Pronasal

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
aerozol do nosa, zawiesina
Dawka
0,05 mg/daw.
Ilość
1 but.a 60daw.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Pytania do farmaceuty

POKAŻ WIĘCEJ

Pronasal - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Pronasal - opis

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Pronasal wskazany jest u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat lub powyżej w leczeniu objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

U pacjentów, u których występują w wywiadzie objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, umiarkowane do ciężkich, zapobiegawcze leczenie produktem leczniczym Pronasal można rozpocząć do czterech tygodni przed przewidywanym początkiem okresu pylenia.

Pronasal - skład

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każde naciśnięcie (0,1 ml) pompki dostarcza odmierzoną dawkę 50 mikrogramów mometazonu furoinianu, co odpowiada 52 mikrogramom mometazonu furoinianu jednowodnego. Całkowita masa jednego naciśnięcia wynosi 100 mg.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 20 mikrogramów chlorku benzalkoniowego (na jedno naciśnięcie).

Pronasal - dawkowanie

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego Pronasal u dzieci w wieku poniżej sześciu lat nie zostało jeszcze ustalone.

Sezonowe lub całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

Osoby dorosłe (w tym pacjenci w podeszłym wieku) oraz dzieci w wieku 12 lat lub powyżej:zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 200 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy można zmniejszyć dawkę do jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego (całkowita dawka dobowa: 100 mikrogramów); dawka ta powinna być skuteczna w leczeniu podtrzymującym.

Jeżeli objawy są niewystarczająco wyrównane, dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej, tj. czterech dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 400 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: Zwykle zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa wynosi 100 mikrogramów). Nie należy stosować produktu leczniczego Pronasal u dzieci poniżej 6 lat ze względu na brak wystarczających badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności (patrz punkt 5.1).

U niektórych pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa początek klinicznie znaczącego działania produktu leczniczego Pronasal występował w ciągu 12 godzin po podaniu pierwszej dawki; jednak w ciągu pierwszych 48 godzin po podaniu można nie uzyskać pełnego działania produktu leczniczego. Warunkiem skutecznego leczenia jest regularne stosowanie produktu leczniczego.

Polipy nosa

Zwykle zalecana początkowa dawka produktu leczniczego to dwie dawki aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 200 mikrogramów). Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania produktu leczniczego nie nastąpi poprawa, dawkę produktu leczniczego można zwiększyć, tzn. stosować dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (całkowita dawka dobowa: 400 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy dawkę należy zmniejszyć. Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania produktu leczniczego dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, należy rozważyć możliwość zastosowania alternatywnego leczenia.

Badania, których celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Pronasal w leczeniu polipów nosa trwały cztery miesiące.

Sposób podawania

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu Pronasal

Przed podaniem pierwszej dawki należy wstrząsnąć pojemnikiem i nacisnąć pompkę 10 razy (aby uzyskać jednolity aerozol). Jeżeli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, należy najpierw odpowietrzyć pompkę poprzez dwukrotne naciśnięcie do uzyskania jednolitego aerozolu. Przed każdym użyciem należy wstrząsnąć pojemnikiem. Po zużyciu produktu leczniczego według oznakowania lub po dwóch miesiącach od pierwszego użycia, opakowanie należy wyrzucić.

Pronasal - środki ostrożności

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Pronasal należy stosować ostrożnie, o ile w ogóle, u pacjentów z czynnymi lub nieaktywnymi gruźliczymi zakażeniami układu oddechowego, lub z nieleczonymi zakażeniami grzybiczymi, bakteryjnymi, ogólnymi zakażeniami wirusowymi lub oczną postacią opryszczki.

Jak w przypadku każdego leczenia długoterminowego, pacjentów stosujących produkt leczniczy Pronasal przez kilka miesięcy lub dłużej należy okresowo badać w celu wykrycia ewentualnych zmian w błonie śluzowej nosa. W przypadku wystąpienia miejscowego grzybiczego zakażenia błony śluzowej nosa lub gardła, należy odstawić produkt leczniczy Pronasal lub rozpocząć odpowiednie leczenie. Utrzymujące się podrażnienie błony śluzowej nosogardła może być wskazaniem do zaprzestania stosowania produktu leczniczego Pronasal.

Mimo, iż stosowanie mometazonu furoinianu pozwala na zwalczanie objawów zapalenia błony śluzowej nosa u większości pacjentów, równoczesne wprowadzenie dodatkowego leczenia może złagodzić inne objawy, a w szczególności objawy oczne.

Nie stwierdzono zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w następstwie przedłużonego stosowania produktu leczniczego Pronasal. Jednak pacjenci, u których zamieniono stosowane długotrwale, ogólnie działające kortykosteroidy na produkt leczniczy Pronasal, wymagają szczególnej uwagi. U pacjentów, u których zaprzestano podawania działających ogólnie kortykosteroidów, może wystąpić trwająca kilka miesięcy niewydolność kory nadnerczy do powrotu czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Jeżeli u pacjentów występują przedmiotowe i podmiotowe objawy niewydolności kory nadnerczy, należy powrócić do leczenia działającymi ogólnie kortykosteroidami oraz zastosować inne metody leczenia i środki.

Podczas przestawiania z kortykosteroidów działających ogólnie na produkt leczniczy Pronasal, u niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy wynikające z odstawienia kortykosteroidów o działaniu układowym (np. bóle stawów i [lub] mięśni, znużenie, w początkowym okresie depresja), pomimo zmniejszenia nasilenia objawów związanych z zapaleniem błony śluzowej nosa. Pacjentów tych należy zachęcać do dalszego stosowania produktu leczniczego Pronasal. Zmiana leczenia może również ujawnić istniejące wcześniej choroby alergiczne, takie jak alergiczne zapalenie spojówek lub wyprysk, uprzednio maskowane przez ogólnie działające kortykosteroidy.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Pronasal w leczeniu jednostronnych polipów nosa, polipów związanych z mukowiscydozą lub polipów całkowicie zamykających jamę nosową.

Jednostronne polipy o dziwnym lub nieregularnym kształcie, zwłaszcza owrzodzone lub krwawiące, należy dokładnie zbadać.

Pacjentów otrzymujących kortykosteroidy, u których możliwe jest wystąpienie działania immunosupresyjnego, należy poinformować o ryzyku związanym z kontaktem z niektórymi chorobami zakaźnymi (np. ospa wietrzna, odra) oraz o konieczności zasięgnięcia porady lekarza w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu z nimi.

Podczas donosowego stosowania kortykosteroidów bardzo rzadko występowały przypadki przerwania przegrody nosowej lub zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego (patrz punkt 4.8).

Podczas donosowego stosowania kortykosteroidów, szczególnie w dużych dawkach przez dłuższy czas, mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe. Działania te są znacznie mniej prawdopodobne niż podczas doustnego stosowania kortykosteroidów i mogą różnić się u poszczególnych pacjentów, jak i między różnymi preparatami kortykosteroidów. Potencjalne działania ogólnoustrojowe mogą obejmować: zespół Cushinga, objawy przypominające zespół Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćmę, jaskrę, a rzadziej szereg działań psychologicznych lub behawioralnych, w tym pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia snu, niepokój, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).

Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować znaczące klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. Jeśli stosowane są dawki większe niż zalecane, należy rozważyć dodatkowe podanie ogólnie działających kortykosteroidów w okresie stresu lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Produkt leczniczy Pronasal zawiera chlorek benzalkoniowy, który jest drażniący i może spowodować podrażnienie nosa. Jeśli jest stosowany przez dłuższy okres czasu, środek konserwujący chlorek benzalkoniowy może wywoływać obrzęk śluzówki nosa. W przypadku wystąpienia takiej reakcji (uporczywie zapchany nos), jeśli to możliwe, należy stosować donosowe produkty lecznicze nie zawierające środków konserwujących, jednak jeśli takie produkty lecznicze nie są dostępne powinna być stosowana inna postać farmaceutyczna. Patrz punkt 5.3.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Pronasal w leczeniu polipów nosa u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Pronasal - przedawkowanie

4.9 Przedawkowanie

Pronasal - przeciwwskazania

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu leczniczego Pronasal nie należy stosować w przypadku obecności nieleczonych miejscowych zakażeń obejmujących błonę śluzową nosa.

Pronasal - działania niepożądane

4.8 Działania niepożądane

Związane z leczeniem działania niepożądane występujące w czasie badań klinicznych, z udziałem dorosłych i młodzieży z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa przedstawione są poniżej (Tabela 1).

 

Tabela 1: Działania niepożądane występujące podczas stosowania produktu leczniczego Pronasal, aerozol do nosa w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa

Bardzo często (> =1/10); często (> =1/100 do < 1/10); niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100); rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

 

Krwawienie z nosa, zapalenie gardła, pieczenie błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

 

Ból głowy

 

Krwawienie z nosa, które zazwyczaj ustępowało samoistnie i miało niewielkie nasilenie, występowało częściej w porównaniu z placebo (5%), jednak w porównaniu do kontrolnie podawanych do nosa kortykosteroidów częstość występowania działań niepożądanych była podobna lub mniejsza (do 15%). Częstość pozostałych działań niepożądanych była porównywalna z placebo.

U pacjentów leczonych z powodu polipów nosa częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna z placebo i podobna do częstości działań niepożądanych występujących podczas leczenia pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Związane z leczeniem działania niepożądane występujące u pacjentów z częstością > = 1 % w czasie badań klinicznych w leczeniu polipów nosa przedstawione są poniżej (Tabela 2).

 

Tabela 2: Działania niepożądane występujące z częstością > =1% podczas stosowania produktu leczniczego Pronasal, aerozol do nosa w leczenia polipów nosa

Bardzo często (> =1/10); często (> =1/100 do < 1/10); niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100);

rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 

(200 mikrogramów raz na dobę)

(200 mikrogramów dwa razy na dobę)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Krwawienie z nosa

 

Często

Często

 

Niezbyt często

Bardzo często

Zaburzenia żołądka i jelit

Podrażnienie gardła

 

---

 

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból głowy

 

Często

 

Często

 

U pacjentów leczonych z powodu ostrego zapalenia zatok przynosowych, częstość krwawień z nosa po zastosowaniu mometazonu furoinianu wynosiła około 3,3% w porównaniu do placebo ? 2,6% i była podobna do obserwowanej u pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Rzadko, po podaniu do nosa jednowodnego mometazonu furoinianu, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, w tym skurcz oskrzeli i duszność. Bardzo rzadko zgłaszano wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy.

Bardzo rzadko obserwowano zaburzenia smaku i węchu.

Jak w przypadku innych donosowych kortykosteroidów odnotowano bardzo rzadkie przypadki perforacji przegrody nosowej.

Działanie ogólnoustrojowe kortykosteroidów podawanych do nosa może wystąpić szczególnie wtedy, gdy stosowane są duże dawki przez długi okres.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki jaskry, zwiększonego ciśnienie wewnątrzgałkowego (patrz punkt 4.4) i (lub) zaćmy po zastosowaniu donosowym kortykosteroidów.

Dzieci i młodzież

U dzieci częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna do placebo, np. krwawienie z nosa (6%), bóle głowy (3%), podrażnienie błony śluzowej nosa (2%), kichanie (2%).

Kiedy były stosowane w dużych dawkach i przez długi okres, aerozole do nosa z kortykosteroidami mogły powodować pewne działania niepożądane, takie jak spowolnienie wzrostu u dzieci (patrz punkt 4.4.)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Pronasal - ciąża i karmienie piersią

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Pronasal - prowadzenie pojazdów

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Pronasal - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Mometasoni furoas

  Syntetyczny glikokortykosteroid, należący do kortykosteroidów o średnio mocnym efekcie działania, hamuje uwalnianie mediatorów zapalnych, w związku z czym wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe, przeciwalergicznie, immunosupresyjnie. Stosuje się go w postaci aerozolu w sezonowym i całorocznym alergicznym nieżycie nosa, na skórę w dermatozach, pokrzywce, wyprysku, łuszczycy, AZS, proszku do inhalacji na astmę oskrzelową.

  Dostępne opakowania
  Pronasal

  Pronasal

  aerozol do nosa, zawiesina - 1 but.a 60daw. - 0,05 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Pronasal

  Pronasal

  aerozol do nosa, zawiesina - 1 but.a 140daw. - 0,05 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Pronasal

  Pronasal

  aerozol do nosa, zawiesina - 2 but.a 140daw. - 0,05 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Pronasal

  Pronasal

  aerozol do nosa, zawiesina - 3 but.a 140daw. - 0,05 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna jest lekiem przeciwhistaminowym o działaniu antyalergicznym. Wydaje się ją z przepisu lekarza, na receptę. Lek łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką. Jak go stosować? Czy istnieją jakieś przeciwwskazania...

  Patronaty

  Konferencja "Kontrowersje w alergologii i pulmonologii"

  W dniach 8-9 marca 2013 roku odbędzie się konferencja „Kontrowersje w alergologii i pulmonologii". Wydarzenie, które będzie miało miejsce we Wrocławiu, jest organizowane pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Dolnośląskiej...

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Alergie sezonowe. Wszystkiemu winne globalne ocieplenie

  Alergie sezonowe. Wszystkiemu winne globalne ocieplenie

  Coraz więcej osób skarży się na problemy z alergiami. Zdaniem naukowców winę za to ponosi globalne ocieplenie. Jak to możliwe? Globalne ocieplenie - wpływ na alergie sezonowe Jordan Kanygin z Aerobiology Research Laboratories ostrzega, że alergie sezonowe,...

  Kalendarz pylenia roślin - dla alergików. Jakie rośliny uczulają? Jak walczyć z alergią?

  Marzec - najgorszy miesiąc dla alergików

  Marzec - najgorszy miesiąc dla alergików

  Najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych na początku wiosny są: olcha, cis, topola i wierzba. Pyłki tych drzew zaczynają pylić w marcu na ogromną skalę, skutecznie uprzykrzając życie alergikom. Katar sienny i zapalenie spojówek wywoła w marcu także...

  Życie z alergią

  Sprawdź, jak suche powietrze wpływa na alergię

  Sprawdź, jak suche powietrze wpływa na alergię

  Zmiany klimatyczne a alergia Zmiany klimatyczne mogą powodować coraz większą ilość upałów. Co więcej, mogą też mieć wpływ na zwiększenie stężenia pyłków w powietrzu lub wydłużenie sezonu pylenia. Wpływ suszy na alergię jest dość skomplikowany, gdyż wszystko...

  Diagnostyka alergii

  Jak rozpoznać alergię?

  Jak rozpoznać alergię?

  Objawy alergii często od razu są zauważalne w postaci pokrzywki na skórze, kataru siennego czy alergicznej astmy. Mogą pojawić się niemal natychmiast po zadziałaniu alergenu. Niekiedy zaś alergia objawia się z nieznacznym opóźnieniem, a jej sygnały wcale...

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Alergia w ciąży

  Alergia jest chorobą najczęściej o podłożu genetycznym i występuje rodzinnie. Alergenami są zazwyczaj pyłki traw i drzew, roztocza kurzu domowego, produkty mleczne, sierść zwierząt domowych czy niektóre leki. Dolegliwości alergiczne w czasie ciąży przebiegają...

  Newsy

  Płukanie nosa może pomóc złagodzić niektóre objawy astmy

  Według najnowszych badań, zaprezentowanych na Zimowym Spotkaniu Brytyjskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej, płukania nosa, które pomaga złagodzić niektóre objawy stanów alergicznych, takie jak nieżyt nosa, może również okazać się przydatne w przypadku...

  Leczenie alergii

  Jak leczyć alergię?

  Jak leczyć alergię?

  Leki przeciwalergiczne można kupić bez recepty w każdej aptece. Alergicy sami mogą zdecydować, jak leczyć alergię - kroplami do oczu, zastrzykiem czy sprayem do nosa. Mogą też wybierać spośród środków o różnych właściwościach. Ten artykuł rozwieje wątpliwości...