Primacor

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,01 g
Ilość
14 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BERLIN CHEMIE AG

Primacor - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Jakie leki stosować na nadciśnienie tętnicze?

Witam, mam nadciśnienie tętnicze. W pierwszej kolejności udałem się do lekarza pierwszego kontaktu, który przepisał mi leki obniżające ciśnienie, następnie kolejną porcje leków dostałem od kardiologa. Czytając ulotki odnoszę wrażenie że leki te się co najmniej dublują, a niektóre wykluczają z uwagi na inne schorzenia (woreczek, dna moczanowa).Proszę o radę czy poniższe leki są dobrą kombinacją czy też powinienem któryś wykluczyć: Cardilopin,...

Odstawienie leków przy leczeniu ciśnienia

Mam 69 lat i zawsze miałam ciśnienie 120/80. Dwa miesiące temu nagle wzrosło do 210/120. Lekarz rodzinny skierował mnie do szpitala, gdzie obniżono mi ciśnienie i przypisano leki: Polsart 80 mg i Primacor 20 mg. Ciśnienie zmalało więc obniżyłam dawki o połowę. Pomimo stosowania Polsart 40 mg i Primacor 10 mg moje ciśnienie wynosi teraz 103/70 i czuję się nie najlepiej. Czy w tej sytuacji mogę odstawić któryś z powyższych leków?

Polsart 80 mg i Primacor 20 mg stosowane na problemy z ciśnieniem

Mam 69 lat i zawsze miałam ciśnienie 120/80. Dwa miesiące temu nagle wzrosło do 210/120 i trwało to kilka dni. Lekarz rodzinny skierował mnie do szpitala, gdzie obniżono mi ciśnienie i przypisano leki: Polsart 80 mg i Primacor 20 mg. Ciśnienie zmalało więc obniżyłam dawki o połowę. Pomimo stosowania Polsart 40 mg i Primacor 10 mg moje ciśnienie wynosi teraz 103/70 i czuję się nie najlepiej. Czy w tej sytuacji mogę odstawić któryś z powyższych leków?

POKAŻ WIĘCEJ

Primacor - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Primacor - opis

Produkt leczniczy Primacor jest przeznaczony do leczenia łagodnego do umiarkowanego nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Primacor - skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 20 mg lerkanidypiny chlorowodorku (co odpowiada 18,8 mg lerkanidypiny).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Primacor - dawkowanie

Zalecana jednorazowa dawka dobowa produktu leczniczego Primacor wynosi 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku na dobę. Produkt leczniczy Primacor należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze, najlepiej rano, co najmniej 15 minut przed śniadaniem. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 20 mg na dobę, w zależności od skuteczności produktu u danego pacjenta.

Dawkę należy zwiększać stopniowo, ponieważ oczekiwane pełne działanie przeciwnadciśnieniowe może wystąpić w ciągu 2 tygodni.

W przypadku niewystarczającego obniżenia ciśnienia krwi w monoterapii, Primacor można stosować w skojarzeniu z lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne (np. atenolol), lekami moczopędnymi (np. hydrochlorotiazyd) lub inhibitorami konwertazy angiotensyny (np.

kaptopryl lub enalapryl).

Ponieważ krzywa obrazująca zależność między wielkością dawki i skutecznością leczenia ma początkowo ostry przebieg, po którym dla dawek wynoszących 20-30 mg występuje plateau, nie należy stosować dawek większych niż zalecane, gdyż zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych bez zwiększenia skuteczności leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Chociaż właściwości farmakokinetyczne produktu i doświadczenie kliniczne sugerują, że u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania, to jednak leczenie produktem leczniczym Primacor pacjentów w tej grupie wiekowej należy rozpoczynać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Dzieci:

Ponieważ brak jest danych klinicznych na temat stosowania produktu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, nie należy stosować produktu leczniczego Primacorw tej grupie wiekowej.

Niewydolność nerek lub wątroby:

Primacor należy podawać ostrożnie u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby. Mimo, że zalecana zwykle dawka dobowa może być dobrze tolerowana przez takich pacjentów, to jednak należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę. Przeciwnadciśnieniowe działanie produktu może być zwiększone u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, więc w tej grupie pacjentów należy rozważyć dostosowanie dawki.

Nie zaleca się podawania produktu leczniczego Primacor pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (klirens kreatyniny< 30 ml/min).

Primacor - środki ostrożności

Lerkanidypinę należy stosować ostrożnie u tych pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego, którzy nie mają wszczepionego rozrusznika serca. Mimo, że w przeprowadzonych badaniach klinicznych nie stwierdzono pogorszenia czynności komór serca przez lerkanidypinę, Primacor należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory serca. Istnieją doniesienia, że stosowanie niektórych krótko działających pochodnych dihydropirydyny może zwiększać ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Mimo, że Primacor jest lekiem długo działającym, należy stosować go ostrożnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Niektóre pochodne dihydropirydyny mogą w rzadkich przypadkach spowodować wystąpienie bólu w okolicy przedsercowej lub napadów dławicy piersiowej. Bardzo rzadko, u pacjentów z wcześniej rozpoznaną dławicą piersiową może wystąpić nasilenie i zwiększenie częstości występowania napadów bólów wieńcowych. W pojedynczych przypadkach może wystąpić zawał serca (patrz punkt 4.8).

Niewydolność nerek lub wątroby:

Produkt leczniczy Primacor należy podawać ostrożnie u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby. Mimo, że zalecana zwykle dawka dobowa może być dobrze tolerowana przez takich pacjentów, to jednak należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę. Przeciwnadciśnieniowe działanie produktu może być zwiększone u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, więc w tej grupie pacjentów należy rozważyć dostosowanie dawki.

Nie zaleca się podawania produktu leczniczego Primacor pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (klirens kreatyniny< 30 ml/min) (patrz punkt 4.2).

Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może nasilać rozszerzające naczynia działanie leków przeciwnadciśnieniowych.

Substancje aktywujące cytochrom CYP3A4, takie jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina, karbamazepina), a także ryfampicyna, mogą zmniejszać stężenie lerkanidypiny w surowicy. Jednoczesne podawanie tych leków z lerkanidypiną może spowodować osłabienie działania lerkanidypiny (patrz punkt 4.5).

1 tabletka zawiera 60 mg laktozy, więc produktu nie należy podawać pacjentom z niedoborem laktazy, galaktozemią lub syndromem upośledzonego wchłaniania glukozy/galaktozy.

Primacor - przedawkowanie

Po wprowadzeniu produktu do obrotu zanotowano 2 przypadki przedawkowania leku (150 mg i 280 mg lerkanidypiny połkniętej w trakcie próby samobójczej). U pierwszego pacjenta wystąpiła senność i zastosowano płukanie żołądka. U drugiego pacjenta wystąpił wstrząs sercowy z ciężkim niedokrwieniem serca i łagodną niewydolnością nerek i zastosowano wysokie dawki katecholamin, furosemidu i glikozydów nasercowych oraz środki zwiększające objętość osocza. U obu pacjentów nie zaobserwowano następstw przedawkowania. Tak jak w przypadku innych pochodnych dihydropirydyny podejrzewa się, że przedawkowanie może powodować nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych, objawiające się znacznym niedociśnieniem tętniczym i odruchową tachykardią. W przypadku ciężkiego niedociśnienia tętniczego, bradykardii i utraty przytomności należy rozpocząć leczenie objawowe, np. podając atropinę dożylnie w przypadku bradykardii.

Ze względu na długotrwałe działanie farmakologiczne lerkanidypiny należy kontrolować czynność układu krążenia do czasu ustąpienia objawów przedawkowania, ale nie krócej niż przez 24 godziny. Nie ma danych na temat skuteczności dializoterapii w leczeniu przedawkowania lerkanidypiny. Ponieważ lerkanidypina dobrze rozpuszcza się w tłuszczach wielkość stężenia w osoczu nie jest miarodajnym kryterium diagnostycznym, przydatnym do monitorowania leczenia przedawkowania.

Primacor - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną (lerkanidypiny chlorowodorek), pochodne dihydropirydyny lub którykolwiek z pozostałych składników produktu leczniczego Primacor,

- jeśli u pacjenta występowały reakcje alergiczne na leki podobne do leku Primacor (takie jak: amlodypina, nikardypina, felodypina, izradypina, nifedypina lub lacydypina),

- ciąża oraz okres karmienia piersią (patrz punkt 4.6),

- kobiety w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji, - jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca:

- zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca,

- nie leczona zastoinowa niewydolność serca,

- niestabilna dusznica bolesna (dusznica spoczynkowa lub o postępującym nasileniu), - w ciągu miesiąca od zawału serca, - ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby, - jednoczesne stosowanie z:

- silnym inhibitorem cytochromu CYP3A4 (patrz punkt 4.5),

- lekami przeciwgrzybiczymi (takimi jak ketokonazol lub itrakonazol),

- antybiotykami makrolidowymi (takimi jak erytromycyna lub troleandomycyna),

- lekami przeciwwirusowymi (takimi jak rytonawir),

- cyklosporyną (patrz punkt 4.5), - sokiem grejpfrutowym (patrz punkt 4.5).

Primacor - działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Primacor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U około 1,8% pacjentów leczonych produktem leczniczym Primacor obserwowano wystąpienie działań niepożądanych.

Do oceny działań niepożądanych przyjęto następujące częstości występowania:

Bardzo często: u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często: u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często: u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko: u 1 do 10 na 10000 pacjentów

Bardzo rzadko: u mniej niż 1 na 10000 pacjentów

Nieznana: częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych

Jak przedstawiono poniżej, w trakcie badań klinicznych najczęściej występowały następujące działania niepożądane: ból i zawroty głowy, obrzęki obwodowe, częstoskurcz, uczucie kołatania serca, uczucie uderzenia gorąca. Każde z powyżej wymienionych działań niepożądanych występowało u mniej niż 1% pacjentów.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko

(> 1/10 000 < 1/1 000)

Pokrzywka

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

(> 1/10 000 < 1/1 000)

Bóle mięśni

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

(> 1/1000 < 1/100)

Bóle i zawroty głowy

Zaburzenia psychiczne

Rzadko

(> 1/10 000 < 1/1 000)

Bezsenność

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko

(> 1/10 000 < 1/1 000)

Nudności, niestrawność, biegunka, ból w nadbrzuszu, wymioty

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

(> 1/1000 < 1/100)

Obrzęki obwodowe

Zaburzenia serca

Rzadko

(> 1/10 000 < 1/1 000)

Dławica piersiowa

Zaburzenia rytmu i częstości akcji serca

Niezbyt często

(> 1/1000 < 1/100)

Częstoskurcz, uczucie kołatania serca

Naczynia (poza wieńcowe)

Niezbyt często

(> 1/1000 < 1/100)

Uczucie uderzenia gorąca

Układ moczowy

Rzadko

(> 1/10 000 < 1/1 000)

Wielomocz

Inne

Rzadko

(> 1/10 000 < 1/1 000)

Osłabienie, zmęczenie

Po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane występujące bardzo rzadko (< 1/10 000) w zgłoszeniach spontanicznych: przerost dziąseł, przemijający wzrost aktywności transaminaz wątrobowych, niedociśnienie, zwiększona częstość oddawania moczu, bóle w klatce piersiowej.

Niektóre pochodne dihydropirydyny mogą w rzadkich przypadkach spowodować wystąpienie bólu w okolicy przedsercowej lub napadów dławicy piersiowej. Bardzo rzadko, u pacjentów z wcześniej rozpoznaną dławicą piersiową może wystąpić nasilenie i zwiększenie częstości występowania napadów bólów wieńcowych. W pojedynczych przypadkach może wystąpić zawał serca.

Lerkanidypina nie wpływa niekorzystnie na stężenie glukozy w krwi ani na stężenie lipidów w osoczu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Primacor - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie lerkanidypiny u szczurów i królików nie spowodowało wystąpienia działania teratogennego i nie wpływało na ich płodność.

Produkt leczniczy Primacor jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży, ponieważ brak badań klinicznych dotyczących stosowania lerkanidypiny u kobiet w ciąży. U zwierząt stwierdzono działanie teratogenne innych pochodnych dihydropirydyny.

Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące lerkanidypinę powinny stosować skuteczną antykoncepcję.

Z powodu właściwości lipofilnych lerkanidypiny produkt może przenikać do mleka kobiecego.

Produkt leczniczy Primacor jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. Jeśli istnieje konieczność leczenia produktem Primacor, należy wcześniej przerwać karmienie piersią.

Primacor - prowadzenie pojazdów

Dane kliniczne wskazują, że lerkanidypina nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługi maszyn.

Jednak z powodu możliwości wystąpienia zawrotów głowy, uczucia nadmiernego osłabienia, zmęczenia lub senności w czasie leczenia lerkanidypiną należy zachować ostrożność.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Primacor - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Lercanidipini hydrochloridum

  Substancja, która jest antagonistą wapnia, bezpośrednio rozkurczającą naczynia krwionośne, co powoduje zmniejszenie oporu obwodowego naczyniowego. Jest stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego umiarkowanego i lekkiego. Charakteryzuje się długotrwałym działaniem.

  Dostępne opakowania
  Primacor

  Primacor

  tabletki powlekane - 14 tabl. (blister) - 0,01 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Primacor

  Primacor

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,01 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Primacor

  Primacor

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 0,01 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Primacor

  Primacor

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 0,01 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Primacor

  Primacor

  tabletki powlekane - 7 tabl. - 0,02 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Primacor

  Primacor

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,02 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Primacor

  Primacor

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,02 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Primacor

  Primacor

  tabletki powlekane - 35 tabl. - 0,02 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Primacor

  Primacor

  tabletki powlekane - 42 tabl. - 0,02 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leków Co-Bespres i Bespres. Tym razem chodzi o serie leków sprowadzane z Portugalii. Globalne wycofanie GIF uzasadnia swoją decyzję otrzymaniem informacji w systemie...

  Leki i suplementy

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne partie leków na nadciśnienie. Tym razem z aptek znikają serie leków Valsartan i Valsargen. Podmiot opdowiedzialny za te leki to Mylan S.A.S. i Mylan Healthcare Sp. z o.o. Kolejne wycofanie Główny Inspektorat...