Tarcefoksym

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Dawka
1 g
Ilość
1 fiol.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.

Tarcefoksym - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Tarcefoksym - ulotka preparatu

Tarcefoksym - opis

Cefotaksym jest wskazany w leczeniu ciężkich zakażeń, wywołanych przez wrażliwe na ten antybiotyk bakterie.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych: zwłaszcza ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, bakteryjne zapalenie płuc, ropień płuc.

Zakażenia dróg moczowych: np. ostre i przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza, bezobjawowy bakteriomocz.  

Niepowikłana rzeżączka w przypadku uczulenia na penicyliny lub oporności (szczepy Neisseria gonorrhoeae wytwarzające penicylinazę).

Zakażenia w położnictwie i ginekologii.  

Zakażenia narządów jamy brzusznej: np. zakażenie otrzewnej.  

Zakażenia skóry i tkanek miękkich: np. zapalenie tkanki łącznej, zakażenie ran.  

Zakażenia kości i szpiku: np. zapalenie szpiku, septyczne zapalenie stawów.  

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.  

Zapobiegawczo przed zabiegami chirurgicznymi, szczególnie w obrębie jamy brzusznej, przewodu pokarmowego, dróg moczowo-płciowych, podczas cesarskiego cięcia, jeśli istnieje ryzyko zakażenia bakteryjnego.

Uwaga! Przed rozpoczęciem leczenia cefotaksymem należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju. Po uzyskaniu wyniku antybiogramu może być konieczna odpowiednia zmiana leku.

 

Podając cefotaksym należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne, dotyczące odpowiedniego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Tarcefoksym - skład

Jedna fiolka zawiera 2 g cefotaksymu (Cefotaximum) w postaci soli sodowej.

Tarcefoksym - dawkowanie

 

Dawka zależy od stopnia ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie, stanu pacjenta, wieku i masy ciała.

Produkt Tarcefoksym jest dostępny również w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o mocy 1 g.

Dorośli

Leczniczo:

- zakażenia niepowikłane: 1 g co 12 godzin;

- zakażenia średnio-ciężkie: 2 g co 12 godzin;

- zakażenia ciężkie (np. posocznica): 2 g co 6 do 8 godzin;

- zakażenia zagrażające życiu: dawki mogą być zwiększone do 2 g co 4 godziny (maksymalnie 12 g na dobę);

 - rzeżączka niepowikłana: 1 g jednorazowo.

Zapobiegawczo:

- przed zabiegiem chirurgicznym:  1 g iv. lub im. 90 do 30 minut przed zabiegiem;

- cięcie cesarskie:  pierwszą dawkę 1 g należy podać jak najszybciej po zaciśnięciu pępowiny, a następnie tę samą dawkę należy podać iv. lub im. po 6 i 12 godzinach.

Dzieci

Poniżej przedstawiono zwykle stosowane dawki.

Noworodki: 50 mg/kg mc. na dobę im. lub iv. w 2 do 4 dawkach podzielonych. W ciężkich zakażeniach można podawać 150 do 200 mg/kg mc. na dobę, w dawkach podzielonych.

Niemowlęta i dzieci: 100 do 150 mg/kg mc. na dobę im. lub iv. w 2 do 4 dawkach podzielonych. W ciężkich zakażeniach dobową dawkę leku można zwiększyć do 200 mg/kg mc.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg): dawkowanie jak u dorosłych.  

Pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie należy prowadzić według ściśle ustalonego dawkowania. U osób w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek konieczna jest modyfikacja dawki (patrz: Dawkowanie leku u pacjentów z niewydolnością nerek).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Ze względu na spowolnienie procesu eliminacji leku i ryzyko zwiększenia stężenia w surowicy, u pacjentów z niewydolnością nerek dawkowanie cefotaksymu należy dostosować do klirensu kreatyniny. Nie stwierdzono konieczności modyfikacji dawki leku, jeśli klirens kreatyniny jest większy niż 20 ml/min/1,73 m2. Jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy, dawkę należy zmniejszyć o połowę. Nie jest konieczne wydłużanie odstępów między poszczególnymi dawkami.

Czas leczenia

Czas leczenia zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Po ustąpieniu objawów klinicznych lek należy podawać jeszcze przez 2 do 3 dni. W przypadku zakażeń spowodowanych szczepami paciorkowców ß-hemolizujących grupy A, leczenie nie powinno trwać krócej niż 10 dni (zapobieganie paciorkowcowemu kłębuszkowemu zapaleniu nerek i gorączce reumatycznej).

Sposób podawania

Podanie domięśniowe

Dawki przekraczające 1 g zaleca się wstrzykiwać w dwa różne miejsca. W celu zmniejszenia bólu lek należy wstrzykiwać w duże grupy mięśni.

Podanie dożylne

Zalecane jest w ciężkich zakażeniach (posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) oraz u pacjentów w stanach zagrażających życiu.

Lek dożylnie należy wstrzykiwać powoli w ciągu 3 do 5 minut lub podawać w infuzji przez 20 do 60 minut.

Sposób przygotowania roztworów patrz punkt 6.6.

Tarcefoksym - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia cefotaksymem niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny lub cefalosporyny lub inne leki beta-laktamowe (patrz punkty 4.3 i 4.8).

W trakcie leczenia cefotaksymem rzadko mogą wystąpić ciężkie objawy nadwrażliwości w postaci reakcji anafilaktycznej. Większe prawdopodobieństwo takiej reakcji występuje po podaniu antybiotyku drogą parenteralną. Prawdopodobieństwo reakcji nadwrażliwości jest większe u osób ze skłonnością do reakcji alergicznych na wiele różnych substancji. Jeśli wystąpi wstrząs anafilaktyczny lub obrzęk naczynioruchowy, w pierwszej kolejności należy podać epinefrynę, następnie lek przeciwhistaminowy, a jako ostatni - kortykosteroid. Należy również kontrolować podstawowe czynności życiowe (oddech, tętno, ciśnienie tętnicze krwi).

Cefotaksym należy ostrożnie podawać pacjentom ze stwierdzonymi w wywiadzie chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie zapaleniem okrężnicy.

Zbyt szybkie dożylne podanie leku (krócej niż 60 sekund), zwłaszcza do żył centralnych, może spowodować wystąpienie zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca.

Cefalosporyny podawane w dużych dawkach, zwłaszcza pacjentom z niewydolnością nerek, mogą spowodować zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (drgawki). Objawy te występują rzadko, najczęściej po podaniu cefalosporyny I generacji, jakkolwiek w sporadycznych przypadkach mogą pojawić się po podaniu cefalosporyn II lub III generacji.  

Cefotaksym, podobnie jak i inne antybiotyki z grupy cefalosporyn, stosowany przez długi czas może powodować neutropenię, rzadziej agranulocytozę, eozynofilię, trombocytopenię, niedokrwistość hemolityczną. W terapii trwającej ponad 10 dni wskazane jest kontrolowanie morfologii krwi obwodowej.

Lek należy ostrożnie dawkować u pacjentów z niewydolnością nerek. Jeśli lekarz dysponuje jedynie oznaczeniem stężenia kreatyniny w surowicy, klirens można obliczyć używając wzoru:

 

  klirens kreatyniny [ml/min] =

 

 

mc. [kg] × (140 – wiek [w latach])

72 × stężenie kreatyniny [mg%]

 

U kobiet powyższą wartość należy pomnożyć przez 0,85.

W jednej fiolce produktu Tarcefoksym, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, znajduje się 96 mg sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Cefotaksymu rozpuszczonego w roztworze lidokainy nie należy podawać:

§  dożylnie

§  dzieciom do 30. miesiąca życia

§  pacjentom uczulonym na lidokainę

§  pacjentom z zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego (nie dotyczy chorych z implantowanym układem stymulującym)

§  pacjentom z ciężką niewydolnością krążenia.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta wystąpi ciężka, uporczywa biegunka w okresie stosowania leku. Może ona być objawem rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy (w większości przypadków wywołanego toksynami nadmiernie namnożonej w jelitach bakterii Clostridium difficile). Należy wówczas przerwać stosowanie cefotaksymu i rozpocząć odpowiednie leczenie. W lżejszych przypadkach wystarcza zwykle odstawienie leku, w cięższych podaje się doustnie metronidazol lub wankomycynę. Podawanie środków hamujących perystaltykę jest przeciwwskazane.

Tarcefoksym - przedawkowanie

 

W wyniku przedawkowania leku mogą pojawić się nasilone działania niepożądane. U pacjentów z niewydolnością nerek zwiększa się ryzyko wystąpienia przemijającej encefalopatii. W razie przedawkowania należy przerwać podawanie leku, monitorować podstawowe czynności życiowe i w razie konieczności wdrożyć odpowiednie postępowanie objawowe.

Lek może być usuwany z organizmu poprzez hemodializę lub dializę otrzewnową.

Tarcefoksym - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na penicyliny i cefalosporyny.

Tarcefoksym - działania niepożądane

 

Działania niepożądane po podaniu cefotaksymu występują rzadko i z reguły są lekkie i przemijające. Poniżej przedstawione możliwe działania niepożądane.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zakażenia (np. pochwy) drożdżakami z rodzaju Candida występują bardzo rzadko.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: niedokrwistość, leukopenia, neutropenia, przemijająca eozynofilia, trombocytopenia, granulocytopenia i agranulocytoza.

Reakcje nadwrażliwości:

Zaburzenia układu immunologicznego: gorączka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, reakcje anafilaktyczne są bardzo rzadko opisywane.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, pokrzywka, plamica. Ponadto w pojedynczych przypadkach i najczęściej u pacjentów z astmą, katarem siennym lub pokrzywką w wywiadzie, obserwowano zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka.

Jeśli wystąpi któraś z powyżej przedstawionych reakcji uczuleniowych, należy natychmiast odstawić lek.

Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy; cefotaksym stosowany w dużych dawkach, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, może powodować zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (np. zaburzenia świadomości, drgawki).

Zaburzenia serca: obserwowano nieliczne przypadki arytmii komorowej, w wyniku zbyt szybkiej infuzji dożylnej.

Zaburzenia żołądka i jelit: bóle w nadbrzuszu, nudności, wymioty, biegunka, bardzo rzadko rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny oraz aktywności fosfatazy alkalicznej i aminotransferaz, przemijające zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: przemijające podwyższenie stężenia mocznika i kreatyniny, rzadko śródmiąższowe zapalenie nerek.  

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból, podrażnienie, zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia - bardzo rzadko są powodem przerwania podawania cefotaksymu.

Tarcefoksym - ciąża i karmienie piersią

 

Ciąża

Z uwagi na brak badań dotyczących stosowania cefotaksymu u kobiet w ciąży, może on być stosowany podczas ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza prowadzącego korzyści i ryzyka, jakie daje zastosowanie leku.  

Karmienie piersią

Niewielkie ilości cefotaksymu przenikają do mleka kobiet karmiących. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna zachować dużą ostrożność. Należy obserwować karmione dziecko.

Płodność

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu cefotaksymu na płód.

Tarcefoksym - prowadzenie pojazdów

 

Brak danych dotyczących wpływu cefotaksymu na sprawność psychofizyczną. Jeśli jednak pojawią się działania niepożądane zmniejszające zdolność koncentracji (np. ból, zawroty głowy; patrz punkt 4.8), nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cefotaximum

  Dostępne opakowania
  Tarcefoksym

  Tarcefoksym

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 1 fiol. - 1 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Tarcefoksym

  Tarcefoksym

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 1 fiol. - 2 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Monural - właściwości, skutki uboczne, cena i zamienniki

  Monural - właściwości, skutki uboczne, cena i zamienniki

  Monural jest lekiem dostępnym na receptę. Stosuje się go ogólnie w celu leczenia chorób bakteryjnych. Monural to antybiotyk zlecany przez lekarzy przy występowaniu zakażeń bakteryjnych w układzie moczowym. Monural - właściwości Monural zawiera substancję...

  Leki i suplementy

  Duomox 1g - skład, zastosowanie, wskazanie i przeciwwskazania

  Duomox 1g - skład, zastosowanie, wskazanie i przeciwwskazania

  Duomox 1g jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania. Jego substancją czynną jest amoksycylina. Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego, stosuje się go do leczenia zakażeń bakteryjnych. Co jeszcze warto o nim wiedzieć ? Co zawiera...

  Leki i suplementy

  Duracef - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Duracef - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Duracef jest stosowanym ogólnie lekiem przeciwbakteryjnym. Zawiera cefadroksyl, dlatego też zalicza się go do grupy antybiotyków beta-laktamowytch, których celem jest zwalczanie niektórych rodzajów bakterii. Duracef działa bakteriobójczo poprzez hamowanie...

  Zdrowie w ciąży

  Stosowanie leków w ciąży

  Stosowanie leków w ciąży

  Ciężarna z lekami Przed spożyciem jakichkolwiek leków należy skonsultować się z ginekologiem lub lekarzem prowadzącym ciążę.

  Choroby weneryczne - rodzaje, objawy, diagnostyka

  Czy rzeżączka stanie się chorobą nieuleczalną?

  Czy rzeżączka stanie się chorobą nieuleczalną?

  Bakterie, które są odpowiedzialne za powstawanie rzeżączki, choroby przenoszonej drogą płciową, są coraz bardziej oporne na antybiotyki, które dotąd stanowiły najskuteczniejszą formę jej leczenia. Lekarze obawiają się, że wraz ze spadkiem skuteczności...

  Leki i suplementy

  Augmentin - skład, działanie, wskazania i przeciwwskazania

  Augmentin - skład, działanie, wskazania i przeciwwskazania

  Augmentin jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania. Zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy. Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w leczeniu wielu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na substancje czynne. Jakie są wskazania...

  Choroby i dolegliwości

  Parakeratoza - przyczyny, objawy i leczenie

  Parakeratoza - przyczyny, objawy i leczenie

  Parakeratoza to zjawisko obejmujące niewłaściwy proces keratynizacji, czyli rogowacenia nabłonka, które polega na obecności jąder komórkowych w keratynocytach warstwy rogowej naskórka. Jakie są jej najczęstsze postaci i objawy? Co ją wywołuje? Na czym...

  Leki i suplementy

  GIF wycofuje i wstrzymuje w obrocie dwa preparaty medyczne

  GIF wycofuje i wstrzymuje w obrocie dwa preparaty medyczne

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego Biseptol 480 stosowanego w zakażeniach nerek i układu moczowego. GIF wstrzymał także w obrocie i stosowaniu na terenie całej Polski Streptomisin Sulfat - antybiotyk...