Momester

zobacz opinie o produkcie »
Cena
17,35 zł
Forma
aerozol do nosa, zawiesina
Dawka
0,05 mg/daw.
Ilość
1 but.a 140daw.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

Pytania do farmaceuty

Starania się o dziecko po odstawieniu leku Telfexo

Witam, mam pytanie, ile czasu musze odczekać aby moc starac sie o dziecko po odstawieniu leku Telfexo 120mg które biorę raz dziennie i lęku Momester dwa razy dziennie,bo w ulotce jest informacja o konsultacji lekarskiej jeśli planuje się ciążę. Kuracje dostałam na 60dni z powodu przypuszczenia alergicznego niezytu nosa. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Momester - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Momester - opis

Produkt leczniczy Momester wskazany jest w leczeniu objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

U pacjentów, u których występują w wywiadzie umiarkowane do ciężkich objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapobiegawcze leczenie produktem Momester można rozpocząć do czterech tygodni przed przewidywanym początkiem okresu pylenia.

Produkt leczniczy Momester wskazany jest także w leczeniu polipów nosa u osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat.

Momester - skład

Jedna dawka zawiera jednowodny mometazonu furoinian odpowiadający 50 mikrogramom mometazonu furoinianu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Dawka produktu leczniczego zawiera 20 mikrogramów chlorku benzalkoniowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Momester - dawkowanie

Dawkowanie

Sezonowe lub całoroczne alergiczne zapalenia błony śluzowej nosa

Osoby dorosłe (w tym pacjenci w podeszłym wieku) oraz dzieci w wieku 12 lat i starsze: zwykle zalecaną dawką są dwie aplikacje aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 200 mikrogramów). Po opanowaniu objawów można zmniejszyć dawkę do jednej aplikacji aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 100 mikrogramów); dawka ta może być skuteczna w leczeniu podtrzymującym.

Jeżeli poprawa jest niewystarczająca, dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej, tj. czterech aplikacji aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 400 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: Zwykle zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu

(50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa wynosi

100 mikrogramów).

U niektórych pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa początek klinicznie znaczącego działania mometazonu furoinianu następował w ciągu 12 godzin po podaniu pierwszej dawki; jednak w ciągu pierwszych 48 godzin po podaniu możne nie być efektu leczniczego. Dlatego, warunkiem skutecznego leczenia jest regularne stosowanie produktu leczniczego.

Polipy nosa

Zwykle zalecana początkowa dawka produktu leczniczego to dwie aplikacje aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 200 mikrogramów). Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania produktu leczniczego nie nastąpi poprawa, dawkę produktu leczniczego można zwiększyć, tzn. stosować dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (całkowita dawka dobowa: 400 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy dawkę należy zmniejszyć do jednej na dobę. Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania produktu leczniczego dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, należy rozważyć możliwość zastosowania alternatywnego leczenia.

Badania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania mometazonu furoinianu w leczeniu polipów nosa trwały cztery miesiące.

Sposób podawania

Przed podaniem pierwszej dawki należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem i nacisnąć pompkę 10 razy (do rozpylenia jednorodnej zawiesiny). Po wstępnym rozpyleniu produktu Momester, każda aplikacja dostarcza około 100 mg zawiesiny mometazonu furoinianu zawierającej jednowodny mometazonu furoinian co odpowiada 50 mikrogramom mometazonu furoinianu.

Jeżeli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, przed kolejnym użyciem należy dwukrotnie nacisnąć pompkę do momentu rozpylenia jednorodnej zawiesiny. Przed każdym użyciem należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem. Po rozpyleniu ilości dawek wymienionej na opakowaniu lub po dwóch miesiącach od pierwszego użycia, pojemnik należy wyrzucić.

Momester - środki ostrożności

Mometazonu furoinian należy stosować ostrożnie (jeśli w ogóle) u pacjentów z czynną gruźlicą lub nieaktywnymi gruźliczymi zakażeniami układu oddechowego lub z nieleczonymi zakażeniami grzybiczymi, bakteryjnymi i ogólnymi zakażeniami wirusowymi lub oczną postacią opryszczki.

Po 12 miesiącach stosowania mometazonu furoinianu nie stwierdzono żadnych objawów zaniku błony śluzowej nosa; ponadto mometazonu furoinian wykazywał zdolność przywracania zbliżonej do prawidłowej struktury histologicznej błony śluzowej nosa. Tak jak w przypadku długotrwałego stosowania innych produktów leczniczych, pacjentów stosujących mometazonu furoinian przez kilka miesięcy lub dłużej należy okresowo badać w celu wykrycia ewentualnych zmian w błonie śluzowej nosa. W przypadku wystąpienia miejscowego grzybiczego zakażenia błony śluzowej nosa lub gardła,

należy odstawić mometazonu furoinian lub rozpocząć odpowiednie leczenie. Utrzymujące się podrażnienie błony śluzowej nosogardzieli może być wskazaniem do zaprzestania stosowania mometazonu furoinianu.

Mimo, iż stosowanie produktu leczniczego Momester pozwala na kontrolę objawów zapalenia błony śluzowej nosa u większości pacjentów, równoczesne wprowadzenie dodatkowego leczenia może złagodzić inne objawy, a w szczególności objawy oczne.

Nie stwierdzono zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w następstwie przedłużonego stosowania produktu leczniczego Momester. Jednak pacjenci, u których zamieniono stosowane długotrwale, ogólnie działające kortykosteroidy na produkt leczniczy Momester, wymagają szczególnej uwagi. U pacjentów, u których zaprzestano podawania działających ogólnie kortykosteroidów, może wystąpić trwająca kilka miesięcy niewydolność kory nadnerczy. Jeżeli u pacjentów występują przedmiotowe i podmiotowe objawy niewydolności kory nadnerczy, należy powrócić do leczenia działającymi ogólnie kortykosteroidami oraz zastosować inne metody leczenia.

Podczas zamiany kortykosteroidów działających ogólnie na produkt leczniczy Momester, u niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy wynikające z odstawienia kortykosteroidów (np. bóle stawów i (lub) mięśni, znużenie, w początkowym okresie depresja), pomimo zmniejszenia nasilenia objawów związanych z zapaleniem błony śluzowej nosa. Pacjentów tych należy zachęcać do dalszego stosowania produktu leczniczego Momester. Zmiana leczenia może również ujawnić istniejące wcześniej choroby alergiczne, takie jak alergiczne zapalenie spojówek lub wyprysk, uprzednio maskowane przez ogólnie działające kortykosteroidy.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności mometazonu furoinianu w leczeniu jednostronnych polipów nosa, polipów związanych z mukowiscydozą lub polipów całkowicie zamykających jamę nosową.

Jednostronne polipy o dziwnym lub nieregularnym kształcie, zwłaszcza owrzodzone lub krwawiące, należy dokładnie zbadać.

Pacjentów otrzymujących kortykosteroidy, u których możliwe jest wystąpienie działania immunosupresyjnego, należy poinformować o ryzyku związanym z kontaktem z niektórymi chorobami zakaźnymi (np. ospa wietrzna, odra) oraz o konieczności zasięgnięcia porady lekarza w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu z nimi.

Podczas stosowania kortykosteroidów do nosa, bardzo rzadko występowały przypadki przerwania przegrody nosowej lub zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności mometazonu furoinianu w leczeniu polipów nosa u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W czasie stosowania do nosa kortykosteroidów, szczególnie w dużych dawkach przez długi okres, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe. Objawy te są podobne do objawów występujących podczas doustnego stosowania kortykosteroidów i mogą być osobniczo zróżnicowane, a także zależeć od stosowanej postaci farmaceutycznej. Do objawów ogólnoustrojowych można zaliczyć objawy zespołu Cushinga, cechy cushingoidalne, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćma, jaskra i rzadziej zespół zaburzeń psychologicznych i behawioralnych, w tym: nadpobudliwość ruchowa, zaburzenia snu, niepokój, depresja lub agresja (głównie u dzieci).

Zaleca się regularną kontrolę wzrostu u dzieci i młodzieży leczonych długotrwale kortykosteroidami podawanymi do nosa. W przypadku spowolnienia wzrostu należy zmodyfikować dawkę kortykosteroidu do najmniejszej dawki, skutecznie łagodzącej objawy. Należy również rozważyć skierowanie pacjenta do specjalisty pediatry.

Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować znaczące klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. Jeśli stosowane są dawki większe niż zalecane, należy rozważyć

dodatkowe podanie ogólnie działających kortykosteroidów w okresie stresu lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Stosowanie produktu leczniczego Momester może powodować dodatnie wyniki testu antydopingowego.

Ten produkt leczniczy zawiera chlorek benzalkoniowy, który jest substancją drażniącą i może powodować podrażnienia nosa. Stosowany przed dłuższy czas, środek konserwujący chlorek beznalkoniowy może powodować obrzęk błony śluzowej nosa. W razie takiej reakcji (długotrwale zatkany nos), jeżeli to możliwe należy zastosować produkty lecznicze do nosa nie zawierające środków konserwujących. Jeśli takie produkty lecznicze (niezawierające środków konserwujących) nie są dostępne, należy zastosować inną postać farmaceutyczną (patrz punkt 5.3).

Momester - przedawkowanie

Ze względu na nieznaczną biodostępność mometazonu furoinianu (< 0,1%), jest mało prawdopodobne, aby przedawkowanie wymagało leczenia, poza obserwacją, po której należy wznowić stosowanie zalecanej dawki. Podanie wziewne lub doustne zbyt dużych dawek kortykosteroidów może spowodować zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Momester - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu leczniczego Momester nie należy stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń błony śluzowej nosa.

Nie należy stosować kortykosteroidów do nosa u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran.

Momester - działania niepożądane

W klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następujące

uszeregowanie:

Bardzo często (> = 1/10)

Często (> =1/100, < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1 000, < 1/100)

Rzadko (> =1/10 000, < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

Zdarzenia niepożądane występujące podczas leczenia w trakcie badań klinicznych alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych pacjentów i młodzieży przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 1).

Tabela 1: Działania niepożądane obserwowane podczas leczenia alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa przy zastosowaniu mometazonu furoinianu._

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Krwawienie z nosa, pieczenie błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

Ból głowy

Krwawienie z nosa, które zazwyczaj ustępowało samoistnie i miało niewielkie nasilenie, występowało częściej w porównaniu z placebo (5 %), jednak w porównaniu do kontrolnie podawanych do nosa kortykosteroidów częstość występowania działań niepożądanych była podobna lub mniejsza (do 15 %). Częstość występowania wszelkich innych działań była porównywalna do placebo.

U dzieci częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna do placebo, np. krwawienie z nosa (6 %), bóle głowy (3 %), podrażnienie błony śluzowej nosa (2 %), kichanie (2 %).

U pacjentów leczonych z powodu polipów nosa częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna z placebo, a działania niepożądane były podobne do działań niepożądanych występujących podczas leczenia pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Związane z leczeniem działania niepożądane występujące u pacjentów z częstością > = 1 % w czasie badań klinicznych w leczeniu polipów nosa przedstawione są poniżej (Tabela 2).

Tabela 2: Działania niepożądane występujące z częstością > =1% podczas stosowania mometazonu furoinianu w leczenia polipów nosa

 

(200 mikrogramów raz na dobę)

(200 mikrogramów dwa razy na dobę)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zakażenia górnych dróg oddechowych Krwawienie z nosa

Często

 

 

Często

Niezbyt często

 

 

Bardzo często

Zaburzenia żołądka i jelit

Podrażnienie gardła

-

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból głowy

Często

Często

Rzadko, po podaniu do nosa jednowodnego mometazonu furoinianu, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, w tym skurcz oskrzeli i duszność. Bardzo rzadko zgłaszano wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy.

Bardzo rzadko obserwowano zaburzenia smaku i węchu.

Tak jak w przypadku innych kortykosteroidów podawanych do nosa obserwowano rzadkie przypadki perforacji przegrody nosowej.

Działanie ogólnoustrojowe kortykosteroidów podawanych do nosa może wystąpić szczególnie wtedy, gdy stosowane są duże dawki przez długi czas.

Odnotowano rzadkie przypadki jaskry - zwiększenia ciśnienia śródgałkowego i (lub) zaćmy podczas stosowania kortykosteroidów donosowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail:ndl@urpl.gov.pl

Momester - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania mometazonu stosowanego do nosa u kobiet w ciąży. Po podaniu do nosa ogólnoustrojowe narażenie na mometazon jest ograniczone. Kortykosteroidy przenikają łożysko. Po ogólnoustrojowym stosowaniu dużych dawek kortykosteroidów opisywano ich wpływ na płód/noworodka (wewnątrzmaciczne spowolnienie wzrostu płodowego, zahamowanie czynności kory nadnerczy, rozszczep podniebienia). Badania na zwierzętach wykazały wpływ toksyczny na reprodukcję oraz wpływ teratogenny po podaniu ogólnoustrojowym (patrz punkt 5.3). Chociaż ogólnoustrojowe działanie po podaniu do nosa jest ograniczone, mometazon nie powinien być stosowany podczas ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie stwierdzono przenikania mometazonu do mleka kobiecego. Mometazon nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu mometazonu na płodność ludzi. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono wpływu na płodność.

Momester - prowadzenie pojazdów

Nieznany.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Momester - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Mometasoni furoas

  Syntetyczny glikokortykosteroid, należący do kortykosteroidów o średnio mocnym efekcie działania, hamuje uwalnianie mediatorów zapalnych, w związku z czym wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe, przeciwalergicznie, immunosupresyjnie. Stosuje się go w postaci aerozolu w sezonowym i całorocznym alergicznym nieżycie nosa, na skórę w dermatozach, pokrzywce, wyprysku, łuszczycy, AZS, proszku do inhalacji na astmę oskrzelową.

  Dostępne opakowania
  Momester

  Momester

  aerozol do nosa, zawiesina - 1 but.a 140daw. - 0,05 mg/daw.
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  17,35 zł
  Momester

  Momester

  aerozol do nosa, zawiesina - 1 but.a 120daw. - 0,05 mg/daw.
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Momester

  Momester

  aerozol do nosa, zawiesina - 1 but.a 60daw. - 0,05 mg/daw.
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Powiązane artykuły
  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna jest lekiem przeciwhistaminowym o działaniu antyalergicznym. Wydaje się ją z przepisu lekarza, na receptę. Lek łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką. Jak go stosować? Czy istnieją jakieś przeciwwskazania...

  Patronaty

  Konferencja "Kontrowersje w alergologii i pulmonologii"

  W dniach 8-9 marca 2013 roku odbędzie się konferencja „Kontrowersje w alergologii i pulmonologii". Wydarzenie, które będzie miało miejsce we Wrocławiu, jest organizowane pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Dolnośląskiej...

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Alergie sezonowe. Wszystkiemu winne globalne ocieplenie

  Alergie sezonowe. Wszystkiemu winne globalne ocieplenie

  Coraz więcej osób skarży się na problemy z alergiami. Zdaniem naukowców winę za to ponosi globalne ocieplenie. Jak to możliwe? Globalne ocieplenie - wpływ na alergie sezonowe Jordan Kanygin z Aerobiology Research Laboratories ostrzega, że alergie sezonowe,...

  Kalendarz pylenia roślin - dla alergików. Jakie rośliny uczulają? Jak walczyć z alergią?

  Marzec - najgorszy miesiąc dla alergików

  Marzec - najgorszy miesiąc dla alergików

  Najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych na początku wiosny są: olcha, cis, topola i wierzba. Pyłki tych drzew zaczynają pylić w marcu na ogromną skalę, skutecznie uprzykrzając życie alergikom. Katar sienny i zapalenie spojówek wywoła w marcu także...

  Życie z alergią

  Sprawdź, jak suche powietrze wpływa na alergię

  Sprawdź, jak suche powietrze wpływa na alergię

  Zmiany klimatyczne a alergia Zmiany klimatyczne mogą powodować coraz większą ilość upałów. Co więcej, mogą też mieć wpływ na zwiększenie stężenia pyłków w powietrzu lub wydłużenie sezonu pylenia. Wpływ suszy na alergię jest dość skomplikowany, gdyż wszystko...

  Diagnostyka alergii

  Jak rozpoznać alergię?

  Jak rozpoznać alergię?

  Objawy alergii często od razu są zauważalne w postaci pokrzywki na skórze, kataru siennego czy alergicznej astmy. Mogą pojawić się niemal natychmiast po zadziałaniu alergenu. Niekiedy zaś alergia objawia się z nieznacznym opóźnieniem, a jej sygnały wcale...

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Alergia w ciąży

  Alergia jest chorobą najczęściej o podłożu genetycznym i występuje rodzinnie. Alergenami są zazwyczaj pyłki traw i drzew, roztocza kurzu domowego, produkty mleczne, sierść zwierząt domowych czy niektóre leki. Dolegliwości alergiczne w czasie ciąży przebiegają...

  Newsy

  Płukanie nosa może pomóc złagodzić niektóre objawy astmy

  Według najnowszych badań, zaprezentowanych na Zimowym Spotkaniu Brytyjskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej, płukania nosa, które pomaga złagodzić niektóre objawy stanów alergicznych, takie jak nieżyt nosa, może również okazać się przydatne w przypadku...

  Leczenie alergii

  Jak leczyć alergię?

  Jak leczyć alergię?

  Leki przeciwalergiczne można kupić bez recepty w każdej aptece. Alergicy sami mogą zdecydować, jak leczyć alergię - kroplami do oczu, zastrzykiem czy sprayem do nosa. Mogą też wybierać spośród środków o różnych właściwościach. Ten artykuł rozwieje wątpliwości...