Rivastigmine -ratiopharm

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki twarde
Dawka
1,5 mg
Ilość
28 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: RATIOPHARM GMBH

Rivastigmine -ratiopharm - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Rivastigmine -ratiopharm - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Rivastigmine -ratiopharm - opis

Leczenie objawowe łagodnej do średnio zaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego. Leczenie objawowe łagodnej do średnio zaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

Rivastigmine -ratiopharm - skład

Każda kapsułka zawiera 1,5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Każda kapsułka zawiera 3 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Każda kapsułka zawiera 4,5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Każda kapsułka zawiera 6 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Rivastigmine -ratiopharm - dawkowanie

Sposób podawania: Leczenie powinien rozpoczynać i nadzorować lekarz doświadczony w diagnozowaniu i leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego lub otępienia związanego z chorobą Parkinsona. Rozpoznanie należy postawić na podstawie aktualnych wytycznych. Leczenie rywastygminą można rozpocząć jedynie wtedy, gdy możliwa jest opieka osoby odpowiedzialnej za regularne przyjmowanie produktu przez pacjenta.

Rywastygminę należy przyjmować dwa razy na dobę, z porannym i wieczornym posiłkiem. Kapsułkę należy połykać w całości.

Dawka początkowa: 1,5 mg dwa razy na dobę.

Ustalanie optymalnej dawki:

Dawka początkowa wynosi 1,5 mg dwa razy na dobę. Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana przez pacjenta, po co najmniej dwóch tygodniach leczenia można zwiększyć ją do 3 mg dwa razy na dobę. Kolejne zwiększanie dawki do 4,5 mg, a następnie do 6 mg dwa razy na dobę, jest możliwe w przypadku dobrej tolerancji obecnie stosowanej dawki i może być rozważane po co najmniej dwutygodniowym okresie leczenia poprzednią dawką.

Działania niepożądane (np. nudności, wymioty, bóle brzucha lub utrata apetytu), zmniejszenie masy ciała lub nasilenie objawów pozapiramidowych (np. drżenia) u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, występujące podczas leczenia, mogą ustąpić w przypadku pominięcia jednej lub kilku dawek. Jeśli działania niepożądane się utrzymuj ą dawka dobowa powinna zostać czasowo zmniejszona do poprzedniej, dobrze tolerowanej dawki lub należy przerwać leczenie.

Dawka podtrzymująca:

Dawka terapeutyczna to 3 do 6 mg dwa razy na dobę; w celu uzyskania maksymalnego działania terapeutycznego, pacjenci powinni kontynuować leczenie, przyjmując produkt w największej, dobrze tolerowanej dawce. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 6 mg dwa razy na dobę.

Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane tak długo, jak długo utrzymuje się działanie terapeutyczne. Z tego względu należy regularnie oceniać działanie terapeutyczne rywastygminy, szczególnie u pacjentów leczonych dawkami mniejszymi niż 3 mg dwa razy na dobę. Jeśli po 3 miesiącach leczenia dawką podtrzymującą tempo łagodzenia objawów otępienia nie będzie zadowalające, leczenie należy przerwać. Przerwanie leczenia należy również rozważyć, gdy zanikną oznaki działania terapeutycznego.

Indywidualna reakcja pacjenta na leczenie rywastygminą jest niemożliwa do przewidzenia. Jednak lepsze wyniki leczenia obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona i umiarkowanym otępieniem. Podobnie, lepsze działanie obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona i omamami wzrokowymi (patrz punkt 5.1).

Nie badano działania terapeutycznego w badaniach klinicznych, kontrolowanych placebo, trwających dłużej niż 6 miesięcy.

Wznowienie leczenia:

Jeżeli przerwano podawanie produktu na dłużej niż kilka dni, należy wznawiać leczenie, stosując dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę. Ustalenie optymalnej dawki powinno wówczas odbywać się tak, jak opisano powyżej.

Zaburzenie czynności nerek i wątroby:

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnoscią nerek lub wątroby. Jednak ze względu na zwiększona ekspozycję w tych populacjach należy starannie ustalić wielkość dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta na lek. U pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkt 4.4 5.2).

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby nie podlegali badaniom (patrz punkt. 4.4)

Dzieci:

Nie zaleca się stosowania rywastygminy u dzieci.

Rivastigmine -ratiopharm - środki ostrożności

Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki. Jeżeli leczenie przerwano na dłużej niż kilka dni, należy wznawiać podawanie produktu stosując dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę, aby zmniejszyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych (np. wymiotów).

Ustalanie optymalnej dawki: Działania niepożądane (np. nadciśnienie tętnicze i omamy u pacjentów z otępieniem występującym w chorobie Alzheimera oraz nasilenie objawów pozapiramidowych, zwłaszcza drżenia u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona) były obserwowane krótko po zwiększeniu dawki. Działania te mogą ustąpić po zmniejszeniu dawki. W pozostałych przypadkach przerywano podawanie rywastygminy (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty i biegunka związane z przyjmowaną dawką i mogą wystąpić szczególnie w początkowym okresie leczenia i (lub) w okresie zwiększania dawki (see section 4.8). Wymienione działania niepożądane częściej występują u kobiet. Pacjentom, którzy wykazuj ą oznaki lub objawy odwodnienia wynikające z długotrwałych wymiotów lub biegunki można podać płyny dożylnie, zmniejszyć dawkę przyjmowanego leku lub przerwać leczenie. Odwodnienie może być powiązane ze znacznym pogorszeniem się wyników pacjenta.

U pacjentów z chorobą Alzheimera może dojść do zmniejszenia masy ciała. Stosowanie inhibitorów cholinoesterazy, w tym rywastygminy, było związane ze zmniejszeniem masy ciała u tych pacjentów. W czasie leczenia rywastygminą, należy kontrolować masę ciała pacjenta.

W razie nasilonych wymiotów związanych z leczeniem rywastygminą należy właściwie dostosować dawkę, jak jest zalecane w punkcie 4.2. Niektórym przypadkom nasilonych wymiotów towarzyszyło pęknięcie przełyku (patrz punkt 4.8). Takie zdarzenia miały miejsce zwłaszcza po zwiększeniu dawki lub dużych dawkach rywastygminy.

Rywastygminę należy ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz punkt 4.8).

Rywastygmina może powodować zwiększone wydzielanie soku żołądkowego. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, a także u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych schorzeń.

Inhibitory cholinoesterazy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Leki cholinomimetyczne mogą powodować lub nasilać niedrożność dróg moczowych i napady drgawkowe. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych chorób.

Nie badano stosowania rywastygminy u pacjentów z bardzo zaawansowaną postacią otępienia w chorobie Alzheimera ani w przebiegu choroby Parkinsona, innymi rodzajami otępienia ani z innymi zaburzeniami pamięci (np. związane z wiekiem pogorszenie funkcji poznawczych) i dlatego nie zaleca się stosowania leku u tych pacjentów.

Podobnie, jak inne leki cholinomimetyczne, rywastygmina może nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe. Nasilenie (w tym spowolnienie ruchowe, dyskinezy, zaburzenia chodu) i zwiększoną częstość lub nasilenie drżenia obserwowano u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą

Parkinsona (patrz punkt 4.8). W niektórych przypadkach zdarzenia te były przyczyną przerwania leczenia rywastygminą (np. przerwanie z powodu drżenia 1,7% w grupie rywastygminy w porównaniu do 0% w grupie placebo). Zaleca się kontrolę kliniczną pod kątem tych działań niepożądanych.

Szczególne grupy pacjentów

U pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 i 5.2). Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Jednak rywastygmine może być stosowana w tej populacji pacjentów pod warunkiem ścisłej kontroli stanu pacjenta.

Pacjenci z masą ciała poniżej 50 kg mogą doświadczyć więcej działań niepożądanych i w związku z tym przerwanie leczenie jest w tej grupie pacjentów bardziej prawdopodobne.

Rivastigmine -ratiopharm - przedawkowanie

Objawy

W większości przypadków przypadkowego przedawkowania produktu nie obserwowano żadnych klinicznie istotnych objawów podmiotowych lub przedmiotowych z tym związanych i prawie u wszystkich z tych pacjentów kontynuowano leczenie rywastygminą. Objawami przedawkowania były: nudności, wymioty i biegunka, nadciśnienie tętnicze lub omamy. Ze względu na znane działanie wagotoniczne inhibitorów acetylocholinoesterazy na akcję serca, mogą również wystąpić: bradykardia i (lub) omdlenia. W jednym przypadku produkt został przyjęty w dawce 46 mg; po zastosowaniu leczenia zachowawczego objawy przedawkowania ustąpiły w ciągu 24 godzin.

Leczenie

Ze względu na okres półtrwania rywastygminy w osoczu, wynoszący około 1 godziny oraz trwające około dziewięciu godzin hamowanie acetylocholinoesterazy, zaleca się w przypadkach bezobjawowego przedawkowania przerwę w przyjmowaniu rywastygminy trwającą 24 godziny. Jeżeli przedawkowaniu towarzyszą nasilone nudności i wymioty, należy rozważyć podanie leków

przeciwwymiotnych. Jeśli wystąpią inne działania niepożądane, w razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe.

W przypadku ciężkiego przedawkowania można podać atropinę. Jako dawkę początkową zaleca się podanie dożylne siarczanu atropiny w dawce 0,03 mg/kg mc., kolejne dawki ustala się na podstawie odpowiedzi klinicznej. Nie zaleca się stosowania skopolaminy, jako antidotum.

Rivastigmine -ratiopharm - przeciwwskazania

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na rywastygminę, inne karbaminiany lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Rivastigmine -ratiopharm - działania niepożądane

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym nudności (38%) i wymioty (23%), szczególnie w okresie ustalania dawki. W badaniach klinicznych kobiety były bardziej podatne od mężczyzn na wystąpienie, jako działań niepożądanych, zaburzeń żołądkowo-jelitowych oraz zmniejszenia masy ciała.

Następujące działania niepożądane, wymienione poniżej, w Tabeli 1, obserwowano u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego leczonych rywastygminą.

Działania niepożądane w Tabeli 1 przedstawiono według klasyfikacji układów i narządów MedDRA i częstości występowania. Częstość występowania zdefiniowano w następujący sposób: bardzo często (> = 1 / 10), często (> = 1 / 100 do < 1 / 10), niezbyt często (> = 1 / 1 000 do < 1 / 100), rzadko (> = 1 / 10, 000 do < 1 / 1, 000), bardzo rzadko (< 1 / 10 000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko

Zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Anoreksja

Nieznana

Odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często

Pobudzenie

 

Splątanie

 

Lęk

Niezbyt często

Bezsenność

 

Depresja

Bardzo rzadko

Omamy

Nieznana

Agresja

 

Niepokój

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zawroty głowy

Często

Bóle głowy

 

Senność

 

Drżenie

Niezbyt często

Omdlenie

Rzadko

Drgawki

Bardzo rzadko

Objawy pozapiramidowe (w tym pogorszenie

 

stanu u pacjentów z chorobą Parkinsona)

Zaburzenia serca

Rzadko

Dławica piersiowa

Bardzo rzadko

Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok

 

przedsionkowo-komorowy, migotanie

 

przedsionków, tachykardia)

Nieznana

Zespól chorego węzła zatokowego

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności

 

Wymioty

 

Biegunka

Często

Bóle brzucha i niestrawność

Rzadko

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

 

Bardzo rzadko

Krwawienie z przewodu pokarmowego Zapalenie trzustki

Nieznane

Niektóre przypadki nasilonych wymiotów były związane z pęknięciem przełyku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Niezbyt często

Zwiększone wartości wyników badań czynności wątroby

Nieznana

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Nadmierne pocenie się

Rzadko

Wysypka

Nieznana

Świąd

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Uczucie zmęczenia, astenia Złe samopoczucie

Niezbyt często

Upadek

Badania diagnostyczne

Często

Zmniejszenie masy ciała

Obserwowano dodatkowe działania niepożądane podczas przezskórnego podawania rywastygminy: histeria, gorączka (często).

W Tabeli 2 przedstawiono działania niepożądane odnotowane podczas leczenia rywastygminą u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona

Tabela 2

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Anoreksja

Odwodnienie

Zaburzenia Psychiczne

Często

Bezsenność Lęk,

Niepokój

Nieznana

Agresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Drżenie

Często

Zawroty głowy Senność Ból głowy

Pogorszenie stanu u pacjentów z chorobą Parkinsona

Spowolnienie ruchowe

Dyskineza

Niezbyt często

Dystonia

Zaburzenia serca

Często

Bradykardia

Niezbyt często

Migotanie przedsionków Blok przedsionkowo-komorowy

Nieznana

Zespół chorego węzła zatokowego

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności Wymioty

Często

Biegunka

Bóle brzucha i niestrawność Nadmierne wydzielanie śliny

     

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Nadmierne pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Sztywność mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Uczucie zmęczenia, astenia Zaburzenia chodu

Tabela 3 przedstawia liczbę (odsetek) pacjentów uczestniczących w 24 -tygodniowym badaniu klinicznym, prowadzonym z zastosowaniem rywastygminy u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, u których wystąpiły wcześniej zdefiniowane zdarzenia niepożądane, mogące oznaczać nasilenie objawów choroby Parkinsona.

Tabela 3

Wcześniej zdefiniowane zdarzenia niepożądane, które mogą oznaczać nasilenie objawów choroby Parkinsona u chorych z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona

Rywastygmina

n (%)

Placebo n (%)

Wszyscy badani pacjenci

362 (100)

179 (100)

Wszyscy pacjenci z wcześniej zdefiniowanymi zdarzeniami

99 (27,3)

28 (15,6)

niepożądanymi

   

Drżenie

37 (10,2)

7 (3,9)

Upadek

21 (5,8)

11 (6,1)

Choroba Parkinsona (nasilenie)

12 (3,3)

2 (1,1)

Nadmierne wydzielanie śliny

5 (1,4)

0

Dyskineza

5 (1,4)

1 (0,6)

Parkinsonizm

8 (2,2)

1 (0,6)

Hipokineza

1 (0,3)

0

Zaburzenia ruchu

1 (0,3)

0

Spowolnienie ruchowe

9 (2,5)

3 (1,7)

Dystonia

3 (0,8)

1 (0,6)

Zaburzenia chodu

5 (1,4)

0

Sztywność mięśni

1 (0,3)

0

Zaburzenia równowagi

3 (0,8)

2 (1,1)

Sztywność mięśniowo-kostna

3 (0,8)

0

Stężenie mięśni

1 (0,3)

0

Zaburzenia motoryczne

1 (0,3)

Rivastigmine -ratiopharm - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania rywastygminy w czasie ciąży. U szczurów i królików nie zaobserwowano wpływu rywastygminy na płodność ani rozwój zarodka i płodu, z wyjątkiem dawek, które były toksyczne dla matek. W badaniach przed- i pourodzeniowych, przeprowadzonych na szczurach, zaobserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży. Rywastygminy nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

U zwierząt, rywastygmina przenika do mleka karmiących samic. Nie wiadomo, czy rywastygmina przenika do mleka kobiet, w związku z tym pacjentki przyjmujące rywastygminę nie powinny karmić piersią.

Rivastigmine -ratiopharm - prowadzenie pojazdów

Choroba Alzheimera może powodować stopniowe osłabienie zdolności kierowania pojazdami lub zaburzenie zdolności obsługi maszyn. Ponadto, rywastygmina może wywoływać zawroty głowy i senność, szczególnie w początkowym okresie leczenia lub w okresie zwiększania dawki. W związku z tym, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych u pacjentów z otępieniem, leczonych rywastygminą, powinien rutynowo ocenić lekarz prowadzący.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Rivastigmine -ratiopharm - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Rivastigminum

  Substancja o działaniu łagodzącym objawy choroby Alzheimera i choroby Parkinsona. Poprzez zahamowanie enzymu rozkładającego neuroprzekaźnik acetylocholinę, zwiększa jej stężenie w mózgu. Dzięki temu zmniejsza objawy łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w przebiegu choroby Alzheimera i choroby Parkinsona.

  Dostępne opakowania
  Rivastigmine -ratiopharm

  Rivastigmine -ratiopharm

  kapsułki twarde - 28 kaps. - 1,5 mg
  RATIOPHARM GMBH
  Rivastigmine -ratiopharm

  Rivastigmine -ratiopharm

  kapsułki twarde - 30 kaps. - 1,5 mg
  RATIOPHARM GMBH
  Rivastigmine -ratiopharm

  Rivastigmine -ratiopharm

  kapsułki twarde - 56 kaps. - 1,5 mg
  RATIOPHARM GMBH
  Rivastigmine -ratiopharm

  Rivastigmine -ratiopharm

  kapsułki twarde - 60 kaps. - 1,5 mg
  RATIOPHARM GMBH
  Rivastigmine -ratiopharm

  Rivastigmine -ratiopharm

  kapsułki twarde - 112 kaps. - 1,5 mg
  RATIOPHARM GMBH
  Rivastigmine -ratiopharm

  Rivastigmine -ratiopharm

  kapsułki twarde - 28 kaps. - 3 mg
  RATIOPHARM GMBH
  Rivastigmine -ratiopharm

  Rivastigmine -ratiopharm

  kapsułki twarde - 56 kaps. - 3 mg
  RATIOPHARM GMBH
  Rivastigmine -ratiopharm

  Rivastigmine -ratiopharm

  kapsułki twarde - 30 kaps. - 3 mg
  RATIOPHARM GMBH
  Rivastigmine -ratiopharm

  Rivastigmine -ratiopharm

  kapsułki twarde - 60 kaps. - 3 mg
  RATIOPHARM GMBH
  Powiązane artykuły
  Otępienie starcze - choroba Alzheimera
, leczenie

  Wpływ leków przeciwbólowych na zachowanie chorych z demencją

  Wpływ leków przeciwbólowych na zachowanie chorych z demencją

  Wielu pacjentów z demencją przyjmuje leki psychotropowe. Jednak naukowcy z Norwegii i Anglii sugerują, że znacznie skuteczniejsze w uspokojeniu chorych i zapobieganiu agresji z ich strony mogą być zwykłe środki przeciwbólowe dostępne bez recepty w każdej...

  Koronawirus

  Ograniczenia w dostępie do amantadyny. Jak to wygląda w praktyce?

  Ograniczenia w dostępie do amantadyny. Jak to wygląda w praktyce?

  Amantadyna zrobiła w Polsce "zawrotną karierę". Dane dotyczące sprzedaży leku jasno pokazują, że jego sprzedaż wyraźnie rośnie podczas szczytu kolejnych fal koronawirusa. Mimo że eksperci od dawna ostrzegają, że jego przyjmowanie może przynieść więcej...

  Koronawirus

  Amantadyna powoduje mutacje koronawirusa. "Nie dziwi mnie to"

  Amantadyna powoduje mutacje koronawirusa. "Nie dziwi mnie to"

  Amantadyna po raz kolejny w centrum uwagi. Tym razem kontrowersyjny lek jest oskarżany o powodowanie mutacji koronawirusa SARS-CoV-2. Prof. Anna Boroń-Kaczmarska wyjaśnia, na czym polega ten mechanizm. Kontrowersje wokół amantadyny Amantadyna jest...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że chorzy na epilepsję, którzy przez długi czas przyjmowali leki przeciwpadaczkowe starej generacji mogą być bardziej narażeni na miażdżycę. Jest to choroba objawiająca się stwardnieniem tętnic. Ryzyko miażdżycy...

  Niezbędnik pacjenta

  Zmiany na liście leków refundowanych

  Zmiany na liście leków refundowanych

  Obowiązująca od 1 września br. lista leków refundowanych zostanie znacząco rozszerzona. Ministerstwo Zdrowia na nowy wykaz wpisało m.in. leki stosowane w schizofrenii, a także w terapii nowotworów przewodu pokarmowego czy jajnika. Projekt zmian w wykazie...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Czy wiesz czym jest blaszka miażdżycowa i jakie powoduje konsekwencje? Zapytaliśmy o to profesora Tomasza Pasierskiego. Z miejscem maksymalnego rozwoju miażdżycy, czyli choroby zapalnej naczyń tętniczych. W tym miejscu dochodzi do największego zawężenia...