Primadex

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
krople do oczu, zawiesina
Dawka
(1mg+3500I.U.+6000I.U.)/ml
Ilość
5 ml (butelka)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Primadex - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Primadex - opis

Leczenie chorób oczu ze współistniejącym odczynem zapalnym, odpowiadających na stosowanie steroidów, w przypadkach, w których wskazane jest stosowanie kortykosteroidów i jednocześnie podejrzewa się lub istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia zakażenia bakteryjnego oka (np. w chorobach zapalnych spojówek powiekowych i gałkowych, rogówki, przedniego odcinka gałki ocznej, przewlekłym zapaleniu błony naczyniowej przedniego odcinka oka oraz uszkodzeniach rogówki wywołanych oparzeniami np. chemicznymi, radiacyjnymi, cieplnymi lub wbiciem ciał obcych).

Primadex - skład

1 ml zawiesiny zawiera:

deksametazon (Dexamethasonum) 1 mg

neomycyny siarczan (Neomycinum sulfas) 3 500 IU

polimyksyny B siarczan (Polymixini B sulfas) 6 000 IU

Jedna kropla zawiesiny zawiera 33 pg deksametazonu, 115,5 IU neomycyny siarczanu, 198 IU polimyksyny B siarczanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,04 mg/ml. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Primadex - dawkowanie

Do stosowania do oka.

Stosowanie u młodzieży i dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku

W chorobach o łagodnym przebiegu stosuje się jedną do dwóch kropli do worka (worków) spojówkowego (spojówkowych) maksymalnie do sześciu razy na dobę. Częstość podawania produktu zmniejsza się w miarę uzyskiwania poprawy klinicznej. Należy jednak wystrzegać się przedwczesnego przerwania leczenia.

W ciężkich przypadkach stosuje się jedną do dwóch kropli co godzinę. Stopniowo lek stosuje się w coraz mniejszej dawce, a po ustąpieniu objawów zapalenia przerywa się jego stosowanie.

Zaleca się delikatne zamknięcie powieki i uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego po wkropleniu produktu. Może to zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie leku podanego do oka i przyczynić się do zmniejszenia jego ogólnych działań niepożądanych.

W przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów podawanych miejscowo do oka, należy zachować od 10 do 15 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków.

Stosowanie u dzieci

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci, w związku z tym nie stosuje się go w tej grupie wiekowej .

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Nie badano działania produktu Primadex w tych populacjach pacjentów. Jednak ze względu na małe wchłanianie ogólnoustrojowe substancji czynnych po miejscowym podaniu produktu, uznaje się, że nie ma potrzeby modyfikacji jego dawkowania.

Sposób stosowania

Przed użyciem butelkę należy dobrze wstrząsnąć.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki zakraplacza i zawiesiny zawartej w butelce należy zachować ostrożność, by nie dotykać końcówką zakraplacza powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni.

Primadex - środki ostrożności

Długotrwałe stosowanie produktu lub zwiększona częstość jego podawania mogą spowodować nadciśnienie oczne i (lub) jaskrę, co może prowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego oraz zaburzenia ostrości i pola widzenia, a także tworzenia tylnej zaćmy podtorebkowej.

U wrażliwych pacjentów może wystąpić zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego nawet po krótkotrwałym stosowaniu produktu.

Jeżeli produkt jest podawany pacjentom chorym na jaskrę, czas leczenia powinien być ograniczony do dwóch tygodni, o ile dłuższe stosowanie nie ma wyraźnego uzasadnienia; ciśnienie wewnątrzgałkowe powinno być rutynowo kontrolowane u tych pacjentów.

Po stosowaniu produktów złożonych zawierających steroidy i leki przeciwbakteryjne dochodziło do rozwoju wtórnych zakażeń. Długotrwałe stosowanie steroidów szczególnie predysponuje do występowania zakażeń grzybiczych rogówki. Możliwość zakażenia grzybiczego należy zawsze brać pod uwagę w przypadku uporczywego owrzodzenia rogówki, które wystąpiło po leczeniu steroidami. Wtórne zakażenia oka występują także w wyniku upośledzenia odporności pacjenta. Ostre zakażenia

ropne mogą być maskowane lub ulegać zaostrzeniu podczas stosowania produktów zawierających kortykosteroidy. Podczas miejscowego stosowania steroidów w chorobach powodujących ścieńczenie rogówki lub twardówki opisywano występowanie perforacji.

U niektórych pacjentów może występować nadwrażliwość na aminoglikozydy podawane miejscowo, objawiająca się zwykle świądem powiek, obrzękiem i zaczerwienieniem spojówek. W razie występowania nadwrażliwości stosowanie produktu Primadex należy przerwać.

Kortykosteroidy stosowane miejscowo do oczu, mogą opóźniać gojenie uszkodzeń rogówki.

Primadex krople do oczu, zawiesina zawiera benzalkoniowy chlorek jako środek konserwujący. Może on powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Przed zakropleniem leku, należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem.

Pacjenci nie powinni stosować soczewek kontaktowych, jeśli występuje zakażenie oczu.

Primadex - przedawkowanie

Klinicznie istotne, przedmiotowe i podmiotowe objawy przedawkowania produktu Primadex (punkcikowe zapalenie rogówki, zaczerwienienie, wzmożone łzawienie, obrzęk i świąd powiek) mogą być zbliżone do działań niepożądanych obserwowanych u niektórych pacjentów.

Miejscowemu przedawkowaniu produktu Primadex można zapobiec wypłukując letnią wodą nadmiar kropli z oka (oczu).

Primadex - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub inne antybiotyki aminoglikozydowe, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Zakażenie rogówki wirusem Herpes simplex (drzewkowate zapalenie rogówki - dendritic keratitis), ospy krowiej, ospy wietrznej i inne choroby wirusowe rogówki i spojówki.

Zakażenie gruźlicze oka wywołane m.in. przez pałeczki kwasooporne, takie jak:

Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae lub Mycobacterium avium.

Choroby oka wywołane przez grzyby. Nieleczone ropne zakażenie oka.

Primadex - działania niepożądane

Poniżej przedstawiono działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Primadex: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia oka

Często: dyskomfort w oku (przemijające pieczenie lub kłucie po zastosowaniu). Niezbyt często: alergiczne reakcje nadwrażliwości, świąd oka, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, przekrwienie oka, punkcikowe zapalenie rogówki, zaczerwienienie, nasilone łzawienie, obrzęk i świąd powiek.

Częstość nieznana: jaskra z uszkodzeniem nerwu wzrokowego, ubytki ostrości widzenia i pola widzenia, powstanie tylnej zaćmy podtorebkowej .

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Nie odnotowano występowania żadnych częstych ani niezbyt częstych działań niepożądanych podczas stosowania kropli do oczu zawierających deksametazon, neomycynę i polimyksynę B. Przegląd wszystkich spontanicznych doniesień po wprowadzeniu leku do obrotu o działaniach niepożądanych kropli z deksametazonem, neomycyną i polimyksyną B zebranych od czasu wprowadzenia tego produktu do lecznictwa, wykazał niezmieniony profil bezpieczeństwa leku z punktu widzenia wszystkich działań niepożądanych dotyczących oczu, działań ogólnoustrojowych oraz działań farmakologicznych specyficznych dla danej grupy leków.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Primadex - ciąża i karmienie piersią

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu Primadex u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ciąża

Nie prowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań produktu Primadex u kobiet w ciąży. W badaniu dotyczącym doustnego i pozajelitowego podania aminoglikozydów kobietom ciężarnym nie stwierdzono wykrywalnego ryzyka dla płodu. Mimo to, należy pamiętać, że aminoglikozydy przekraczają barierę łożyska i w związku z tym należy brać pod uwagę możliwość ich wpływu na płód i nowo narodzone niemowlę w przypadku podawania leku w okresie ciąży. Chociaż nie ma jednoznacznych dowodów na teratogenność, ototoksyczność lub nefrotoksyczność aminoglikozydów w stosunku do płodu, należy pamiętać, iż efekty takie są możliwe. Primadex może być stosowany w okresie ciąży wyłącznie wtedy, gdy możliwa korzyść przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Stwierdzono, że niektóre składniki czynne produktu Primadex wywierały działanie toksyczne w badaniach prowadzonych na zwierzętach. Działania te opisano

w punkcie 5.3.

Karmienie piersią

Aminoglikozydy stosowane ogólnie przenikają do mleka ludzkiego w ilościach mogących wywierać wpływ na karmione piersią niemowlę. Kortykosteroidy stosowane ogólnie przenikają do mleka ludzkiego i mogą hamować wzrost, zaburzać wytwarzanie endogennych kortykosteroidów lub wywierać inne efekty niepożądane u niemowląt. Nie wiadomo, czy miejscowe stosowanie produktu Primadex umożliwia na tyle duże ogólne wchłanianie składników czynnych by mogły one występować w mleku w oznaczalnych ilościach. Podczas miejscowego stosowania produktu Primadex do oka, ogólnoustrojowe narażenie na jego składniki czynne jest małe i ryzyko związane z tym narażeniem również uznaje się za małe, należy jednak uwzględnić je przepisując produkt kobietom karmiącym piersią. Z uwagi na to, że wiele leków wydzielanych jest z mlekiem ludzkim, przepisując Primadex należy rozważyć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią na czas jego stosowania.

Primadex - prowadzenie pojazdów

Przemijające i niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, występujące po zastosowaniu do oka produktu Primadex, podobnie jak po zastosowaniu innych kropli do oczu, mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Jeżeli po zastosowaniu kropli wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent musi wstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn do czasu powrotu prawidłowego widzenia.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Primadex - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Dexamethasonum, Neomycini, Polymyxini B

  Deksametazo, neomycyna, polymyksyna to połączenie substancji leczniczych stosowane miejscowo w chorobach skóry. Deksametazon jest steroidowym lekiem przeciwzapalnym, a neomycyna i polymyksyna są antybiotykami.

  Dostępne opakowania
  Primadex

  Primadex

  krople do oczu, zawiesina - 5 ml (butelka) - (1mg+3500I.U.+6000I.U.)/ml
  WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Powiązane artykuły
  Krótkowzroczność

  Krótkowzroczność - przyczyny, leczenie

  Krótkotrwałość wynika z wydłużenia gałki ocznej, które prowadzi do uwypuklenia rogówki i soczewki. Promienie światła ogniskowane są zatem nie bezpośrednio na siatkówce, lecz przed siatkówką. Obrazy przesłane do mózgu za pośrednictwem nerwu wzrokowego...

  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Zapalenie spojówek - zdjęcie

  Zapalenie spojówek - zdjęcie

  Objawy zapalenia spojówek Wynikiem zapalenia spojówek jest wypełnienie naczyń krwionośnych krwią, czego skutkiem jest obrzęk oka.

  Okulistyka

  Jaglica

  Jaglica, inaczej zwana egipskim zapaleniem spojówek lub przewlekłym pęcherzykowym zapaleniem rogówki, to zakaźna choroba oczu, która występuje u osób starszych lub przebywających w Afryce lub Azji. Odpowiedzialny jest za nią drobnoustrój Chlamydia trachomatis....

  Jakie są najczęstsze przyczyny zapalenia rogówki?

  "Cząsteczkowa chusteczka" na zapalenie rogówki i spojówki

  Naukowcy ogłosili odkrycie nowego leku na zapalenie rogówki i spojówki. Ta zakaźna choroba oczu w samych Stanach Zjednoczonych dotyka rocznie około 15-20 milionów osób. Nowym lekiem jest produkt, określany jako tzw. „cząsteczkowa chusteczka" usuwająca...

  Cationorm - przynieś ulgę swoim oczom

  6 czynników, które negatywnie wpływają na kondycję oczu

  6 czynników, które negatywnie wpływają na kondycję oczu

  Wzrok jest niezwykle cenny, dlaczego więc nie oszczędzamy go na co dzień? Zapominamy o podstawowych zasadach profilaktyki, narażając w ten sposób swoje oczy na poważne problemy. Co najbardziej im szkodzi? Praca przy komputerze Dzisiaj dla wielu...

  Zabiegi

  Tatuaż rogówki

  Tatuaż rogówki to zabieg polegający na tatuowaniu rogówki ludzkiego oka. Tatuaż na oku wykonuje się w celu poprawy wyglądu i wzroku. Dostępnych jest wiele metod tatuowania. Barwienie rogówki wykonuje się za pomocą różnych środków barwiących. Są to barwniki...

  Okulistyka

  Jakie są najczęstsze przyczyny zapalenia rogówki?

  Jakie są najczęstsze przyczyny zapalenia rogówki?

  Rogówka jest to struktura oka znajdująca się w przedniej jego części, pełniąca ważną funkcję w procesie widzenia. „Wpuszcza" ona promieniowanie świetlne do oka, odpowiednio je załamując. Proces ten wymaga od rogówki pełnej przezroczystości, dlatego wszelkie...

  Okulistyka

  Tęczówka - budowa i funkcje, zapalenie

  Tęczówka jest jednym z elementów wchodzących w skład oka. Jest to błona naczyniowa w której występuje maleńki otwór nazywany źrenicą. Tęczówka może ulegać różnorodnym uszkodzeniom, które mogą stanowić chorobę pierwotną ale też często są powiązane z innymi...

  Zespół suchego oka - film łzowy, przyczyny, objawy, leczenie

  Film łzowy

  Powierzchnia gałki ocznej nieustannie pokryta jest cienką warstwą płynu zwaną filmem łzowym. Jego unikatowy skład chemiczny umożliwia utrzymanie się na powierzchni gałki ocznej i zapobiega zbyt szybkiemu odparowaniu. Pełni on szereg ważnych dla oka funkcji,...