Dorzolamid Teva

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
0,02 g/ml
Ilość
3 but.a 5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Dorzolamid Teva - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Dorzolamid Teva - opis

Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania:

? w leczeniu wspomagającym w skojarzeniu z lekami beta-adrenolitycznymi,

? w monoterapii, u pacjentów u których nie uzyskano odpowiedzi na leki beta-adrenolityczne, lub w przypadku gdy stosowanie leków beta-adrenolitycznych jest przeciwwskazane,

w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z:

? nadciśnieniem ocznym,

? jaskrą z otwartym kątem,

? jaskrą torebkową.

Dorzolamid Teva - skład

Każdy ml zawiera 22,26 mg chlorowodorku dorzolamidu co odpowiada 20 mg dorzolamidu Substancje pomocnicze:

Jeden ml preparatu zawiera 0,075 mg chlorku benzalkonium. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Dorzolamid Teva - dawkowanie

Dawka w monoterapii to jedna kropla dorzolamidu do worka spojówkowego chorego oka (oczu) trzy razy na dobę.

W leczeniu wspomagającym wraz z lekiem beta-adrenolitycznym stosowanym do oczu, należy zakroplić jedną kroplę dorzolamidu do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

Chcąc zastąpić dorzolamidem inny, stosowany do oczu środek przeciwjaskrowy, należy przerwać leczenie tym lekiem po podaniu prawidłowej dawki w danym dniu i rozpocząć stosowanie dorzolamidu w dniu następnym.

Podczas stosowania więcej niż jednego leku do oka, należy zachowywać co najmniej 10 minut przerwy między zakrapianiem kolejnych leków.

Pacjent powinien zostać poinstruowany aby umył ręce przed zastosowaniem leku oraz że należy unikać kontaktu końcówki zakraplacza z powierzchnią lub okolicą oka.

Należy poinformować pacjenta, że w przypadku nieprawidłowego postępowania krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka.

Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, a w następstwie do utraty wzroku.

Pacjent powinien być poinformowany jak poprawnie trzymać butelkę.

Instrukcja użytkowania

1. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy upewnić się, że plomba na zakrętce nie jest naruszona.

2. W celu otwarcia butelki należy odkręcić nakrętkę.

3. Przechylić głowę do tyłu i delikatnie odsunąć dolną powiekę ku dołowi w celu utworzenia ?kieszonki" pomiędzy powieką i okiem.

4. Odwrócić butelkę, delikatnie ścisnąć jej boki i wkroplić jedną kroplę leku do oka, zgodnie z zaleceniami lekarza. NIE NALEŻY DOTYKAĆ OKA ANI POWIEKI KOŃCÓWKĄ ZAKRAPLACZA.

5. Jeżeli istnieją stosowne zalecenia lekarza, należy powtórzyć kroki 3 i 4, podając lek do drugiego oka.

6. Należy szczelnie zakręcić butelkę.

7. Zakraplacz został zaprojektowany w celu odmierzenia właściwej objętości kropli. Nie należy więc powiększać otworu zakraplacza.

Stosowanie u dzieci

Dostępne są nieliczne dane kliniczne dotyczące stosowania dorzolamidu trzy razy dziennie u dzieci (informacje na temat dawkowania leku u dzieci - patrz punkt 5.1).

Dorzolamid Teva - środki ostrożności

Nie badano zastosowania dorzolamidu u pacjentów z niewydolnością wątroby, stąd zalecane jest zachowanie ostrożności podczas leczenia tych pacjentów.

Leczenia pacjentów z ostrąjaskrąz zamkniętym kątem, poza podawaniem leków zmniejszających ciśnienie w gałce ocznej, wymaga także innych interwencji terapeutycznych. Nie badano zastosowania dorzolamidu w pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem.

Dorzolamid zawiera grupę sulfonamidową, występującą także w sulfonamidach, i pomimo stosowania miejscowego ulega wchłonięciu do krążenia ogólnego. Wobec tego, te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym sulfonamidów mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym, w tym ciężkie działania niepożądane, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka. W przypadku stwierdzenia ciężkich działań niepożądanych lub objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu.

Leczenie oparte na przyjmowanych doustnie inhibitorach anhydrazy węglanowej wiąże się z ryzykiem wystąpienia kamicy dróg moczowych w wyniku zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Pomimo faktu, iż w przypadku leczenia dorzolamidem nie zaobserwowano zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zgłaszano rzadkie przypadki kamicy dróg moczowych. Ze względu na fakt, że dorzolamid jest stosowanym miejscowo inhibitorem anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, pacjenci u których występowały wcześniej kamienie nerkowe mogą być narażeni na większe ryzyko wystąpienia kamicy dróg moczowych podczas leczenia dorzolamidem.

W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej (np. zapalenia spojówek lub podrażnienia powiek), należy rozważyć konieczność przerwania leczenia.

Istnieje możliwość wystąpienia nasilenia działania ogólnego podczas stosowania inhibitorów anhydrazy węglanowej u pacjentów jednocześnie przyjmujących doustny inhibitor anhydrazy węglanowej i dorzolamid. Jednoczesne stosowanie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej nie jest wskazane.

U pacjentów z wcześniejszymi chronicznymi uszkodzeniami rogówki i (lub) zabiegami chirurgicznymi na gałce ocznej w wywiadzie zgłaszano przypadki obrzęku rogówki oraz nieodwracalnej dekompensacji rogówki podczas stosowania dorzolamidu w postaci kropli do oczu. Należy zachować ostrożność stosując dorzolamid miejscowo u takich pacjentów.

Po zabiegach filtracyjnych przy jednoczesnym stosowaniu środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej, opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki z jednoczesną hipotonią wewnątrzgałkową.

Preparat ten zawiera środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Przed zakropieniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Nie stwierdzono, aby chlorek benzalkoniowy powodował odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Stosowanie u dzieci

Stosowanie dorzolamidu nie było badane u pacjentów poniżej 36 tygodni wieku ciążowego oraz poniżej jednego tygodnia życia. Pacjenci ze znacznie niedojrzałymi kanalikami nerkowymi powinni otrzymywać dorzolamid wyłącznie po starannym rozważeniu bilansu ryzyka i korzyści, ze względu na możliwość wystąpienia kwasicy metabolicznej.

Dorzolamid Teva - przedawkowanie

Istnieją ograniczone dane dotyczące przedawkowania leku u ludzi w wyniku przypadkowego lub celowego połknięcia chlorowodorku dorzolamidu.

Objawy

Po połknięciu leku odnotowano wystąpienie senności. Po zastosowaniu miejscowym odnotowano: nudności, zawroty głowy, bóle głowy, osłabienie, zaburzenia snu, utrudnione połykanie.

Leczenie

Należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające. Możliwe jest wystąpienie zaburzeń równowagi elektrolitowej, kwasicy oraz zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego. Należy monitorować stężenie elektrolitów (szczególnie potasu) w osoczu oraz odczyn pH krwi.

Dorzolamid Teva - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu.

Nie badano stosowania dorzolamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) ani z kwasicą hyperchloremiczną. Z uwagi na to, że dorzolamid i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki, stosowanie leku u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Dorzolamid Teva - działania niepożądane

Działanie 2% roztworu dorzolamidu w postaci kropli do oczu oceniano w kontrolowanych oraz niekontrolowanych badaniach klinicznych u ponad 1400 pacjentów. W długotrwałych badaniach u 1108 pacjentów oceniano stosowanie dorzolamidu w monoterapii lub jako leku wspomagającego leczenie beta-adrenolitykami podawanymi dospojówkowo. Najczęstszą przyczyną przerwania leczenia w tej grupie były związane ze stosowaniem leku działania niepożądane ze strony narządu wzroku, występujące u około 3% pacjentów, przede wszystkim zapalenie spojówek oraz objawy ze strony powiek.

Podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu leku na rynek odnotowano następujące działania niepożądane:

[Bardzo często (> = 1/10); często (> = 1/100, < 1/10); niezbyt często (> = 1/1000, < 1/100); rzadko (> = 1/10 000, < 1/1000)]

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Bóle głowy

Rzadko: Zawroty głowy, parestezje

Zaburzenia oka:

Bardzo często: Pieczenie i kłucie

Często: Powierzchowne punkcikowate zapalenie rogówki, łzawienie, zapalenie

spojówek, zapalenie powieki, świąd oka, podrażnienie powieki, niewyraźne widzenie.

Niezbyt często: Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

Rzadko: Podrażnienie, w tym zaczerwienienie; ból, formowanie się strupów na

powiekach, przejściowa krótkowzroczność (ustępująca po zakończeniu leczenia), obrzęk rogówki, obniżenie ciśnienia śródgałkowego, odwarstwienie naczyniówki będące skutkiem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Nudności, gorzki smak w ustach

Rzadko: Podrażnienie gardła, suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: Kontaktowe zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i martwica

toksyczno-rozpływna naskórka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Rzadko: Kamica moczowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: Astenia/osłabienie

Rzadko: Reakcje nadwrażliwości: objawy reakcji miejscowych ze strony powiek oraz

uogólnionych reakcji alergicznych, takich jak obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i świąd, wysypka, skrócenie oddechu, rzadko skurcz oskrzeli

Badania diagnostyczne

Dorzolamid nie wywoływał istotnych klinicznie zaburzeń równowagi elektrolitowej

Dzieci i młodzież Patrz punkt 5.1.

Dorzolamid Teva - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie należy stosować dorzolamidu podczas ciąży. Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet ciężarnych. Dorzolamid wykazywał działanie teratogenne podczas stosowania w dawkach toksycznych dla samic królików (patrz punkt 5.3).

Laktacja

Nie wiadomo, czy dorzolamid jest wydzielany do mleka karmiących kobiet. U szczurów obserwowano spowolnienie przyrostu masy ciała młodych karmionych mlekiem matki. Nie zaleca się karmienia piersią w przypadku konieczności leczenia dorzolamidem.

Dorzolamid Teva - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Możliwe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Dorzolamid Teva - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Dorzolamidum

  Substancja ta jest inhibitorem anhydrazy węglanowej, należy do sulfonamidów. Jest stosowana miejscowo w postaci kropli w okulistyce, aby obniżyć ciśnienia wewnątrzgałkowe. Wskazana jest u pacjentów z nadciśnieniem ocznym, jaskrą z otwartym kątem przesączania, jaskrą w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji i innymi wtórnymi przypadkami jaskry z otwartym katem przesączania.

  Dostępne opakowania
  Dorzolamid Teva

  Dorzolamid Teva

  krople do oczu, roztwór - 3 but.a 5ml - 0,02 g/ml
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Dorzolamid Teva

  Dorzolamid Teva

  krople do oczu, roztwór - 6 but.a 5ml - 0,02 g/ml
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Dorzolamid Teva

  Dorzolamid Teva

  krople do oczu, roztwór - 5 ml (butelka) - 0,02 g/ml
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Zabiegi

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra a ślepota

  Jaskra to choroba przewlekła, na całe życie. Polega na postępującym uszkodzeniu (neuropatii) nerwu wzrokowego przez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej i/lub długotrwałe niedokrwienie nerwu wzrokowego. Nie da się jej wyleczyć ani cofnąć jej skutków....

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Ta podstępna choroba oczu zazwyczaj przez długi czas nie daje żadnych objawów. Niestety, spowodowana nią utrata wzroku jest nieodwracalna. Dlatego warto dmuchać na zimne i regularnie badać się u okulisty. Jaskra - jak jej zapobiegać Eksperci biją na...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Niszczenie nerwu wzrokowego Jaskra jest to choroba charakteryzująca się postępującym niszczeniem nerwu wzrokowego. Procesowi temu towarzyszą zmiany w tarczy nerwu wzrokowego, które prowadzą do powstania ubytków w polu widzenia, ostatecznie doprowadzając...

  Trabekulektomia

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Zabiegi

  Cyklokrioterapia

  Cyklokrioterapię stosuje się w leczeniu jaskry wtórnej. W ciężkich przypadkach za pomocą niskich temperatur uszkadza się celowo ciało rzęskowe. W przebiegu jaskry dochodzi do nieodwracalnego i postępującego uszkodzenia nerwu, ponadto występują charakterystyczne...

  Przyczyny jaskry

  Przyczyny jaskry

  Główną przyczyną rozwoju jaskry jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w środku gałki ocznej), które powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Obrazy widziane przez oko powinny być przetwarzane na impulsy elektryczne, a następnie przesyłane...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Nowe możliwości w leczeniu jaskry

  Nowe możliwości w leczeniu jaskry

  Nowe możliwości w leczeniu jaskry za pomocą nowych małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych (MIGS) już dostępne w regionie kujawsko-pomorskim dzięki Klinice Okulistycznej OFTALMIKA. Klinika Okulistyczna OFTALMIKA w Bydgoszczy jako pierwsza w regionie...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Długoterminowe leczenie jaskry z otwartym kątem przesączania

  Jaskra to choroba przewlekła, postępująca i nieuleczalna. Oznacza to, że trwa do końca życia, a nieleczona nasila się, prowadząc do całkowitej ślepoty. Nie da się cofnąć zmian, jakie się dokonały w oczach pod wpływem jaskry. Można jedynie zahamować postęp...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Przyczyny jaskry

  Główną przyczyną rozwoju jaskry jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w środku gałki ocznej), które powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Obrazy widziane przez oko powinny być przetwarzane na impulsy elektryczne, a następnie przesyłane...