, pęcherzowe zapalenie skóry, osutka

martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

   

ból stawów, ból mięśni

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

niewydolność nerek, kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

gorączka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia

dreszcze

 

Podawanie piperacyliny związane jest ze zwiększoną częstotliwością występowania gorączki
i wysypki u pacjentów z mukowiscydozą.

Tazocin - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania Tazocin u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję, ale nie wykazały działania teratogennego przy zastosowaniu toksycznych dawek dla matki (patrz punkt 5.3).

Piperacylina i tazobaktam przenikają przez łożysko. Piperacylinę z tazobaktamem można stosować
w okresie ciąży tylko wtedy, gdy jest to jednoznacznie wskazane, tj, jeśli spodziewana korzyść przeważa ryzyko dla kobiety ciężarnej i dla płodu.

Karmienie piersią

Piperacylina przenika w małych ilościach do mleka ludzkiego; stężenie tazobaktamu w mleku ludzkim nie było badane. U kobiet karmiących piersią produkt można stosować tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści przewyższają ryzyko dla kobiety i dziecka.

Płodność

Badania płodności u szczurów nie wykazały wpływu na płodność ani na kojarzenie się w pary po podaniu dootrzewnowym tazobaktamu lub skojarzenia piperacyliny z tazobaktamem (patrz punkt 5.3).

Tazocin - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Tazocin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Piperacillinum natr., Tazobactamum natr.

  Antybiotyk półsyntetyczny, który jest połączeniem piperacyliny z inhibitorem betalaktamaz – tazobaktamem. Piperacylina jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania na wiele gatunków bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, tlenowych i beztlenowych. Tazobaktam rozszerza jej działanie na wiele bakterii wytwarzających β-laktamazy, opornych na ten antybiotyk i inne antybiotyki β-laktamow. Stosowana dożylnie w ciężkim zapaleniu płuc, powikłanym zakażeniu dróg moczowych, w obrębie jamy brzusznej, zakażeniu skóry i tkanek miękkich.

  Dostępne opakowania
  Tazocin

  Tazocin

  liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzyknięć dożylnych - 1 fiol.liof. - 4g+0,5g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Tazocin

  Tazocin

  liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzyknięć dożylnych - 12 fiol.liof. - 4g+0,5g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Tazocin

  Tazocin

  liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzyknięć dożylnych - 12 fiol.liof. - 2g+0,25g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Tazocin

  Tazocin

  liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzyknięć dożylnych - 1 fiol.liof. - 2g+0,25g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Powiązane artykuły
  Rak nerki - przyczyny, objawy, diagnostyka, klasyfikacja, przerzuty, leczenie

  Ratujmy Irka - to może być ostatnia szansa

  "Przykro mi, ale nie ma dla pana leczenia. Wykorzystaliśmy wszystkie terapie" - usłyszał Irek Palinker, który od kilku lat choruje na raka nerki. Nowotwór zaatakował już płuca. Irek nie poddaje się. Metody naturalne, które stosuje przynoszą powoli efekty....

  Nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Na łamach pisma „Canadian Medical Association Journal" pojawił się artykuł kanadyjskich naukowców, którzy ostrzegają, iż jednoczesne przyjmowanie pewnych dwóch rodzajów farmaceutyków w leczeniu nadciśnienia tętniczego wiąże się z ryzykiem niewydolności...

  Urologia i nefrologia

  Polekowe zapalenie nerek

  Ostra niewydolność nerek (ONN) jest zespołem chorobowym spowodowanym nagłym pogorszeniem się czynności nerek. Często przyczyniają się do tego leki, zwłaszcza te o wysokim potencjale nefrotoksycznym. Wśród leków o działaniu nefrotoksycznym wymienia się...

  Leki i suplementy

  Skuteczność leków przeciwbólowych

  Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące około 45,000 pacjentów biorących udział w 350 badaniach, co pozwoliło im ocenić skuteczność popularnych środków przeciwbólowych w określonych dawkach. Badanie dotyczyło również tych leków, których działanie jest...

  Zabiegi

  Kiedy konieczny jest przeszczep? (WIDEO)

  Kiedy konieczny jest przeszczep? (WIDEO)

  Wskazania do przeszczepu Przeszczepy są konieczne jako zabiegi leczące wiele chorób, ale są to przede wszystkim operacje ratujące życie. Oczywiście, w wielu przypadkach można przez jakiś czas utrzymywać chorego przy życiu bez transplantacji. Osoba z...

  Emocje - czym tak naprawdę są i jak je kontrolować

  Znaczenie optymizmu w leczeniu bólu

  Naukowcy z Oxford University przeprowadzili badania, które potwierdzają znaczenie odpowiedniego nastawienia w leczeniu bólu. Według nich poprzez manipulację pacjentem możliwe jest zmniejszenie lub zwiększenie przeciwbólowego działania leku... Badanie...

  Newsy

  1000. dziecko znalazło dawcę nerki w Centrum Zdrowia Dziecka

  1000. dziecko znalazło dawcę nerki w Centrum Zdrowia Dziecka

  Połączone zespoły dwóch klinik Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadziły operację transplantacji nerki u dziecka. Choć takie zabiegi przeprowadza się od dawna, to ta była wyjątkowa. Był to tysięczny przeszczep zrealizowany w CZD. Rocznie nawet 50 przeszczepów W...

  Powikłania po grypie - grupy ryzyka, rodzaje, zapalenie płuc, zespół Guillaina-Barrego, Zespół Ray'a

  Powikłania po grypie - niewydolność nerek

  Pod pojęciem niewydolność nerek kryje się patologiczny stan, w którym nerki z różnych przyczyn przestają pełnić swoje funkcje: wydalnicze, regulacyjne, metaboliczne. W zależności od dynamiki objawów oraz gwałtowności pojawienia się ich, wyróżniamy dwa...