Sildenafil Sandoz

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
lamelki rozpadające się w jamie ustnej
Dawka
0,075 g
Ilość
1 szt.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Sildenafil Sandoz - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Sildenafil Sandoz - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Sildenafil Sandoz - opis

Leczenie mężczyzn z zaburzeniami wzwodu, które polegają na braku możliwości uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia satysfakcjonującego stosunku seksualnego.

Do skutecznego działania syldenafilu konieczna jest stymulacja seksualna.

Sildenafil Sandoz - skład

Każda tabletka zawiera 100 mg syldenafilu (Sildemftlum) w postaci cytrynianu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Sildenafil Sandoz - dawkowanie

Podanie doustne.

Stosowanie u dorosłych

Zalecana dawka wynosi 50 mg przyjmowane w razie potrzeby na około 1 godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji leku dawkę można zwiększyć do 75 mg lub 100 mg, bądź zmniejszyć do 25 mg. Maksymalna zalecana dawka wynosi 100 mg. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego częściej niż raz na dobę. Jeśli syldenafil przyjmowany jest podczas posiłku, początek działania może być opóźniony w porównaniu do przyjmowania produktu na czczo (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Zmiana dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna.

Stosowanie u pacjentów ź zaburzeniami czynności nerek:

Zalecenia dotyczące dawkowania opisane w punkcie „Stosowanie u dorosłych" dotyczą również pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (z klirensem kreatyniny od 30 do 80 ml/min).

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klircns kreatyniny < 30 ml/min) klircns syldenafilu jest zmniejszony, dlatego należy rozważyć stosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji leku dawkę można zwiększyć do 50 mg, 75 mg i 100 mg.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (np. z marskością) klirens syldenafilu jest zmniejszony, dlatego należy rozważyć stosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji leku dawkę można zwiększyć do 50 mg, 75 mg i 100 mg.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Stosowanie syldenafilu nie jest wskazane u osób w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów przyjmujących inne leki

Z wyjątkiem rytonawiru, którego jednoczesne stosowanie z syldenafilem nie jest zalecane (patrz punkt 4.4), u pacjentów otrzymujących jednocześnie inhibitory izoenzymu CYP3A4 należy rozważyć stosowanie dawki początkowej 25 mg (patrz punkt 4.5).

W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem stan pacjenta przyjmującego leki alfa-adrenolityczne powinien być stabilny. Ponadto należy rozważyć rozpoczęcie stosowania syldenafilu od dawki 25 mg (patrz punkty 4.4. i 4.5).

Sildenafil Sandoz - środki ostrożności

W celu rozpoznania zaburzeń wzwodu oraz określenia ich możliwych przyczyn, przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego należy zebrać wywiad oraz zbadać pacjenta.

Przed rozpoczęciem leczenia zaburzeń wzwodu lekarz powinien wziąć pod uwagę stan układu naczyniowo-sercowego pacjenta, gdyż z aktywnością seksualną wiąże się pewne ryzyko zaburzeń czynności serca. Syldenafil ma właściwości rozszerzające naczynia krwionośne, powodujące niewielkie i przemijające zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi (patrz punkt 5.1). Przed przepisaniem syldenafilu lekarz powinien starannie rozważyć, czy ze względu na współistniejące choroby rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwłaszcza w skojarzeniu z aktywnością seksualną, nie wpłynie ujemnie na stan pacjenta. Do pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na leki rozszerzające naczynia krwionośne należą pacjenci ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory (np. ze zwężeniem ujścia

aorty, kardiomiopatią przerostową) lub pacjenci z rzadkim zespoleni atrofii wielonarządowej, charakteryzującym się ciężkim zaburzeniem kontroli ciśnienia tętniczego krwi przez autonomiczny układ nerwowy.

Syldenafil nasila hipotensyjne działanie azotanów (patrz punkt 4.3).

W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano ciężkie i pozostające w związku czasowym ze stosowaniem syldenafilu zdarzenia naczyniowo-sercowe, w tym zawał mięśnia sercowego, niestabilną dławicę piersiową, nagły zgon sercowy, komorowe zaburzenia rytmu serca, udar krwotoczny mózgu, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie i niedociśnicnie tętnicze powiązane czasowo z zastosowaniem syldenafilu. U większości (ale nie u wszystkich) z tych pacjentów istniały wcześniej stwierdzone czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wiele zdarzeń występowało podczas lub wkrótce po stosunku płciowym, a kilka obserwowano wkrótce po zażyciu syldenafilu, zanim doszło do aktywności seksualnej. Nie można określić, czy zdarzenia te były związane bezpośrednio z tymi czynnikami czy też z innymi czynnikami.

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń wzwodu, w tym syldenafil, należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi zniekształceniami prącia (takimi jak zakrzywienie prącia, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego) lub u pacjentów z chorobami, które mogą sprzyjać wystąpieniu priapizmu (takimi jak niedokrwistość sierpowata, szpiczak mnogi lub białaczka).

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania syldenafilu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń wzwodu. Z tego względu takie leczenie skojarzone nie jest zalecane.

W związku z przyjmowaniem syldenafilu i innych inhibitorów PDE5 zgłaszano zaburzenia widzenia i przypadki nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Pacjentowi należy zalecić, aby w przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia przerwał przyjmowanie syldenafilu i niezwłocznie skonsultował się z lekarzem (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie syldenafilu z rytonawirem nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność, gdy syldenafil przyjmowany jest jednocześnie z alfa-adrenolitykatni, gdyż tego typu terapia skojarzona może u niektórych podatnych osób prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego (patrz punkt 4.5). Jest to najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin od przyjęcia syldenafilu. W celu zminimalizowania ryzyka niedociśnienia ortostatycznego stan pacjenta przyjmującego leki alfa-adrcnolityczne powinien być hemodynamicznie stabilny przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg syldenafilu (patrz punkt 4.2). Ponadto lekarz powinien doradzić pacjentowi, co robić w przypadku wystąpienia objawów niedociśnienia ortostatycznego.

Badania z użyciem ludzkich płytek krwi wykazały, że syldenafil nasila przeciwagregacyjne działanie nitroprusydku sodu w warunkach in vitro. Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub czynnym wrzodem trawiennym. Z tego względu syldenafil można stosować u tych pacjentów jedynie po starannym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści związanych z leczeniem.

Syldenafil nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Sildenafil Sandoz - przedawkowanie

W badaniach u zdrowych ochotników, u których stosowano jednorazowe dawki do 800 mg, działania niepożądane były podobne do obserwowanych po podaniu mniejszych dawek, ale większa była częstość ich występowania i nasilenie. Dawka 200 mg nie była bardziej skuteczna, ale zwiększała częstość występowania działań niepożądanych (bólu głowy, uderzeń gorąca, zawrotów głowy, niestrawności, przekrwienia błony śluzowej nosa, zmian widzenia).

W razie przedawkowania należy zastosować standardowe leczenie podtrzymujące. Syldenafil silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany w moczu, dlatego przypuszcza się, że dializa nie przyspieszy klirensu leku.

Sildenafil Sandoz - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zgodnie ze znanym wpływem syldenafilu na szlak tlenku azotu/cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) (patrz punkt 5.1) wykazano, że syldenafil zwiększa hipotensyjne działanie azotanów i dlatego jego jednoczesne stosowanie z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotan amylu) lub azotanami w dowolnej postaci jest przeciwwskazane.

Leków stosowanych w leczeniu zaburzeń wzwodu, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest zalecana (np. u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca).

Stosowanie syldenafilu jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku na skutek nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy - NAION), niezależnie od tego, czy miało to związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), patrz punkt 4.4.

Ze względu na brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania, syldenafil jest przeciwwskazany u pacjentów z następujących podgrup: z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, z niedociśnieniem tętniczym (< 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze mózgu lub zawale mięśnia sercowego oraz stwierdzonymi dziedzicznymi zaburzeniami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinopatia barwnikowa (u niewielkiej części tych pacjentów występują genetyczne zaburzenia dotyczące fosfodiesteraz siatkówkowych).

Sildenafil Sandoz - działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa syldenafilu oparto na danych z 67 kontrolowanych placebo badań klinicznych z udziałem 8691 pacjentów, którzy otrzymywali lek w zalecanych dawkach. W badaniach tych najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: ból głowy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, przekrwienie błony śluzowej nosa, zawroty głowy i zaburzenia widzenia barwnego.

Dane o działaniach niepożądanych w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu były gromadzone przez ponad 9 lat. Ponieważ nie wszystkie działania niepożądane są zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu i wprowadzane do bazy danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nic można wiarygodnie ustalić częstości ich występowania.

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które w badaniach klinicznych występowały częściej niż po zastosowaniu placebo. Działania te pogrupowano według klasyfikacji układów i narządów: występujące bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000).

Ponadto częstość występowania istotnych z medycznego punktu widzenia działań niepożądanych, zgłaszanych po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu określono jako „nieznaną".

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1. Istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które

w kontrolowanych badaniach klinicznych występowały częściej niż w grupie otrzymującej placebo oraz istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, zgłaszane po dopuszczeniu produktu do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko

Częstość nieznana

Ból głowy

Zawroty głowy

Senność, Niedoczulica

Udar naczyniowy mózgu, Omdlenie

Przemijający napad niedokrwienny, Napady drgawek,

Nawracające napady drgawek

Zaburzenia oka

Często

Niezbyt często Częstość nieznana

Zaburzenia widzenia, Zaburzenia widzenia barwnego Zaburzenia spojówek, Zaburzenia oka, Zaburzenia wydzielania łez, Inne zaburzenia oka Nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION), Zamknięcie naczyń siatkówki, Ubytki pola widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często Rzadko

Zaburzenia równowagi, Szumy uszne Głuchota*

Zaburzenia naczyniowe

Często Rzadko

Uderzenia gorąca

Nadciśnienie tętnicze, Niedociśnienie tętnicze

 

Zaburzenia serca

Niezbyt często Rzadko

Częstość nieznana

Kołatanie serca, tachykardia Zawał mięśnia sercowego, Migotanie przedsionków Komorowe zaburzenia rytmu serca, Niestabilna dławica piersiowa, Nagły zgon sercowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często Rzadko

Przekrwienie błony śluzowej nosa Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Niezbyt często

Niestrawność

Wymioty, Nudności, Suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Wysypka skórna

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Ból mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Częstość nieznana

Priapizm, Przedłużony wzwód

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Ból w klatce piersiowej, Uczucie zmęczenia

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Przyspieszona czynność serca

* Zaburzenia ucha: Nagła utrata słuchu. Nagłe osłabienie słuchu lub jego całkowitą utratę zgłaszano w niewielkiej liczbie przypadków w badaniach porejestracyjnych i klinicznych z zastosowaniem inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), w tym syldenafilu.

Sildenafil Sandoz - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie syldenafilu u kobiet nie jest wskazane.

Nie stwierdzono istotnych działań niepożądanych w badaniach wpływu na reprodukcję u szczurów

1 królików po doustnym podaniu syldenafilu.

Sildenafil Sandoz - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ze względu na doniesienia z badań klinicznych o występowaniu zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, pacjenci powinni sprawdzić swoją reakcję po przyjęciu syldenafilu, zanim podejmą prowadzenie

samochodu bądź obsługę urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sildenafilum

  Substancja o działaniu umożliwiającym wzwód prącia. Blokuje enzym zwany fosfodiesterazą typu 5 odpowiedzialną za rozkład tlenku azotu. Dzięki działaniu substancji nierozłożony tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne, umożliwiając napływ krwi do ciał jamistych prącia w czasie stymulacji seksualnej. Substancja stosowana jest w leczeniu zaburzeń wzwodu prącia, a także nadciśnienia płucnego u dzieci i młodzieży w wieku 1-17 lat.

  Dostępne opakowania
  Sildenafil Sandoz

  Sildenafil Sandoz

  lamelki rozpadające się w jamie ustnej - 1 szt. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Sildenafil Sandoz

  Sildenafil Sandoz

  lamelki rozpadające się w jamie ustnej - 2 szt. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Sildenafil Sandoz

  Sildenafil Sandoz

  lamelki rozpadające się w jamie ustnej - 4 szt. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Sildenafil Sandoz

  Sildenafil Sandoz

  lamelki rozpadające się w jamie ustnej - 8 szt. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Sildenafil Sandoz

  Sildenafil Sandoz

  lamelki rozpadające się w jamie ustnej - 10 szt. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Sildenafil Sandoz

  Sildenafil Sandoz

  lamelki rozpadające się w jamie ustnej - 12 szt. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Sildenafil Sandoz

  Sildenafil Sandoz

  lamelki rozpadające się w jamie ustnej - 16 szt. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Sildenafil Sandoz

  Sildenafil Sandoz

  lamelki rozpadające się w jamie ustnej - 20 szt. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Sildenafil Sandoz

  Sildenafil Sandoz

  lamelki rozpadające się w jamie ustnej - 24 szt. - 0,075 g
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Wzrosła sprzedaż leków na erekcję

  Wzrosła sprzedaż leków na erekcję

  W Polsce problemy z potencją ma ok. 1,5 mln mężczyzn po 35 roku życia. W ciągu tylko jednego roku znacznie wzrosło ich zainteresowanie lekami na erekcję. Panowie unikają wizyty u specjalisty i najczęściej sięgają po preparaty bez recepty. Erekcja problemem...

  Zaburzenia erekcji

  Tabletki na potencję sprzedają się jak świeże bułeczki

  Tabletki na potencję sprzedają się jak świeże bułeczki

  Ok. 4 mln opakowań preparatów na potencję kupili w 2017 roku mężczyźni nad Wisłą. Leki, które w Polsce dostępne są od ponad 2 lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Czy jednak są faktycznie potrzebne? Substancją czynną leków na potencję jest sildenafil....

  Zaburzenia erekcji

  Tabletki poprawiające potencję (WIDEO)

  Tabletki poprawiające potencję (WIDEO)

  Coraz więcej mężczyzn, także tych młodych, jest zainteresowanych tabletkami wspomagającymi potencję. Obecnie na rynku są dostępne cztery leki zawierające substancje czynne, które wspomagają potencję. O farmakologicznym leczeniu problemów z potencją...

  Problemy z seksem

  5 rzeczy, których faceci nie znoszą w łóżku

  5 rzeczy, których faceci nie znoszą w łóżku

  Łóżkowe frustracje Udane życie seksualne ma wiele korzyści. Osoby regularnie uprawiające seks lepiej śpią, mają mocniejsze serce i są mniej zestresowane. Są bardziej pewne siebie i lepiej radzą sobie z wystąpieniami publicznymi. Nie zawsze jednak udaje...

  Zaburzenia erekcji

  Erekcja - zdjęcia

  Erekcja - zdjęcia

  Młody mężczyzna Powszechnie stosowanym określeniem na zaburzenia erekcji jest pojęcie impotencja. Jednak często odchodzi się od niego ze względu na negatywne skojarzenia, jakie wywołuje.

  Impotencja - co warto wiedzieć

  Problemy z erekcją - test

  Ocena zaburzeń seksulanych niejednokrotnie stwarza wiele problemów w obiektywnej ocenie. Do oszacowania stopnia tych dolegliwości opracowano międzynarodowy kwestionariusz oceny zaburzeń erekcji, który w nieco zmodyfikowanej formie prezentujemy poniżej....

  Gra wstępna

  Skuteczność afrodyzjaków

  Badacze z Uniwersytetu Guelph postanowili bliżej przyjrzeć się najpopularniejszym afrodyzjakom. Okazuje się, że niektóre z nich są skuteczne w poprawie sprawności seksualnej i podnoszeniu libido, inne działają na zasadzie efektu placebo, a są też takie,...

  Leczenie farmakologiczne impotencji

  Leki na potencję - rodzaje, stosowanie, uzależnienie

  Leki na potencję - rodzaje, stosowanie, uzależnienie

  Impotencja to problem wielu mężczyzn wynikający ze złego stylu życia, braku ruchu, palenia papierosów lub otyłości. Leki na potencję mogą poprawiać komfort współżycia seksualnego. Sprawdźmy co stosować przy zaburzeniach erekcji. Przyczyny zaburzeń...

  Anatomia intymna mężczyzny. Budowa męskiego układu płciowego

  Leczenie problemów organicznych

  Organiczne problemy, które mogą przyczynić się do powstawania zaburzeń erekcji nasilają się wraz z wiekiem. Głównymi czynnikami wpływającymi na obniżenie się sprawności seksualnej mężczyzny są choroby somatyczne, zaburzenia hormonalne oraz nieodpowiedni...