Pirydostygminy bromek NRIM

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,06 g
Ilość
150 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: NRIM LIMITED

Pirydostygminy bromek NRIM - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Pirydostygminy bromek NRIM - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Pirydostygminy bromek NRIM - opis

Pirydostygminy bromek NRIM jest wskazany w leczeniu miastenii rzekomoporaźnej.

Pirydostygminy bromek NRIM - skład

Każda tabletka zawiera 60 mg pirydostygminy bromku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Laktoza jednowodna 49,36 mg

Sacharoza 72,501 mg

Aspartam (E 951) 0,25 mg

Żółcień pomarańczowa, lak (E 110) 0,16575 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz część 6.1.

Pirydostygminy bromek NRIM - dawkowanie

Dorośli

Zwykle stosowaną dawką jest 60-180 mg pirydostygminy bromku od dwóch do czterech razy na dobę.

Ogólnie rzecz biorąc, dawkowanie i częstotliwość dobowego podania zależy od nasilenia choroby oraz skuteczności leczenia u pacjenta, dlatego powinny one być dobrane ściśle do indywidualnych potrzeb. Zalecane dawkowanie może zatem służyć za wskazówkę.

W przypadku zastosowania schematu dużej dawki należy zachować ostrożność (patrz część 4.4).

Niewydolność nerek

Pacjenci z niewydolnością nerek mogą potrzebować mniejszych dawek. Podawana dawka powinna być ustalana na podstawie przypadków indywidualnych zgodnie z wynikami klinicznymi (patrz także część 4.4).

Sposób podania

Tabletki powlekane służą do podawania doustnego.

Tabletki Pirydostygminy bromku NRIM należy przyjmować z dużą ilością płynu (najlepiej od 'A do 1 szklanki wody).

Pirydostygminy bromek NRIM - środki ostrożności

Korzyści z leczenia należy uważnie rozważyć w odniesieniu do zwiększonego ryzyka w przypadku występowania następujących stanów chorobowych: wrzód żołądka, nadczynność tarczycy, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.

Pirydostygminy bromek należy stosować ostrożnie, jeśli pacjent przyjmuje sukcynylocholinę w schemacie dużej dawki, ponieważ może to prowadzić do zwiększonej blokady zdolności prawidłowej reakcji mięśni szkieletowych na pobudzenie nerwowe, zamiast - zgodnie z zamierzeniem - do jej odwrócenia (patrz także część 4.5).

Szczególną ostrożność należy zachować podczas podawania pirydostygminy bromku u pacjentów z bradykardią oraz pacjentów, którzy przeszli operację przewodu pokarmowego.

Pirydostygminy bromek jest wydalany przez nerki głównie w postaci niezmienionej. Dlatego powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz także część 4.2).

Objawy kliniczne zaobserwowane w przypadkach oporności (przełom miasteniczny) i przedawkowania (przełom cholinergiczny) są do siebie podobne. Dlatego, jeżeli podawano duże dawki i występują typowe objawy, dalsze prace nad odpowiednim badaniem należy przeprowadzić z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (patrz też część 4.2).

Ten produkt leczniczy zawiera następujące substancje pomocnicze: Laktoza: Pacjenci z rzadko występującymi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Sacharoza: Pacjenci z rzadko występującymi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Żółcień pomarańczowa FCF (E110): Może powodować reakcje alergiczne. Aspartam (E951): Zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

Pirydostygminy bromek NRIM - przedawkowanie

Przedawkowanie pirydostygminy bromku może prowadzić do przełomu cholinergicznego, który przejawia się, wśród innych oznak, jako nasilone lub zwiększone osłabienie mięśni. Jeżeli taka sytuacja zostanie zignorowana, może to prowadzić do paraliżu mięśni i śmierci oddechowej. Inne reakcje niepożądane to bradykardia, sercowo-naczyniowe reakcje niepożądane, okresowa tachykardia zatokowa i niedociśnienie.

Środki zaradcze to natychmiastowe przerwanie stosowania pirydostygminy bromku i powolne podanie dożylne od 1 do 2 mg siarczanu atropiny. W zależności od częstotliwości tętna dawkę tą można powtórzyć po okresie od dwóch do czterech godzin.

Przedawkowanie pirydostygminy bromku może prowadzić do przełomu cholinergicznego, który wymaga intensywnej kontroli medycznej. Objawy są następujące:

ślinotok, łzawienie, wyciek z nosa, obfite pocenie się, uderzenia gorąca, adynamia, zwężenie źrenic i zaburzenia akomodacji, zawroty głowy, wymioty, mimowolne oddawanie moczu i stolca z parciem, skrajna bradykardia lub zatrzymanie akcji serca, niedociśnienie oraz zapaść krążeniowa, skurcz oskrzeli, obrzęk płuc, sporadyczne drgawki.

Leczenie przełomu cholinergicznego:

W przypadku przełomu cholinergicznego należy postępować zgodnie z poniższą procedurą i zasięgnąć porady lekarza z oddziału pomocy doraźnej lub specjalisty. Inhibitor acetylocholinesterazy należy odstawić na okres od 3 do 4 dni. Należy podać atropinę, a dawkę zmniejszyć na podstawie cech klinicznych. Nie należy podawać terapii osoczem. W zależności od nasilenia lub stopnia przedawkowania należy uwzględnić płukanie oskrzeli, dożylne podanie płynów, a także mukolityków i leków broncholitycznych. Gdy pacjent wykaże oznaki stabilnego powrotu do zdrowia, należy uważnie opracować nową terapię inhibitorami acetylocholinoesterazy, na przykład zaczynając od dawki 0,5 mg pirydostygminy bromku podawanej pozajelitowo co 4 do 6 godzin lub dawki 20 mg pirydostygminy podawanej 4-krotnie w dawce doustnej.

Należy uwzględnić kontrolę ciśnienia i terapię zaburzeń akomodacji: środki rozszerzające źrenice, takie jak tropikamid.

Patrz też punkt 4.8.

Pirydostygminy bromek NRIM - przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję aktywną lub którąś z substancji pomocniczych wymienionych w części 6.1;

- Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego lub dróg moczowych i wszelkie zaburzenia, którym towarzyszy zwiększenie napięcia mięśniowego oskrzeli, takie jak spastyczne zapalenie oskrzeli i astma oskrzelowa;

- Okres karmienia piersią (patrz też część 4.6).

Pirydostygminy bromek NRIM - działania niepożądane

Dostępne badania kliniczne dotyczące stosowania pirydostygminy są bardzo ograniczone. Z danych po wprowadzeniu do obrotu wynika, że najczęstszymi działaniami niepożądanymi były te występujące ze strony przewodu pokarmowego:

nudności, wymioty, ślinotok, biegunka i skurcze brzucha. Poniżej wymieniono reakcje niepożądane związane ze stosowaniem pirydostygminy.

Zastosowano następujące konwencje opisywania częstości występowania tych reakcji:

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia narządu wzroku

Częstość nieznana

Zaburzenia akomodacji, łzawienie

Zaburzenia serca

Częstość nieznana

Bradykardia, a także niepożądane reakcje sercowo-naczyniowe i niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana

Zwiększenie ilości wydzieliny oskrzelowej

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana

Biegunka, skurcze brzucha (zwiększona perystaltyka), wymioty, nudności, ślinotok

Zaburzenia skórne i dotyczące tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

Wysypka skórna

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

Częstość nieznana

Osłabienie mięśni (patrz część 4.9), skurcze mięśni, drganie pęczkowe mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana

Zwiększona potrzeba oddawania moczu

Zaburzenia ogólne i problemy w miejscu podania

Nieznane

Obfite pocenie się

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą dróg oddechowych (COPD) mogą wykazywać oznaki niedrożności płucnej oraz zwiększenie ilości wydzieliny z oskrzeli.

U chorych na astmę mogą wystąpić objawy ze strony dróg oddechowych.

U pacjentów z nieprawidłowościami śródczaszkowymi leczenie pirydostygminy bromkiem może wywołać objawy psychopatologiczne, nawet psychozę; objawy istniejące wcześniej mogą też ulec zaostrzeniu.

Objawy te mogą być oznaką kryzysu cholinergicznego. Jeśli wystąpią działania parasympatomimetyczne, jako antidotum należy podać pozajelitowo siarczan atropiny (patrz część 4.9).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Pirydostygminy bromek NRIM - ciąża i karmienie piersią

Brak danych lub dostępne dane dotyczące stosowania pirydostygminy bromku u kobiet w ciąży są ograniczone.

Dożylne podawanie cholinoesterazy w trakcie ciąży może prowadzić do przedwczesnych skurczów macicy. Ryzyko przedwczesnych skurczów jest szczególnie wysokie, gdy produkt jest podawany pod koniec ciąży. Nie wiadomo, czy podawanie doustne także może podwyższyć ryzyko przedwczesnych skurczów macicy.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego podawanego doustnie pirydostygminy bromku. Jednak zaobserwowano fetotoksyczność i działanie wpływające na potomstwo (patrz część 5.3).

Dlatego pirydostygminy bromek nie jest zalecany w czasie ciąży, chyba że istnieją do tego wyraźne wskazania.

Karmienie piersią:

Ponieważ pirydostygminy bromek jest wydalany z mlekiem matki, karmienie piersią jest przeciwwskazaniem do leczenia pirydostygminy bromkiem. Jeśli leczenie nim jest absolutnie konieczne, należy zaprzestać karmienia piersią (patrz także część 4.3).

Pirydostygminy bromek NRIM - prowadzenie pojazdów

Pirydostygminy bromek nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn nie można wykluczyć ze względu na fakt, że podstawowa choroba może nie być w pełni wyrównana lub mogą wystąpić parasympatomimetyczne (wagotoniczne) skutki względnego przedawkowania pirydostygminy bromku.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Pirydostygminy bromek NRIM - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Pyridostigmini bromidum

  Dostępne opakowania
  Pirydostygminy bromek NRIM

  Pirydostygminy bromek NRIM

  tabletki powlekane - 150 tabl. - 0,06 g
  NRIM LIMITED
  Pirydostygminy bromek NRIM

  Pirydostygminy bromek NRIM

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,06 g
  NRIM LIMITED
  Powiązane artykuły
  Zabiegi

  Premedykacja - wskazania, stosowane leki, powikłania

  Premedykacja - wskazania, stosowane leki, powikłania

  Premedykacja ułatwia zniesienie leczenia, a także przyspiesza powrót do zdrowia.Każdy pacjent przed operacją odczuwa stres, niepokój i ma gorszy nastrój. Zadaniem premedykacji jest zniwelowanie negatywnych uczuć i przygotowanie do zabiegu czy operacji....

  Leki i suplementy

  Ile wydajemy miesięcznie na leki?

  Ile wydajemy miesięcznie na leki?

  Prawie 800 złotych rocznie - tyle statystyczny Polak wydaje na leki. Co kupujemy? Na receptę głównie preparaty na schorzenia kardiologiczne, bez recepty - tabletki przeciwbólowe. Rynek apteczny w Polsce jest już wart prawie 30 miliardów złotych. Wydatki...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...