Sulperazon 1 g

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji
Dawka
0,5g+0,5g
Ilość
1 fiol.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: PFIZER POLSKA SP. Z O.O.

Sulperazon 1 g - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Sulperazon 1 g - ulotka preparatu

Sulperazon 1 g - opis

Monoterapia

Sulperazon (cefoperazon z sulbaktamem) wskazany jest w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez wrażliwe drobnoustroje:

• zakażenia dróg oddechowych (górnych i dolnych);

• zakażenia dróg moczowych (górnych i dolnych);

• zapalenie otrzewnej, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie dróg żółciowych i inne zakażenia wewnątrz jamy brzusznej ;

• posocznica;

• zakażenia skóry i tkanek miękkich;

• zakażenia kości i stawów;

• stany zapalne w obrębie miednicy, zapalenie błony śluzowej macicy, rzeżączka i inne zakażenia dróg rodnych.

Leczenie skojarzone

Ze względu na szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego cefoperazonu z sulbaktamem, wiele zakażeń może być leczonych wyłącznie tym produktem. Cefoperazon z sulbaktamem można także stosować równocześnie z innymi antybiotykami, jeżeli takie leczenie skojarzone jest wskazane. Jeśli równocześnie stosuje się aminoglikozydy, należy w czasie trwania terapii kontrolować czynność nerek (patrz punkt 6.2).

Sulperazon 1 g - skład

Cefoperazonum + Sulbactamum Sulperazon 1 g:

każda fiolka zawiera 500 mg cefoperazonu w postaci cefoperazonu sodowego (517 mg) oraz 500 mg sulbaktamu w postaci sulbaktamu sodowego (547 mg).

Sulperazon 2 g:

każda fiolka zawiera 1000 mg cefoperazonu w postaci cefoperazonu sodowego (1034 mg) oraz 1000 mg sulbaktamu w postaci sulbaktamu sodowego (1094 mg).

Sulperazon 1 g - dawkowanie

Sulperazon zawiera cefoperazon i sulbaktam w stosunku 1:1.

Dawkowanie

Dorośli

Zwykle dobowa dawka produktu Sulperazon dla dorosłych wynosi od 2 g do 4 g (czyli od 1 do 2 g cefoperazonu na dobę), podawanych dożylnie lub domięśniowo w równo podzielonych dawkach, co 12 godzin.

W ciężkich lub opornych na leczenie zakażeniach dawkę dobową produktu Sulperazon można zwiększyć do 8 g na dobę (czyli 4 g cefoperazonu), podawanych dożylnie w równo podzielonych dawkach, co 12 godzin. Zalecana maksymalna dawka dobowa sulbaktamu wynosi 4 g (8 g produktu Sulperazon).

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Patrz punkt 4.4.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów ze znacznym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) należy dostosować dawkę produktu Sulperazon, aby wyrównać zmniejszony klirens sulbaktamu. Pacjentom z klirensem kreatyniny od 15 do 30 ml/min należy podawać maksymalnie 1 g sulbaktamu, co 12 godzin (maksymalna dobowa dawka sulbaktamu wynosi 2 g), natomiast pacjentom z klirensem kreatyniny poniżej 15 ml/min należy podawać maksymalnie 500 mg sulbaktamu, co 12 godzin (maksymalna dobowa dawka sulbaktamu wynosi 1 g). W leczeniu ciężkich zakażeń może być konieczne dodatkowe podanie cefoperazonu.

Hemodializa zmienia znacząco parametry farmakokinetyczne sulbaktamu. Skraca ona nieco okres półtrwania cefoperazonu w surowicy. Dlatego produkt Sulperazon należy podawać po dializie.

Pacjenci w podeszłym wieku Patrz punkt 5.2.

Dzieci

Dzieciom należy podawać Sulperazon w dawkach od 40 do 80 mg/kg mc./dobę, czyli od 20 do 40 mg/kg mc./dobę cefoperazonu i od 20 do 40 mg/kg mc./dobę sulbaktamu. Produkt należy podawać co 6 do 12 godzin, w 2 lub 4 równo podzielonych dawkach.

W ciężkich lub opornych na leczenie zakażeniach dawkę można zwiększyć do160 mg/kg mc./dobę (czyli 80 mg/kg mc./dobę cefoperazonu). Produkt należy podawać w 2 do 4 równo podzielonych dawkach (patrz punkty 4.4 oraz 5.3).

Noworodki

U noworodków w pierwszym tygodniu życia produkt Sulperazon należy stosować co 12 godzin. Maksymalna dobowa dawka sulbaktamu, która może być zastosowana u dzieci, wynosi 80 mg/kg mc./dobę (160 mg/kg mc./dobę produktu Sulperazon). Jeśli konieczne jest zastosowanie dawki cefoperazonu większej niż 80 mg/kg mc./dobę, należy podać dodatkowo sam cefoperazon (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Podanie dożylne

Do krótkotrwałych infuzji dożylnych zawartość każdej fiolki z produktem Sulperazon należy rozpuścić w odpowiedniej objętości 5% roztworu glukozy, 0,9% roztworu chlorku sodu lub jałowej wody do wstrzykiwań, a następnie rozcieńczyć tym samym roztworem do objętości 20 ml. Infuzja powinna trwać od 15 do 60 minut (patrz punkt 6.6).

Roztwór mleczanowy Ringera można stosować do podawania dożylnego, nie należy go używać do początkowego rozpuszczenia produktu (patrz punkty 6.2 i 6.6). Można go natomiast zastosować do infuzji dożylnej jako rozcieńczalnik rozpuszczonego wstępnie proszku Sulperazon.

Do wstrzykiwań dożylnych zawartość każdej fiolki należy rozpuścić w sposób opisany powyżej. Produkt należy podawać przez co najmniej 3 minuty.

Podanie domięśniowe

Do rozcieńczenia roztworu do podawania domięśniowego można zastosować 2% roztwór chlorowodorku lidokainy, nie należy go jednak stosować do początkowego rozpuszczenia produktu (patrz punkty 6.2 i 6.6).

Sulperazon 1 g - środki ostrożności

Nadwrażliwość

U pacjentów przyjmujących antybiotyki beta-laktamowe lub cefalosporyny występowały ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaktyczne), niekiedy zakończone zgonem. Ryzyko wystąpienia takich reakcji jest większe u osób ze stwierdzoną w wywiadzie nadwrażliwością na różne alergeny. W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać podawanie produktu i zastosować odpowiednie leczenie. Ciężkie reakcje anafilaktyczne należy natychmiast leczyć adrenaliną. Jeżeli to wskazane, należy podać tlen, steroidy dożylnie, przeprowadzić zabiegi na drogach oddechowych z intubacją włącznie. Pacjenci uczuleni na penicyliny mogą również wykazywać nadwrażliwość na cefalosporyny, dlatego przed rozpoczęciem terapii produktem Sulperazon, należy zebrać wywiad, czy u pacjenta nie występowały wcześniej reakcje nadwrażliwości na cefalosporyny, penicyliny lub inne produkty. Cefoperazon należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z nadwrażliwością na penicyliny. Ostrzeżenia dotyczące cefoperazonu i sulbaktamu odnoszą się również do terapii skojarzonej.

Niewydolność wątroby

Cefoperazon jest w znacznym stopniu wydzielany z żółcią. U pacjentów ze schorzeniami wątroby i (lub) niedrożnością dróg żółciowych okres półtrwania cefoperazonu w surowicy jest na ogół wydłużony, a wydalanie z moczem zwiększone. Nawet u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby występują terapeutyczne stężenia cefoperazonu w żółci, a okres półtrwania wydłuża się tylko od 2 do 4-krotnie. U pacjentów z ciężką niedrożnością dróg żółciowych, ciężką chorobą wątroby lub jeśli ze wspomnianymi wyżej schorzeniami występują jednocześnie zaburzenia czynności nerek, może być konieczna zmiana dawkowania produktu.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby występującymi razem z zaburzeniami czynności nerek należy kontrolować stężenia cefoperazonu w surowicy i w razie konieczności dostosować dawkę produktu. W takich przypadkach nie należy podawać więcej niż 2 g cefoperazonu na dobę.

Inne ostrzeżenia

Podobnie jak podczas stosowania innych antybiotyków, u niektórych pacjentów leczonych cefoperazonem obserwowano niedobór witaminy K. Mechanizm tego zjawiska jest najprawdopodobniej związany z hamowaniem rozwoju flory jelitowej, która syntetyzuje tę witaminę. Ryzyko takie występuje u pacjentów będących na niepełnowartościowej diecie lub pacjentów, u których występuje zaburzone wchłanianie

pokarmu (np. w przebiegu mukowiscydozy) oraz pacjentów długotrwale odżywianych parenteralnie. Należy u nich kontrolować czas protrombinowy (lub INR), podobnie jak u pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty, zarówno po rozpoczęciu, jak i po zaprzestaniu leczenia produktem Sulperazon, i w razie konieczności podawać witaminę K.

Tak jak w przypadku innych antybiotyków, podczas długotrwałego stosowania produktu Sulperazon może wystąpić nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów. Dlatego też w trakcie leczenia produktem Sulperazon pacjenta należy uważnie obserwować. Podobnie jak podczas stosowania innych produktów

0 silnym działaniu układowym, zaleca się przeprowadzać okresowo badania kontrolne czynności poszczególnych układów czy narządów. Dotyczy to w szczególności nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Należy szczególnie obserwować działanie produktu u noworodków, zwłaszcza wcześniaków oraz u niemowląt i małych dzieci.

Podczas stosowania prawie każdego z leków przeciwbakteryjnych, w tym cefoperazonu z sulbaktamem, notowano występowanie biegunki związanej z zakażeniem Clostridium difficile (ang. Clostridium difficile associated diarrhea, CDAD), o różnej ciężkości przebiegu: od lekkiej biegunki do zapalenia okrężnicy

1 zgonu. Stosowanie leków przeciwbakteryjnych powoduje zmiany prawidłowej flory okrężnicy, co prowadzi do nadmiernego wzrostu C. difficile.

Bakterie C. difficile wytwarzają toksyny A i B, które przyczyniają się do rozwoju CDAD. Szczepy C. difficile wytwarzające hipertoksynę powodują zwiększenie chorobowości i umieralności, ponieważ te zakażenia mogą być oporne na leki przeciwdrobnoustrojowe i może być konieczne wykonanie kolektomii. Możliwość wystąpienia CDAD należy rozważyć u każdego pacjenta z biegunką związaną ze stosowaniem antybiotyku. Konieczne jest dokładne zebranie wywiadu chorobowego, ponieważ donoszono

0 występowaniu CDAD nawet po upływie ponad dwóch miesięcy od podania produktów przeciwbakteryjnych.

W cięższych przypadkach konieczne może być doustne podawanie metronidazolu lub wankomycyny. Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę.

Niemowlęta

Stosowanie produktu Sulperazon u niemowląt było skuteczne. Nie prowadzono szerszych badań nad podawaniem produktu u wcześniaków i noworodków. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia wcześniaków

1 noworodków produktem Sulperazon należy rozważyć potencjalne korzyści płynące z podania produktu w stosunku do ryzyka, jakie wiąże się z jego zastosowaniem (patrz punkt 5.3).

Cefoperazon nie zmienia zdolności wiązania bilirubiny z białkami osocza.

Zawartość sodu

Produkt Sulperazon zawiera sód. 1 g cefoperazonu zawiera 34 mg sodu. 1 g sulbaktamu zawiera 92 mg sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Sulperazon 1 g - przedawkowanie

Dane dotyczące ostrej toksyczności soli sodowej cefoperazonu i sulbaktamu u ludzi są ograniczone. Oczekiwać można, że przedawkowanie produktu wiązać się będzie głównie z nasileniem działań niepożądanych wymienionych powyżej. Należy wziąć pod uwagę, że duże stężenia antybiotyków beta-laktamowych w płynie mózgowo-rdzeniowym mogą wywoływać objawy neurologiczne, w tym drgawki. Ponieważ cefoperazon i sulbaktam są usuwane z krążenia podczas hemodializy, procedura ta może przyspieszyć eliminację ww. substancji z organizmu w razie przedawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Sulperazon 1 g - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sulbaktam, cefoperazon, antybiotyki z grupy penicylin lub jakikolwiek antybiotyk z grupy cefalosporyn.

Sulperazon 1 g - działania niepożądane

Większość działań niepożądanych ma lekkie lub umiarkowane nasilenie i są one podczas leczenia tolerowane przez pacjentów. Poniższe działania niepożądane były obserwowane w badaniach klinicznych (porównawczych i nieporównawczych) oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu. Wszystkie działania niepożądane wymienione poniżej zostały przedstawione zgodnie z konwencją MedDRA SOC. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, działania niepożądane zostały uporządkowane zgodnie ze znaczeniem klinicznym.

Klasyfikacja

układów i narządów

Bardzo często > =1/10

Często > =1/100 do < 1/10

Niezbyt często > =1/1000 do < 1/100

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia§,

neutropenia§,

dodatni wynik

bezpośredniego

testu Coombsa§,

zmniejszenie

stężenia

hemoglobiny§,

zmniejszenie

hematokrytu§,

trombocytopenia§

eozynofilia§

   

hipoprotrombinemia

Zaburzenia układu immunologicznego

     

reakcja

anafilaktoidalna (w tym wstrząs)

Zaburzenia układu nerwowego

   

ból głowy

 

 

Zaburzenia naczyniowe

     

zapalenie naczyń, niedociśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit

 

biegunka, nudności, wymioty

 

rzekomobłoniaste zapalenie jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie we krwi aktywności AlAT, AspAT

zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

świąd, pokrzywka

zespół Stevensa-Johnsona, wysypka plamisto-grudkowa

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

     

krwiomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   

zapalenie żył w

miejscu

wstrzyknięcia,

ból w miejscu

wstrzyknięcia,

gorączka,

dreszcze

 

Kategoria CIOMS III: bardzo często: > =1/10 (> =10%); często: > =1/100 do < 1/10 (> =1% i < 10%); niezbyt często: > =1/1000 do < 1/100 (> =0,1% i < 1%); częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

§ W obliczeniach częstości polekowych działań niepożądanych uwzględniano wszystkie dostępne wartości parametrów laboratoryjnych, w tym dotyczące pacjentów z nieprawidłowościami w momencie rozpoczęcia badania. Zastosowano to konserwatywne podejście, ponieważ na podstawie surowych danych nie można było odróżnić podzbioru pacjentów z nieprawidłowościami w momencie rozpoczęcia badania i z istotnymi zmianami wyników laboratoryjnych w czasie leczenia, od tych pacjentów z nieprawidłowościami w momencie rozpoczęcia badania, u których nie było istotnych zmian wyników laboratoryjnych w czasie leczenia.

W przypadku liczby leukocytów, neutrofili, płytek krwi, stężenia hemoglobiny i hematokrytu w badaniach były zgłaszane wyłącznie nieprawidłowości. Zwiększenie się oraz zmniejszenie ich liczby nie zostało rozróżnione.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Sulperazon 1 g - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przeprowadzono badania nad rozrodczością na szczurach, stosując dawki 10-krotnie większe od dawek stosowanych u ludzi i nie stwierdzono zmniejszenia płodności ani uszkodzeń płodów. Brak dobrze udokumentowanych i dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania produktu Sulperazon u kobiet w ciąży. Ponieważ wyniki badań rozrodczości u zwierząt nie zawsze można odnieść do ludzi, produktu Sulperazon nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Do mleka ludzkiego wydzielane są tylko nieznaczne ilości cefoperazonu i sulbaktamu. Chociaż obie substancje przenikają do mleka ludzkiego tylko w nieznacznym stopniu, należy zachować ostrożność w czasie podawania produktu kobietom karmiącym.

Sulperazon 1 g - prowadzenie pojazdów

Doświadczenia kliniczne wskazują na małe prawdopodobieństwo wpływu cefoperazonu i sulbaktamu na zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cefoperazonum, Sulbactamum

  Dostępne opakowania
  Sulperazon 1 g

  Sulperazon 1 g

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 1 fiol. - 0,5g+0,5g
  PFIZER POLSKA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Zabiegi

  Drenaż dróg żółciowych dwunastnicy

  Drenaż dróg żółciowych dwunastnicy

  Drenaż dróg żółciowych to procedura stosowana do leczenia paliatywnego chorób zwężających światło dróg żółciowych, najczęściej chorób nowotworowych - uniemożliwiających prawidłowy przepływ żółci. Do zabiegu drenażu dróg żółciowych kierowani są pacjenci...

  Onkologia

  Rak pęcherzyka żółciowego - przyczyny, objawy i leczenie

  Rak pęcherzyka żółciowego - przyczyny, objawy i leczenie

  Rak pęcherzyka żółciowego to rzadki nowotwór o niecharakterystycznych objawach. Do jego rozwoju przyczynia się przewlekły stan zapalny pęcherzyka. We wczesnych etapach choroba wskazuje na kamicę pęcherzykową. Ponieważ zmianę najczęściej wykrywa się dopiero...

  Zabiegi

  Cholecystektomia laparoskopowa

  Cholecystektomia laparoskopowa

  Pęcherzyk żółciowy to niewielki narząd znajdujący się pod wątrobą. Jeżeli powstanie w jego obrębie stan zapalny, objawiający się silnym bólem lekarz może zadecydować o jego usunięciu. Jednym ze sposobów na pozbycie się pęcherzyka żółciowego jest cholecystektomia...

  Kamica żółciowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

  Co piąta osoba cierpi na kamicę żółciową. Objawy są niecharakterystyczne (WIDEO)

  Co piąta osoba cierpi na kamicę żółciową. Objawy są niecharakterystyczne (WIDEO)

  Na kamicę żółciową cierpi ok. 20 proc. dorosłych. Większość z nich nawet o tym nie wie. Choroba często nie daje bowiem żadnych objawów. Kto jest w grupie ryzyka? Zobacz wideo. Na kamicę żółciową cierpi około 20 procent dorosłych. Większość z nich nawet...

  Układ pokarmowy

  Zapalenie woreczka żółciowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie woreczka żółciowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie woreczka żółciowego (pęcherzyka żółciowego) jest związane z powikłaniami kamicy pęcherzyka żółciowego. Stan zapalny może być spowodowany utrudnionym odpływem żółci z pęcherzyka, zamknięciem światła przez kamień lub obrzęk błony śluzowej. Żółć...

  Normy laboratoryjne

  Posiew nasienia - co bada, przygotowanie i przebieg badania

  Posiew nasienia - co bada, przygotowanie i przebieg badania

  Posiew nasienia to badanie płodności męskiej, polegające na ocenie jakości spermy, a szczególnie obecności w niej bakterii oraz grzybów. Posiew jest także wykonywany przed każdym zabiegiem inseminacji wewnątrzmacicznej i in vitro. Zazwyczaj mężczyźni...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Najbardziej niebezpieczne bakterie na świecie

  Najbardziej niebezpieczne bakterie na świecie

  Lista Światowej Organizacji Zdrowia Wywołują m.in. zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i wrzody żołądka. Antybiotyki, którymi można je pokonać, z roku na rok stają się coraz mniej efektywne. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała listę...