Ranitidine Accord

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki musujące
Dawka
0,15 g
Ilość
60 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ACCORD HEALTHCARE LTD

Ranitidine Accord - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ranitidine Accord - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ranitidine Accord - opis

Dorośli:

- choroba wrzodowa dwunastnicy

- łagodna postać choroby wrzodowej żołądka - refluksowe zapalenie przełyku - zespół Zollingera i Ellisona.

Dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia:

- krótkotrwałe leczenie wrzodów żołądka i dwunastnicy (wrzód trawienny),

- leczenie oraz łagodzenie objawów spowodowanych przez zgagę (refluks żołądkowoprzełykowy) w tym refluksowe zapalenie przełyku.

Ranitidine Accord - skład

Każda tabletka musująca zawiera 335 mg ranitydyny chlorowodorku, co odpowiada 300 mg ranitydyny.

Substancja pomocnicza: sód (23 mmol lub 533 mg)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ranitidine Accord - dawkowanie

Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody. Nie wolno łamać tabletek musujących. Należy odczekać, aż tabletka musująca całkowicie rozpuści się, po czym niezwłocznie wypić tak przygotowany płyn.

DOROŚLI (W TYM OSOBY W PODESZŁYM WIEKU) I (LUB) MŁODZIEŻ (W WIEKU 12

LAT I POWYŻEJ)

U osób dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) i młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej) z prawidłową czynnością nerek zaleca się następujące dawkowanie:

CHOROBA WRZODOWA DWUNASTNICY I ŁAGODNA POSTAĆ CHOROBY WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA: jedna tabletka musująca (= 300 mg ranitydyny) po posiłku wieczornym lub przed snem. Leczenie powinno trwać 4 tygodnie. U pacjentów, u których owrzodzenie żołądka nie wygoiło się całkowicie po 4 tygodniach leczenia, leczenie taką samą dawką należy kontynuować przez następne 4 tygodnie.

REFLUKSOWE ZAPALENIE PRZEŁYKU

U pacjentów z refluksowym zapaleniem przełyku stosuje się jedną tabletkę musującą zawierającą 300 mg ranitydyny (= 300 mg ranitydyny) po posiłku wieczornym lub przed snem przez okres do 8 tygodni, jeśli to konieczne.

U PACJENTÓW Z BARDZO WYSOKIM WYDZIELANIEM SOKU ŻOŁĄDKOWEGO, NP. Z ZESPOŁEM ZOLLINGERA I ELLISONA, dawka początkowa wynosi 150 mg ranitydyny trzy razy na dobę (= 450 mg ranitydyny na dobę). W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 2-3 tabletek musujących zawierających po 300 mg ranitydyny, na dobę (= 600 - 900 mg ranitydyny na dobę).

Jeśli okaże się to klinicznie konieczne, można podawać pacjentom duże dawki (np. 1200 mg na dobę). Pacjentom podawano dawki do 6 g na dobę.

Stosując Ranitidine Accord, 300 mg, tabletki musujące nie można uzyskać dawki 150 mg. Aby uzyskać tę dawkę, należy zastosować Ranitidine Accord,150 mg, tabletki musujące. Dawki leku można podawać niezależnie od posiłków.

Dzieci w wieku od 3 do 11 lat o masie ciała powyżej 30 kg

Patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne – Specjalne grupy pacjentów

Leczenie ostrego wrzodu trawiennego

Zalecana dawka w leczeniu choroby wrzodowej u dzieci to od 4 do 8 mg na kg masy ciała na dobę podawana w dwóch dawkach podzielonych do uzyskania dawki maksymalnej 300 mg ranitydyny na dobę przez okres 4. tygodni. W przypadku braku poprawy stanu pacjenta należy stosować lek przez kolejne 4. tygodnie, efekt terapeutyczny widoczny jest zwykle po 8 tygodniach stosowania.

Reflux żołądkowo-przełykowy

Zalecana dawka w leczeniu choroby refleksowej żądka i przełyku u dzieci to od 5 do 10 mg na kg masy ciała na dobę podawana w dwóch dawkach podzielonych do uzyskania dawki maksymalnej 600 mg ranitydyny na dobę (dawka maksymalna jest zalecana u dzieci o większej masie ciała oraz u młodzieży z ciężkimi objawami).

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u noworodków nie została potwierdzona.

DAWKOWANIE U PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI CZYNNOŚCI NEREK

W zależności od wartości klirensu kreatyniny (ml/min) lub stężenia kreatyniny w surowicy (mg/100 ml), zaleca się stosowanie następującego schematu dawkowania:

Klirens kreatyniny (ml/min)

Stężenie kreatyniny w surowicy (ok.)* (mg/100 ml)

Dawka dobowa

(doustnie)

powyżej 30

poniżej 2,6

300 mg ranitydyny

do 30

powyżej 2,6

150 mg ranitydyny

* Wartości klirensu kreatyniny są jedynie wartościami referencyjnymi, które nie są rzeczywistym odzwierciedleniem stopnia zaburzenia czynności nerek u wszystkich pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek. Szczególnie dotyczy to pacjentów w podeszłym wieku, u których ocena czynności nerek na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy może nie być wystarczająca.

Klirens kreatyniny na podstawie oznaczonego stężenia kreatyniny w surowicy, wieku (lata) i masy ciała (kg) można obliczyć według następującego wzoru: u kobiet, wyniki należy pomnożyć przez współczynnik 0,85.

Klirens kreatyniny (ml/min) = (140 - wiek) x masa ciała

72 x stężenie kreatyniny w surowicy

Ranitydyna ulega dializie. Hemodializa zmniejsza stężenie ranitydyny we krwi. Dlatego, pacjentom dializowanym należy podać ranitydynę w powyższej dawce po zakończeniu dializy.

Ranitidine Accord - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z owrzodzeniem żołądka należy wykluczyć jego nowotworowy charakter przez zastosowanie odpowiednich procedur diagnostycznych (takich jak endoskopia i biopsja) , ponieważ leczenie ranitydyną może maskować objawy związane z rakiem żołądka.

Pacjentów z owrzodzeniem trawiennym należy przebadać na obecność zakażenia bakterią H. pylori. Jeśli badanie potwierdzi zakażenie, należy podjąć odpowiednie leczenie.

Zaleca się regularne kontrolowanie pacjentów jednocześnie leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i ranitydyną. Dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z owrzodzeniami trawiennymi w wywiadzie.

Wytyczne postępowania w praktyce klinicznej zalecają, by pacjenci otrzymujący długotrwałe leczenie podtrzymujące byli poddawani regularnym kontrolom lekarskim.

Podczas jednoczesnego stosowania ranitydyny i teofiliny, należy monitorować stężenie teofiliny w osoczu, a w razie konieczności dostosować dawkę teofiliny.

Ranitydyna wydalana jest poprzez nerki dlatego stężenie leku w osoczu jest podwyższone

u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek konieczna jest modyfikacja dawki (patrz punkt 4.2).

Jeśli wystąpi stan splątania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub u pacjentów w podeszłym wieku, leczenie należy natychmiast przerwać.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, ponieważ ranitydyna jest metabolizowana w wątrobie.

U niektórych pacjentów takich jak pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z przewlekłymi chorobami płuc, cukrzycą lub upośledzoną odpornością może istnieć podwyższone ryzyko rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc.

W dużym badaniu epidemiologicznym wykazano zwiększone ryzyko rozwoju pozaszpitalnego zapalenia płuc u osób aktualnie przyjmujących leki z grupy antagonistów receptora H2, w porównaniu z osobami, które przerwały leczenie. W takich okolicznościach ryzyko względne (RR) zwiększa się o 1,82 (1,26 - 2,64 przy przedziale ufności CI 95%).

Rzadkie doniesienia kliniczne wskazują , że chlorowodorek ranitydyny może wywołać napady ostrej przerywanej porfirii. W związku z tym pacjentów z ostrą przerywaną porfirią w wywiadzie nie należy leczyć ranitydyną.

Zaleca się regularne kontrolowanie pacjentów przyjmujących jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne wraz z ranitydyną zwłaszcza pacjentów w podeszłym wieku oraz z wrzodem tarwiennym w wywiadzie.

Każda tabletka zawiera 23 mmol (lub 533 mg) sodu. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

Ranitidine Accord - przedawkowanie

Ranitydyna wykazuje specyficzne właściwości działania i w związku z tym nie przewiduje się występowania żadnych szczególnych powikłań po przedawkowaniu leku. Lekarze powinni zwrócić uwagę na zawartość sodu (patrz punkt 4.4). W przypadku przedawkowania należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe i wspomagające.

W razie konieczności, lek można usunąć z osocza w wyniku hemodializy.

Ranitidine Accord - przeciwwskazania

Tabletki musujące Ranitidine Accord są przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancję czynną (chlorowodorek ranitydyny) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ranitidine Accord - działania niepożądane

Zastosowano następujące kryteria częstości występowania:

Bardzo często (≥ 1/10), Często (1/100 i < 1/10),

Niezbyt często: (≥ 1/1000 i < 1/100)

Rzadko: (≥ 1/10 000, < 1/1000)

Bardzo rzadko: (< 1/10 000)

Częstotliwości działań niepożądanych oszacowano na podstawie zgłoszeń spontanicznych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: Zmiany morfologii krwi (leukopenia, małopłytkowość). Zmiany te były zwykle odwracalne. Agranulocytoza lub pancytopenia, czasami z hipoplazją lub aplazją szpiku.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, niedociśnienie, ból w klatce piersiowej).

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny

Reakcje te sporadycznie występowały po podaniu pojedynczej dawki.

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: przemijające splątanie umysłowe, pobudzenie, omamy.

Przypadki te opisywano głównie u pacjentów ciężko chorych, a także u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: bóle głowy (czasami ciężkie), zawroty głowy i przemijające ruchy mimowolne.

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko:przemijające niewyraźne widzenie

Istnieją doniesienia o przemijającym, niewyraźnym widzeniu będącym prawdopodobnie wynikiem zaburzeń akomodacji oka).

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: tak jak w przypadku innych antagonistów receptora H 2 –bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: zapalenie naczyń krwionośnych.

Zaburzenia żądka i jelit

Niezbyt często: biegunka, zaparcie, nudności i ból brzucha.

Objawy te zwykle ulegały złagodzeniu w trakcie kontynuacji leczenia. Bardzo rzadko: ostre zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: przemijające i odwracalne zmiany w wynikach prób wątrobowych

Rzadko:zapalenie wątroby (komórkowe, kanalikowe lub mieszane) z lub bez żółtaczki. Objawy te miały zwykle charakter odwracalny po zaprzestaniu leczenia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka skórna.

Rzadko: rumień wielopostaciowy, utrata włosów (łysienie).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo rzadko: bóle stawów i mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko:Dolegliwości ze strony piersi (takie jak ginekomastia i mlekotok) oraz zaburzenia sprawności seksualnej ( przemijająca impotencja).

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania ranitydyny oceniano u dzieci w wieku od 0 do 16 lat z chorobą spowodowaną nadmierną kwaśnością treści żołądkowej i generalnie była ona dobrze tolerowana, z profilem bezpieczeństwa działań niepożądanych podobnym do występującego u dorosłych. Dostępne są ograniczone dane dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa, w szczególności odnośnie wzrostu i rozwoju.

Ranitidine Accord - ciąża i karmienie piersią

CIĄŻA

Doświadczenie uzyskane podczas stosowania ranitydyny u kobiet w ciąży (> 1000) nie wskazuje na zwiększone ryzyko wad wrodzonych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych na ciążę lub nienarodzone dziecko. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na rozrodczość. Ranitydyna przenika przez barierę łożyskową. Ranitydynę można stosować w czasie ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

LAKTACJA

Ranitydyna przenika do mleka matki. Podobnie jak inne leki ranitydyna powinna być stosowana w okresie karmienia piersią tylko wtedy jeśli uważa się to za konieczne.

Ranitidine Accord - prowadzenie pojazdów

Brak doniesień

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ranitidinum

  Substancja ta jest antagonistą histaminy. Działa przez blokowanie kompetycyjnie i odwracalne receptorów H2 w żołądku, zmniejszając wydzielanie kwasu solnego. Stosowana jest w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej oraz w chorobie wrzodowej dwunastnicy w zakażeniu H. pylori. Stosuje się ją w zespole Zollingera i Ellisona, refluksowym zapalenie przełyku.

  Dostępne opakowania
  Ranitidine Accord

  Ranitidine Accord

  tabletki musujące - 60 tabl. - 0,15 g
  ACCORD HEALTHCARE LTD
  Ranitidine Accord

  Ranitidine Accord

  tabletki musujące - 60 tabl. - 0,3 g
  ACCORD HEALTHCARE LTD
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...