Stimuloton

zobacz opinie o produkcie »
Cena
19,89 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,05 g
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PROTERAPIA SP. Z O.O.

Stimuloton - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Uczucie pustki w głowie i nerwica

Witam,mam 34 lata.Jako nastolatek nerwica lękowa i nadal mam.Była też depresja,zapaść w głowie(ścisk głowy z obu stron),napadowość.Brałem leki: stimuloton,seronil,hydroxizinum,cipramil,xanax,fluoxetyna,Memotropil i 2-3 inne.Rowniez Rispolept.Obecnie mam pustke w glowie.Prosze o pomoc ,jak...

Odpowiada Mgr Maciej Rutkowski Mgr Maciej Rutkowski i 1 inny specjalista

Uczucie pustki w głowie po leczeniu nerwicy lękowej i depresji

Mam 34 lata.Jako nastolatek-nerwica lękowa.21 lat-depresja zapaść w głowie(ścisk głowy z obu stron).Póżniej napadowość.Łącznie kilkana ście lat zaburzeń.Leki:seronil,Hydroxizinum,Fluoxetyna,Xanax,Cipramil,Stimuloton,Rispolept..Każdy lek po kilka m-cy.Wyleczyłem.Została pustka w głowie zaniki pamięci blokowane uczucia.Poza tym nadmierne pocenie i czerwone policzki.Gdy idę szybciej to mocno pocę się.Jak można wyleczyć ta pustkę w głowie itp.,to wszystko co wyżej napisałem?Proszę o odpowiedź.

Odpowiada Mgr Violetta Ruksza Mgr Violetta Ruksza i 1 inny specjalista
POKAŻ WIĘCEJ

Stimuloton - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Stimuloton - opis

 Krótkotrwałe (ostre), oraz średniotrwałe (zapobieganie nawrotowi) leczenie epizodów depresji

(jednobiegunowej, dwubiegunowej, z towarzyszącym lękiem)

 Leczenie profilaktyczne depresji jednobiegunowej

 Ostre i długotrwałe leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K)

 Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) u dzieci w wieku powyżej 6 lat

 Leczenie lęku napadowego z towarzyszącą (lub nie) agorafobią

 Leczenie pourazowych zaburzeń stresowych (PTSD), (ang. post-traumatic stress disorder. Leczenie fobii społecznej (lęku przed kontaktami z otoczeniem).

Stimuloton - skład

Substancja czynna:

Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sertraliny (Sertralinum) w postaci chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Stimuloton - dawkowanie

Dawkowanie

 

 

Dorośli:

U osób dorosłych z depresją lub zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, dawka wynosi zwykle  50 mg jeden raz na dobę. 

U pacjentów z lękiem napadowym lub pourazowymi zaburzeniami stresowymi, leczenie należy rozpoczynać od dawki 25 mg na dobę, zwiększając ją po upływie tygodnia do 50 mg raz na dobę.

Taki schemat dawkowania powoduje zmniejszenie częstości występowania i nasilenia  działań niepożądanych.

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na leczenie oraz dobrej tolerancji leku, dawkę można zwiększać stopniowo,  w ciągu kilku tygodni o 50  mg, aż do maksymalnej dawki 200 mg  na dobę.  

Działanie terapeutyczne może wystąpić w ciągu 7 dni, jednakże dla osiągnięcia pełnego działania przeciwdepresyjnego potrzeba zwykle 2 do 4 tygodni. Odpowiednie działanie lecznicze rozwija się nawet wolniej (w ciągu 8-12 tygodni) w przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. W  leczeniu podtrzymującym należy stosować najniższą skuteczną dawkę leku.

 

Dzieci

Stosowanie leku Stimuloton u dzieci z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi  w wieku 13-17 lat należy rozpoczynać od dawki 50 mg na dobę. Zalecana dawka początkowa u dzieci z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi  w wieku 6-12 lat wynosi 25 mg na dobę i zwiększa się ją po upływie 1 tygodnia do 50 mg na dobę. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi na leczenie, kolejne dawki mogą być zwiększane co tydzień o 50 mg do maksymalnej dawki 200 mg na dobę. Jednakże, podczas zwiększania dawki dobowej powyżej 50 mg należy wziąć pod uwagę mniejszą masę ciała u dzieci w porównaniu
z dorosłymi, aby uniknąć zbyt wysokiego dawkowania. W okresie długotrwałego leczenia podtrzymującego,  dawkowanie powinno być utrzymane na najniższym poziomie zapewniającym działanie terapeutyczne.


Szczególne  populacje:

Nie ma potrzeby modyfikowania dawek u pacjentów w podeszłym wieku. 

Wydalanie sertraliny nie zmienia się w istotnym stopniu u pacjentów z niewydolnością nerek, z tego powodu nie ma konieczności zmniejszania dawki leku.

Sertralinę należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze współistniejącymi chorobami wątroby, w takich przypadkach zaleca się zmniejszenie dawki leku lub wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami (patrz punkt 4.4).   

 

Sposób podawania

Stimuloton powinien być stosowany jednorazowo w ciągu doby (rano lub wieczorem). Jednoczesne spożywanie pokarmów nie ma wpływu na wchłanianie leku, tak że może być on przyjmowany w trakcie lub niezależnie od posiłku.

Stimuloton - środki ostrożności

Leczenie elektrowstrząsami (EW)

Nie ma wyników badań klinicznych określających potencjalne zagrożenia lub korzyści jednoczesnego stosowania EW i sertraliny.

 

Wystąpienie manii lub hipomanii

Podobnie jak przy wszystkich innych lekach przeciwdepresyjnych, leczenie sertraliną może wywoływać manię lub hipomanię u niewielkiego odsetka pacjentów (około 0,4%). 

 

Samobójstwo/myśli samobójcze oraz pogorszenie kliniczne Depresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, samookaleczeń oraz samobójstw (zdarzeń związanych z samobójstwem). Ryzyko to utrzymuje się do wystąpienia znaczącej remisji.  Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni lub dłuższym okresie leczenia, do chwili jej wystąpienia pacjenci powinni znajdować się pod ścisłą kontrolą. Ogólne doświadczenie kliniczne wskazuje, że ryzyko samobójstwa może wzrastać we wczesnych stadiach powrotu do zdrowia.   

Inne choroby psychiczne, w których stosowany jest Stimuloton mogą także wiązać się ze zwiększonym ryzykiem zdarzeń związanych z samobójstwem. Ponadto stany te mogą współistnieć z dużym zespołem depresyjnym. Dlatego te same środki ostrożności, co     stosowane przy leczeniu pacjentów z dużym zespołem depresyjnym powinny być podejmowane przy leczeniu pacjentów z innymi chorobami psychicznymi.             

Wiadomo, że pacjenci ze zdarzeniami związanymi z samobójstwem w wywiadzie chorobowym oraz pacjenci wykazujący znacznie nasilone wyobrażenia samobójcze przed rozpoczęciem leczenia są bardziej zagrożeni myślami i próbami samobójczymi i powinni być dokładnie nadzorowani w trakcie leczenia. Meta-analiza badań klinicznych z grupą kontrolną placebo leków przeciwdepresyjnych u dorosłych pacjentów z chorobami psychicznymi wykazały zwiększone ryzyko zachowań samobójczych przy stosowaniu leków przeciwdepresyjnych w porównaniu z placebo u pacjentów w wieku poniżej 25 lat.            

Farmakoterapia pacjentów, zwłaszcza tych z grupy wysokiego ryzyka, a szczególnie we wczesnym okresie leczenia oraz po zmianach  dawek leku powinna być prowadzona pod ścisłą kontrolą. Należy zwrócić uwagę pacjentów i (oraz ich opiekunów) na konieczność monitorowania wszelkich objawów pogorszenia klinicznego, zachowań lub myśli samobójczych i niezwykłych zmian zachowania oraz natychmiastowy kontakt z lekarzem w razie wystąpienia takich objawów.                

  Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat) Stimuloton nie powinien być stosowany w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, z wyjątkiem pacjentów z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi. Zachowania samobójcze (myśli i próby samobójcze) oraz wrogie (głównie agresja, zachowania przeciwstawiające się oraz gniew) były w badaniach klinicznych częściej obserwowane u dzieci i młodzieży leczonej lekami przeciwdepresyjnymi w porównaniu z placebo. Jeśli w oparciu o kliniczną potrzebę leczenia, pomimo to zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu leku, pacjent powinien być ściśle monitorowany pod kątem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto brak danych z   długookresowych badań bezpieczeństwa leku u dzieci i młodzieży dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i behawioralnego.       

 

Napady drgawkowe (padaczka

W przeprowadzonych badaniach klinicznych sertraliny stwierdzono przypadki wystąpienia napadu drgawek u około 0,08% (około 3/4000) pacjentów leczonych z powodu depresji oraz u 0,2% (4/1800) pacjentów leczonych z powodu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.  Związek pomiędzy leczeniem sertraliną a napadami drgawkowymi nie jest pewny. Nie ma dostępnych danych dotyczących leczenia pacjentów z padaczką sertraliną. Nie należy podawać sertraliny pacjentom z niestabilną padaczką, natomiast pacjenci bez napadów drgawkowych powinni być objęci regularną kontrolą medyczną. W przypadku wystąpienia napadu drgawkowego sertralinę należy odstawić.

 

Niewydolność wątroby

Sertralina jest metabolizowana głównie w wątrobie. Wyniki badań farmakokinetycznych dawki pojedynczej, prowadzonych u osób z łagodną marskością wątroby, wykazały, że występuje u nich wydłużenie okresu półtrwania i zwiększenie wartości AUC. W rezultacie należy zachować ostrożność przy stosowaniu sertraliny u pacjentów z chorobami wątroby, należy rozważyć stosowanie mniejszych dawek lub zmniejszyć częstość podawania leku.

 

Niewydolność nerek

Farmakokinetyka dawki pojedynczej i dawek wielokrotnych sertraliny nie ulega istotnej zmianie u pacjentów z umiarkowaną (klirens kreatyniny 20-50 ml/min), lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min).  

Wyniki tych badań wskazują, iż nie ma potrzeby modyfikacji dawek sertraliny w leczeniu pacjentów z chorobami nerek. 

 

Zespół serotoninowy

U pacjentów otrzymujących sertralinę w skojarzeniu z inhibitorami MAO opisywano przypadki

występowania ciężkich reakcji, czasem zakończonych zgonem. W związku z powyższym, nie należy stosować tabletek sertraliny w skojarzeniu z inhibitorami MAO, w tym z selektywnym inhibitorem MAO – selegiliną i odwracalnym inhibitorem MAO – moklobemidem lub z innymi substancjami o właściwościach serotoninergicznych, jak tryptofan, fenfluramina oraz agonistami serotoniny, z powodu ryzyka wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (patrz punkty 4.3 i 4.5).

 

W związku z powyższym, zmiana leczenia selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny lub innym lekiem przeciwdepresyjnym powinna być przeprowadzona z ostrożnością, w celu uniknięcia możliwych interakcji farmakodynamicznych (patrz punkt 4.5). Szczególnie znaczenie ma uważna obserwacja kliniczna, jeśli leczenie sertraliną jest rozpoczynane po zakończeniu leczenia lekiem przeciwdepresyjnym o długim czasie półtrwania, jak np. fluoksetyną. Brak dobrze udokumentowanych danych dotyczących czasu, jaki powinien być zachowany bez stosowania leczenia, podczas zamiany jednego preparatu przeciwdepresyjnego na inny preparat.

 

Ataksja/niepokój psychoruchowy

Stosowanie preparatów z grupy SSRI/SNRI jest związane z występowaniem ataksji, charakteryzującej się subiektywnie nieprzyjemnym odczuciem lub wyczerpującym niepokojem, a także potrzebą poruszania się, często skojarzoną z niemożliwością utrzymania spokojnej pozycji stojącej lub siedzącej. Te objawy są najbardziej prawdopodobne podczas kilku pierwszych tygodni leczenia. Zwiększenie dawki u pacjentów, u których wystąpią takie objawy, może przynieść szkodę.

 

Cukrzyca

Leczenie selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny może zaburzać kontrolę glikemii u chorych na cukrzycę. Może być konieczne dostosowanie dawkowania insuliny i (lub) doustnych preparatów przeciwcukrzycowych.

 

Objawy odstawienne występujące po przerwaniu leczenia

Objawy odstawienne po przerwaniu leczenia występują często, zwłaszcza jeśli preparat jest odstawiony nagle (patrz punkt 4.8).

 

Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych może zależeć od wielu czynników, w tym od czasu

leczenia, dawki i szybkości zmniejszania dawki preparatu. Po odstawieniu leków z grupy SSRI/SNRI opisywano: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje i wrażenie porażenia prądem elektrycznym), zaburzenia snu (w tym bezsenność i nasilone sny), pobudzenie lub lęk, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, pocenie się, bóle głowy, biegunka, kołatanie serca, niestabilność emocjonalna, drażliwość i zaburzenia widzenia. Na ogół wymienione objawy są łagodne lub umiarkowane, jednakże u części pacjentów mogą być ciężkie. Zwykle występują w ciągu pierwszych kilku dni po przerwaniu leczenia, ale bardzo rzadko opisywano je również u pacjentów, którzy przypadkowo pominęli dawkę preparatu. Na ogół objawy są ograniczone i zwykle ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni, chociaż u niektórych pacjentów mogą być przedłużone (do 2-3 miesięcy lub dłużej). W związku z powyższym, jeśli leczenie sertraliną ma zostać przerwane, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki w odstępach przez kilka tygodni lub miesięcy, w zależności od potrzeby pacjenta (patrz punkty 4.2 i 4.8).

 

Krwotok

Podczas leczenia preparatami z grupy SSRI opisywano przypadki występowania nieprawidłowych krwawień w obrębie skóry, takich jak wybroczyny i plamica. Zaleca się ostrożność u pacjentów stosujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, produktów leczniczych wpływających na czynność płytek krwi (np. atypowych preparatów przeciwpsychotycznych i fenotiazyn, większości trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwasu acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)) oraz u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia w wywiadzie (patrz punkt 4.5).

 

Choroby serca

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania sertraliny u pacjentów ze świeżo przebytym zawałem serca lub pacjentów z niestabilną chorobą serca. Pacjenci z tymi schorzeniami byli wyłączeni

z badań klinicznych. Elektrokardiogramy wykonane u pacjentów otrzymujących sertralinę

w badaniach z zastosowaniem podwójnie ślepej próby wskazują, że sertralina nie jest wiązana

z występowaniem znaczących nieprawidłowości w EKG.

 

Pacjenci w podeszłym wieku

Działania niepożądane i częstość ich występowania u pacjentów w podeszłym wieku były podobne jak u młodszych dorosłych. Niemniej jednak, pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na działania niepożądane leków przeciwdepresyjnych.

 

Schizofrenia

U pacjentów ze schizofrenią mogą się nasilić objawy psychotyczne.

Stimuloton - przedawkowanie

Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem, sama sertralina nie wywołuje żadnych ciężkich objawów nawet przy skrajnym przedawkowaniu. Opisano natomiast nawet przypadki zgonów z powodu przedawkowania sertraliny w połączeniu z innymi lekami oraz alkoholem. 

Brak swoistej odtrutki w przypadku zatruć sertralina. Przedawkowanie wymaga intensywnej opieki medycznej. Należy zapewnić drożność dróg oddechowych, dostęp tlenu i wentylację układu oddechowego. Stosowanie węgla aktywowanego z dodatkiem sorbitolu  może być bardziej korzystne od płukania żołądka u wywołania wymiotów. Oprócz leczenia objawowego i podtrzymującego zaleca się monitorowanie parametrów czynności serca i innych czynności życiowych. Ze względu na dużą objętość dystrybucji sertraliny w tkankach, nie wydaje się, aby wymuszona diureza, dializa, hemoperfuzja i transfuzja wymienna, mogły przynieść istotne korzyści.

Dzieci i młodzież

Brak dostępnych danych.

Stimuloton - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Jednoczesne leczenie inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu ich stosowania (analogicznie, inhibitor MAO można podawać dopiero po 14 dniach od zakończenia stosowania sertraliny).

Niestabilna padaczka.

U dzieci w wieku poniżej 6 lat (z powodu braku dostatecznego doświadczenia klinicznego dotyczącego skuteczności i bezpieczeństwa leku w tej grupie wiekowej).

Stimuloton - działania niepożądane

Opisano przypadki wyobrażeń i zachowań samobójczych w trakcie leczenia sertraliną oraz we wczesnym okresie po zaprzestaniu leczenia.

 

Ocena częstości występowania:

Bardzo często             ≥ 1/10

Często                       ≥ 1/100, < 1/10

Niezbyt często             ≥ 1/1000, < 1/100

Rzadko                      ≥ 1/10 000, < 1/1000

Bardzo rzadko            < 1/10 000

Częstość nieznana       (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 

Podczas badań klinicznych dotyczących podania wielokrotnych dawek zgłoszono następujące działania niepożądane:

 

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często: bezsenność, senność, jadłowstręt

 

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: drżenia, zawroty głowy

 

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Bardzo często: nudności, biegunka lub luźne stolce, suchość błony śluzowej jamy ustnej

Często: dyspepsja

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często: zaburzenia seksualne (głównie opóźniona ejakulacja u mężczyzn)

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: nasilone pocenie

 

Po wprowadzeniu sertraliny do sprzedaży zgłoszono następujące spontaniczne doniesienia:

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: plamica, zaburzenia czynności płytek krwi, skaza krwotoczna (np. krwawienie z nosa, krwotok z przewodu pokarmowego lub krwiomocz)

Rzadko: leukopenia, małopłytkowość

 

Zaburzenia endokrynologiczne

Rzadko: ginekomastia, hiperprolaktynemia, mlekotok, niedoczynność tarczycy, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: hiponatremia, która ustępowała po zakończeniu leczenia. Pojedyncze przypadki mogą być spowodowane nieprawidłowym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego. Działania niepożądane występowały głównie u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi lub innymi produktami leczniczymi. Zwiększenie stężenia cholesterolu w surowicy.

 

Zaburzenia psychiczne

Często: ziewanie, pobudzenie, lęk

Niezbyt często: euforia, objawy depresyjne, omamy, mania, hipomania

Rzadko: utrata libido (u kobiet i mężczyzn), koszmary senne, agresywne reakcje, psychozy, myśli lub zachowania samobójcze

 

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy, zaburzenia ruchowe (w tym objawy pozapiramidowe, takie jak hiperkinezja, zwiększenie napięcia mięśniowego, zgrzytanie zębami lub trudności w chodzeniu), parestezje, niedoczulica

Niezbyt często: migrena

Rzadko: niepokój psychoruchowy/ataksja (patrz punkt 4.4), mimowolne skurcze mięśni, śpiączka, drgawki, objawy podmiotowe i przedmiotowe zespołu serotoninowego: pobudzenie, splątanie, obfite pocenie się, biegunka, gorączka, nadciśnienie tętnicze, sztywność mięśni i tachykardia. W niektórych przypadkach te objawy występowały w powiązaniu z jednoczesnym stosowaniem leków serotoninergicznych.

 

Zaburzenia oka

Często: zaburzone widzenie

Niezbyt często: rozszerzenie źrenic

 

Zaburzenia ucha i błędnika

Często: szum uszny

 

Zaburzenia serca

Często: ból w klatce piersiowej, kołatanie serca

Niezbyt często: nadciśnienie tętnicze krwi, omdlenie, tachykardia

 

Zaburzenia naczyń

Niezbyt często: obrzęk obwodowy, obrzęk okołooczodołowy

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: skurcz oskrzeli

 

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Często: zaparcie, bóle brzucha, wymioty

Niezbyt często: zwiększenie łaknienia, zapalenie trzustki

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: ciężkie zaburzenia wątroby (w tym zapalenie wątroby, żółtaczka i niewydolność wątroby), bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (AlAT i AspAT). Zmiana aktywności aminotransferaz, występująca głównie w początkowych 9-ciu tygodniach leczenia i szybko ustępująca po zakończeniu leczenia.

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypka skórna

Niezbyt często: świąd, wyłysienie, rumień wielopostaciowy

Rzadko: nadwrażliwość na światło, pokrzywka, obrzęk Quinckego, ciężkie złuszczanie się skóry      np. zespół Stevens-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka

 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Niezbyt często: bóle stawów

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: nietrzymanie moczu

Rzadko: obrzęk twarzy, zatrzymanie moczu

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: zaburzenia miesiączkowania

Rzadko: priapizm

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: astenia, zmęczenie, uderzenia gorąca

Niezbyt często: niedyspozycja, zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała, gorączka

Rzadko: reakcje rzekomoanafilaktyczne, reakcje alergiczne, alergia

 

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych

 

Objawy odstawienne po przerwaniu leczenia

Przerwanie leczenia preparatami z grupy SSRI/SNRI (zwłaszcza nagłe) często powoduje

wystąpienie objawów odstawiennych. Opisywano występowanie zawrotów głowy, zaburzeń czucia  (w tym parestezji i wrażenia porażenia prądem elektrycznym), zaburzenia snu (w tym bezsenność i nasilone sny), pobudzenie lub lęk, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, pocenie się, bóle głowy, biegunkę, kołatanie serca, niestabilność emocjonalną, drażliwość i zaburzenia widzenia.

Na ogół wymienione objawy są łagodne lub umiarkowane, jednakże u części pacjentów mogą być ciężkie i lub) przedłużone. W związku z powyższym, jeśli leczenie sertraliną nie jest dłużej wymagane, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki .

 

Działanie związane z grupą leku

Badania epidemiologiczne, przeprowadzone głównie u pacjentów w wieku 50 lat i starszych wykazały zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów otrzymujących leki z grupy SSRI (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny) i TCA (trójpierścieniowe leki przeciwdpresyjne). Mechanizm powstawania takiego ryzyka jest nieznany.

 

W celu udokumentowania skuteczności sertraliny u pacjentów w podeszłym wieku, do badań klinicznych włączono ponad 700 pacjentów (w wieku powyżej 65 lat). Rodzaj i częstość występowania działań niepożądanych u pacjentów w podeszłym wieku była podobna, jak u młodszych pacjentów.

 

Stimuloton - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

W świetle braku danych z odpowiednio kontrolowanych badań u kobiet w ciąży, sertraliny nie należy stosować w ciąży, chyba że spodziewane korzyści leczenia są większe od ewentualnych zagrożeń.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny w trakcie leczenia stosować odpowiednią metodę antykoncepcji.

Dane epidemiologiczne wskazują, że stosowanie SSRI (leków z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny) w czasie ciąży, zwłaszcza w późniejszych miesiącach, może podwyższać ryzyko wystąpienia nadciśnienia płucnego u noworodków (PPHN). Obserwowane ryzyko dotyczyło średnio 5 przypadków na 1000 ciąż. W populacji ogólnej występuje 1 do 2 przypadków PPHN na 1000 ciąż.

 

Karmienie piersią

Sertralina przenika do mleka kobiecego. Z powodu małej liczby kontrolowanych badań klinicznych stosowania sertraliny w okresie laktacji, lek nie powinien być stosowany przez matki karmiące piersią, chyba że, na podstawie dokładnej oceny stosunku korzyści do zagrożeń, lekarz uzna, że podawanie leku jest konieczne.       

 

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu sertraliny na parametry płodności (patrz punkt 5.3).

Z opisów przypadków zgłoszonych w trakcie stosowania niektórych SSRI (selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny) wynika, że wpływ na jakość nasienia jest odwracalny. Jak dotąd nie obserwowano wpływu leku na płodność u ludzi.

Stimuloton - prowadzenie pojazdów

Wyniki badań klinicznych wykazały, że sertralina stosowana w monoterapii nie zaburza sprawności psychomotorycznej. Jednak ponieważ inne leki stosowane z tych wskazań mogą niekorzystnie wpływać na sprawność psychomotoryczną, zdolność pacjenta do kierowania pojazdami i obsługi urządzeń mechanicznych należy oceniać indywidualnie na podstawie reakcji pacjenta na leczenie oraz uwzględnienia innych jednocześnie stosowanych leków

 

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Stimuloton - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sertralinum

  Substancja, która jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, w małym stopniu wpływa na wychwyt zwrotny dopaminy i noradrenaliny. Wykazuje działanie przeciwdepresyjne i stosowana jest w leczeniu depresji, napadowym lęku z zgorafobią i bez. Leczy zburzenia obsesyjno-kompulsyjne, a także stosowana jest w zaburzeniach pourazowych.

  Dostępne opakowania
  Stimuloton

  Stimuloton

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,05 g
  PROTERAPIA SP. Z O.O.
  19,89 zł
  Powiązane artykuły
  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Xanax - działanie, przeciwwskazania, ulotka, cena

  Xanax - działanie, przeciwwskazania, ulotka, cena

  Xanax należy do leków psychotropowych, ma działanie uspokajające, przeciwlękowe oraz nasenne. Stosuje się go w stanach lękowych oraz w celu leczenia depresji. Xanax dostępny jest jedynie na receptę, ponieważ wykazuje silnie właściwości uzależniające. Jak...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Leki psychotropowe

  Leki psychotropowe

  Uspokajają, wyciszają i pozwalają na wykonywanie codziennych czynności. Leki psychotropowe mają wiele zastosowań, wszystkie mają polepszyć jakość życia chorego. Ich wprowadzenie do obrotu przyniosło rewolucyjne zmiany w leczeniu psychiatrycznym. Co...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Leki antydepresyjne

  Leki antydepresyjne

  Leki antydepresyjne są przepisywane przez specjalistów. Jednak na leczenie depresji wpływają nie tylko leki przeciwdepresyjne, ale też psychoterapia. Choroba wymaga nadzoru specjalisty. Leki antydepresyjne powinny być zażywane według zaleceń lekarza,...

  Leczenie nerwicy - metody, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, domowe sposoby

  Leczenie nerwicy - metody, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, domowe sposoby

  Leczenie nerwicy - metody, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, domowe sposoby

  Zaburzenia lękowe, inaczej nazywane nerwicami, są niejednolitą grupą schorzeń charakteryzujących się bardzo zróżnicowanym obrazem klinicznym, tzn. specyficznymi objawami, czasem trwania itp. Różnorodność ta odzwierciedla się w wielu rodzajach metod leczenia,...

  Badania

  Badania psychotechniczne - na czym polegają i kiedy się je wykonuje?

  Badania psychotechniczne - na czym polegają i kiedy się je wykonuje?

  Badania psychotechniczne to badania, które oceniają sprawność psychiczną oraz zdolność do wykonywania konkretnej pracy związanej z obsługą maszyn. Przeważnie składają się z kilku części i są obowiązkowe. Co warto o nich wiedzieć? Co to są badania psychotechniczne? Badania...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Leki przeciwdepresyjne a seks

  Stosowanie leków przeciwdepresyjnych może wiązać się z zaburzeniami funkcji seksualnych. Mogą one dotyczyć nawet 80% leczonych lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), niezależnie od tego, który z nich był stosowany....

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  W których krajach ludzie łykają najwięcej antydepresantów?

  Jak się okazuje, na całym świecie stosuje się coraz więcej leków przeciw depresji. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) dokładniej przyjrzała się skali stosowania antydepresantów...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Antydepresanty a alkohol

  Antydepresanty a alkohol

  Antydepresanty i alkohol - czy można je łączyć? Większość osób zażywających długotrwale takie leki psychotropowe zastanawiało się nad tym chociaż raz. Spożycie alkoholu etylowego w niewielkiej ilości przy stosowanej farmakologicznej terapii antydepresyjnej...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  ParoGen - właściwości, samopoczucie, skutki uboczne, cena

  ParoGen - właściwości, samopoczucie, skutki uboczne, cena

  ParoGen jest lekiem o działaniu przeciwdepresyjnym stosowanym u osób dorosłych. Posiada w swoim składzie silny inhibitor znajdujący się neuronach mózgowych. ParoGen - właściwości Preparat ParoGen stosuje się w leczeniu epizodu dużej depresji przy...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Terapia depresji (WIDEO)

  Terapia depresji (WIDEO)

  Leczenie depresji Depresja to nie tylko "chandra", która przytrafia się każdemu od czasu do czasu. To poważna choroba. Ze względu na występujące u chorych myśli samobójcze, choroba ta może doprowadzić do śmierci. Jeśli zauważymy u siebie lub u osoby z...