Selmet

zobacz opinie o produkcie »
Cena
3,51 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,05 g
Ilość
20 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: S-LAB SP. Z O. O.

Selmet - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Selmet - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Selmet - opis

Selmet jest wskazany do stosowania u osób dorosłych:

? w nadciśnieniu tętniczym,

? w dławicy piersiowej,

? w tachyarytmiach, szczególnie w częstoskurczu nadkomorowym,

? w zapobieganiu zgonowi sercowemu i ponownemu zawałowi mięśnia sercowego po ostrej fazie zawału,

? w zapobieganiu napadom migreny.

Selmet - skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg metoprololu winianu.

 Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg metoprololu winianu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Selmet - dawkowanie

Dawkowanie

W każdym przypadku dawka musi być dostosowana do indywidualnego zapotrzebowania pacjenta i nie powinna ona przekraczać 400 mg/dobę. Poniżej podano wytyczne dotyczące dawkowania:

Dorośli:

Nadciśnienie tętnicze:

Początkowo 100 mg na dobę. Dawkę tę można zwiększyć, jeśli istnieje taka konieczność, do 200 mg na dobę w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych. W celu dalszego obniżenia ciśnienia tętniczego można rozważyć skojarzone stosowanie omawianego produktu leczniczego z innym hipotensyjnym produktem leczniczym.

Dławica piersiowa: Zwykle 50-100 mg dwa razy na dobę. Dawkę tę można dalej zwiększać lub stosować łącznie z nitratami.

Tachyarytmie: Zwykle wystarcza stosowanie dawki dobowej wynoszącej 100-200 mg W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć.

Po leczeniu dożylnym zawału mięśnia sercowego w ostrej fazie: Doustne podawanie tego produktu leczniczego należy rozpocząć 15 minut po ostatnim wstrzyknięciu dożylnym, stosując dawkę 50 mg co 6 godzin przez 48 godzin.

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego: Dawka podtrzymująca wynosi 100 mg dwa razy na dobę. Zapobieganiu napadom migreny: 50-100 mg dwa razy na dobę. Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Czynność nerek nie wpływa w sposób istotny na tempo eliminacji omawianego produktu leczniczego z organizmu, w związku z czym nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Zwykle metoprolol może być podawany w tej samej dawce pacjentom z marskością wątroby co pacjentom z prawidłową czynnością tego narządu. Zmniejszenie dawkowania należy rozważyć tylko wówczas, gdy obecne są objawy ciężkiego zaburzenia czynności wątroby (np. u pacjentów z zespoleniem wrotno-układowym) (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania omawianego produktu leczniczego u pacjentów w wieku powyżej 80 lat. Podczas zwiększania dawkowania należy zachować szczególną ostrożność. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów w podeszłym wieku, gdyż może u nich dochodzić do nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego lub częstości rytmu serca.

Dzieci i młodzież

Dane na temat stosowania metoprololu u dzieci i młodzieży są ograniczone, w związku z czym nie zaleca się stosowania u nich produktu leczniczego Selmet.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować na czczo (patrz punkt 5.2).

Selmet - środki ostrożności

U pacjentów z astmą beta-adrenolityki muszą być stosowane z zachowaniem ostrożności. Jeśli w momencie włączania metoprololu pacjent stosuje już beta2-mimetyk (w postaci tabletek lub w postaci wziewnej), wówczas dawkę beta2-mimetyku należy skontrolować i, jeśli stwierdzi się taką potrzebę, zwiększyć.

Metoprolol może zmniejszyć działanie leków przeciwcukrzycowych i maskować objawy hipoglikemii.

W rzadkich przypadkach w związku ze stosowaniem metoprololu może dochodzić do nasilenia zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego (z ewentualnym blokiem przedsionkowo-komorowym). U pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia beta-adrenolityki należy stosować z zachowaniem ostrożności (patrz punkt 4.3).

Z powodu działania hipotensyjnego metoprolol może zaostrzać objawy chorób naczyń obwodowych

Jeśli pacjentowi z guzem chromochłonnym lekarz przepisuje metoprolol, wówczas przed rozpoczęciem jego stosowania oraz w trakcie jego stosowania musi być również stosowany alfa-adrenolityk.

U pacjentów z dławicą Prinzmetala beta1-adrenolityki należy stosować z zachowaniem ostrożności ze względu na ryzyko zwiększenia częstości i czasu trwania napadów dławicowych.

Metoprolol może maskować objawy tyreotoksykozy. Metoprolol należy w związku z tym stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z potwierdzeniem lub podejrzeniem tyreotoksykozy oraz uważnie monitorować czynność tarczycy i serca.

Przed zabiegiem operacyjnym anestezjolog musi zostać poinformowany o tym, że pacjent stosuje beta-adrenolityki. Nie zaleca się przerwania stosowania beta-adrenolityku na czas zabiegu operacyjnego.

Nie wolno nagle przerwać stosowania beta-adrenolityków. Jeśli stosowanie omawianego produktu leczniczego musi zostać przerwane, wówczas - jeśli to tylko możliwe - dawka powinna by stopniowo zmniejszana przez okres co najmniej dwóch tygodni do dawki 25 mg na dobę, a przez ostatnie 6 dni poprzedzających całkowite przerwanie stosowania omawianego produktu leczniczego powinien on być stosowany w dawce 25 mg na dobę. Jeśli u pacjenta pojawiają się jakiekolwiek objawy, wówczas dawkę należy zmniejszać wolniej. Nagłe przerwanie stosowania beta-adrenolityka może doprowadzić do zaostrzenia niewydolności serca i zwiększać ryzyko zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu.

Metoprolol, podobnie jak inne beta-adrenolityki, może też prowadzić do zwiększenia wrażliwości na alergeny i zwiększenia nasilenia reakcji anafilaktycznych. U pacjentów otrzymujących beta-adrenolityki adrenalina nie zawsze daje pożądany działania terapeutycznego (patrz także punkt 4.5).

Beta-adrenolityki mogą wywoływać lub zaostrzać łuszczycę.

Brak wystarczających danych na temat stosowania metoprololu u pacjentów z niewydolnością serca współwystępującą z wymienionymi poniżej czynnikami towarzyszącymi:

- niestabilną niewydolnością serca (w IV klasie czynnościowej wg NYHA),

- świeżym zawałem mięśnia sercowego lub niestabilną dławicą piersiową w okresie minionych 28 dni,

- zaburzeniem czynności nerek,

- zaburzeniem czynności wątroby,

- w wieku powyżej 80 lat,

- w wieku poniżej 40 lat,

- hemodynamicznie istotnymi wadami zastawkowymi serca,

- kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory,

- w trakcie lub po zabiegu kardiochirurgicznym w okresie czterech miesięcy przed rozpoczęciem stosowania metoprololu.

W przypadku narastającego rzadkoskurczu dawkowanie należy zmniejszyć bądź przerwać stosowanie omawianego produktu leczniczego.

Produktu leczniczego Selmet nie wolno podawać pacjentom z nieleczoną zastoinową niewydolnością serca. W pierwszej kolejności bowiem zastoinową niewydolność serca należy wyrównać. Jeśli jednocześnie stosowana jest digoksyna, należy pamiętać, że oba produkty lecznicze zmniejszenie przewodzenia przedsionkowo-komorowe i że w związku z tym istnieje ryzyko wystąpienia rozkojarzenia przedsionkowo-komorowego. Oprócz tego mogą pojawić się łagodne powikłania krążeniowe objawiające się zawrotami głowy, rzadkoskurczem i skłonnością do zapaści.

Opisywano przypadki suchości oczu lub sporadycznie suchości oczu współwystępującej z wysypką skórną. W większości przypadków objawy te ustępowały po odstawieniu metoprololu. Pacjentów należy obserwować ze względu na wystąpienie ewentualnych działań niepożądanych dotyczących narządu wzroku. Jeśli działania te wystąpią, należy rozważyć odstawienie metoprololu.

Selmet - przedawkowanie

Toksyczność

Przyjęcie przez osobę dorosłą dawki 7500 mg spowodowało u tej osoby śmiertelne zatrucie. Przyjęcie przez 5-letnie dziecko dawki 100 mg nie powodowało żadnych objawów po wykonaniu płukania żołądka. Przyjęcie dawki 450 mg przez 12-letnie dziecko oraz dawki 1400 mg przez osobę dorosłą powodowało umiarkowane zatrucie. Przyjęcie dawki 2500 mg przez osobę dorosłą powodowało ciężkie zatrucie, a dawki 7500 mg przez osobę dorosłą - bardzo ciężkie zatrucie.

Objawy

Przedawkowanie metoprololu może prowadzić do nasilonego niedociśnienia, rzadkoskurczu zatokowego, bloku przedsionkowo-komorowego, niewydolności serca, wstrząsu kardiogennego, zatrzymania czynności serca, asystolii, wydłużenia odstępu QT (pojedyncze przypadki), zaburzenia perfuzji obwodowej, skurczu oskrzeli, utraty przytomności (ze śpiączką włącznie), nudności, wymiotów i sinicy. Może też wystąpić depresja oddechowa, bezdech, drżenie drobnofalowe, drgawki, wzmożona potliwość, parestezje, ewentualnie skurcz przełyku, hipoglikemia (szczególnie u dzieci) lub hiperglikemia, hiperkaliemia, zaburzenia czynności nerek, przemijające objawy nużliwości mięśni.

W określonych przypadkach, szczególnie u dzieci i młodzieży, mogą dominować objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego oraz depresja oddechowa.

Objawy te mogą być nasilane przez jednoczesne spożycie alkoholu lub jednoczesne stosowanie hipotensyjnych produktów leczniczych, klonidyny lub barbituranów.

Pierwsze objawy przedawkowania pojawiają się w okresie do 20 minut do 2 godzin od przyjęcia produktu leczniczego. Skutki masywnego przedawkowania mogą utrzymywać się przez kilka dni mimo zmniejszającego się stężenia metoprololu w osoczu.

Leczenie

Pacjent powinien zostać przyjęty do szpitala i generalnie leczony na oddziale intensywnej opieki medycznej z ciągłym monitorowaniem czynności serca, gazometrii i parametrów biochemicznych. Jeśli konieczne, powinny zostać podjęte natychmiastowe postępowanie podtrzymujące podstawowe czynności życiowe, takie jak sztuczna wentylacja czy elektrostymulacja serca. Nawet pacjenci po niewielkim przedawkowaniu, którzy wyglądają na zdrowych, powinni być ściśle obserwowani w celu wykrycia objawów zatrucia przez co najmniej 4 godziny.

Jeśli konieczne, należy podać węgiel aktywowany i wykonać płukanie żołądka. UWAGA! Atropina (w dawce 0,25-0,50 mg iv. u dorosłych lub w dawce 10-20 mcg/kg mc. u dzieci) powinna zostać podana przed płukaniem żołądka (ze względu na ryzyko pobudzenia nerwu błędnego). Intubację i wentylację wspomaganą należy stosować zależnie od bardzo szerokich wskazań. Należy odpowiednio uzupełniać płyny. Należy podać glukozę we wlewie dożylnym. Pacjenta należy podłączyć do monitora EKG. W celu zablokowania nerwu błędnego można podać siarczan atropiny (w dawce 0,5-2,0 mg dożylnie). Podawanie atropiny można powtarzać.

W przypadku ciężkiego niedociśnienia, rzadkoskurczu lub ryzyka rozwoju niewydolności serca pacjentowi można podać betai-mimetyk (np. prenalterol lub izoprenalinę) dożylnie w odstępie od 2 do 5 minut bądź we wlewie dożylnym do uzyskania pożądanego działania. Jeśli selektywny betai-mimetyk nie jest dostępny, wówczas można zastosować dopaminę.

Jeśli nie udaje się uzyskać pożądanego działania, wówczas można zastosować inny sympatykomimetyk, np. dobutaminę lub noradrenalinę.

Pacjentowi można też podać glukagon w dawce od 1 do 10 mg. Może być konieczne zastosowanie stymulatora serca. Aby zapobiec skurczowi oskrzeli można pacjentowi podać beta2-mimetyk, jednak wówczas - w trakcie oraz po zakończeniu podawania leku rozkurczającego oskrzela - pacjenta należy monitorować kątem celu wykrycia zaburzeń rytmu serca.

Uwaga! Ze względu na zablokowanie receptorów beta-adrenergicznych dawki konieczne do stosowania w leczeniu przedawkowania są dużo większe od zwykle stosowanych dawek terapeutycznych.

Uwaga! W przypadku zatrzymania krążenia po przedawkowaniu beta-adrenolityka może być przez kilka godzin konieczna resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Selmet - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na metoprolol, inne beta-adrenolityki lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia.

- Nieustabilizowana lub ostra zdekompensowana niewydolność serca (obrzęk płuc, hipoperfuzja lub niedociśnienie), w których to przypadkach wskazane jest ciągłe lub okresowe dożylne podawanie agonistów receptorów beta-adrenergicznych o działaniu inotropowym.

- Objawowy i klinicznie istotny rzadkoskurcz zatokowy (z częstością rytmu serca poniżej 50 uderzeń na minutę).

- Zespół chorego węzła zatokowego.

- Wstrząs kardiogenny.

- Ciężka choroba tętnic obwodowych.

- Niedociśnienie (skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 50 mm Hg).

- Kwasica metaboliczna.

- Ciężka postać astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

- Blok zatokowo-przedsionkowy wyższego stopnia.

Metoprololu nie wolno podawać pacjentom z podejrzeniem świeżego zawału mięśnia sercowego i częstością rytmu serca poniżej 50 uderzeń na minutę, odstępem PQ przekraczającym 0,24 s lub skurczowym ciśnieniem tętniczym poniżej 100 mm Hg.

Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie dożylne antagonistów wapnia z grupy werapamilu lub diltiazemu oraz innych leków przeciwarytmicznych (np. dyzopiramidu); wyjątek - oddział intensywnej opieki medycznej (patrz punkt 4.5).

Nieleczony guz chromochłonny.

Selmet - działania niepożądane

Metoprolol jest dobrze tolerowany, a działania niepożądane występujące podczas jego stosowania są z reguły łagodne i odwracalne. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym omawianego produktu leczniczego jest uczucie zmęczenia. Bardzo rzadko (rzadziej niż u i na 10 000 pacjentów) może wystąpić zgorzel (u pacjentów z ciężkimi chorobami naczyń obwodowych), małopłytkowość i agranulocytoza. Poniżej wymieniono działania niepożądane stwierdzane w badaniach klinicznych i podczas rutynowego stosowania. W wielu przypadkach nie udało się ustalić ponad wszelką wątpliwość związku ze stosowaniem (winianu) metoprololu.

 

Działania

niepożądane

występujące

bardzo

często

(> =1/10)

Działania niepożądane występujące często (od > =1/100 do < 1/10)

Działania niepożądane występujące niezbyt często (od > =1/1000 do < 1/100)

Działania

niepożądane

występujące

rzadko

(od > =1/10 000

do < 1/1000)

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

       

Małopłytko-

wość,

leukopenia

Zaburzenia

endokrynolog-

giczne

     

Zaostrzenie

utajonej

cukrzycy

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

   

Zwiększenie masy ciała

   

Zaburzenia psychiczne

   

Depresja, zaburzenia skupienia uwagi, senność lub bezsenność, koszmary senne

Nerwowość,

objawy

lękowe

Zapominanie lub zaburzenia pamięci, dezorientacja, omamy, zmiany osobowości (np. zmiany nastroju)

Zaburzenia

układu

nerwowego

 

Zawroty głowy, ból głowy

Parestezje

   

Zaburzenia oka

     

Zaburzenia

widzenia,

suchość lub

podrażnienie

oczu,

zapalenie

spojówek

 

Zaburzenia ucha

i błędnika

       

Szumy uszne,

zaburzenia

słuchu

 

 

Działania

niepożądane

występujące

bardzo

Działania

niepożądane

występujące

często

Działania

niepożądane

występujące

niezbyt często

Działania

niepożądane

występujące

rzadko

Działania

niepożądane

występujące

bardzo rzadko

 

często

(od > =1/100

(od > =1/1000 do

(od > =1/10 000

(< 1/10 000)

 

(> =1/10)

do < 1/10)

< 1/100)

do < 1/1000)

 

Zaburzenia

 

Rzadko-

Przemijające

Czynnościo-

 

serca

 

skurcz,

zaostrzenie

we zaburzenia

 
   

zaburzenia

objawów

serca,

 
   

równowagi

niewydolności

zaburzenia

 
   

(bardzo

serca, blok

rytmu serca,

 
   

rzadko z

przedsionkowo-

zaburzenia

 
   

towarzyszący

komorowy I

przewodzenia

 
   

mi

stopnia, ból w

   
   

omdleniami),

okolicy

   
   

kołatanie

przedsercowej

   
   

serca

     

Zaburzenia

Nasilone

Zimne ręce i

   

Martwica

naczyniowe

zmniejszenie

stopy

   

u pacjentów

 

ciśnienia

     

z ciężkimi

 

tętniczego

     

chorobami

 

i niedociśnie-

     

naczyń

 

nie

     

obwodowych

 

ortostatyczne

     

przed

 

bardzo

     

rozpoczęciem

 

rzadko

     

stosowania

 

omdlenia

     

omawianego

         

produktu

         

leczniczego,

         

zaostrzenie

         

chromania

         

przestankowego

         

lub zespołu

         

Raynauda

Zaburzenia

 

Duszność

Skurcz oskrzeli

Zapalenie

 

układu

 

czynnościowa

 

błony

 

oddechowego,

     

śluzowej nosa

 

klatki

         

piersiowej

         

i śródpiersia

         

Zaburzenia

 

Nudności,

Wymioty

Suchość

Zaburzenia

żołądka i jelit

 

ból brzucha,

 

w jamie

smaku

   

zaparcia

 

ustnej

 

Zaburzenia

     

Nieprawidło-

Zapalenie

wątroby i dróg

     

we wartości

wątroby

żółciowych

     

parametrów

 
       

czynnościowy

 
       

ch wątroby

 

 

 

Działania niepożądane występujące bardzo często (> =1/10)

Działania niepożądane występujące często (od > =1/100 do < 1/10)

Działania niepożądane występujące niezbyt często (od > =1/1000 do < 1/100)

Działania

niepożądane

występujące

rzadko

(od > =1/10 000

do < 1/1000)

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

Wysypka (pokrzywka przypominająca łuszczycę i dystroficzne zmiany skórne), nadmierna potliwość

Wypadanie włosów

Reakcje nadwrażliwości na światło, zaostrzenie łuszczycy, pojawienie się nowych objawów łuszczycy, zmiany dermatologiczne

przypominające łuszczycę

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

   

Kurcze mięśniowe

 

Bóle stawowe, osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

     

Impotencja i inne

dysfunkcje

płciowe,

stwardnienie

plastyczne

prącia (zespół

Peyroniego)

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

 

Obrzęki

 
Selmet - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie przeprowadzono żadnych dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania metoprololu u kobiet w ciąży, dlatego metoprolol można stosować w ciąży tylko wówczas, gdy korzyści dla matki przewyższają zagrożenia dla zarodka lub płodu.

Beta-adrenolityki zmniejszają perfuzję łożyska i mogą być przyczyną obumarcia płodu i przedwczesnego porodu. Po długotrwałym leczeniu kobiet w ciąży z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym obserwowano przypadki wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania płodu. Beta-adrenolityki mogą być przyczyną przedłużającego się porodu oraz rzadkoskurczu u płodu i noworodka. Opisywano ponadto przypadki hipoglikemii, niedociśnienia, hiperbilirubinemii i zahamowania reakcji na niedotlenienie u noworodków. Należy w związku z tym stosować najmniejszą możliwą dawkę, a stosowanie omawianego produktu leczniczego należy przerwać 48 do 72 godzin przed wyliczoną datą porodu. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas w okresie 48 do 72 godzin po urodzeniu noworodka należy monitorować w celu wykrycia objawów blokady beta-adrenergicznej (np. powikłań ze strony serca i płuc).

Nie stwierdzono, aby beta-adrenolityki działały teratogennie u zwierząt, choć stwierdzano zmniejszenie przepływu krwi przez pępowinę, spowolnienie wzrastania, zaburzenia kostnienia i zwiększoną liczbę przypadków obumarcia płodu i zgonu po urodzeniu.

Karmienie piersią

Stężenie metoprololu w mleku kobiecym jest w przybliżeniu trzykrotnie większe od stężenia metoprololu w osoczu matki. Choć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią wydaje się małe w przypadku podawania dawek terapeutycznych omawianego produktu leczniczego (z wyjątkiem osób z zaburzeniami metabolicznymi), karmione piersią dzieci należy tak czy inaczej monitorować w celu wykrycia ewentualnych objawów blokady receptorów beta-adrenergicznych.

Selmet - prowadzenie pojazdów

Metoprolol - podobnie jak pozostałe beta-adrenolityki - może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy brać pod uwagę możliwość sporadycznego występowania zawrotów głowy i uczucia zmęczenia. Pacjentów należy o tym uprzedzić. Działania te mogą się najprawdopodobniej nasilać w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu lub zmianie na stosowanie innego produktu leczniczego.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Selmet - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Metoprololi tartras

  Metoprolol jest wybiórczym betablokerem stosowanym w nadciśnieniu tętniczym, dławicy piersiowej, zaburzeniach rytmu serca, zwłaszcza częstoskurczu nadkomorowym, niewydolności serca, nadczynności tarczycy, częstoskurczu, zwłaszcza nadkomorowym. Umożliwia stosowanie mniejszych dawek leków przeciwbólowych.

  Dostępne opakowania
  Selmet

  Selmet

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,05 g
  S-LAB SP. Z O. O.
  Selmet

  Selmet

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,05 g
  S-LAB SP. Z O. O.
  Selmet

  Selmet

  tabletki powlekane - 30 tabl. (butelka) - 0,05 g
  S-LAB SP. Z O. O.
  Selmet

  Selmet

  tabletki powlekane - 50 tabl. - 0,05 g
  S-LAB SP. Z O. O.
  Selmet

  Selmet

  tabletki powlekane - 56 tabl. - 0,05 g
  S-LAB SP. Z O. O.
  Selmet

  Selmet

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 0,05 g
  S-LAB SP. Z O. O.
  Selmet

  Selmet

  tabletki powlekane - 100 tabl. - 0,05 g
  S-LAB SP. Z O. O.
  Selmet

  Selmet

  tabletki powlekane - 500 tabl. - 0,05 g
  S-LAB SP. Z O. O.
  Selmet

  Selmet

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,1 g
  S-LAB SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...

  Leki i suplementy

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju dwa leki: Tezeo HCT oraz CosmoFer. Pierwszy stosowany jest w kardiologii, drugi - w leczeniu anemii. Lek na serce wycofany Tezeo HCT to preparat obniżający ciśnienie i moczopędny,...

  Leki i suplementy

  Lek na nadciśnienie i maść na oparzenia zostały wycofane z obrotu

  Lek na nadciśnienie i maść na oparzenia zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju tabletek na nadciśnienie - Prestozek Combi oraz maści na oparzenia - Polibiotic. **W przypadku tabletek Prestozek Combi, GIF uzasadnia swoją decyzję o wycofaniu...

  Pomiar ciśnienia tętniczego krwi - jak wykonać, pomiar, prawidłowy wynik, odpowiedni mankiet, holter ciśnieniowy

  Sfigmomanometr - rodzaje, budowa i pomiar ciśnienia krwi

  Sfigmomanometr - rodzaje, budowa i pomiar ciśnienia krwi

  Sfigmomanometr to aparat do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Urządzenie składa się z mankietu zakładanego na ramię lub nadgarstek oraz połączonego z nim układu pomiarowego. Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się aparatem z manometrem rtęciowym....

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...