Regrace

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5 mg
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.

Regrace - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Regrace - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Regrace - opis

Nadciśnienie tętnicze samoistne i niewyrównana niewydolność serca.

Regrace - skład

Każda tabletka zawiera 40 mg chinaprylu (w postaci chlorowodorku).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Regrace - dawkowanie

Do stosowania doustnego.

Obecność pokarmu nie ma wpływu na wchłanianie chinaprylu. Tabletki należy połykać popijając całą szklanką wody.

Nadciśnienie tętnicze samoistne

Monoterapia:

Zalecana dawka początkowa chinaprylu wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej na leczenie, dawkę można zwiększyć. Dawkę można zwiększyć, gdy aktualnie stosowana nie przynosi pożądanego efektu terapeutycznego w ciągu 3 do 4 tygodni. Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi 20 do 40 mg na dobę.

Chinapryl należy podawać w dawce pojedynczej lub w dwóch dawkach podzielonych. Dla większości pacjentów odpowiednia jest pojedyncza dawka.

Leczenie skojarzone z lekami moczopędnymi:

Po rozpoczęciu leczenia chinaprylem może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. Częściej występuje ono u pacjentów jednocześnie leczonych lekami moczopędnymi, ponieważ u takich chorych często zmniejszona jest objętość wewnątrznaczyniowa. Z uwagi na możliwość wystąpienia niedoboru płynów lub sodu w organizmie zalecana jest ostrożność.

Gdy jest to możliwe, należy odstawić leczenie środkami moczopędnymi na 2 do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia chinaprylem.

W przypadku pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie można odstawić leków moczopędnych, leczenie chinaprylem należy rozpocząć od dawki 2,5 mg. Należy kontrolować czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy krwi. Dawkę podtrzymującą chinaprylu należy dostosować w zależności od uzyskanego ciśnienia. W razie konieczności można ponownie rozpocząć stosowanie leków moczopędnych. (Patrz również punkty 4.4 i 4.5).

Niewyrównana niewydolność serca

W stosownych przypadkach chinapryl należy stosować jako uzupełnienie leczenia lub w skojarzeniu z lekiem moczopędnym i (lub) naparstnicą. Leczenie można rozpocząć w warunkach ambulatoryjnych. Jednak u pacjentów z ciężką lub niestabilną niewydolnością serca, zaburzeniem czynności nerek, zmniejszeniem objętości krwi krążącej, niedoborem sodu we krwi lub ze skurczowym ciśnieniem krwi < 90 mmg Hg leczenie należy rozpoczynać w szpitalu. Dotyczy to również leczenia skojarzonego z innymi środkami rozszerzającymi naczynia krwionośne oraz dużymi dawkami diuretyków pętlowych (> 80 mg furosemidu), oraz u pacjentów w wieku 70 lat i starszych. Pacjentów należy starannie obserwować w trakcie pierwszych dwóch tygodni leczenia oraz zawsze, gdy zmieniana jest dawka chinaprylu lub leku moczopędnego.

Początkowo podaje się dawkę 2,5 mg, po czym pacjenta należy starannie obserwować pod kątem możliwości wystąpienia objawowego niedociśnienia. Dawkę chinaprylu można stopniowo zwiększać do 40 mg/dobę podawanych w 2 dawkach podzielonych. Odpowiednia kontrola objawów u pacjentów zazwyczaj osiągana jest przy dawkach 10-20 mg/dobę podawanych dwa razy na dobę.

Pacjenci z niewydolnością serca o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, stabilni hemodynamicznie przez okres co najmniej miesiąca otrzymujący dawkę dobową 20 mg podawaną w 2 dawkach podzielonych, mogą również otrzymywać lek raz na dobę.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek dawkę początkową chinaprylu należy zmniejszyć, ponieważ w przypadku zmniejszonego klirensu kreatyniny zwiększa się stężenie chinaprylatu w osoczu. Zaleca się następujące dawki początkowe:

Klirens kreatyniny (ml/min) Zalecana początkowa dawka dobowa (mg)

> 60    10

30-60    5

10-30    2,5

Obecnie nie ma dostępnych danych na temat pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min, w tym pacjentów dializowanych.

Dializa nie ma widocznego wpływu na wydalanie chinaprylatu. W przypadku braku uzyskania wystarczającej odpowiedzi na leczenie w ciągu 3 miesięcy należy rozważyć zmianę dawki.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

W przypadku leczenia pacjentów w podeszłym wieku należy wziąć pod uwagę fakt, iż czynność nerek ulega pogorszeniu z wiekiem. Dlatego też leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg chinaprylu raz na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Skuteczność i bezpieczeństwo chinaprylu nie zostały ustalone u dzieci i młodzieży. Dlatego też nie zaleca się jego stosowania w tych grupach wiekowych pacjentów.

Regrace - środki ostrożności

Obrzęk naczynioruchowy jelit:

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE odnotowano przypadki wystąpienia obrzęku naczynioruchowego jelit. U tych pacjentów wystąpił ból brzucha (z nudnościami lub wymiotami lub bez tych objawów); u niektórych chorych w wywiadzie nie wystąpił obrzęk naczynioruchowy twarzy a stężenie C-1 esterazy było w zakresie normy. Obrzęk naczynioruchowy rozpoznawano na podstawie badań, np. tomografii komputerowej jamy brzusznej, lub badania ultrasonograficznego jamy brzusznej lub w trakcie zabiegu chirurgicznego, a objawy ustąpiły po zakończeniu stosowania inhibitora ACE. Obrzęk naczynioruchowy jelit należy wziąć pod uwagę w diagnostyce różnicowej pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których wystąpił ból brzucha.

Objawowe niedociśnienie tętnicze

Objawowe niedociśnienie tętnicze jest rzadko obserwowane u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym. Wystąpienie niedociśnienia tętniczego jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przyjmujących chinapryl, u których zmniejszona jest objętość wewnątrznaczyniowa (na przykład z powodu stosowania leków moczopędnych, diety ubogosodowej, dializy, biegunki lub wymiotów) lub ciężkie reninozależne nadciśnienie tętnicze (patrz punkty 4.5 „Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji” i 4.8 „Działania niepożądane”). Objawowe niedociśnienie tętnicze obserwowano u pacjentów z uszkodzeniem mięśnia sercowego i towarzyszącą niewydolnością nerek lub bez niej. Ryzyko wystąpienia tego powikłania jest większe w przypadku pacjentów z ciężkim uszkodzeniem mięśnia sercowego, co się przejawia zwiększonym zastosowaniem diuretyków pętlowych, hiponatremią lub zaburzeniem czynności nerek. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem objawowego niedociśnienia tętniczego należy ściśle monitorować początek leczenia oraz okresy dostosowania dawkowania. Podobne środki ostrożności należy zachować w przypadku pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyń mózgowych, u których znaczny spadek ciśnienia krwi mógłby spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar naczyniowy mózgu.

W razie wystąpienia niedociśnienia tętniczego pacjenta należy ułożyć na łóżku, i jeśli jest to konieczne, podać we wlewie dożylnym roztwór soli fizjologicznej. Przemijające niedociśnienie tętnicze nie jest przeciwwskazaniem do podawania kolejnych dawek, które to bez przeszkód można podawać jak tylko wzrośnie ciśnienie tętnicze.

Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej / kardiomiopatia przerostowa

Tak jak w przypadku innych inhibitorów ACE, chinapryl należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej lub utrudnionym odpływem z lewej komory serca, np. zwężeniem zastawki aortalnej oraz kardiomiopatią przerostową.

Niewydolność nerek

W przypadku niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min) początkowa dawka chinaprylu powinna zostać dostosowana do wartości klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2 „ Dawkowanie i sposób podawania”) a następnie do odpowiedzi pacjenta na leczenie. U tych pacjentów rutynowa kontrola stężenia potasu i kreatyniny stanowią część zazwyczaj stosowanego postępowania medycznego.

U niektórych pacjentów otrzymujących inhibitory ACE, z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy w jedynej czynnej nerce, występowało zwiększenie stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy, które zazwyczaj ustępowały po zaprzestaniu leczenia. Było to szczególnie widoczne u pacjentów z niewydolnością nerek. Ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego lub niewydolności nerek jest większe przy jednocześnie występującym nadciśnieniu naczyniowo-nerkowym. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać od małych dawek oraz ostrożnie zwiększać dawkę pod ścisłą kontrolą lekarza. Ponieważ leczenie lekami moczopędnymi może przyczyniać się do powyższych powikłań, należy je odstawić i kontrolować czynność nerek podczas pierwszych tygodni leczenia chinaprylem.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez jawnej, wcześniej istniejącej choroby nerek może wystąpić, zazwyczaj łagodny i przemijający wzrost wartości stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy, zwłaszcza, gdy chinapryl jest podawany jednocześnie z lekami moczopędnymi. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów z wcześniej występującą niewydolnością nerek. Może wystąpić konieczność zmniejszenia dawki i (lub) zaprzestania stosowania leków moczopędnych i (lub) chinaprylu.

Przeszczep nerki

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania chinaprylu u pacjentów po niedawno ostatnio przebytym przeszczepie nerki. W związku z tym nie zaleca się leczenia chinaprylem.

Pacjenci hemodializowani

Istnieją doniesienia o reakcji anafilaktycznej u pacjentów dializowanych z zastosowaniem błon o dużej przepuszczalności i jednocześnie leczonych inhibitorem ACE. U tych pacjentów należy rozważyć zastosowanie innego rodzaju błon dializacyjnych lub innych grup leków przeciwnadciśnieniowych.

Nadwrażliwość / obrzęk naczynioruchowy

Istnieją rzadkie doniesienia o występowaniu u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym chinaprylem, obrzęku naczynioruchowego w obrębie twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani. Obrzęk może pojawić się w każdym momencie trwania leczenia. W przypadku obrzęku naczynioruchowego należy natychmiast odstawić chinapryl i zastosować odpowiednie leczenie oraz wprowadzić obserwację pacjenta do czasu całkowitego ustąpienia objawów przed wypisaniem pacjenta ze szpitala. Konieczność obserwacji pacjentów przez długi czas jest wskazana, nawet w przypadku jedynie obrzęku języka bez zaburzeń oddychania, gdyż stosowanie leków przeciwhistaminowych i kortykosteroidów może być niewystarczające.

Opisywano bardzo rzadkie przypadki zgonów spowodowanych obrzękiem naczynioruchowym z towarzyszącym obrzękiem krtani lub języka. U pacjentów, u których wystąpił obrzęk języka, głośni lub krtani, szczególnie u pacjentów, którzy przebyli zabieg dróg oddechowychwystępuje większe ryzyko zamknięcia światła dróg oddechowych. W takich przypadkach należy udzielić natychmiastowej pomocy. Może ona obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjent musi znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarską do momentu całkowitego i trwałego ustąpienia objawów.

Inhibitory ACE powodują częstsze występowanie obrzęku naczynioruchowego u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

U pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, z powodów niezwiązanych z inhibitorami ACE, może wystąpić większe ryzyko obrzęku naczynioruchowego w trakcie leczenia inhibitorami ACE (patrz punkt 4.3 „Przeciwwskazania”).

Reakcje anafilaktyczne podczas LDL-aferezy (afereza lipoprotein o niskiej gęstości)

Odnotowano rzadkie przypadki zagrażających życiu reakcji anafilaktycznych u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas LDL-aferezy z siarczanem dekstranu. Reakcji tych można uniknąć czasowo odstawiając inhibitory ACE przed każdą aferezą.

Odczulanie

U niektórych pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas leczenia odczulającego (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) pojawiły się długotrwałe reakcje anafilaktyczne. U tych samych pacjentów udało się uniknąć reakcji poprzez tymczasowe odstawienie inhibitorów ACE, ale reakcje te powracały, gdy przez nieuwagę ponownie zastosowano lek.

Niewydolność wątroby

W rzadkich przypadkach podczas leczenia inhibitorami ACE opisywano zespół zaczynający się od żółtaczki cholestatycznej i postępujący do piorunującej martwicy wątroby oraz (sporadycznie) do śmierci. Mechanizmy wywołujące ten zespół nie są znane. Pacjenci stosujący inhibitory ACE, u których wystąpiła żółtaczka lub u których wystąpiło znaczące zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, muszą zaprzestać stosowania inhibitorów ACE i pozostać pod odpowiednią obserwacją.

Neutropenia / agranulocytoza

Po zastosowaniu inhibitorów ACE obserwowano u pacjentów przypadki neutropenii/agranulocytozy, trombocytopenii i niedokrwistości. Neutropenia występuje rzadko u pacjentów z prawidłową czynnością nerek oraz przy braku innych czynników sprzyjających powikłaniom. Neutropenia i agranulocytoza ustępują po odstawieniu leczenia inhibitorem ACE. Chinapryl należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z chorobami tkanki łącznej naczyń, leczonych lekami immunosupresyjnymi, allopurynolem lub prokainamidem lub u pacjentów, u których wymienione czynniki występują jednocześnie, w szczególności, jeżeli wcześniej występowała niewydolność nerek. U niektórych z tych pacjentów dochodziło do rozwoju poważnych zakażeń, które w kilku przypadkach nie reagowały na intensywne leczenie antybiotykami. Jeżeli u tych pacjentów z neutropenią stosowany jest chinapryl, zaleca się okresowe kontrolowanie liczby białych krwinek oraz poinformowanie pacjentów, aby zgłaszali wszelkie objawy zakażenia.

Różnice etniczne

Tak jak w przypadku innych inhibitorów ACE, chinapryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnej w porównaniu do pacjentów innych ras, co prawdopodobnie wynika z większej częstości występowania niskiej aktywności reninowej u populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem.

Kaszel

Istnieją doniesienia o występowaniu kaszlu w trakcie stosowania inhibitorów ACE. Kaszel ten jest nieproduktywny, uporczywy i ustępuje po zaprzestaniu leczenia. Kaszel indukowany przez inhibitory ACE należy wziąć pod uwagę w diagnostyce różnicowej kaszlu.

Zabieg chirurgiczny / znieczulenie

U pacjentów poddanych rozległym zabiegom chirurgicznym lub którym podano znieczulenie mogące indukować niedociśnienie tętnicze, chinapryl może blokować wytwarzanie angiotensyny II, wtórnie do kompensacyjnego uwalniania reniny. Jeżeli pojawi się niedociśnienie i zajdzie podejrzenie, że jest to spowodowane powyższym mechanizmem, można je skorygować uzupełniając objętości płynów.

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym chinaprylem, obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Do pacjentów zagrożonych hiperkaliemią należą pacjenci z niewydolnością nerek, cukrzycą, pacjenci przyjmujący równocześnie leki moczopędne oszczędzające potas, preparaty potasu lub substytuty soli kuchennej zawierające potas, lub pacjenci przyjmujący leki zwiększające stężenie potasu w surowicy (np. heparyna). Gdy jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych leków jest konieczne, zaleca się regularne kontrolowanie stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5 „Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji”).

Cukrzyca

U pacjentów z cukrzycą leczonych doustnymi środkami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, w pierwszym miesiącu leczenia inhibitorami ACE należy ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi (patrz punkt 4.5 „Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji”).

Lit

Na ogół nie zaleca się skojarzonego stosowania preparatów litu i chinaprylu (patrz punkt 4.5 „Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji”).

Ciąża:

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE w okresie ciąży. U pacjentek planujących zajście w ciążę należy zmienić leczenie na alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe mające ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży, chyba, że kontynuacja leczenia inhibitorem ACE zostanie uznana za konieczną. W razie stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE i w stosownych przypadkach wprowadzić alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Nie zaleca się stosowania chinaprylu u karmiących matek.

Regrace - przedawkowanie

Objawy

Objawami przedawkowania są: ciężkie niedociśnienie tętnicze, wstrząs, otępienie, bradykardia, zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz niewydolność nerek.

Leczenie

Należy zastosować środki zapobiegające wchłanianiu leku (np. płukanie żołądka, podanie środków absorbujących oraz siarczanu sodu w ciągu 30 minut od przyjęcia produktu leczniczego) oraz przyspieszające jego wydalanie, gdy przyjęcie produktu leczniczego nastąpiło całkiem niedawno. Jeżeli wystąpi niedociśnienie tętnicze, pacjenta należy ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej, szybko podać preparaty soli i zwiększające wewnątrznaczyniową objętość. Należy rozważyć leczenie angiotensyną II. Bradykardię lub silne reakcje nerwu błędnego należy leczyć przez podanie atropiny. Można rozważyć użycie czasowej stymulacji serca.

Regrace - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na chinapryl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na inne inhibitory ACE.

- Występowanie w wywiadzie obrzęku naczynioruchowego spowodowanego poprzednim leczeniem inhibitorami ACE.

- Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.

- 2 i 3 trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

Regrace - działania niepożądane

W trakcie leczenia chinaprylem i innymi inhibitorami ACE obserwowano następujące działania niepożądane. W niniejszym punkcie częstość występowania działań niepożądanych została zdefiniowana w następujący sposób: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Sporadycznie: niedokrwistość hemolityczna, trombocytopenia

Niezbyt często: neutropenia (patrz punkt 4.4)

Rzadko: agranulocytoza, zaburzenia w składzie krwinek białych

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: zaburzenia snu, nerwowość

Rzadko: depresja, splątanie, ospałość

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: zawroty głowy, ból głowy

Niezbyt często: parestezje, omdlenia, senność

Rzadko: neuropatia, wylew krwi do mózgu, przemijające ataki niedokrwienne

Nieznana: zaburzenia równowagi

Zaburzenia oka:

Rzadko: niedowidzenie, zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika:

Rzadko: szumy uszne

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, tachykardia, dławica piersiowa, zatrzymanie akcji serca, zawał mięśnia serca

Zaburzenia naczyń:

Często: niedociśnienie tętnicze

Niezbyt często: rozszerzenie naczyń krwionośnych, niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: kaszel, zakażenia górnych dróg oddechowych, duszność, zapalenie gardła, zapalenie zatok

Rzadko: skurcz oskrzeli, nasilenie astmy oskrzelowej, nieżyt nosa, kwasochłonne zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: nudności, wymioty, biegunka

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zapalenie żołądka, zapalenie języka, niedrożność jelita

Rzadko: zaburzenia smaku, zaparcia, zapalenie trzustki

Nieznana: obrzęk naczynioruchowy jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wykwity, świąd, pokrzywka, zapalenie skóry złuszczające, wysypka,

Rzadko: łysienie, wrażliwość na światło, pęcherzyca, wysypka łuszczycopodobna, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy, obrzęk naczynioruchowy (patrz punkty 4.3 i 4.4)

Nieznana: obrzęk

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Rzadko: bóle stawów, bóle mięśni, bóle pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadko: zaburzenia czynności nerek

Niezbyt często: zakażenia układu moczowego, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, częste oddawanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Rzadko: impotencja

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych;

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka cholestatyczna

Rzadko: zapalenie wątroby

Niezbyt często: niewydolność wątroby

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: hiperkaliemia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: uczucie zmęczenia

Niezbyt często: gorączka, reakcje rzekomoanafilaktyczne

Istnieją doniesienia o rzadkich przypadkach agranulocytozy, a także zespołu, na który składały się: gorączka, zapalenie błon surowiczych, bóle mięśni, bóle stawów/zapalenie stawów, dodatnie miano ANA, wzrost ESR, eozynofilia i leukocytoza. W przypadku stosowania innych inhibitorów ACE donoszono o występowaniu ginekomastii i zapalenia naczyń dlatego też nie można wykluczyć, że te działania niepożądane są specyficzne dla tej grupy leków.

Wyniki badań laboratoryjnych: Donoszono o przypadkach przemijającego zwiększenia stężenia kreatyniny oraz mocznika w surowicy, w szczególności u pacjentów jednocześnie otrzymujących leki moczopędne. Niewielkie zmniejszenie stężenia hemoglobiny i hematokrytu zostało zgłoszone podczas leczenia innymi inhibitorami ACE. Nie można wykluczyć, że te obserwacje są specyficzne dla tej grupy leków.

Badania diagnostyczne: Zmniejszenie liczby płytek krwi oraz białych krwinek jak również zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz stężenia bilirubiny w surowicy. Donoszono o przypadkach występowania niedokrwistości hemolitycznej u pacjentów z wrodzonym niedoborem G-6-PDH.

Regrace - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w 2 i 3 trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Badania epidemiologiczne dotyczące ryzyka teratogenności po narażeniu na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie pozwoliły na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków; jednak nie należy wykluczać niewielkiego wzrostu ryzyka. U pacjentek planujących zajście w ciążę należy zmienić leczenie na alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe mające ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży, chyba, że kontynuacja leczenia inhibitorem ACE zostanie uznana za konieczną. W razie stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE i w uzasadnionych przypadkach wprowadzić alternatywne leczenie.

Wiadomo, że ekspozycja na inhibitory ACE podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży może powodować toksyczny wpływ na płód ludzki (zaburzenie czynności nerek, małowodzie, opóźnione kostnienie czaszki) oraz noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). (Patrz również punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie”). Jeżeli od drugiego trymestru ciąży nastąpiła ekspozycja na inhibitor ACE, zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki. Dzieci matek, które przyjmowały inhibitory ACE powinny pozostawać pod ścisłą kontrolą na wypadek wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz również punkt 4.3 i 4.4).

Laktacja

Nieliczne dane farmakokinetyczne wskazują na bardzo małe stężenie chinaprylu w mleku kobiet karmiących piersią. Mimo że to stężenie nie wydaje się klinicznie istotne, nie zaleca się stosowania leku Regrace podczas karmienia piersią wcześniaków i noworodków (kilka pierwszych tygodni życia), ze względu na potencjalne działanie na układ sercowo – naczyniowy i nerki oraz niewystarczające doświadczenie kliniczne. W przypadku starszych niemowląt można rozważyć stosowanie leku Regrace podczas karmienia piersią, jeżeli leczenie jest konieczne dla matki, a dziecko jest obserwowane ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych.

Regrace - prowadzenie pojazdów

Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu należy wziąć pod uwagę możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy i zmęczenia.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Regrace - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Quinaprilum

  Substancja, która jest prolekiem z aktywnym metabolitem chinaprylatem, jest inhibitorem ACE. Wykazuje działanie hipotensyjne poprzez blokowanie powstawania angiotensyny II, zmniejsza opór obwodowy i zwiększa pojemność minutową serca. Stosowana jest w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym w monoterapii i terapii skojarzonej oraz w zastoinowej niewydolności serca.

  Dostępne opakowania
  Regrace

  Regrace

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 5 mg
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Regrace

  Regrace

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,01 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Regrace

  Regrace

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,02 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Regrace

  Regrace

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,04 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...

  Newsy

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu tabletek polecanych na nadciśnienie, niewydolność serca lub po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Wykryto w nich wadę jakościową. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że problemy, które...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...