Rozdol

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
0,02 g/ml
Ilość
5 ml (butelka)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SUN-FARM SP. Z O.O.

Pytania do farmaceuty

Zwiększenie dawek leku przy wzroście TSH

tsh jeszcze w styczniu było 1,82 a teraz w lipcu 5,6, mimo iż biorę letrox 50. Wiem że muszę zwiększyć dawke leku lub zmienić np. na novotyral. Nie podobają mi się wyniki za niskiego ft4 0,89 przy dolnej granicy już. ft3 2,35tarczyca się powiększyła od stycznia w styczniu: PP 18/17/47 mm TU 6,7 PL 16/15/47 TU 6,1 a teraz jest już PP 21/19/50 mm Tu 10,4 ml a Lewy Płat 19/19/47...

POKAŻ WIĘCEJ

Rozdol - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Rozdol - opis

Leczenie wspomagające z beta-adrenolitykami.

Monoterapia w przypadku pacjentów niereagujących na beta-adrenolityki lub u których beta-adrenolityki są przeciwwskazane.

Leczenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przebiegu:

- nadciśnienia ocznego,

- jaskry z otwartym kątem przesączania,

- jaskry torebkowej.

Rozdol - skład

1 ml kropli do oczu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 ml kropli do oczu zawiera 0,075 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Rozdol - dawkowanie

Dawkowanie

Jeśli produkt leczniczy Rozdol stosuje się w monoterapii, podaje się jedną kroplę do worka spojówkowego chorego oka (oczu) trzy razy na dobę.

W leczeniu wspomagającym, wraz ze stosowanymi beta-adrenolitykami w postaci kropli do oczu, podaje się do chorego oka (oczu) jedną kroplę produktu leczniczego Rozdol, dwa razy na dobę.

Chcąc zastąpić produktem leczniczym Rozdol inny środek przeciwjaskrowy w postaci kropli do oczu, należy przerwać leczenie tym lekiem i rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Rozdol w dniu następnym.

Podczas stosowania kilku leków działających miejscowo należy zachowywać co najmniej 10 minut przerwy między zakraplaniem kolejnych leków.

Dzieci i młodzież

Ilość dostępnych danych klinicznych, dotyczących podawania dorzolamidu trzy razy na dobę u dzieci, jest ograniczona (celem uzyskania informacji dotyczących dawkowania leku u dzieci patrz punkt 5.1).

Sposób podania

Pacjent powinien zostać poinformowany, że należy unikać kontaktu zakraplacza z powierzchnią lub okolicą oka.

Pacjent powinien także zostać poinstruowany, że w przypadku nieprawidłowego postępowania roztwór kropli do oczu może ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenia oczu. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, a w następstwie do utraty wzroku.

Pacjent powinien zostać poinformowany o zasadach prawidłowego użycia kroplomierzy do oczu.

Instrukcja użycia

1. Przed pierwszym użyciem produktu leczniczego należy upewnić się, że zabezpieczenie gwarancyjne na szyjce butelki jest nieprzerwane. Nieotwierane opakowanie charakteryzuje się szczeliną pomiędzy butelką a nakrętką.

2. Zdjąć nakrętkę.

3. Przechylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, tak aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4. Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć aż jedna kropla zostanie zakroplona do oka.

NIE NALEŻY DOTYKAĆ DO OKA LUB POWIEKI KOŃCÓWKĄ ZAKRAPLACZA.

5. Powtórzyć krok 3 i 4 z drugim okiem, jeśli jest to konieczne.

6. Nakrętkę założyć z powrotem i zakręcić butelkę zaraz po zastosowaniu leku.

Rozdol - środki ostrożności

Nie badano zastosowania dorzolamidu u pacjentów z niewydolnością wątroby, stąd zalecane jest zachowanie ostrożności podczas leczenia tych pacjentów.

Leczenie pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania wymaga innych interwencji terapeutycznych, poza podawaniem leków zmniejszających ciśnienie w gałce ocznej. Nie badano zastosowania dorzolamidu u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania.

Dorzolamid jest sulfonamidem i pomimo stosowania miejscowego ulega wchłonięciu do krążenia ogólnego. Wobec tego te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym sulfonamidów, mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym. W przypadku stwierdzenia poważnych objawów reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Leczenie z zastosowaniem doustnych postaci inhibitorów anhydrazy węglanowej jest związane z wystąpieniem kamicy dróg moczowych, wynikającej z zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z występującymi w wywiadzie kamieniami nerkowymi. Chociaż w przypadku stosowania dorzolamidu nie obserwowano wystąpienia zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, niemniej opisywano niezbyt częste przypadki kamicy dróg moczowych. Ponieważ dorzolamid jest miejscowo działającym inhibitorem anhydrazy węglanowej, ulegającym wchłanianiu do krążenia ogólnego, pacjenci z występującymi w wywiadzie kamieniami nerkowymi mogą stanowić grupę podwyższonego ryzyka występowania kamicy dróg moczowych w związku ze stosowaniem dorzolamidu.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych (np. reakcje w obrębie spojówek i powiek) należy rozważyć konieczność przerwania leczenia.

Istnieje możliwość wystąpienia nasilenia działania ogólnego podczas stosowania inhibitorów anhydrazy węglanowej u pacjentów jednocześnie przyjmujących doustny inhibitor anhydrazy węglanowej i dorzolamid. Jednoczesne stosowanie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej nie jest zalecane.

U pacjentów z rozpoznanymi uprzednio przewlekłymi ubytkami rogówki i (lub) dodatnim wywiadem w kierunku zabiegów wewnątrzgałkowych obserwowano, w czasie stosowania kropli do oczu, roztworu Rozdol 20 mg/ml, obrzęki rogówki oraz nieodwracalną dekompensację rogówki. U tych chorych dorzolamid, w postaci do podawania miejscowego, powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności.

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej po zabiegach filtracyjnych opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki jednocześnie ze spadkiem ciśnienia w gałce ocznej.

Rozdol 20 mg/ml krople do oczu, roztwór zawiera środek konserwujący - benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oka. Chlorek benzalkoniowy może powodować zmianę barwy miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropleniem leku i włożyć ponownie nie wcześniej niż 15 minut po zakropleniu leku.

Dzieci i młodzież

Nie prowadzono badań dotyczących stosowania dorzolamidu u pacjentów przed 36 tygodniem życia płodowego oraz poniżej pierwszego tygodnia życia. U chorych ze znaczącą niedojrzałością cewek nerkowych, dorzolamid należy stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka, z uwagi na możliwość wystąpienia kwasicy metabolicznej.

Rozdol - przedawkowanie

Istnieje ograniczona ilość informacji dotyczących skutków przedawkowania leku u ludzi, w wyniku przypadkowego lub celowego spożycia dorzolamidu chlorowodorku. Opisywano występowanie następujących objawów po przyjęciu leku drogą doustną: senność, po podaniu miejscowym: nudności, zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie, niepokojące sny i zaburzenia połykania.

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Możliwe jest wystąpienie zaburzeń elektrolitowych, rozwój kwasicy oraz reakcji ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Konieczne jest sprawdzanie stężenia elektrolitów (zwłaszcza potasu) w surowicy oraz pomiary pH krwi.

Rozdol - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie badano stosowania dorzolamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) lub z kwasicą hiperchloremiczną. Z uwagi na to, że dorzolamid i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki, stosowanie dorzolamidu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Rozdol - działania niepożądane

W badaniach klinicznych z grupą kontrolną i bez grupy kontrolnej, z udziałem ponad 1400 pacjentów oceniono dorzolamid. W długotrwałych badaniach z udziałem 1108 pacjentów leczonych dorzolamidem w monoterapii lub jako lekiem uzupełniającym w leczeniu lekami beta-adrenolitycznymi w postaci kropli do oczu, najczęstszym (u około 3% pacjentów) powodem przerwania leczenia dorzolamidem były działania niepożądane ze strony oczu, a przede wszystkim zapalenie spojówek i reakcje ze strony powiek.

Poniższa tabela obejmuje działania niepożądane w podziale na układy i częstość występowania działań niepożądanych, zgłaszane zarówno podczas badań klinicznych, jak i po wprowadzeniu leku do obrotu. Doniesienia obejmowały więcej niż jeden przypadek.

Częstość

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

występowania

(> =1/10)

(> =1/100 do < 1/10)

(> =1/1 000 do

(> =1/10 000 do

     

< 1/100)

< 1/1 000)

Układ

       

Zaburzenia

 

Ból głowy

 

Zawroty głowy,

układu

     

parestezje

nerwowego

       

Zaburzenia oka

Pieczenie i

Powierzchniowe

Zapalenie

Podrażnienie, w

 

kłucie

punkcikowe

tęczówki i ciała

tym

   

zapalenie rogówki,

rzęskowego

zaczerwienienie,

   

łzawienie,

 

ból,

   

zapalenie spojówek,

 

sklejanie się

   

zapalenie powiek,

 

powiek,

   

swędzenie oczu,

 

przemijająca

   

podrażnienie powiek,

 

krótkowzroczność

   

niewyraźne widzenie

 

(ustępująca po

       

zaprzestaniu

       

terapii),

       

obrzęk

       

rogówkowy,

       

obniżone napięcie

       

gałki ocznej,

       

odwarstwienie

       

siatkówki po

       

zabiegach

 

       

filtracyjnych

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

     

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Nudności, gorzki posmak

 

Podrażnienia gardła,

suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

     

Kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

     

Kamica moczowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Osłabienie/zmęczenie

 

Nadwrażliwość: objawy podmiotowe i przedmiotowe reakcji miejscowych (reakcje w obrębie powiek) oraz objawy ogólnych reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i świąd, wysypka, duszność, skurcz oskrzeli

Badania diagnostyczne

Nie stwierdzono klinicznie istotnych zaburzeń elektrolitowych związanych ze stosowaniem dorzolamidu.

Dzieci i młodzież Patrz punkt 5.1.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Rozdol - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie prowadzono badań dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży. U królików, u których stosowano dawki leku toksyczne dla matek, w związku z występująca kwasicą metaboliczną, obserwowano występowanie wad rozwojowych trzonów kręgów. Nie jest znane potencjalne ryzyko dla ludzi. Nie należy stosować dorzolamidu w trakcie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Brak jest danych pokazujących, czy substancja czynna jest wydzielana z mlekiem matki. Nie należy stosować dorzolamidu w czasie karmienia piersią. U szczurów w trakcie laktacji obserwowano obniżenie tempa przyrostu masy ciała potomstwa.

Rozdol - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Rozdol wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych takich jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz także punkt 4.8).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Rozdol - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Dorzolamidum

  Substancja ta jest inhibitorem anhydrazy węglanowej, należy do sulfonamidów. Jest stosowana miejscowo w postaci kropli w okulistyce, aby obniżyć ciśnienia wewnątrzgałkowe. Wskazana jest u pacjentów z nadciśnieniem ocznym, jaskrą z otwartym kątem przesączania, jaskrą w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji i innymi wtórnymi przypadkami jaskry z otwartym katem przesączania.

  Dostępne opakowania
  Rozdol

  Rozdol

  krople do oczu, roztwór - 5 ml (butelka) - 0,02 g/ml
  SUN-FARM SP. Z O.O.
  Rozdol

  Rozdol

  krople do oczu, roztwór - 3 but.a 5ml - 0,02 g/ml
  SUN-FARM SP. Z O.O.
  Rozdol

  Rozdol

  krople do oczu, roztwór - 6 but.a 5ml - 0,02 g/ml
  SUN-FARM SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Zabiegi

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra a ślepota

  Jaskra to choroba przewlekła, na całe życie. Polega na postępującym uszkodzeniu (neuropatii) nerwu wzrokowego przez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej i/lub długotrwałe niedokrwienie nerwu wzrokowego. Nie da się jej wyleczyć ani cofnąć jej skutków....

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Ta podstępna choroba oczu zazwyczaj przez długi czas nie daje żadnych objawów. Niestety, spowodowana nią utrata wzroku jest nieodwracalna. Dlatego warto dmuchać na zimne i regularnie badać się u okulisty. Jaskra - jak jej zapobiegać Eksperci biją na...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Niszczenie nerwu wzrokowego Jaskra jest to choroba charakteryzująca się postępującym niszczeniem nerwu wzrokowego. Procesowi temu towarzyszą zmiany w tarczy nerwu wzrokowego, które prowadzą do powstania ubytków w polu widzenia, ostatecznie doprowadzając...

  Trabekulektomia

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Zabiegi

  Cyklokrioterapia

  Cyklokrioterapię stosuje się w leczeniu jaskry wtórnej. W ciężkich przypadkach za pomocą niskich temperatur uszkadza się celowo ciało rzęskowe. W przebiegu jaskry dochodzi do nieodwracalnego i postępującego uszkodzenia nerwu, ponadto występują charakterystyczne...

  Przyczyny jaskry

  Przyczyny jaskry

  Główną przyczyną rozwoju jaskry jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w środku gałki ocznej), które powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Obrazy widziane przez oko powinny być przetwarzane na impulsy elektryczne, a następnie przesyłane...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Nowe możliwości w leczeniu jaskry

  Nowe możliwości w leczeniu jaskry

  Nowe możliwości w leczeniu jaskry za pomocą nowych małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych (MIGS) już dostępne w regionie kujawsko-pomorskim dzięki Klinice Okulistycznej OFTALMIKA. Klinika Okulistyczna OFTALMIKA w Bydgoszczy jako pierwsza w regionie...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Długoterminowe leczenie jaskry z otwartym kątem przesączania

  Jaskra to choroba przewlekła, postępująca i nieuleczalna. Oznacza to, że trwa do końca życia, a nieleczona nasila się, prowadząc do całkowitej ślepoty. Nie da się cofnąć zmian, jakie się dokonały w oczach pod wpływem jaskry. Można jedynie zahamować postęp...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Przyczyny jaskry

  Główną przyczyną rozwoju jaskry jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w środku gałki ocznej), które powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Obrazy widziane przez oko powinny być przetwarzane na impulsy elektryczne, a następnie przesyłane...