Ondansetron Bluefish

zobacz opinie o produkcie »
Cena
18,74 zł
Forma
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Dawka
4 mg
Ilość
6 tabl.
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Tak
Producent: BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB

Ondansetron Bluefish - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ondansetron Bluefish - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ondansetron Bluefish - opis

Dorośli:

Leczenie nudności i wymiotów wywoływanych przez chemioterapię cytotoksyczną i radioterapię oraz zapobieganie nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym u dorosłych.

Dzieci:

Leczenie nudności i wymiotów wywoływanych przez chemioterapię u dzieci w wieku > = 6 miesięcy. Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym u dzieci w wieku > = 1 miesiąca.

Ondansetron Bluefish - skład

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 8 mg ondansetronu (Ondansetronum). Substancje pomocnicze:

Aspartam (E951) 1,76 mg w każdej 8 mg tabletce. Sorbitol (E420) do 16,884 mg w każdej 8 mg tabletce. Glukoza i siarki dwutlenek (E220).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ondansetron Bluefish - dawkowanie

Do stosowania doustnego.

Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej należy położyć na języku, gdzie w ciągu kilku sekund rozpuści się.

Do stosowania w różnych schematach dawkowania dostępne są inne moce oraz postaci produktu.

Nudności i wymioty wywoływane przez chemioterapię i radioterapię

Dorośli:

Siła wymiotnego działania terapii przeciwnowotworowej różni się w zależności od dawki leku i od wspólnego działania chemioterapii i radioterapii stosowanych w skojarzonym leczeniu przeciwnowotworowym. Droga podania i dawka ondansetronu powinny być dobierane elastycznie, według zasad podanych poniżej.

Chemioterapia o działaniu wymiotnym i radioterapia:

Pacjentom, u których stosuje się chemioterapię o działaniu wymiotnym lub radioterapię, ondansetron może być podawany zarówno doustnie, jak i dożylnie.

U większości pacjentów, otrzymujących chemioterapię o działaniu wymiotnym lub radioterapię ondansetron należy początkowo podawać dożylnie, bezpośrednio przed rozpoczęciem leczenia, a następnie doustnie w dawce 8 mg co 12 godzin.

Podanie doustne: 8 mg na 1 do 2 godzin przed rozpoczęciem leczenia, a następnie 8 mg po 12 godzinach.

W celu zapobiegania wymiotom opóźnionym lub przedłużającym się po pierwszych 24 godzinach, należy kontynuować leczenie doustne do 5 dni po zakończeniu terapii. Zalecana dawka doustna wynosi 8 mg dwa razy na dobę.

Chemioterapia o silnym działaniu wymiotnym:

Pacjentom, u których stosuje się chemioterapię o silnym działaniu wymiotnym, np. duże dawki cisplatyny, ondansetron można podawać dożylnie.

W celu zapobiegania wymiotom opóźnionym lub przedłużającym się po pierwszych 24 godzinach, należy kontynuować leczenie doustne do 5 dni po zakończeniu terapii. Zalecana doustna dawka wynosi 8 mg dwa razy na dobę.

Dzieci (w wieku 2 lat i powyżej! i młodzież (< 18 lat):

Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest ograniczone. Dzieciom w wieku powyżej 2 lat ondansetron można podawać w pojedynczej dawce dożylnej 5 mg/m2, przez 15 minut bezpośrednio przed chemioterapią, a następnie 4 mg doustnie po 12 godzinach. Doustne podawanie produktu w dawce odpowiedniej do powierzchni ciała należy kontynuować do 5 dni po zakończeniu kursu leczenia. Dzieci o całkowitej powierzchni ciała od 0,6 do 1,2 m2 powinny otrzymywać ondansetron w dawce 4 mg dwa razy na dobę, a dzieci o powierzchni ciała powyżej 1,2 m2 powinny otrzymywać 8 mg dwa razy na dobę.

Dzieci:

Nudności i wymioty wywoływane przez chemioterapię u dzieci w wieku > = 6 miesięcy i u młodzieży Dawkowanie w przypadku nudności i wymiotów wywoływanych przez chemioterapię może być ustalone na podstawie powierzchni ciała lub masy ciała - patrz poniżej. Dawkowanie dostosowane do masy ciała wymaga zastosowania większych dawek dobowych, niż w przypadku dawkowania dostosowanego do powierzchni ciała - patrz punkt 4.4 i 5.1.

Brak danych z badań klinicznych z grupą kontrolną, dotyczących stosowania ondansetronu w zapobieganiu wymiotom opóźnionym lub przedłużającym się, wywołanym przez chemioterapię. Brak danych z badań klinicznych z grupą kontrolną, dotyczących stosowania ondansetronu w zapobieganiu wymiotom wywołanym przez radioterapię u dzieci.

Dawkowanie dostosowane do powierzchni ciała:

Ondansetron należy podawać w pojedynczej dawce dożylnej 5 mg/m2 bezpośrednio przed chemioterapią. Dawka dożylna nie powinna być większa niż 8 mg.

Doustne podawanie produktu w dawce odpowiedniej do powierzchni ciała należy kontynuować do 5 dni po zakończeniu kursu leczenia. Patrz tabela 1 poniżej.

Całkowita dawka dobowa nie może przekroczyć dawki 32 mg stosowanej u dorosłych.

Tabela 1: Dawkowanie dostosowane do powierzchni ciała w przypadku nudności i wymiotów wywoływanych przez chemioterapie u dzieci w wieku > = 6 miesięcy i młodzieży

Powierzchnia ciała

Dzień 1 (a'b)

Dzień 2-6 (b)

< 0,6 m2

5 mg/m2 dożylnie + 2 mg syropu po 12 godzinach

2 mg syropu co 12 godzin

> = 0,6 m2

5 mg/m2 dożylnie + 4 mg w syropie lub tabletce po 12 godzinach

4 mg w syropie lub tabletkach co 12 godzin

a Dawka dożylna nie powinna być większa niż 8 mg.

b Całkowita dawka dobowa nie może przekroczyć dawki 32 mg stosowanej u dorosłych.

Dawkowanie dostosowane do masy ciała

Dawkowanie dostosowane do masy ciała wymaga zastosowania większych dawek dobowych, niż w przypadku dawkowania dostosowanego do powierzchni ciała - patrz punkt 4.4 i 5.1.

Ondansetron należy podawać w pojedynczej dawce dożylnej 0,15 mg/kg m.c. bezpośrednio przed chemioterapią. Dawka dożylna nie powinna być większa niż 8 mg.

Można podać dwie dodatkowe dawki dożylne w odstępach czterogodzinnych. Całkowita dawka dobowa nie może przekroczyć dawki 32 mg stosowanej u dorosłych. Doustne podawanie produktu można rozpocząć 12 godzin później i kontynuować do 5 dni. Patrz tabela 2 poniżej.

Tabela 2: Dawkowanie dostosowane do masy ciała w przypadku nudności i wymiotów wywoływanych przez chemioterapię u dzieci w wieku > = 6 miesięcy i młodzieży

Masa ciała

Dzień 1 (a-b)

Dzień 2-6 (b)

< 10 kg

Do trzech dawek po 0,15 mg/kg m.c. co 4 godziny

2 mg syropu co 12 godzin

> 10 kg

Do trzech dawek po 0,15 mg/kg m.c. co 4 godziny

4 mg w syropie lub tabletkach co 12 godzin

a Dawka dożylna nie powinna być większa niż 8 mg.

b Całkowita dawka nie może przekroczyć dawki 32 mg stosowanej u dorosłych.

Pacjenci w wieku podeszłym:

Ondansetron jest dobrze tolerowany przez pacjentów w wieku powyżej 65 lat, nie jest wymagana zmiana dawki, częstości podawania lub drogi podania.

Należy zapoznać się również z informacjami zawartymi w punkcie ?Szczególne populacje pacjentów".

Nudności i wymioty w okresie pooperacyjnym

Dorośli:

Zapobieganie nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym

W celu zapobiegania nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym ondansetron może być podawany doustnie lub dożylnie.

Podanie doustne: 16 mg na godzinę przed znieczuleniem.

Alternatywnie: 8 mg na godzinę przed znieczuleniem, a następnie dwie dalsze dawki po 8 mg w odstępach co osiem godzin.

Leczenie nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym

W leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym zaleca się podawanie produktu drogą dożylną.

Dzieci (w wieku 2 lat i powyżej i młodzież (< 18 lat)

W zapobieganiu oraz leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym zaleca się podanie produktu w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Dzieci:

Nudności i wymioty w okresie pooperacyjnym u dzieci w wieku > = 1 miesiąca i u młodzieży

Postaci doustne:

Nie przeprowadzono badań dotyczących podawania doustnego ondansetronu w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym; w takich przypadkach zaleca się podanie produktu w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Wstrzyknięcie!

W zapobieganiu nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym u dzieci poddanych zabiegowi operacyjnemu w znieczuleniu ogólnym można podać ondansetron w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (nie krócej niż przez 30 sekund) w pojedynczej dawce od 0,1 mg/kg m.c. do maksymalnie 4 mg przed lub po wprowadzeniu do znieczulenia.

Brak doświadczeń dotyczących leczenia nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Doświadczenie dotyczące stosowania ondansetronu w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym u pacjentów w podeszłym wieku jest ograniczone, niemniej jednak, ondansetron jest dobrze tolerowany przez pacjentów w wieku powyżej 65 lat, otrzymujących chemioterapię.

Należy zapoznać się również z informacjami zawartymi w punkcie ?Szczególne populacje pacjentów".

Szczególne populacje pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie jest wymagana zmiana dawki, częstości podawania lub drogi podania produktu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami wątroby klirens ondansetronu jest znacząco zmniejszony, a okres półtrwania produktu w surowicy znacząco wydłużony. Dlatego też w tej grupie pacjentów nie należy przekraczać dawki dobowej 8 mg.

Pacjenci z powolnym metabolizmem sparteiny i debryzochiny:

U pacjentów określanych jako osoby wolno metabolizujące sparteinę i debryzochinę, okres półtrwania ondansetronu nie jest zmieniony. Oznacza to, że w tej grupie pacjentów powtarzane dawkowanie powoduje uzyskanie ekspozycji na produkt leczniczy, nie różniącej się od występującej w ogóle populacji. Nie jest wymagana zmiana dawki i częstości podawania produktu.

Ondansetron Bluefish - środki ostrożności

Opisywano reakcje nadwrażliwości u pacjentów, którzy wykazywali nadwrażliwość na innych wybiórczych antagonistów receptorów 5HT3.

Pacjentów z objawami podostrej niedrożności jelit należy dokładnie obserwować po podaniu produktu, ponieważ wiadomo, że ondansetron wydłuża czas pasażu jelitowego.

Bardzo rzadko i przede wszystkim podczas dożylnego stosowania ondansetronu opisywano przemijające zmiany w zapisie EKG, obejmujące wydłużenie odstępu QT. Dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca lub z zaburzeniami przewodzenia, u pacjentów otrzymujących leki przeciwarytmiczne lub beta-adrenolityki oraz u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami elektrolitowymi.

Dzieci:

Zdarzenia ze strony układu oddechowego należy leczyć objawowo a klinicysta powinien zwrócić szczególną uwagę na te zdarzenia, ponieważ mogą one być prekursorami reakcji nadwrażliwości. Dzieci otrzymujące ondansetron jednocześnie ze środkami hepatotoksycznymi należy dokładnie kontrolować pod kątem zaburzeń czynności wątroby.

Nudności i wymioty wywoływane przez chemioterapię

W przypadku dawkowania w mg/kg mc. i podawania trzech dawek w odstępach czterogodzinnych, całkowita dawka dobowa będzie większa niż w przypadku zastosowania pojedynczej dawki 5 mg/m2 z następczym podaniem dawki doustnej. W badaniach klinicznych nie przeprowadzono porównania skuteczności tych dwóch różnych schematów dawkowania. Skrzyżowane porównanie badań wskazuje na podobną skuteczność obu schematów - patrz punkt 5.1.

Ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych:

Aspartam, zawierający źródło fenyloalaniny. Ponieważ aspartam jest metabolizowany do fenyloalaniny, może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Produkt zawiera sorbitol. mannitol i glukozę, dlatego pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Esencja zapachowa, truskawkowa zawiera dwutlenek siarki (E220), który może w rzadkich przypadkach powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Ondansetron Bluefish - przedawkowanie

Jak dotychczas niewiele jest danych o przedawkowaniu ondansetronu, jednakże ograniczona liczba pacjentów otrzymywała większe od zalecanych dawki produktu. Do zgłaszanych objawów należały zaburzenia widzenia, ciężkie zaparcie, obniżenie ciśnienia tętniczego i epizod związany z wpływem nerwu błędnego na naczynia, z przejściowym blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego stopnia. We wszystkich przypadkach zaburzenia całkowicie ustępowały. Nie ma swoistego antidotum dla ondansetronu. W przypadku podejrzenia przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Stosowanie ipekakuany do leczenia przedawkowania ondansetronu nie jest zalecane, ponieważ mało prawdopodobne jest, aby pacjent zareagował na tego typu terapię, ze względu na działanie przeciwwymiotne ondansetronu.

Ondansetron Bluefish - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ondansetron lub na innych wybiórczych antagonistów receptora 5-HT3 (np. granisetron, dolasetron) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ondansetron Bluefish - działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono poniżej z zachowaniem podziału według układów narządów i częstości występowania.

Kategorie częstości występowania zdefiniowano jako: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100, < 1/10), niezbyt często (> =1/1000, < 1/100), rzadko (> =1/10 000 i < 1/1000) oraz bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym również pojedyncze przypadki.

Kategorie częstości występowania działań niepożądanych określone jako bardzo często, często i niezbyt często określono przede wszystkim na podstawie badań klinicznych. Uwzględniono częstość występowania działań niepożądanych w grupie otrzymującej placebo. Dane dotyczące działań niepożądanych zgłaszanych rzadko i bardzo rzadko pochodzą głównie z raportów z okresu po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Podane poniżej częstości występowania oszacowano w odniesieniu do standardowych, zalecanych dawek ondansetronu, w zależności od wskazania i postaci produktu.

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: Zaburzenia rytmu serca, ból w klatce piersiowej z lub bez obniżenia odcinka ST w EKG, bradykardia.

Bardzo rzadko opisywano przemijające zmiany w zapisie EKG, obejmujące wydłużenie odstępu QT.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: Ból głowy

Niezbyt często: Obserwowano drgawki, zaburzenia ruchowe, w tym objawy ze strony układu pozapiramidowego, jak reakcje dystoniczne, napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych i dyskineza bez istotnego, trwałego wpływu na stan kliniczny pacjenta

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: Czkawka

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: Zaparcia

Zaburzenia naczyniowe:

Często: Uczucie gorąca lub nagle zaczerwienienie skóry

Niezbyt często: Obniżenie ciśnienia tętniczego

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: Reakcje natychmiastowej nadwrażliwości, niekiedy o ciężkim przebiegu, w tym reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często: Bezobjawowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Te działania niepożądane obserwowane były przede wszystkim u pacjentów otrzymujących chemioterapię z cisplatyną.

Rzadko: Zawroty głowy w trakcie podawania dożylnego, którym w większości przypadków można zapobiec lub spowodować ich ustąpienie poprzez wydłużenie czasu wlewu.

Zaburzenia oka:

Rzadko: Przemijające zaburzenia widzenia (np. zamazane widzenie) podczas podawania dożylnego. Bardzo rzadko: Przemijająca utrata wzroku, przede wszystkim podczas podawania dożylnego. W większości przypadków ślepota ustępowała w ciągu 20 minut. Większość pacjentów przyjmowała chemioterapeutyki, w tym cisplatynę. W niektórych przypadkach przemijającej utraty wzroku opisywano jej korowe pochodzenie.

Ondansetron Bluefish - ciąża i karmienie piersią

Bezpieczeństwo stosowania ondansetronu u kobiet w ciąży nie zostało ustalone. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na rozwój zarodka/płodu, przebieg ciąży lub rozwój około- i pourodzeniowy. Jednakże, badania na zwierzętach nie zawsze pozwalają przewidzieć działanie leku u ludzi, dlatego też nie zaleca się stosowania ondansetronu w ciąży.

Badania wykazały, że ondansetron przenika do mleka karmiących zwierząt. Dlatego też zaleca się, aby matki przyjmujące produkt Ondansetron Bluefish nie karmiły piersią.

Ondansetron Bluefish - prowadzenie pojazdów

W przeprowadzonych testach psychomotorycznych nie wykazano, aby ondansetron upośledzał zdolność wykonywania czynności, bądź miał działanie sedatywne.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ondansetronum

  Antagonista receptorów serotoninowych 5-HT3, który znajduje zastosowanie w zapobieganiu i eliminowaniu wymiotów i nudności wywołanych przez radioterapię i chemioterapię nowotworów. Stosowany też w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów po operacjach.

  Dostępne opakowania
  Ondansetron Bluefish

  Ondansetron Bluefish

  tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej - 6 tabl. - 4 mg
  BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
  Ondansetron Bluefish

  Ondansetron Bluefish

  tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej - 14 tabl. - 4 mg
  BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
  Ondansetron Bluefish

  Ondansetron Bluefish

  tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej - 20 tabl. - 4 mg
  BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
  Ondansetron Bluefish

  Ondansetron Bluefish

  tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej - 30 tabl. - 4 mg
  BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
  Ondansetron Bluefish

  Ondansetron Bluefish

  tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej - 50 tabl. - 4 mg
  BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
  Ondansetron Bluefish

  Ondansetron Bluefish

  tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej - 60 tabl. - 4 mg
  BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
  Ondansetron Bluefish

  Ondansetron Bluefish

  tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej - 100 tabl. - 4 mg
  BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
  Ondansetron Bluefish

  Ondansetron Bluefish

  tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej - 100 tabl. - 8 mg
  BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
  Ondansetron Bluefish

  Ondansetron Bluefish

  tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej - 60 tabl. - 8 mg
  BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
  Powiązane artykuły
  Ziołolecznictwo

  Lulek czarny - narkotyk, roślina lecznicza czy chwast?

  Lulek czarny - narkotyk, roślina lecznicza czy chwast?

  Lulek czarny to roślina o osobliwych właściwościach. Zawiera mieszankę alkaloidów, które wywierają bardzo silny wpływ na organizm człowieka i zwierząt. Czy lulek czarny jest trujący? Z jednej strony stanowi surowiec dla przemysłu farmakologicznego. Z...

  Leki i suplementy

  Paracetamol i ibuprofen - jak przyjmować te leki?

  Paracetamol i ibuprofen - jak przyjmować te leki?

  Paracetamol i ibuprofen to dwa leki przeciwbólowe, które znaleźć można w niemal każdej domowej apteczce. Podaje się je dzieciom, sięgają po nie dorośli. Czy jednak zawsze stosujemy je prawidłowo? Jak dawkować oba leki i jakie są objawy przedawkowania? Właściwości...

  Leki i suplementy

  Smecta - działanie, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Smecta - działanie, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Smecta to lek, który skutecznie likwiduje biegunkę. Jest dostępny bez recepty w formie proszku do rozpuszczenia w wodzie. Preparat jest bezpieczny i można go podawać dzieciom poniżej 1. roku życia. W jaki sposób działa Smecta i jak dawkować ten lek? Czy...

  Leki i suplementy

  Przedawkowanie tabletek przeciwbólowych

  Przedawkowanie tabletek przeciwbólowych

  Niektóre tabletki przeciwbólowe dobre są na jeden rodzaj bólu dla jednej osoby, a dla drugiej są zupełnie nieskuteczne. Dlatego lepiej uważać, biorąc tabletki przeciwbólowe - jeśli jedna nie działa, nie bierzmy następnej. Przyjmowanie tabletek jedna po...

  Uzależnienie od środków odurzających

  Pokonała uzależnienie od heroiny. Pokazuje jak się zmieniła

  Pokonała uzależnienie od heroiny. Pokazuje jak się zmieniła

  28-letnia Dejah Hall, w wieku 17 lat uzależniła się od środków przeciwbólowych. Potem doszło uzależnienie od heroiny. Z pomocą przyszedł dziewczynie jej dziadek. Dzięki niemu zerwała z nałogiem. Zobacz, jak wyjście z uzależnienia zmieniło kobietę. Wiele...

  Newsy

  "Test palca" na odwodnienie. Wystarczy kilka sekund

  "Test palca" na odwodnienie. Wystarczy kilka sekund

  Odpowiednie nawodnienie organizmu jest bardzo ważne do jego prawidłowego funkcjonowania. Fale upałów, które nawiedzają nasz kraj tego lata, mogą sprawić, że nasze ciało będzie potrzebowało więcej płynów. Jak w prosty sposób sprawdzić, czy jesteśmy nawodnieni?...

  Newsy

  To miał być rutynowy zabieg. "Mama wymiotowała czarną mazią"

  To miał być rutynowy zabieg. "Mama wymiotowała czarną mazią"

  Pani Elżbieta z Bydgoszczy przeszła operację żołądka, która miała być rutynowym i prostym zabiegiem. Po operacji, 62-latka zaczęła wymiotować czarną mazią, a potem zmarła. Rodzina kobiety twierdzi, że lekarze ponoszą winę za jej śmierć. Sprawa trafiła...

  Newsy

  22-latka miała pięć zawałów serca. Ostatniego nie przeżyła

  22-latka miała pięć zawałów serca. Ostatniego nie przeżyła

  Kiedy 22-letnia Jodie McCann znalazła się w szpitalu, zadzwoniła do swojej mamy, aby powiedzieć jej, że podejrzewa u siebie atak serca. Następnego dnia została znaleziona martwa w szpitalnym łóżku. Okazało się, że przeszła kolejne cztery zawały mięśnia...

  Udar słoneczny - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Udar cieplny. Objawy i pierwsza pomoc (WIDEO)

  Udar cieplny. Objawy i pierwsza pomoc (WIDEO)

  Upały nie sprzyjają zdrowiu. Nie dość, że powodują odwodnienie i męczą, to jeszcze mogą źle wpływać na naczynia krwionośne. Udary cieplne są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych. Co więcej, nie trzeba siedzieć na słońcu, aby go doswiadczyć....

  Leki i suplementy

  Biofuroksym - czym jest, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Biofuroksym - czym jest, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Biofuroksym to środek stosowany w leczeniu wszelkiego rodzaju infekcji bakteryjnych. Wykorzystuje się go także zapobiegawczo po operacjach, szczególnie tych obejmujących układ pokarmowy. Jest to stosunkowo bezpieczny lek, niemniej nie należy go stosować...