Penester

zobacz opinie o produkcie »
Cena
29,36 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5 mg
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ZENTIVA K.S.

Penester - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Przyjmowanie leku Penester a wskazania do stosowania Controloc

Dzień dobry, mam 28 lat. Moje pytanie dotyczy przyjmowania leku o nazwie Penester 5 mg. Biorę ten lek ze względu na problemy z łysieniem androgenowym w dawce podzielonej czyli pół tabletki dziennie. Moje pytanie jest takie czy dzieląc tabletkę Penester konieczne jest ciągłe stosowanie leku z grupy inhibitorów pompy protonowej? W moim przypadku to Controloc 20 mg. Podobno poprzez takie połączenie lek penester nie traci swoich właściwości farmakologicznych?

Penester - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Penester - opis

Finasteryd jest wskazany do stosowania w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH) w celu:

? złagodzenia objawów

? zmniejszenia ryzyka wystąpienia ostrego zatrzymania moczu

? zmniejszenia ryzyka konieczności przeprowadzenia przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP) i (lub) prostatektomii

? zmniejszenia powiększonego gruczołu krokowego, usprawnienia przepływu moczu oraz zmniejszenia objawów związanych z rozrostem gruczołu krokowego

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do leczenia mężczyzn z powiększeniem gruczołu krokowego.

Penester - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu (Finasteridum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Penester - dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg raz na dobę, niezależnie od posiłku.

Nasilenie niektórych objawów (nokturia, bolesne lub nagłe parcie na mocz) zwykle zmniejsza się na początku leczenia finasterydem, ale pełne działanie leku powodujące zmniejszenie objętości gruczołu krokowego i objętości moczu zalegającego w pęcherzu występuje po około sześciu miesiącach stosowania.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Dawkowanie w niewydolności nerek

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny zmniejszony do 9 ml/min).

Dawkowanie w niewydolności wątroby

Nie ma danych dotyczących ewentualnej konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Penester - środki ostrożności

Ogólne

U pacjentów z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) znacznie zmniejszonym przepływem moczu produkt należy stosować ostrożnie z powodu możliwości wystąpienia zastoinowej niewydolności układu moczowego.

Wpływ na stężenie swoistego antygenu sterczowego (PSA) oraz na czułość i swoistość wykrywania raka gruczołu krokowego

U pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych finasterydem dotychczas nie wykazano korzyści klinicznych wynikających ze stosowania leku. Przeprowadzono badanie kliniczne, w którym obserwowano pacjentów z BPH i podwyższonym stężeniem PSA, podczas którego powtarzano oznaczanie stężenia PSA i wykonywano biopsję gruczołu krokowego. Badania te nie wykazały zmian w odsetku wykrywalności raka gruczołu krokowego, które wynikałyby ze stosowania fimasterydu. Nie stwierdzono znaczących róznic w ogólnej liczbie przypadków raka gruczołu krokowego w grupie pacjentów leczonych finasterydem i w grupie pacjentów otrzymujących placebo.

W celu wykluczenia raka gruczołu krokowego przed rozpoczęciem leczenia finasterydem, zalecane jest przeprowadzenie badania per rectum oraz innych badań służących do wykrywania raka gruczołu krokowego, a następnie powtarzanie badania w trakcie leczenia.

W diagnostyce raka gruczołu krokowego jest również wykorzystywane stężenie PSA w surowicy. Zazwyczaj stężenie PSA w surowicy większe niż 10 ng/ml (oznaczenie metodą Hybritech) wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań i rozważenia biopsji; w przypadku wartości stężenia PSA w surowicy od 4 ng/ml do 10 ng/ml rak należy przeprowadzić dodatkowe badania. Nakładanie się wyników stężenia PSA jest możliwe zarówno u mężczyzn z rakiem jak i bez raka gruczołu krokowego. Z tego powodu nie można wykluczyć raka gruczołu krokowego u mężczyzn z BPH, u których stężenie PSA jest w granicach normy, niezależnie od leczenia finasterydem. Wartość stężenia PSA < 4 ng/ml nie wyklucza obecności raka gruczołu krokowego.

U pacjentów z BPH finasteryd powoduje zmniejszenie stężenia PSA w surowicy o około 50 %, nawet w obecności raka gruczołu krokowego. Z tego względu podczas oceny wyników stężenia PSA u pacjentów z BPH leczonych finasterydem należy wziąć pod uwagę możliwe zmniejszenie stężenia PSA w surowicy; nie wyklucza ono obecności raka gruczołu krokowego. Obniżenia wartości PSA można się spodziewać w pełnym zakresie stężeń PSA, może ono różnić się u poszczególnych pacjentów. Analiza wyników stężeń PSA w surowicy zebranych w trwającym 4 lata badaniu z udziałem ponad 3 000 pacjentów potwierdziła, że konieczne jest podwojenie wartości stężenia PSA u pacjentów leczonych finasterydem dłużej niż 6 miesięcy, w porównaniu do normalnych wartości stężeń u pacjentów nie stosujących finasterydu. Takie dostosowanie wyników pozwala zachować czułość i swoistość oznaczania stężenia PSA, jak również możliwość wykrycia raka gruczołu krokowego.

Jakiekolwiek utrzymujące się zwiększenie stężenia PSA u pacjentów leczonych finasterydem wymaga uważnej oceny, w tym rozważenia celowości stosowania produktu leczniczego Penester.

Finasteryd nie zmniejsza znacząco stężenia wolnego PSA (stosunek PSA wolnego do ogólnego). Stosunek PSA wolnego do ogólnego pozostaje niezmieniony nawet podczas leczenia finasterydem. W przypadku gdy w celu diagnostyki raka gruczołu krokowego wykorzystywana jest wartość wolnego PSA, nie ma konieczności dostosowania uzyskanych wyników.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Wpływ na wyniki oznaczeń PSA w surowicy

Stężenie PSA w surowicy jest zależne od wieku pacjenta i wielkości gruczołu krokowego, zaś wielkość gruczołu krokowego zwiększa się z wiekiem pacjenta. Podczas oceny laboratoryjnej stężeń PSA należy wziąć pod uwagę fakt, że stężenie PSA u pacjentów leczonych finasterydem zmniejsza się. U większości pacjentów obserwowany jest gwałtowny spadek stężenia PSA w pierwszym miesiącu leczenia, następnie stężenie stabilizuje się na nowym poziomie. Wartość stężenia PSA po leczeniu jest o około połowę mniejsza od wartości stężenia przed rozpoczęciem leczenia.

Z tego względu wartość stężenia PSA należy podwoić u pacjentów leczonych finasterydem przez ponad 6 miesięcy, w porównaniu do wartości stężenia u nie leczonych pacjentów.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Penester - przedawkowanie

W czasie testów klinicznych pacjentom podawano finasteryd w pojedynczej dawce wynoszącej do 400 mg oraz w dawkach wielokrotnych wynoszących do 80 mg na dobę przez 3 miesiące. Nie wystąpiły objawy przedawkowania. Nie jest znane swoiste leczenie przedawkowania finasterydu.

Penester - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Produkt jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym. Produkt jest przeciwwskazany u dzieci.

Penester - działania niepożądane

Penester jest zwykle dobrze tolerowany.

1524 pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg na dobę i 1516 pacjentów otrzymujących placebo obserwowano przez 4 lata pod kątem bezpieczeństwa produktu leczniczego. 4,9% (74 pacjentów) przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu, w porównaniu do 3,3% (50 pacjentów) otrzymujących placebo. 3,7% (57 pacjentów) leczonych finasterydem i 2,1% (32 pacjentów) otrzymujących placebo przerwało udział w badaniu ze względu na działania niepożądane wpływające na czynność seksualną. Te działania niepożądane należały do najczęściej obserwowanych.

Jedyne działania niepożądane zaobserwowane w praktyce klinicznej określone przez lekarzy jako prawdopodobnie, możliwie lub na pewno związane ze stosowaniem produktu leczniczego, których częstość występowania była większa niż 1% w grupie pacjentów leczonych finasterydem i była znacząco większa niż w grupie pacjentów otrzymujących placebo podczas trwającego 4 lata badania były działania niepożądane dotyczące czynności seksualnej, zaburzeń piersi oraz wysypka. W pierwszym roku leczenia impotencję odnotowano u 8,1% pacjentów leczonych finasterydem w porównaniu do 3,7% pacjentów otrzymujących placebo. Zmniejszenie libido zgłoszono u 6,4% pacjentów w porównaniu do 3,4% pacjentów, zaburzenia ejakulacji u 0,8% w porównaniu do 0,1% (we wszystkich przypadkach finasteryd w porównaniu do placebo). Od 2. i 4. roku trwania badania nie zauważono różnic w częstości występowania wymienionych działań niepożądanych. Łączna częstość od 2. do 4. roku kształtuje się w następujący sposób: impotencja (5,1% finasteryd, 5,1% placebo), obniżone libido (2,6%, 2,6%), zaburzenia ejakulacji (0,2%, 0,1%). W pierwszym roku badania, zmniejszenie objętości ejakulatu odnotowano u 3,7% i 0,8% pacjentów stosujących finasteryd i placebo, odpowiednio; w okresie od drugiego do czwartego roku, łączna częstość wynosiła 1,5% dla finasterydu i 0,5% dla placebo. W pierwszym roku zgłaszano również powiększenie sutków (0,5%, 0,1%), tkliwość sutków (0,4%, 0,1%), wysypkę (0,5%, 0,2%). W okresie od drugiego do czwartego roku, łączna częstość wynosiła: powiększenie sutków (1,8%, 1,1%), tkliwość sutków (0,7%, 0,3%) i egzantema (0,5%, 0,1%).

Nie ma dowodów na zwiększoną częstość występowania działań niepożądanych w przypadku długotrwałego stosowania finasterydu. Im dłużej trwa leczenie tym mniejsza częstość występowania działań niepożądanych dotyczących czynności seksualnej.

Po wprowadzeniu leku do sprzedaży odnotowano występowanie następujących działań niepożądanych:

? reakcje nadwrażliwości, w tym świąd, pokrzywka i obrzęk warg i twarzy

? bolesnośćjąder

Zmiany w wynikach badań laboratoryjnych

U pacjentów leczonych finasterydem ulega zmniejszeniu stężenie PSA (patrz punkt 4.4). Nie zaobserwowano zmian w wynikach standardowych badan laboratoryjnych.

Działania niepożądane odnotowane podczas stosowania finasterydu przedstawiono poniżej zgodnie z klasyfikacją narządową: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych):

Klasyfikacja narządowa MedDRA

częstość

działanie niepożądane

Badania

bardzo często

zmniej szone stężenie PSA (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

wysypka

Zaburzenia układu immunologicznego

nieznana

reakcje nadwrażliwości w tym świąd, pokrzywka, obrzęk warg i twarzy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

często

impotencja, zaburzenia ejakulacji (zmniejszona objętość ejakulatu)

niezbyt często

powiększenie i tkliwość gruczołów sutkowych

nieznana

ból jąder

Zaburzenia psychiczne

często

zmniej szone libido

Penester - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Finasteryd jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży lub u kobiet w wieku rozrodczym (patrz punkt 4.3).

Ze względu na zdolność hamowania przemiany testosteronu w dihydrotestosteron przez inhibitory 5-a-reduktazy, leki te, w tym finasteryd, podawane przypadkowo kobietom w ciąży mogą powodować zaburzenia rozwoju zewnętrznych narządów płciowych płodu męskiego.

Narażenie na finasteryd - ryzyko dla płodu

Kobiety w ciąży lub kobiety w wieku rozrodczym nie mogą dotykać rozkruszonych lub połamanych tabletek produktu Penester ze względu na możliwe wchłonięcie finasterydu i związane z tym ryzyko dla płodu męskiego. Tabletki produktu Penester są powlekane i w przypadku gdy nie są uszkodzone nie może dojść do kontaktu z substancją czynną.

Laktacja

Nie wiadomo czy finasteryd jest wydzielany z mlekiem u kobiet.

Penester - prowadzenie pojazdów

Finasteryd nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Penester - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Finasteridum

  Inhibitor 5-alfa-reduktazy stosowany jest w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego u mężczyzn. Powoduje zmniejszenie rozmiarów tego gruczołu, poprawia przepływ moczu, łagodzi objawy współistniejące przy przeroście prostaty. Ponadto pomaga zapobiegać wystąpieniu ostrego zatrzymania moczu i konieczności zabiegu chirurgicznego.

  Dostępne opakowania
  Penester

  Penester

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 5 mg
  ZENTIVA K.S.
  Penester

  Penester

  tabletki powlekane - 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) - 5 mg
  ZENTIVA K.S.
  29,36 zł
  Penester

  Penester

  tabletki powlekane - 90 tabl. (6 blist.po 15 szt.) - 5 mg
  ZENTIVA K.S.
  87,49 zł
  Powiązane artykuły
  Urologia i nefrologia

  Prostata

  Prostata

  Prostata, czyli stercz, jest gruczołem krokowym, który powiększa się, gdy w organizmie spada poziom androgenów - przede wszystkim testosteronu. Lekarze uważają, że przerost prostaty - tzw. gruczolak - pojawia się u mężczyzn w związku ze starzeniem się...

  Przyczyny impotencji

  Prostata a potencja

  Prostata, podobnie jak inne części męskiego ciała, jest narażona na choroby nowotworowe. W tym przypadku bardzo ważna jest wczesna diagnoza. Wielu mężczyzn, obserwujących u siebie objawy przerostu gruczołu, zastanawia się, jak dolegliwości prostaty wpłyną...

  Masz kontrolę - ważny męski temat

  Problemy z prostatą a nietrzymanie moczu

  Problemy z prostatą a nietrzymanie moczu

  Gruczoł krokowy, nazywany potocznie prostatą, przypomina o sobie szczególnie, gdy zaczyna dokuczać. Szacuje się, że wśród mężczyzn po 50. roku życia przerost gruczołu krokowego jest dość częsty i dotyka nawet co drugiego mężczyznę. Niekiedy zachodzi konieczność...

  Wycięcie gruczołu krokowego (prostatektomia)

  Adenomektomia

  Adenomektomia, nazywana również prostatektomią prostą, jest zabiegiem o długiej historii i uznanej wartości w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego BPH. Opisano ponad trzydzieści modyfikacji tej operacji, które różnią się przede wszystkim drogą...

  Rak jądra - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Rak jądra - objawy, przyczyny

  Jądra są umieszczone w mosznowym worku. Jedno jądro waży około 10, 5 - 14 gramów. Miąższ jąder zawiera około 200 zrazików, które wytwarzają plemniki. Czym są plemniki? Są to komórki rozrodcze, które w najądrzach dojrzewają do tego, aby przez nasieniowód...

  Anatomia intymna mężczyzny. Budowa męskiego układu płciowego

  Co warto wiedzieć o plemniku?

  Co warto wiedzieć o plemniku?

  Mały, ale uparty Plemnik to gameta męska zwana również spermatozoidem. Jest wyjątkowo uparty i wytrwały, a jednocześnie bardzo wrażliwy. Potrafi przebyć długą i pełną niebezpieczeństw drogę, by osiągnąć upragniony cel. Zobaczcie, co jeszcze warto o nich...

  Przyczyny impotencji

  Przyczyny impotencji

  Zaburzenia seksualne człowieka mogą być spowodowane chorobą organiczną, mogą mieć też podłoże psychogenne lub mieszane. Zaburzenia wzwodu (Erectile Disfunctio - ED) aż w 70 proc. mają podłoże czynnościowe, tzn. nie stwierdza się nieprawidłowości anatomicznych,...