Sayana

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
zawiesina do wstrzykiwań
Dawka
0,104 g/0,65ml
Ilość
1 amp.-strz.a 0,65ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: PFIZER EUROPE MA EEIG

Sayana - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Sayana - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Sayana - opis

Produkt SAYANA jest wskazany do stosowania u kobiet jako długo działający środek antykoncepcyjny. Każde wstrzyknięcie podskórne zapobiega wystąpieniu owulacji i zapewnia działanie antykoncepcyjne przez okres co najmniej 13 tygodni (+/- 1 tydzień). Należy wziąć pod uwagę, że powrót płodności (owulacji) może opóźnić się do okresu jednego roku (patrz punkt 4.4).

U kobiet w każdym wieku, które długotrwale stosują produkt SAYANA, może dojść do zmniejszenia gęstości mineralnej kości (ang. bone mineral density, BMD) (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania), dlatego należy przeprowadzić ocenę ryzyka do korzyści wynikających ze stosowania tego produktu leczniczego, biorąc pod uwagę również zmniejszenie BMD w przebiegu ciąży i (lub) laktacji.

Stosowanie u dziewcząt w okresie młodzieńczym (w wieku 12–18 lat)

W związku z brakiem danych na temat odległego wpływu stosowania produktu SAYANA na zmniejszenie gęstości kości w okresie decydującym dla zwiększenia masy kostnej, produkt SAYANA może być stosowany u kobiet w wieku młodzieńczym, wyłącznie kiedy inne metody antykoncepcji są niewłaściwe lub niemożliwe do stosowania.

Stosowanie produktu SAYANA nie było badane u kobiet w wieku poniżej 18 lat, jednak są dostępne dane dotyczące stosowania medroksyprogesteronu octanu (MPA) w postaci domięśniowej w tej grupie pacjentek.

Sayana - skład

SAYANA, ampułko-strzykawka jednodawkowa zawiera 104 mg medroksyprogesteronu octanu (Medroxyprogesteroni acetas) w 0,65 ml zawiesiny do wstrzykiwań.

Substancje pomocnicze:

Metylu parahydroksybenzoesan – 1,04 mg w 0,65 ml

Propylu parahydroksybenzoesan – 0, 0975 mg w 0,65 ml

Sodu chlorek – 2, 47 mg w 0,65 ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Sayana - dawkowanie

Przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć ampułko-strzykawką z produktem SAYANA, w celu uzyskania jednolitej zawiesiny. Produkt powinien podawać lekarz lub personel medyczny, wstrzykując go podskórnie w okolicę przedniej powierzchni uda lub w okolicy brzucha. Lek należy wstrzykiwać powoli do momentu opróżnienia strzykawki. Powinno to trwać około 5-7 sekund.

Dorośli

Pierwsze wstrzyknięcie: Aby zapewnić działanie antykoncepcyjne produktu w pierwszym cyklu stosowania, wstrzyknięcie podskórne w dawce 104 mg należy podać w trakcie pierwszych pięciu dni cyklu miesiączkowego. Jeżeli wstrzyknięcie zostanie wykonane zgodnie z wymienionymi zaleceniami, nie będzie konieczne stosowanie innej metody antykoncepcyjnej.

W okresie poporodowym: Jeśli pacjentka nie karmi piersią (w przypadku pacjentek, które nie karmią piersią, w celu wykluczenia możliwości zajścia w ciążę), należy wykonać wstrzyknięcie nie później niż w ciągu 5 dni po porodzie. Jeśli wstrzyknięcie planowane jest w innym terminie, należy wykluczyć ciążę.

Jeśli pacjentka karmi piersią, wstrzyknięcie należy wykonać nie wcześniej niż sześć tygodni po porodzie, gdy układ enzymatyczny noworodka jest bardziej rozwinięty (patrz punkt 4.6).

Kolejne dawki: Drugie i kolejne wstrzyknięcia należy podawać w odstępach co 13 tygodni. Jeżeli wstrzyknięcie zostanie podane nie później niż w ciągu siedmiu dni od tego terminu, nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji (np. mechanicznych). Jeżeli okres od poprzedniego wstrzyknięcia przekroczy z jakiegokolwiek powodu 14 tygodni (13 tygodni plus 7 dni), przed podaniem następnego wstrzyknięcia należy wykluczyć ciążę. Skuteczność produktu SAYANA zależy od przestrzegania zalecanego schematu dawkowania.

Istnieją dowody na to, że kobiety, którym przepisano produkt SAYANA w połogu, bezpośrednio po porodzie, mogą doświadczać przedłużonych oraz ciężkich krwawień. Z tego powodu w połogu produkt należy stosować ze szczególną ostrożnością. Kobiety, które rozważają stosowanie produktu bezpośrednio po porodzie lub po przerwaniu ciąży (poronienie naturalne lub sztuczne), należy poinformować o zwiększonym ryzyku ciężkich lub przedłużonych krwawień. Należy przypomnieć, że u pacjentek w okresie poporodowym, niekarmiących piersią, owulacja może wystąpić nawet w 4. tygodniu.

Zastąpienie innych metod antykoncepcyjnych produktem SAYANA: W przypadku zamiany innych metod antykoncepcyjnych na produkt SAYANA, produkt SAYANA należy podać w sposób, który zapewni ciągłą ochronę antykoncepcyjną, biorąc pod uwagę mechanizm działania obu metod (np. u pacjentek, które dotychczas stosowały doustne środki antykoncepcyjne, pierwsze wstrzyknięcie produktu SAYANA należy podać w ciągu 7 dni od przyjęcia ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne).

Niewydolność wątroby: Wpływ chorób wątroby na farmakokinetykę produktu SAYANA jest nieznany. Produkt SAYANA może być źle metabolizowany przez pacjentki z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ w większości podlega eliminacji wątrobowej (patrz punkt 4.3).

Niewydolność nerek: Wpływ chorób nerek na farmakokinetykę produktu SAYANA jest nieznany. Nie ma potrzeby dostosowywania dawki u pacjentek z niewydolnością nerek, ponieważ produkt SAYANA jest prawie całkowicie eliminowany na drodze metabolizmu wątrobowego.

Stosowanie u dzieci

Stosowanie produktu SAYANA przed wystąpieniem pierwszej miesiączki nie jest wskazane (patrz punkt 4.1 Wskazania do stosowania). Dostępne są dane na temat stosowania MPA domięśniowo u dziewcząt w okresie młodzieńczym (12–18 lat) (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania i punkt 5.1 Właściwości farmakodynamiczne). Przewiduje się, że bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu SAYANA są takie same w przypadku kobiet w okresie młodzieńczym po pierwszej miesiączce i u dorosłych kobiet z wyjątkiem zagrożeń wynikających ze zmniejszenia gęstości mineralnej kości.

Sayana - środki ostrożności

Zmniejszenie gęstości mineralnej kości:

Stosowanie produktu SAYANA prowadzi do zmniejszenia stężenia estrogenów w surowicy i wiąże się z istotnym statystycznie obniżeniem wskaźnika BMD, co wynika ze znanego wpływu niedoboru estrogenów na przebudowę tkanki kostnej. Zmniejszenie gęstości mineralnej kości nasila się wraz z długością stosowania produktu SAYANA, jednak gęstość mineralna kości wzrasta po zakończeniu stosowania produktu i zwiększeniu produkcji estrogenów przez jajniki.

Zmniejszenie gęstości mineralnej kości ma szczególne znaczenie w okresie dorastania oraz we wczesnym okresie dorosłości, które są decydujące dla zwiększenia masy kostnej. Nie wiadomo, czy stosowanie produktu SAYANA we wstrzyknięciach u kobiet w okresie młodzieńczym zmniejsza maksymalną masę kostną i zwiększa ryzyko złamań w późniejszym wieku. Badanie mające na celu dokonanie oceny wpływu medroksyprogesteronu octanu podawanego domięśniowo (Depo-Provera, DMPA) na BMD u dziewcząt w wieku młodzieńczym wykazało znaczące zmniejszenie wskaźnika BMD w porównaniu do wartości wyjściowych. U małej liczby kobiet, które były obserwowane, średnia BMD powróciła prawie do wartości wyjściowej w ciągu od 1 do 3 lat po przerwaniu leczenia. Produkt SAYANA może być stosowany u kobiet w okresie młodzieńczym, dopiero po omówieniu z pacjentką innych metod antykoncepcji w sytuacji, kiedy inne metody antykoncepcji zostały uznane za niewłaściwe lub niemożliwe do stosowania. U kobiet, które chcą kontynuować leczenie produktem SAYANA przez okres dłuższy niż dwa lata, bez względu na wiek pacjentki należy przeprowadzić staranną, ponowną ocenę stosunku ryzyka do korzyści związanych ze stosowaniem produktu. Przed rozpoczęciem podawania produktu SAYANA, w szczególności u pacjentek z istotnymi czynnikami ryzyka osteoporozy związanymi z trybem życia i (lub) stanem zdrowia należy rozważyć zastosowanie innych metod antykoncepcji.

Do czynników ryzyka mających znaczenie dla występowania osteoporozy zalicza się:

• nadużywanie alkoholu i (lub) używanie tytoniu

• przewlekłe stosowanie leków zmniejszających masę kostną, np. leki przeciwdrgawkowe lub kortykosteroidy

• niski wskaźnik masy ciała lub zaburzenia łaknienia, takie jak np. jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) lub bulimia

• niewielki uraz

• wywiad rodzinny dotyczący osteoporozy

Z retrospektywnego badania kohortowego, wykorzystującego dane z bazy danych General Practice Research Database (GPRD), wynika, że kobiety stosujące wstrzyknięcia MPA (DMPA) mają zwiększone ryzyko złamań w porównaniu z kobietami stosującymi antykoncepcję, które nie mają udokumentowanego stosowania DMPA (stosunek współczynników zachorowalności IRR 1,41, 95% PU 1,35–1,47 obejmujący pięcioletni okres obserwacji). Nie wiadomo, czy jest to spowodowane przez DMPA, czy przez inne czynniki związane ze stylem życia, mające związek ze wskaźnikiem złamań. Natomiast u kobiet stosujących DMPA ryzyko złamania przed rozpoczęciem stosowania DMPA oraz po jego rozpoczęciu nie było zwiększone (ryzyko względne 1,08, 95% PU 0,92–1,26). Co ważniejsze, badanie to nie wykazało, czy stosowanie DMPA ma wpływ na wskaźnik złamań w późniejszych okresach życia.

Dodatkowe informacje dotyczące zmian wskaźnika BMD u pacjentek dorosłych i w wieku młodzieńczym, pochodzących z ostatnio prowadzonych badań klinicznych: patrz punkt 5.1 (Właściwości farmakodynamiczne). Odpowiednia podaż wapnia i witaminy D, pochodzących z diety lub suplementów diety jest istotna dla zdrowia kości u kobiet w każdym wieku.

Nieregularne krwawienia:

Zaburzenia cyklu miesiączkowego występują u większości kobiet stosujących produkt SAYANA. Pacjentki należy poinformować o prawdopodobieństwie wystąpienia zaburzeń miesiączkowania i potencjalnego opóźnienia powrotu owulacji. W miarę kontynuowania stosowania produktu SAYANA u coraz mniejszej liczby kobiet stwierdza się nieregularne krwawienia i u coraz większej liczby dochodzi do zaniku miesiączki. Po podaniu czwartej dawki produktu u 39% pacjentek obserwowano zanik miesiączki w szóstym miesiącu terapii; u 56,5% pacjentek stwierdzono zanik miesiączki w dwunastym miesiącu terapii. Na rycinach 1 i 2 przedstawiono zmiany cyklu miesiączkowego stwierdzone w trzech badaniach dotyczących antykoncepcji. Na rycinie 1 przedstawiono wzrost odsetka kobiet, u których doszło do zaniku miesiączki w trakcie 12 miesięcy badania. Na rycinie 2 przedstawiono z kolei procent kobiet, u których wystąpiło plamienie, krwawienie, bądź też krwawienie i plamienie w tym samym okresie. Poza zanikiem miesiączki, do stwierdzanych zaburzeń cyklu miesiączkowego należały: krwawienia w trakcie cyklu, nadmiernie obfite krwawienia miesiączkowe oraz obfite, nieregularne krwawienia. W razie przedłużania się lub ciężkiego charakteru nieprawidłowości krwawienia należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę i w razie potrzeby podjąć właściwe leczenie.

Rycina 1. Odsetek kobiet, u których wystąpił zanik miesiączki w trakcie leczenia produktem SAYANA w badaniach dotyczących antykoncepcji prowadzonej w 30-dniowych cyklach miesięcznych (populacja zakwalifikowana do terapii (ang. intention to treat, ITT, N=2053) Rycina 2. Odsetek kobiet, u których wystąpiło krwawienie i (lub) plamienie w trakcie leczenia produktem SAYANA w badaniach dotyczących antykoncepcji prowadzonej w 30-dniowych cyklach


Ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych:

W długotrwałych badaniach kliniczno-kontrolnych o charakterze obserwacyjnym, obejmujących kobiety stosujące formę depot medroksyprogesteronu octanu do podawania w postaci wstrzyknięć domięśniowych (DMPA-im.) w dawce 150 mg, nie zaobserwowano zwiększenia ogólnego ryzyka wystąpienia raka jajnika, wątroby lub szyjki macicy, natomiast stwierdzono długotrwały efekt ochronny polegający na zmniejszeniu ryzyka wystąpienia raka błony śluzowej trzonu macicy.

Rak piersi występuje rzadko wśród kobiet w wieku poniżej 40 lat, niezależnie od stosowania lub niestosowania hormonalnych produktów antykoncepcyjnych u tych pacjentek.

Wyniki niektórych badań epidemiologicznych sugerują niewielkie różnice pod względem ryzyka wystąpienia choroby u pacjentek, które stosują lub stosowały ostatnio hormonalne produkty antykoncepcyjne, w porównaniu z pacjentkami, które nigdy nie stosowały antykoncepcji hormonalnej. Zwiększenie ryzyka u pacjentek, które stosują lub stosowały ostatnio DMPA, szczególnie u młodych kobiet, jest niewielkie w stosunku do całkowitego ryzyka raka piersi (patrz poniżej) i jest nieistotne po 10 latach od ostatniego przyjęcia hormonalnego produktu antykoncepcyjnego. Długość stosowania produktu nie wydaje się być istotna.

Prawdopodobna liczba dodatkowych przypadków raka piersi zdiagnozowanych w ciągu 10 lat od zaprzestania stosowania progestagenów we wstrzyknięciach*

Wiek w chwili ostatniego stosowania DMPA

Liczba przypadków na 10 000 kobiet, które nigdy nie

stosowały DMPA

Prawdopodobne dodatkowe przypadki na 10 000 kobiet stosujących DMPA

20

Poniżej 1

Dużo poniżej 1

30

44

2-3

40

160

10

*w oparciu o dane dotyczące stosowania przez okres 5 lat

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe:

Chociaż nie stwierdzono związku pomiędzy stosowaniem MPA i występowaniem zaburzeń zakrzepowych lub zakrzepowo-zatorowych, produktu SAYANA nie należy ponownie podawać pacjentkom, u których w trakcie jego stosowania wystąpi takie zaburzenie, np. zator płucny, choroba naczyniowa mózgu, zakrzepica naczyń siatkówki lub zakrzepica żył głębokich.

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem kobiet z zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie i nie są dostępne informacje, które świadczyłyby o bezpieczeństwie stosowania produktu SAYANA w tej grupie pacjentek.

Reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne:

W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego należy wdrożyć odpowiednie leczenie. Ciężkie reakcje anafilaktyczne wymagają natychmiastowej interwencji medycznej.

Zaburzenia oka:

W przypadku wystąpienia nagłej, częściowej lub całkowitej utraty wzroku, lub nagłego wystąpienia wytrzeszczu, podwójnego widzenia lub migreny produktu nie należy podawać ponownie, zanim nie zostaną przeprowadzone odpowiednie badania. W przypadku zdiagnozowania obrzęku tarczy nerwu wzrokowego lub stwierdzenia zmian w naczyniach siatkówki, nie należy kontynuować podawania produktu.

Środki ostrożności

Zmiany masy ciała:

Zmiany masy ciała obserwowane są często, jednak nie podlegają żadnej regule. W badaniach III fazy obserwowano masę ciała przez okres 12 miesięcy. U połowy (50%) kobiet masa ciała pozostała w zakresie odchyleń o 2,2 kg w stosunku do wyjściowej masy ciała. U 12% kobiet masa ciała zmniejszyła się o ponad 2,2 kg, a u 38% kobiet masa ciała zwiększyła się o więcej niż 2,3 kg.

Zatrzymanie płynów:

Istnieją dowody na to, że progestageny mogą powodować w mniejszym lub większym stopniu zatrzymanie płynów, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentek ze współistniejącymi chorobami, w przypadku których zatrzymanie płynów może mieć niekorzystny wpływ.

Powrót owulacji:

Po zastosowaniu pojedynczej dawki produktu SAYANA, skumulowana częstość powrotu owulacji według oznaczeń stężenia progesteronu w osoczu wynosiła 97,4% (38/39 pacjentek) w ciągu jednego roku po podaniu produktu. Po upływie 14 tygodni od ostatniego podania produktu powrót owulacji stwierdzano najwcześniej po tygodniu, a średni czas oczekiwania na powrót owulacji wynosił 30 tygodni. Pacjentki należy poinformować, że powrót owulacji po zastosowaniu produktu może wystąpić z opóźnieniem, niezależnie od długości jego stosowania.

Jednakże brak miesiączki i (lub) nieregularne miesiączkowanie po przerwaniu stosowania antykoncepcji hormonalnej mogą być spowodowane obecnością choroby podstawowej, której towarzyszy nieregularne miesiączkowanie, a szczególnie zespół policystycznych jajników.

Zaburzenia psychiczne:

Pacjentki z objawami depresji w wywiadzie należy poddawać dokładnej obserwacji podczas stosowania produktu SAYANA.

Ochrona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową:

Pacjentki należy poinformować, że produkt SAYANA nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Węglowodany/metabolizm:

U niektórych pacjentek otrzymujących progestageny może dochodzić do zmniejszenia tolerancji glukozy. Pacjentki z cukrzycą należy poddawać starannej obserwacji podczas stosowania produktu.

Czynność wątroby:

Należy rozważyć przerwanie leczenia produktem SAYANA w przypadku pojawienia się żółtaczki (patrz punkt 4.3).

Badania laboratoryjne:

Podczas przekazywania próbek do badań histopatologicznych należy informować histopatologa o stosowaniu progestagenu przez pacjentkę. Stosowanie progestagenów może prowadzić do zmiany wyników niektórych badań hormonalnych i enzymów wątrobowych, jak również obrazu krwi:

a) zmniejszenie stężenia steroidów w osoczu i moczu (np. progesteronu, estradiolu, pregnandiolu, testosteronu, kortyzolu)

b) zmniejszenie stężenia gonadotropin (np. LH, FSH) w osoczu i moczu.

c) zmniejszenie stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG).

Ważne informacje

Produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcję alergiczną (może mieć charakter reakcji opóźnionej) i w wyjątkowych przypadkach skurcz oskrzeli. Ten produkt leczniczy zawiera poniżej 1 mmol sodu (23 mg) na 104 mg/0,65 ml, czyli zasadniczo nie zawiera sodu.

Jeżeli którekolwiek z wymienionych sytuacji i (lub) czynników ryzyka mają miejsce, należy rozważyć korzyści płynące ze stosowania produktu SAYANA względem ryzyka dla pacjentki i omówić je przed podjęciem przez pacjentkę decyzji o zastosowaniu produktu. W przypadku pogorszenia, nasilenia lub pierwszych sygnałów wystąpienia sytuacji opisanych powyżej lub pojawienia się czynników ryzyka, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Lekarz powinien podjąć decyzję odnośnie konieczności przerwania stosowania produktu.

Sayana - przedawkowanie

Nie jest konieczna żadna interwencja poza przerwaniem leczenia.

Sayana - przeciwwskazania

• Produkt SAYANA jest przeciwwskazany u pacjentek ze stwierdzoną nadwrażliwością na MPA lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

• Produkt SAYANA jest przeciwwskazany u kobiet z potwierdzoną ciążą lub, u których istnieje podejrzenie, że mogą być w ciąży.

• Produkt SAYANA jest przeciwwskazany u kobiet z rozpoznanym lub podejrzeniem nowotworu złośliwego piersi lub układu rozrodczego.

• Produkt SAYANA jest przeciwwskazany u pacjentek z niezdiagnozowanym krwawieniem z dróg rodnych.

• Produkt SAYANA jest przeciwwskazany u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

• Produkt SAYANA jest przeciwwskazany u pacjentek z chorobami metabolicznymi kości.

• Produkt SAYANA jest przeciwwskazany u pacjentek z zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi i u pacjentek z chorobą naczyniową mózgu obecnie lub w wywiadzie.

Sayana - działania niepożądane

W trzech szeroko zakrojonych badaniach klinicznych z udziałem 1980 kobiet otrzymujących produkt SAYANA przez okres do 1 roku zgłoszono wymienione działania niepożądane uznane za związane ze stosowaniem produktu. Działania niepożądane wymieniono według następujących kategorii:

Bardzo często > 10%

Często ≥1% i < 10%

Niezbyt często > 0,1% i < 1%

Częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

Dodatkowo, zdarzenia niepożądane istotne medycznie pochodzące z okresu po wprowadzeniu produktu leczniczego SAYANA, zawiesina do wstrzykiwań (podanie domięśniowe lub podanie podskórne) do obrotu, zostały uwzględnione poniżej.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: zapalenie pochwy

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) Częstość nieznana: rak piersi

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: Reakcje nadwrażliwości (np. reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne), obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała

Niezbyt często: zmniejszenie łaknienia, zwiększenie łaknienia, zatrzymanie płynów

Zaburzenia psychiczne

Często: anorgazmia, depresja, zaburzenia emocjonalne, osłabienie popędu płciowego, zaburzenia nastroju, drażliwość

Niezbyt często: lęk, bezsenność

Częstość nieznana: nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy

Niezbyt często: zawroty głowy, migrena Częstość nieznana: drgawki, senność

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: uderzenia gorąca, nadciśnienie, żylaki, zakrzepowe zapalenie żył, zatorowość płucna Częstość nieznana: zaburzenia zakrzepowo-zatorowe

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: bóle brzucha

Niezbyt często: wzdęcia, nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych

Częstość nieznana: żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: trądzik

Niezbyt często: ostuda, zapalenie skóry, wylewy podskórne, wysypka, łysienie, nieprawidłowe owłosienie Częstość nieznana: świąd, pokrzywka, rozstępy skórne

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: bóle kręgosłupa, kurcze mięśniowe, ból w kończynach

Częstość nieznana: bóle stawów, osteoporoza włącznie ze złamaniami osteoporotycznymi, zmniejszenie gęstości mineralnej kości

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: brak miesiączki, bóle i (lub) tkliwość piersi, krwawienia w trakcie cyklu, obfite, nieregularne krwawienia oraz nadmiernie obfite krwawienia miesiączkowe

Niezbyt często: upławy, suchość sromu i pochwy, bolesne miesiączki, powiększenie piersi, bolesne stosunki płciowe, torbiel jajnika, ból w okolicy miednicy, zespół napięcia przedmiesiączkowego Częstość nieznana: nieprawidłowe krwawienia z macicy (nieregularne, obfite, skąpe), mlekotok

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: uczucie zmęczenia, odczyny w miejscu wstrzyknięcia (takie jak ból w miejscu wstrzyknięcia, tkliwość uciskowa w miejscu wstrzyknięcia, guzek w miejscu wstrzyknięcia, atrofia w miejscu wstrzyknięcia (trwała) oraz lipoatrofia w miejscu wstrzyknięcia)

Częstość nieznana: astenia, gorączka

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: nieprawidłowy wynik wymazu z szyjki macicy

Częstość nieznana: zmniejszona tolerancja glukozy

Sayana - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie produktu SAYANA u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane. Istnieją dane wskazujące na istnienie związku pomiędzy ekspozycją wewnątrzmaciczną w pierwszym trymestrze ciąży a występowaniem zaburzeń rozwojowych w obrębie narządów płciowych u płodów płci męskiej i żeńskiej. W przypadku stosowania produktu SAYANA w trakcie ciąży lub zajścia w ciążę przez pacjentkę podczas stosowania produktu, należy ostrzec pacjentkę o potencjalnym zagrożeniu dla płodu.

Jedno z badań wykazało, że u noworodków urodzonych z nieplanowanych ciąż, które wystąpiły pomiędzy pierwszym a drugim miesiącem od wstrzyknięcia 150 mg medroksyprogesteronu octanu domięśniowo zwiększyło się ryzyko wystąpienia niskiej masy urodzeniowej, co z kolei wiąże się ze zwiększonym ryzykiem śmierci w okresie noworodkowym. Jednakże ryzyko związane ze stosowaniem produktu jest niewielkie, ponieważ w czasie stosowania podawanego domięśniowo MPA w dawce 150 mg rzadko dochodzi do zajścia w ciążę.

Badania prospektywne dzieci do okresu dojrzewania, które w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego były narażone na działanie medroksyprogesteronu octanu nie wykazały występowania zaburzeń rozwoju fizycznego i umysłowego, seksualnego lub społecznego, które mogłyby być związane ze stosowaniem produktu.

Stwierdzano śladowe ilości produktu w mleku matek otrzymujących MPA. U kobiet karmiących piersią, leczonych medroksyprogesteronu octanem podawanym w dawce 150 mg we wstrzyknięciach domięśniowych nie stwierdzono niekorzystnych zmian składu, jakości i ilości mleka. Badano wpływ produktu na rozwój i zachowanie u dzieci do okresu dojrzewania, które po urodzeniu i w okresie niemowlęctwa były poddane działaniu MPA zawartego w mleku matki. Nie stwierdzono wystąpienia działań niepożądanych. Jednakże, z powodu ograniczonych danych dotyczących oddziaływania MPA na karmienie piersią noworodków poniżej 6 tygodnia, SAYANA powinna być podana nie wcześniej niż 6. tygodni po porodzie, kiedy układ enzymatyczny noworodka jest bardziej rozwinięty.

Sayana - prowadzenie pojazdów

Produkt SAYANA nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Medroxyprogesterone acetate

  Dostępne opakowania
  Sayana

  Sayana

  zawiesina do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 0,65ml - 0,104 g/0,65ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Sayana

  Sayana

  zawiesina do wstrzykiwań - 6 amp.-strz.a 0,65ml (+6 igieł) - 0,104 g/0,65ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG