Raponer

zobacz opinie o produkcie »
Cena
33,15 zł
Forma
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
2 mg
Ilość
21 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF.

Raponer - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Raponer - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Raponer - opis
Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami: - leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie do leczenia lewodopy; - leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne i pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt ,,końca dawki’’ lub fluktuacje typu „włączenie-wyłączenie”).
Raponer - skład
Każda tabletka Raponer 2 mg o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku). Każda tabletka Raponer 4 mg o przedłużonym uwalnianiu zawiera 4 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku). Każda tabletka Raponer 8 mg o przedłużonym uwalnianiu zawiera 8 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku). Substancje pomocnicze: Każda tabletka Raponer 2 mg o przedłużonym uwalnianiu zawiera 64,97 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka Raponer 4 mg o przedłużonym uwalnianiu zawiera 59,12 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka Raponer 8 mg o przedłużonym uwalnianiu zawiera 55,88 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Raponer - dawkowanie
Dawkowanie Dorośli Zaleca się indywidualne dobranie dawki w zależności od skuteczności i tolerancji leku. Raponer, tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować raz na dobę, o podobnej porze każdego dnia. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu można przyjmować razem z jedzeniem lub niezależnie od jedzenia (patrz punkt 5.2). Raponer, tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości i nie wolno ich żuć, kruszyć ani dzielić. Rozpoczynanie leczenia Początkowa dawka ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosi 2 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień leczenia; od drugiego tygodnia leczenia dawkę leku należy zwiększyć do 4 mg raz na dobę. Reakcja na leczenie może być obserwowana podczas stosowania dawki 4 mg ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę. Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie od dawki 2 mg ropinirolu na dobę w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, u których wystąpią działania niepożądane, których nie są w stanie tolerować, mogą odnieść korzyść ze zmiany terapii na leczenie ropinirolem w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) w mniejszej dawce dobowej, podzielonej na trzy równe dawki. Schemat leczenia Leczenie należy kontynuować stosując najmniejszą dawkę ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, umożliwiającą kontrolę objawów klinicznych. Jeśli dawka dobowa ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosząca 4 mg raz na dobę nie wystarcza do osiągnięcia lub utrzymania kontroli objawów klinicznych, wówczas można zwiększać dawkę dobową o 2 mg w odstępach tygodniowych lub dłuższych, aż do osiągnięcia dawki 8 mg ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę. Jeśli dawka dobowa ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosząca 8 mg raz na dobę nie wystarcza do osiągnięcia lub utrzymania kontroli objawów klinicznych, wówczas można zwiększać dawkę o 2 mg do 4 mg w odstępach dwutygodniowych lub dłuższych. Maksymalna dobowa dawka ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu wynosi 24 mg. Zaleca się przepisywanie pacjentom jak najmniejszej liczby tabletek ropinirolu o przedłużonym uwalnianiu, która jest niezbędna do osiągnięcia zaleconej dawki, poprzez zastosowanie największych dostępnych mocy ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jeśli leczenie zostanie przerwane na dobę lub dłużej, należy rozważyć ponowne rozpoczęcie leczenia ze stopniowym zwiększaniem dawki leku aż do osiągnięcia dawki terapeutycznej (patrz powyżej). Stosowanie produktu leczniczego Raponer w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu w skojarzeniu z lewodopą, może umożliwić stopniowe zmniejszenie dawki lewodopy, w zależności od klinicznej odpowiedzi na leczenie. W badaniach klinicznych u pacjentów stosujących równocześnie ropinirol w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu udało się stopniowo zmniejszyć dawkę lewodopy o około 30%. U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona w leczeniu skojarzonym z lewodopą, na początku zwiększania dawki ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu mogą wystąpić dyskinezy. W badaniach klinicznych wykazano, że zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy (patrz punkt 4.8). W przypadku zmiany leczenia innym lekiem z grupy agonistów dopaminy na leczenie ropinirolem, przed wprowadzeniem ropinirolu należy przestrzegać zaleceń podmiotu odpowiedzialnego dotyczących odstawienia leku. Podobnie jak w przypadku innych agonistów dopaminy, konieczne jest stopniowe odstawianie ropinirolu, poprzez zmniejszanie podawanej w ciągu doby dawki leku przez okres jednego tygodnia. Zmiana leczenia z ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) na produkt Raponer w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu Zmiany leczenia z ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) na produkt leczniczy Raponer, tabletki o przedłużonym uwalnianiu można dokonać z dnia na dzień. Dawkę produktu Raponer, tabletki o przedłużonym uwalnianiu wylicza się w oparciu o całkowitą dobową dawkę ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu), którą pacjent przyjmował dotychczas. Poniższa tabela przedstawia zalecaną dawkę produktu Raponer, tabletki o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów stosujących uprzednio ropinirol w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu): Zmiana leczenia z ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) na produkt Raponer w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu Ropinirol w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) Całkowita dawka dobowa (mg) Raponer, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Całkowita dawka dobowa (mg) 0,75 - 2,25 2 3 - 4,5 4 6 6 7,5 - 9 8 12 12 15 – 18 16 21 20 24 24 Po zmianie leczenia na produkt Raponer w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu całkowita dawka dobowa może być dostosowana, w zależności od klinicznej odpowiedzi na leczenie (patrz powyżej „Rozpoczynanie leczenia” oraz „Schemat leczenia”). Dzieci i młodzież Z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności nie zaleca się stosowania produktu Raponer, tabletki o przedłużonym uwalnianiu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Pacjenci w podeszłym wieku U pacjentów w wieku 65 lat i starszych klirens ropinirolu jest zmniejszony o około 15%. Mimo że dostosowanie dawki nie jest wymagane, dawka ropinirolu powinna być dobrana indywidualnie w zależności od odpowiedzi klinicznej pacjenta na leczenie. U pacjentów w wieku 75 lat i starszych można rozważyć wolniejsze zwiększanie dawki podczas rozpoczynania leczenia. Zaburzenia czynności nerek U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny pomiędzy 30 a 50 ml/min) nie obserwowano zmiany w klirensie ropinirolu, co wskazuje, że nie ma potrzeby specjalnego dobierania dawki w tej grupie pacjentów. Badania dotyczące stosowania ropinirolu u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek (pacjenci poddawani hemodializie) wykazały, że dostosowanie dawki u tych pacjentów jest wymagane w następujący sposób: zalecana dawka początkowa ropinirolu wynosi 2 mg raz na dobę. Dalsze zwiększenie dawki powinno być oparte na tolerancji i skuteczności. Zalecana dawka maksymalna ropinirolu wynosi 18 mg na dobę u pacjentów poddawanych regularnej hemodializie. Dawki uzupełniające po hemodializie nie są wymagane (patrz punkt 5.2). Stosowanie ropinirolu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) bez regularnych hemodializ nie było badane. Sposób podawania Podanie doustne.
Raponer - środki ostrożności
Stosowanie ropinirolu wiązało się z sennością oraz występowaniem nagłych napadów snu, zwłaszcza u pacjentów z chorobą Parkinsona. Niezbyt często obserwowano nagłe napady snu podczas wykonywania codziennych czynności, w niektórych przypadkach występujące nieświadomie lub bez jakichkolwiek objawów ostrzegawczych. Pacjentów należy poinformować o takiej możliwości oraz zalecić zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu pojazdów lub obsługiwaniu maszyn podczas leczenia ropinirolem. Pacjenci, u których występowała senność i (lub) nagłe napady snu, powinni powstrzymać się od prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. U tych pacjentów można rozważyć zmniejszenie dawki leku lub całkowite zakończenie terapii. U pacjentów z poważnymi zaburzeniami psychicznymi lub psychotycznymi, lub zaburzeniami tego typu w wywiadzie, nie należy stosować leków z grupy agonistów dopaminy, chyba że potencjalne korzyści z zastosowania takiej terapii wyraźnie przewyższają ryzyko z nią związane. Należy regularnie monitorować pacjentów pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli zachowań impulsywnych. Należy poinformować pacjentów i ich opiekunów, że u osób leczonych agonistami dopaminy, w tym produktem leczniczym Raponer mogą wystąpić behawioralne objawy zaburzeń kontroli zachowań impulsywnych, w tym: uzależnienie od hazardu, hiperseksualność, zwiększone libido, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsywne lub napadowe objadanie się. W takich przypadkach zaleca się rozważenie zmniejszenia dawki lub stopniowe odstawienie leku. Z uwagi na ryzyko niedociśnienia, konieczna jest stała kontrola wartości ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza na początku leczenia i u pacjentów z ciężką chorobą układu sercowo-naczyniowego (szczególnie z niewydolnością naczyń wieńcowych). Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Raponer, tabletki o przedłużonym uwalnianiu zawierają olej rycynowy. Może on powodować niestrawność i biegunkę.
Raponer - przedawkowanie
Objawy przedawkowania ropinirolu związane są z jego działaniem dopaminergicznym. Objawy te można złagodzić poprzez zastosowanie odpowiedniego leczenia za pomocą antagonistów dopaminy, takich jak neuroleptyki lub metoklopramid.
Raponer - przeciwwskazania
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. - Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) bez regularnych hemodializ. - Zaburzenia czynności wątroby.
Raponer - działania niepożądane
Zgłoszone działania niepożądane wymienione poniżej, pogrupowano według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Rozróżniono działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z lewodopą. Częstości występowania określono w następujący sposób: bardzo często (?1/10), często (?1/100 do < 1/10), niezbyt często (?1/1000 do < 1/100), rzadko (?1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane wymienione są zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Działania niepożądane stwierdzone u pacjentów z chorobą Parkinsona w trakcie badań klinicznych z zastosowaniem ropinirolu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, w dawkach do 24 mg/dobę. Monoterapia Leczenie skojarzone Zaburzenia psychiczne Często omamy omamy Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często senność dyskinezy U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona dyskinezy mogą wystąpić w trakcie początkowego zwiększania dawki ropinirolu. W badaniach klinicznych wykazano, że zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy (patrz punkt 4.2). Często zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego) senność, zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego) Zaburzenia naczyniowe Często niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie Niezbyt często niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często nudności Często zaparcia nudności, zaparcia Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często obrzęki obwodowe obrzęki obwodowe Zaburzenia kontroli zachowań impulsywnych U pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym produktem leczniczym Raponer, może wystąpić uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsywne lub napadowe objadanie się (patrz punkt 4.4.Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Poza działaniami niepożądanymi wymienionymi powyżej u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych ropinirolem w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) (w dawkach do 24 mg/dobę) w trakcie badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano następujące zdarzenia. Monoterapia Leczenie skojarzone Zaburzenia układu immunologicznego Częstość nieznana reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd) Zaburzenia psychiczne Często dezorientacja Niezbyt często reakcje psychotyczne (inne niż omamy) w tym majaczenie, urojenia, paranoja reakcje psychotyczne (inne niż omamy) w tym majaczenie, urojenia, paranoja Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często omdlenie senność Niezbyt często nagłe napady snu, nadmierna senność w ciągu dnia nagłe napady snu, nadmierna senność w ciągu dnia Stosowanie ropinirolu wiąże się z występowaniem senności oraz niezbyt często z nadmierną sennością podczas dnia oraz nagłymi napadami snu. Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często niedociśnienie ortostatyczne lub niedociśnienie (rzadko ciężkie) Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często nudności Często wymioty, zgaga, ból brzucha zgaga Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Częstość nieznana reakcje wątrobowe, głównie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często obrzęk nóg
Raponer - ciąża i karmienie piersią
Ciąża Brak wystarczających danych dotyczących stosowania ropinirolu u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Ponieważ potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane, nie zaleca się stosowania ropinirolu u kobiet w ciąży, chyba że oczekiwane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Karmienie piersią Ropinirol nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią, ponieważ może hamować laktację. Płodność Brak danych dotyczących wpływu ropinirolu na płodność.
Raponer - prowadzenie pojazdów
Pacjenci leczeni ropinirolem, u których występuje senność i (lub) nagłe napady snu muszą być poinformowani o konieczności powstrzymywania się od prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności, podczas których osłabiona czujność może narażać ich samych lub inne osoby na ryzyko poważnego urazu lub śmierci (np. obsługiwanie maszyn) do czasu ustąpienia tego rodzaju dolegliwości i senności (patrz punkt 4.4).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Raponer - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ropinirolum

  Substancja o działaniu łagodzącym objawy choroby Parkinsona. Jej działanie opiera się na zwiększaniu neuroprzekaźnictwa dopaminy w mózgu. Stosowana jest w leczeniu choroby Parkinsona oraz do objawowego leczenia zespołu niespokojnych nóg.

  Dostępne opakowania
  Raponer

  Raponer

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 21 tabl. - 2 mg
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Raponer

  Raponer

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 30 tabl. - 2 mg
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Raponer

  Raponer

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 56 tabl. - 2 mg
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Raponer

  Raponer

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 30 tabl. - 4 mg
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Raponer

  Raponer

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 56 tabl. - 4 mg
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Raponer

  Raponer

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 30 tabl. - 8 mg
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Raponer

  Raponer

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 56 tabl. - 8 mg
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Raponer

  Raponer

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 28 tabl. - 2 mg
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  33,15 zł
  Raponer

  Raponer

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 28 tabl. - 4 mg
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  76,48 zł
  Powiązane artykuły
  Otępienie starcze - choroba Alzheimera
, leczenie

  Wpływ leków przeciwbólowych na zachowanie chorych z demencją

  Wielu pacjentów z demencją przyjmuje leki psychotropowe. Jednak naukowcy z Norwegii i Anglii sugerują, że znacznie skuteczniejsze w uspokojeniu chorych i zapobieganiu agresji z ich strony mogą być zwykłe środki przeciwbólowe dostępne bez recepty w każdej...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że chorzy na epilepsję, którzy przez długi czas przyjmowali leki przeciwpadaczkowe starej generacji mogą być bardziej narażeni na miażdżycę. Jest to choroba objawiająca się stwardnieniem tętnic. Ryzyko miażdżycy...

  Niezbędnik pacjenta

  Zmiany na liście leków refundowanych

  Zmiany na liście leków refundowanych

  Obowiązująca od 1 września br. lista leków refundowanych zostanie znacząco rozszerzona. Ministerstwo Zdrowia na nowy wykaz wpisało m.in. leki stosowane w schizofrenii, a także w terapii nowotworów przewodu pokarmowego czy jajnika. Projekt zmian w wykazie...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Czy wiesz czym jest blaszka miażdżycowa i jakie powoduje konsekwencje? Zapytaliśmy o to profesora Tomasza Pasierskiego. Z miejscem maksymalnego rozwoju miażdżycy, czyli choroby zapalnej naczyń tętniczych. W tym miejscu dochodzi do największego zawężenia...

  Choroba Parkinsona - przyczyny, objawy, leczenie

  Ibuprofen na chorobę Parkinsona

  „Neurology Journal" donosi, iż regularne przyjmowanie leków stosowanych zazwyczaj w leczeniu bólu może zmniejszać ryzyko zachorowania na chorobę Parkinsona. Badanie właściwości ibuprofenu Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badanie, w którym uczestniczyło...

  Choroba Parkinsona - przyczyny, objawy, leczenie

  Eksperymentalny lek na ruchy mimowolne w chorobie Parkinsona

  Wyniki badań klinicznych wskazują, iż eksperymentalny lek na chorobę Parkinsona może ograniczyć dyskinezy, czyli mimowolne ruchy ciała w środkowym i późnym stadium tej choroby. Badanie nowego leku na chorobę Parkinsona Naukowcy przeprowadzili badanie...

  Choroba Parkinsona - przyczyny, objawy, leczenie

  Związki chemiczne oparte na kofeinie szansą na walkę z chorobą Parkinsona

  Zespół naukowców z University of Saskatchewan opracował dwa związki chemiczne na bazie kofeiny, które dają szanse na zapobieganie niszczącemu działaniu choroby Parkinsona. Choroba Parkinsona atakuje układ nerwowy, powodując niekontrolowane drgawki,...