Strattera

zobacz opinie o produkcie »
Cena
322,33 zł
Forma
kapsułki twarde
Dawka
0,04 g
Ilość
14 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ELI LILLY AND COMPANY LTD

Strattera - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Strattera - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Strattera - opis

STRATTERA jest wskazana w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci w wieku 6 lat i starszych oraz u młodzieży jako element pełnego programu leczenia. Leczenie powinno być rozpoczęte przez lekarza specjalistę w leczeniu ADHD.

Diagnozę należy stawiać zgodnie z klasyfikacją DSM-IV lub wytycznymi zawartymi w ICD-10.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu:

Pełen program leczenia zazwyczaj obejmuje działania psychologiczne, edukacyjne i społeczne. Celem programu jest stabilizacja dzieci z zespołem zachowań, które mogą obejmować objawy takie jak: długotrwale utrzymujące się trudności w dłuższym skupieniu uwagi, rozpraszanie uwagi, niestabilność emocjonalna, impulsywność, nadpobudliwość o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, nieznaczne objawy neurologiczne i nieprawidłowe wyniki badania EEG. Zdolność uczenia się może być zaburzona lub nie.

Leczenie farmakologiczne nie jest wskazane u wszystkich dzieci z tym zespołem. Decyzję o zastosowaniu produktu należy podjąć po szczegółowej ocenie nasilenia objawów w stosunku do wieku dziecka i utrzymywania się objawów.

Strattera - skład

Jedna kapsułka twarda zawiera chlorowodorek atomoksetyny w ilości odpowiadającej 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg lub 100 mg atomoksetyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Strattera - dawkowanie

Lek podawany doustnie. Produkt STRATTERA można podawać rano w pojedynczej dawce dobowej, niezależnie od posiłków. U pacjentów, u których nie nastąpi odpowiednia odpowiedź kliniczna (tolerancja leku lub skuteczność) podczas przyjmowania produktu Strattera w pojedynczej dawce dobowej, korzystne może być przyjmowanie dwóch równych dawek podzielonych, rano i późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem.

Dawkowanie u dzieci lub młodzieży o masie ciała do 70 kg:

Stosowanie produktu STRATTERA należy rozpocząć od całkowitej dawki dobowej wynoszącej około 0,5 mg/kg mc. Początkową dawkę należy utrzymać przez co najmniej 7 dni przed jej zwiększeniem odpowiednio do odpowiedzi klinicznej i tolerancji. Zalecana dawka podtrzymująca wynosi około 1,2 mg/kg mc. na dobę (zależnie od masy ciała pacjenta oraz dostępnej mocy atomoksetyny). Nie stwierdzono żadnych dodatkowych korzyści w przypadku stosowania dawek większych niż 1,2 mg/kg mc. na dobę. Nie prowadzono systematycznych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania pojedynczych dawek większych niż 1,8 mg/kg mc. na dobę oraz całkowitych dawek dobowych większych niż 1,8 mg/kg mc. W niektórych przypadkach może być wskazane kontynuowanie leczenia w wieku dorosłym.

Dawkowanie u dzieci lub młodzieży o masie ciała większej niż 70 kg:

Stosowanie produktu STRATTERA należy rozpocząć od całkowitej dawki dobowej wynoszącej 40 mg. Początkową dawkę należy utrzymać przez co najmniej 7 dni przed jej zwiększeniem odpowiednio do odpowiedzi klinicznej i tolerancji. Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 80 mg. Nie stwierdzono żadnych dodatkowych korzyści w przypadku stosowania dawek większych niż 80 mg (patrz punkt 5.1). Maksymalna zalecana całkowita dawka dobowa wynosi 100 mg. Nie prowadzono systematycznych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania pojedynczych dawek większych niż 120 mg oraz całkowitych dawek dobowych większych niż 150 mg. W niektórych przypadkach może być wskazane kontynuowanie leczenia w wieku dorosłym.

Dodatkowe informacje o bezpiecznym stosowaniu produktu:

Atomoksetynę należy stosować zgodnie z krajowymi wytycznymi dotyczącymi leczenia ADHD, jeżeli takie istnieją.

Podczas programu badań nie opisano wyraźnych objawów odstawienia leku. W przypadku wystąpienia istotnych działań niepożądanych, można natychmiast przerwać stosowanie atomoksetyny. W innych przypadkach można stopniowo zmniejszać dawkę leku w odpowiednim czasie.

U pacjentów przyjmujących atomoksetynę dłużej niż 1 rok, zaleca się przeprowadzenie oceny celowości dalszej terapii przez specjalistę w dziedzinie leczenia ADHD.

U pacjentów w wieku młodzieńczym, u których objawy utrzymują się do okresu dojrzałości a leczenie przynosi wyraźne korzyści, terapię można kontynuować w wieku dorosłym. Jednak, rozpoczynanie leczenia produktem Strattera u osób dorosłych nie jest zalecane.

Populacje szczególne

Niewydolność wątroby: u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby (stopień B wg klasyfikacji Child-Pugh), początkowe i docelowe dawki powinny być zmniejszone do 50% zwykle stosowanej dawki. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (stopień C wg klasyfikacji Child-Pugh), początkową dawkę i docelowe dawki należy zmniejszyć do 25% zwykle stosownej dawki (patrz punkt 5.2).

Niewydolność nerek: u pacjentów ze schyłkową chorobą nerek ekspozycja ustrojowa na atomoksetynę była większa niż u osób zdrowych (o około 65%), lecz różnica nie występowała po przeliczeniu dawki na mg na kilogram masy ciała pacjenta. STRATTERA może być stosowna u pacjentów z ADHD oraz schyłkową chorobą nerek lub niewydolnością nerek niższego stopnia, zgodnie z ogólnie zalecanym schematem dawkowania. Atomoksetyna może zwiększyć nadciśnienie u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2).

Około 7% osób rasy kaukaskiej posiada genotyp, który warunkuje słabą aktywność enzymu CYP2D6 (pacjenci posiadający słabo metabolizujący CYP2D6). U pacjentów o takim genotypie ekspozycja na atomoksetynę jest kilkakrotnie większa niż u pacjentów, u których enzym wykazuje prawidłową aktywność. Dlatego u pacjentów posiadających słabo metabolizujący CYP2D6 ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe (patrz punkty4.8 i 5.2). U pacjentów posiadających genotyp, który warunkuje słabą aktywność enzymu CYP2D6, należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej i wolniejsze zwiększanie dawki leku.

Pacjenci w podeszłym wieku: nie dotyczy.

Dzieci w wieku poniżej sześciu lat:

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności produktu STRATTERA u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Z tego powodu nie należy stosować produktu STRATTERA u dzieci w wieku poniżej 6 lat (patrz punkt 4.4).

Strattera - środki ostrożności

Zachowania samobójcze

U pacjentów leczonych atomoksetyną zgłaszano zachowania samobójcze (próby samobójcze i myśli samobójcze). W badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą, zachowania samobójcze występowały niezbyt często, ale częściej u dzieci i młodzieży leczonych atomoksetyną niż u pacjentów przyjmujących placebo, u których nie zgłoszono takich działań. Pacjentów, u których rozpoczęto leczenie ADHD należy uważnie obserwować, czy nie występują u nich lub czy nie nasilają się zachowania samobójcze.

Przypadki nagłej śmierci i rozpoznane w wywiadzie wady serca, oraz inne poważne choroby serca

U dzieci i młodzieży z wadami serca, które stosowały atomoksetynę w zalecanych dawkach, zgłaszano przypadki nagłej śmierci. Niektóre poważne wady serca zwiększają ryzyko nagłej śmierci, dlatego u dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi wadami serca atomoksetynę wolno stosować tylko z zachowaniem ostrożności i po konsultacji z kardiologiem.

Zaburzenia układu krążenia

U wielu pacjentów przyjmujących atomoksetynę występuje niewielkie przyspieszenie tętna (średnio < 10 uderzeń/min) i (lub) zwiększenie ciśnienia krwi (średnio < 5 mmHg) (patrz punkt 4.8). U większości pacjentów zmiany te nie są klinicznie istotne. Atomoksetynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem, częstoskurczem czy chorobą układu krążenia lub chorobą naczyń mózgowych. Podczas leczenia należy okresowo mierzyć tętno i ciśnienie tętnicze krwi. Odnotowano również przypadki niedociśnienia ortostatycznego. Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z chorobami, które mogą predysponować do niedociśnienia lub u pacjentów z chorobami związanymi z możliwością wystąpienia nagłych zmian rytmu serca lub ciśnienia krwi.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z wrodzonym lub nabytym zespołem wydłużonego odstępu QT lub u których w rodzinie stwierdzono występowanie zespołu wydłużonego odstępu QT (patrz punkt 4.5 oraz 4.8).

Zaburzenia wątroby

Bardzo rzadko otrzymywano zgłoszenia spontaniczne dotyczące uszkodzenia wątroby, objawiające się zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny oraz żółtaczką. Bardzo rzadko zgłaszano także ciężkie uszkodzenia wątroby, w tym ostrą niewydolność wątroby. U pacjentów z żółtaczką lub wynikami laboratoryjnymi wskazującymi na uszkodzenie wątroby należy przerwać stosowanie produktu Strattera. Nie należy ponownie rozpoczynać tego leczenia.

Objawy psychotyczne i maniakalne

Stosowanie atomoksetyny w zalecanych dawkach może spowodować wystąpienie polekowych zaburzeń psychotycznych lub maniakalnych, np. halucynacji, urojeń, stanu pobudzenia maniakalnego lub pobudzenia u dzieci i młodzieży u których nie stwierdzono psychozy ani manii. Jeśli wystąpią takie objawy, należy rozważyć związek przyczynowy ze stosowaniem atomoksetyny i rozważyć odstawienie leku. Nie można wykluczyć, że produkt Strattera powoduje zaostrzenie zaburzeń psychotycznych lub maniakalnych.

Agresywne zachowanie, wrogość i chwiejność emocjonalna

W trakcie badań klinicznych wrogość (szczególnie agresję, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) oraz chwiejność emocjonalną obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych produktem Strattera niż w grupie, której podawano placebo. Pacjentów należy uważnie obserwować, czy nie występują u nich lub czy nie nasilają się agresywne zachowania, wrogość lub chwiejność emocjonalna.

Możliwe reakcje alergiczne

Chociaż nieczęsto, u pacjentów przyjmujących atomoksetynę zgłaszano reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne, wysypkę, obrzęk naczynioruchowy oraz pokrzywkę.

Napady drgawek

Podczas stosowania atomoksetyny mogą wystąpić napady drgawek. Należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania stosowania atomoksetyny u pacjentów, u których występowały napady drgawek. Jeżeli u pacjenta wystąpi napad drgawek lub zwiększenie częstości napadów drgawek o nieustalonej przyczynie, należy rozważyć przerwanie stosowania atomoksetyny.

Wzrost i rozwój

Podczas stosowania atomoksetyny należy kontrolować wzrost i rozwój pacjenta. Należy monitorować pacjentów wymagających długotrwałego leczenia oraz rozważyć zmniejszenie dawki leku lub przerwanie leczenia u tych, którzy niewystarczająco rosną czy zwiększają masę ciała.

Dane kliniczne nie wykazują szkodliwego wpływu na funkcje poznawcze i dojrzewanie płciowe. Jednak dane dotyczące długotrwałego stosowania produktu leczniczego są ograniczone. Z tego powodu należy uważnie obserwować pacjentów wymagających długotrwałego leczenia.

Wystąpienie lub nasilenie współistniejących zaburzeń depresyjnych, stanów lękowych i tików W kontrolowanym badaniu przeprowadzonym z udziałem dzieci i młodzieży z ADHD i współistniejącymi przewlekłymi tikami ruchowymi lub zespołem Tourette’a, nie obserwowano nasilenia tików u pacjentów leczonych atomoksetyną w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo. W kontrolowanym badaniu z udziałem dorosłych pacjentów z ADHD i współistniejącymi ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi, nie obserwowano nasilenia depresji u pacjentów otrzymujących atomoksetynę w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo. Nie obserwowano nasilenia stanów lękowych u pacjentów z ADHD ze współistniejącymi stanami lękowymi, otrzymujących atomoksetynę w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo w dwóch kontrolowanych badaniach (jedno przeprowadzono z udziałem dzieci i młodzieży, drugie z udziałem pacjentów dorosłych).

Po wprowadzeniu produktu do obrotu u pacjentów leczonych atomoksetyną rzadko zgłaszano przypadki stanów lękowych i depresji lub obniżonego nastroju oraz bardzo rzadko tiki (patrz punkt 4.8).

Należy monitorować pacjentów z ADHD leczonych atomoksetyną na wypadek pojawienia się lub nasilenia objawów lękowych, obniżonego nastroju, depresji lub tików.

Dzieci w wieku poniżej sześciu lat:

Produktu STRATTERA nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie określono bezpieczeństwa i skuteczności produktu w tej grupie wiekowej.

Inne wskazania

Produkt Strattera nie jest wskazany do stosowania w leczeniu epizodów dużej depresji i (ani) lęku, gdyż wyniki badań klinicznych przeprowadzonych z udziałem osób dorosłych nie wykazały jakichkolwiek różnic w działaniu w porównaniu z placebo i z tego względu były negatywne.

Strattera - przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe:

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki ostrego i przewlekłego przedawkowania atomoksetyny. Przypadki te nie zakończyły się zgonem. Najczęstszymi objawami towarzyszącymi ostremu i przewlekłemu przedawkowaniu były: objawy żołądkowo-jelitowe, senność, zawroty głowy, drżenie i nietypowe zachowanie. Zgłaszano również pobudzenie i nadmierną aktywność. Obserwowano też objawy przedmiotowe i podmiotowe świadczące o łagodnym lub umiarkowanym pobudzeniu układu współczulnego (np. tachykardia, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, rozszerzenie źrenic, suchość w jamie ustnej). Zgłaszano także świąd i wysypkę. Większość objawów miała łagodne lub umiarkowane nasilenie. W niektórych przypadkach przedawkowania atomoksetyny, zgłaszano napady drgawek i bardzo rzadko wydłużenie odstępu QT. Zgłaszano również przypadki ostrego jednoczesnego przedawkowania atomoksetyny i przynajmniej jednego innego leku, zakończone zgonem pacjenta.

Istnieją ograniczone dane z badań klinicznych dotyczące przedawkowania atomoksetyny. Podczas badań klinicznych nie odnotowano przypadków przedawkowania zakończonych zgonem pacjenta.

Postępowanie w razie przedawkowania:

Należy zapewnić drożność dróg oddechowych. W okresie 1 godziny po przyjęciu leku przez pacjenta można ograniczyć wchłanianie, stosując węgiel aktywowany. Zaleca się monitorowanie czynności serca i parametrów życiowych oraz podjęcie stosownego postępowania objawowego i wspomagającego. Pacjent powinien znajdować się pod obserwacją przez co najmniej 6 godzin. Atomoksetyna w znacznym stopniu wiąże się z białkami, dlatego jest mało prawdopodobne, że przy przedawkowaniu dializa będzie skuteczna.

Strattera - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na atomoksetynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Atomoksetyny nie należy podawać jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO). Atomoksetyny nie należy stosować przez co najmniej 2 tygodnie po zakończeniu leczenia IMAO. Leczenia IMAO nie należy rozpoczynać przez 2 tygodnie po odstawieniu atomoksetyny.

Atomoksetyny nie należy stosować u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem, ponieważ w badaniach klinicznych stosowanie atomoksetyny wiązało się ze zwiększeniem częstości występowania rozszerzenia źrenic.

Atomoksetyny nie należy stosować u pacjentów ze stwierdzonym aktualnie lub w przeszłości guzem chromochłonnym nadnerczy (patrz punkt 4.4 - Zaburzenia układu krążenia).

Strattera - działania niepożądane

Dzieci i młodzież:

W badaniach kontrolowanych placebo z udziałem dzieci najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi podczas stosowania atomoksetyny były: ból głowy, ból brzucha1 i zmniejszenie łaknienia. Działania te zgłaszane były przez odpowiednio 19%, 18% i 16% pacjentów, jednak rzadko były one powodem przerwania leczenia (częstość rezygnacji w przypadku bólu głowy wynosi 0,1%, bólu brzucha - 0,2% oraz 0,0% w przypadku zmniejszenia łaknienia). Ból brzucha i zmniejszenie łaknienia zazwyczaj przemijają.

W związku ze zmniejszeniem łaknienia u niektórych pacjentów na początku leczenia następuje zmniejszenie masy ciała (średnio o około 0,5 kg). Wpływ ten był najsilniejszy w przypadku stosowania największych dawek. Po początkowym zmniejszeniu masy ciała, u pacjentów leczonych atomoksetyną podczas długotrwałej terapii występował średni przyrost masy ciała. Tempo wzrostu (masa ciała i wzrost) po 2 latach leczenia jest zbliżone do normy (Patrz punkt 4.4.).

Nudności, wymioty i senność2 mogą wystąpić odpowiednio u 10% do 11% pacjentów, głównie w pierwszym miesiącu leczenia. Jednakże zdarzenia te są zwykle łagodne lub umiarkowane, przemijające i nie powodują znacznej liczby przerwania leczenia (częstość rezygnacji ≤0,5%).

W badaniach kontrolowanych placebo z udziałem dzieci, u pacjentów przyjmujących atomoksetynę wystąpiło przyspieszenie tętna średnio o około 6 uderzeń/minutę oraz zwiększenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi średnio o około 2 mmHg w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. W badaniach kontrolowanych placebo z udziałem dorosłych, u pacjentów przyjmujących atomoksetynę wystąpiło przyspieszenie tętna średnio o około 5 uderzeń/minutę oraz zwiększenie skurczowego (około 2 mmHg) i rozkurczowego (około 1 mmHg) ciśnienia krwi w porównaniu z grupą przyjmującą placebo.

Ze względu na wpływ atomoksetyny na układ noradrenergiczny, u pacjentów przyjmujących produkt zgłaszano niedociśnienie ortostatyczne (0,2%) oraz omdlenia (0,8%). Atomoksetynę należy stosować ostrożnie w przypadku występowania wszystkich chorób, które mogą predysponować pacjentów do niedociśnienia.

Poniższą tabelę działań niepożądanych opracowano na podstawie zgłaszanych zdarzeń niepożądanych oraz badań laboratoryjnych wykonanych w czasie badań klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży oraz na podstawie spontanicznych zgłoszeń działań niepożądanych u dzieci lub młodzieży i dorosłych po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Tabela: działania niepożądane

Ocena częstości: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), dane dotyczące spontanicznych zgłoszeń (częstość nie jest znana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Układ, narząd

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Zgłoszenia spontaniczne po wprowadzeniu

produktu do obrotu*

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zmniejszenie łaknienia

anoreksja (utrata łaknienia)

   

Zaburzenia psychiczne

 

drażliwość,

wahania nastroju, bezsenność3

zachowania samobójcze,

agresja, wrogość, chwiejność emocjonalna** wczesne budzenie się

psychoza (w tym halucynacje)**,

pobudzenie** depresja i obniżony nastrój**, lęk, tiki

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, senność2

zawroty głowy

omdlenie, drżenie, migrena

napad drgawek*** parestezje, niedoczulica**

Zaburzenia oka

   

rozszerzenie źrenic

 

Układ, narząd

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Zgłoszenia spontaniczne po wprowadzeniu

produktu do obrotu*

Zaburzenia serca

   

kołatanie serca, częstoskurcz zatokowy

wydłużenie odstępu QT***

Zaburzenia naczyniowe

     

zespół Raynauda

Zaburzenia

żołądka i jelit

ból brzucha1, wymioty, nudności

zaparcie, niestrawność

   

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

     

nieprawidłowe/po dwyższone wyniki

testów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby, uszkodzenie wątroby, ostra niewydolność wątroby, zwiększone stężenie bilirubiny we krwi**

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

zapalenie

skóry, wysypka

świąd, nadmierne pocenie się, reakcje alergiczne

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

     

uczucie parcia na pęcherz, zatrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

     

priapizm, ból narządów płciowych u mężczyzn

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

zmęczenie letarg

osłabienie

 

Badania diagnostyczne

 

zmniejszenie masy ciała, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi

   

1

w tym ból w górnej części brzucha oraz dyskomfort żołądka, brzucha i okolicy okołożołądkowej.

2

w tym uspokojenie polekowe.

3

w tym bezsenność dotycząca zapoczątkowania i kontynuowania snu.

* zgłoszenia spontaniczne, dla których nie można dokładnie określić częstości występowania

** patrz punkt 4.4

*** patrz punkt 4.4 i 4.5.

Pacjenci ze słabo metabolizującym CYP2D6

Następujące zdarzenia niepożądane wystąpiły u co najmniej 2% pacjentów ze słabo metabolizującym CYP2D6 oraz występowały z istotnie statystycznie większą częstością u pacjentów ze słabo metabolizującym CYP2D6 w porównaniu z pacjentami z intensywnie metabolizującym CYP2D6 i wynosiły odpowiednio: zmniejszenie łaknienia (24,1%, 17,0%); bezsenność ogółem (w tym bezsenność, bezsenność dotycząca kontynuowania i zapoczątkowania snu; 14,9%, 9,7%); depresja ogółem (w tym depresja, epizody dużej depresji, objawy depresyjne, nastrój depresyjny i zaburzenia nastroju; 6,5%, 4,1%); zmniejszenie masy ciała (7,3%, 4,4%); zaparcie (6,8%,4,3%); drżenie (4,5%, 0,9%); uspokojenie polekowe (3,9%, 2,1%); starcie naskórka (3,9%, 1,7%); moczenie mimowolne (3% 1,2%); zapalenie spojówek (2,5%, 1,2%); omdlenie (2,5%, 0,7%); wczesne budzenie się (2,3%, 0,8%); rozszerzenie źrenic (2,0%, 0,6%). Działania niepożądane, które nie spełniły powyższych kryteriów, lecz są istotne: zaburzenia lękowe uogólnione (0,8% u pacjentów z intensywnie metabolizującym CYP2D6, 0,1% u pacjentów ze słabo metabolizującym CYP2D6). Dodatkowo, w badaniach klinicznych trwających do dziesięciu tygodni, zmniejszenie masy ciała było bardziej wyraźne u pacjentów ze słabo metabolizującym CYP2D6 (średnia 0,6 kg u pacjentów z intensywnie metabolizującym CYP2D6 i 1,1 kg u pacjentów ze słabo metabolizującym CYP2D6 ).

Dorośli:

U dorosłych najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi były zaburzenia żołądkowo-jelitowe i bezsenność. Zgłoszenia o zatrzymaniu moczu lub uczuciu parcia na pęcherz należy uważać za potencjalnie związane z przyjmowaniem atomoksetyny. Nie obserwowano żadnych poważnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem podczas leczenia krótko- i długotrwałego.

Poniższa tabela działań niepożądanych została przygotowana na podstawie zgłaszanych zdarzeń niepożądanych oraz wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych w czasie badań klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów i spontanicznych zgłoszeń działań niepożądanych u dzieci lub młodzieży i dorosłych po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Tabela: działania niepożądane

Ocena częstości: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), dane dotyczące spontanicznych zgłoszeń (częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Układ, narząd

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Zgłoszenia spontaniczne po wprowadzeniu

produktu do obrotu*

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zmniejszenie łaknienia

     

Zaburzenia psychiczne

bezsenność2

zmniejszenie libido, zaburzenia snu

wczesne budzenie się

zachowania samobójcze, agresja, wrogość, chwiejność emocjonalna** psychoza (w tym halucynacje)**, pobudzenie**, depresja, obniżenie nastroju, **, lęk, tiki**

Zaburzenia układu nerwowego

 

zawroty głowy, zatokowy ból głowy, parestezja, drżenie

Omdlenie, migrena

napady

drgawek***

niedoczulica,

Zaburzenia serca

 

kołatanie serca, częstoskurcz

 

wydłużenie odstępu QT ***

Zaburzenia naczyniowe

 

uderzenia gorąca

uczucie zimna w kończynach

zespół Raynauda

Zaburzenia

żołądka i jelit

suchość w jamie ustnej, nudności

ból brzucha1, zaparcie, niestrawność, wzdęcie z oddawaniem wiatrów

   

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

     

nieprawidłowe/po dwyższone wyniki

testów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby, uszkodzenie wątroby, ostra niewydolność wątroby, zwiększone

Układ, narząd

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Zgłoszenia spontaniczne po wprowadzeniu

produktu do obrotu*

       

stężenie bilirubiny we krwi **

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

zapalenie skóry, nadmierne pocenie się, wysypka

reakcje alergiczne

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

bolesne lub trudne oddawanie moczu, uczucie parcia na pęcherz, zatrzymanie moczu

   

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

bolesne miesiączkowanie, zaburzenia wytrysku, zaburzenie erekcji, nieregularne miesiączkowanie, zaburzenia orgazmu, zapalenie gruczołu krokowego, ból narządów płciowych u mężczyzn

brak wytrysku

priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

zmęczenie, letarg, dreszcze

   

Badania diagnostyczne

 

zmniejszenie masy ciała.

zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi

 

1

w tym ból w górnej części brzucha, oraz dyskomfort żołądka, brzucha i okolicy okołożołądkowej.

2

w tym bezsenność dotycząca zapoczątkowania i kontynuowania snu.

* zgłoszenia spontaniczne, dla których nie można dokładnie określić częstości występowania

** patrz punkt 4.4 *** patrz punkt 4.4 i 4.5.

Strattera - ciąża i karmienie piersią

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania atomoksetyny w czasie ciąży. Ogólnie badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu czy rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Nie należy stosować atomoksetyny w czasie ciąży, chyba że spodziewane korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu.

Atomoksetyna i (lub) jej metabolity przenikały do mleka szczurów. Nie wiadomo, czy atomoksetyna przenika do mleka kobiecego. Z powodu braku danych, należy unikać stosowania atomoksetyny u kobiet karmiących piersią.

Strattera - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W porównaniu z placebo, stosowanie atomoksetyny wiązało się z częstszym występowaniem zmęczenia. W porównaniu z placebo jedynie u dzieci stosowanie atomoksetyny wiązało się z częstszym występowaniem senności. Pacjentom należy zalecić zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania niebezpiecznych urządzeń do czasu, gdy nabiorą dostatecznej pewności, że atomoksetyna nie wpływa na ich sprawność.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Atomoxetinum

  Atomeksetyna jest substancją wykorzystywaną w leczeniu ADHD (nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi). Może być stosowana u dzieci w wieku sześciu lat i starszych. Przyjmowanie leków nie może stanowić całości leczenia, lecz musi być uzupełniane działaniami psychologicznymi, edukacyjnymi i społecznymi w ramach kompleksowego programu terapeutycznego.

  Dostępne opakowania
  Strattera

  Strattera

  kapsułki twarde - 14 kaps. - 0,04 g
  ELI LILLY AND COMPANY LTD
  Strattera

  Strattera

  kapsułki twarde - 56 kaps. - 0,04 g
  ELI LILLY AND COMPANY LTD
  Strattera

  Strattera

  kapsułki twarde - 28 kaps. - 0,06 g
  ELI LILLY AND COMPANY LTD
  Strattera

  Strattera

  kapsułki twarde - 7 kaps. - 0,06 g
  ELI LILLY AND COMPANY LTD
  Strattera

  Strattera

  kapsułki twarde - 14 kaps. - 0,06 g
  ELI LILLY AND COMPANY LTD
  Strattera

  Strattera

  kapsułki twarde - 56 kaps. - 0,06 g
  ELI LILLY AND COMPANY LTD
  Strattera

  Strattera

  kapsułki twarde - 14 kaps. - 0,025 g
  ELI LILLY AND COMPANY LTD
  Strattera

  Strattera

  kapsułki twarde - 56 kaps. - 0,025 g
  ELI LILLY AND COMPANY LTD
  Strattera

  Strattera

  kapsułki twarde - 14 kaps. - 0,01 g
  ELI LILLY AND COMPANY LTD
  Powiązane artykuły
  Koronawirus

  Lek na COVID-19 skuteczny w 81,6 proc. Ile będzie kosztował?

  Lek na COVID-19 skuteczny w 81,6 proc. Ile będzie kosztował?

  Amerykańska firma farmaceutyczna Regeneron Pharmaceuticals, twórca i producent leku przeciw COVID-19, poinformowała, że jedna dawka "koktajlu przeciwciał monoklonalnych" zapewnia odporność od dwóch do ośmiu miesięcy na poziomie 81,6 proc. - Ponad...

  Neurologia

  Zespół Tourette'a - przyczyny, objawy, leczenie

  Zespół Tourette'a - przyczyny, objawy, leczenie

  Zespół Gillesa de la Tourette'a, znany także jako zespół Tourette'a, to dziedziczne zaburzenie neuropsychiatryczne, które zalicza się do chorób tikowych. Przez długi czas zespół Tourette'a był uznawany za dziwaczne zaburzenie, kojarzone najczęściej z...

  Newsy - zdrowie

  Odkryto nowe metody wybudzania pacjentów ze znieczulenia ogólnego

  Odkryto nowe metody wybudzania pacjentów ze znieczulenia ogólnego

  Znieczulenie ogólne stosuje się niemal tak samo od 170 lat, jednak u niektórych pacjentów wybudzenie zajmuje więcej czasu. Obecnie naukowcy z Instytutu Technologicznego Massachusetts (MIT) i Szpitala Ogólnego w Massachusetts zbliżyli się do opracowania...

  Neurologia

  Choroba tikowa

  Choroba tikowa

  Zespół Tourette'a (inaczej: zaburzenie tikowe, choroba tikowa) po raz pierwszy został opisany już w 1885 roku jako zaburzenie układu nerwowego, charakteryzujące się nieskoordynowanymi ruchami. Wśród osób z ADHD częściej niż w ogólnej populacji stwierdza...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Odstawienie leków przeciwdepresyjnych

  Odstawienie leków przeciwdepresyjnych

  Leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny (SSRI) są obecnie jedną z najczęściej stosowanych grup leków psychotropowych. SSRI znajdują zastosowanie nie tylko w leczeniu depresji, ale i zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsywnych,...

  Leki i suplementy

  Dramatyczny apel do ministra zdrowia (WIDEO)

  Dramatyczny apel do ministra zdrowia (WIDEO)

  Przeszczep to często jedyna szansa na ratowanie życia dziecka. Rodzice cieszą się, gdy zostanie znaleziony dawca do przeszczepu. Jednak udana operacja to dopiero początek, po przeszczepie dziecko musi cały czas przyjmować leki. Zmiany w liście leków...