Ondansetron B.Braun 2 mg/ml

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
2 mg/ml
Ilość
5 amp.a 4ml
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Nie
Producent: B.BRAUN MELSUNGEN AG

Ondansetron B.Braun 2 mg/ml - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ondansetron B.Braun 2 mg/ml - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ondansetron B.Braun 2 mg/ml - opis

Ondansetron jest zalecany do stosowania w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią cytotoksyczną i radioterapią oraz w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów okresu pooperacyjnego (PONV).

Stosowanie u dzieci:

Ondansetron jest zalecany do stosowania w leczeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią (CINV) u dzieci w wieku 6 miesięcy i powyżej oraz w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów okresu pooperacyjnego (PONV) u dzieci w wieku 1 miesiąca i powyżej.

Ondansetron B.Braun 2 mg/ml - skład

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera:

2 mg ondansetronu w postaci ondansetronu chlorowodorku dwuwodnego.

Każda ampułka 2 ml zawiera 4 mg ondansetronu. Każda ampułka 4 ml zawiera 8 mg ondansetronu.

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 3,34 mg sodu w postaci sodu cytrynianu dwuwodnego i sodu chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ondansetron B.Braun 2 mg/ml - dawkowanie

Lek jest przeznaczony do wstrzykiwań dożylnych lub do wlewów dożylnych po rozcieńczeniu.

Instrukcje dotyczące rozcieńczania produktu przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Lekarze zamierzający wykorzystać ondansetron do zapobiegania opóźnionym nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią lub radioterapią u osób dorosłych, dorastających lub dzieci powinni uwzględnić bieżącą praktykę i odpowiednie wytyczne.

Nudności i wymioty wywołane chemioterapią lub radioterapią

Dorośli

Siła wymiotnego działania leczenia przeciwnowotworowego zależy od dawki oraz zastosowanej kombinacji chemioterapii i radioterapii. Zakres dawek ondansetronu w roztworze do wstrzykiwań lub we wlewie wynosi 8 do 32 mg na dobę, a dawka dobierana jest w następujący sposób.

Chemioterapia i radioterapia o działaniu wymiotnym

Pacjentom poddawanym leczeniu chemioterapią lub radioterapią wywołującą wymioty ondansetron można podawać dożylnie lub inną drogą, jednak niniejszy produkt jest podawany tylko dożylnie.

Zalecana dawka dożylna ondansetronu wynosi 8 mg, podawanego jako powolne wstrzyknięcie lub krótkotrwały wlew przez 15 minut bezpośrednio przed terapią, po czym leczenie jest kontynuowane w innej postaci niż dożylna.

Leczenie innymi niż dożylna postaciami leku jest zalecane w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom opóźnionym lub przedłużonym po pierwszych 24 godzinach od rozpoczęcia terapii.

Chemioterapia o silnym działaniu wymiotnym

Pacjentom, u których stosuje się chemioterapię o silnym działaniu wymiotnym, np., duże dawki cisplatyny, ondansetron może być podany dożylnie lub inną drogą, jednak niniejszy produkt jest podawany tylko dożylnie.

Ondansetron okazał się równie skuteczny, gdy był podawany według następujących schematów dawkowania w ciągu pierwszych 24 godzin po chemioterapii:

• Pojedyncza dawka 8 mg poprzez powolne wstrzyknięcie dożylne bezpośrednio przed rozpoczęciem chemioterapii.

• Dawka 8 mg przez powolne wstrzyknięcie dożylne lub krótkotrwały wlew dożylny trwający 15 minut bezpośrednio przed rozpoczęciem chemioterapii, a następnie dwie dalsze dawki dożylne 8 mg w odstępie dwóch do czterech godzin, lub poprzez stały wlew w ilości 1 mg/godzinę do 24 godzin.

• Pojedyncza dawka 32 mg leku rozcieńczonego 50-100 ml roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9% w/v) lub innym wykazującym zgodność płynem do wlewów (patrz zgodność z roztworami do wlewów, punkt 6.6) podana we wlewie trwającym nie krócej niż 15 minut bezpośrednio przed rozpoczęciem chemioterapii.

Dawki od ponad 8 mg do 32 mg ondansetronu mogą być podane tylko poprzez wlew dożylny trwający nie krócej niż 15 minut.

Wybór odpowiednich dawek zależy od ciężkości wymiotów i nudności.

Skuteczność ondansetronu w chemioterapii o silnym działaniu wymiotnym można polepszyć dodając pojedynczą dożylną dawkę 20 mg deksametazonu sodu fosforanu, podaną przed rozpoczęciem chemioterapii.

W celu zapobiegania nudnościom i wymiotom opóźnionym lub przedłużonym po pierwszych

24 godzinach, należy kontynuować leczenie ondansetronem w innej postaci niż dożylna.

Dzieci:

Nudności i wymioty wywołane chemioterapią u dzieci w wieku 6 miesięcy i powyżej oraz młodzieży

Dawkę w celu leczenia nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią można obliczyć na podstawie powierzchni ciała lub masy ciała – patrz poniżej. Dawkowanie uwzględniające masę ciała skutkuje wyższymi całkowitymi dawkami dobowymi w porównaniu z dawkowaniem według powierzchni ciała (punkty 4.4. i 5.1).

Ondansetron do wstrzykiwań należy rozcieńczyć 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu lub innym wykazującym zgodność płynem do wlewów (patrz punkt 6.6) i podawać we wlewie dożylnym trwającym nie krócej niż 15 minut. Brak jest danych z kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania leku Ondansetron w zapobieganiu opóźnionym lub przedłużonym nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią. Brak jest danych z kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania leku Ondansetron w leczeniu nudności i wymiotów wywołanych radioterapią u dzieci.

Dawkowanie według powierzchni ciała:

Ondansetron należy podawać w postaci pojedynczej dawki dożylnej 5 mg/m2 pc. bezpośrednio przed rozpoczęciem chemioterapii. Dawka dożylna nie może przekroczyć 8 mg.

Podawanie leku w dawce doustnej można rozpocząć po dwunastu godzinach i kontynuować przez okres do 5 dni (Tabela 1).

Całkowita dawka dobowa nie może przekroczyć dawki dla dorosłych równej 32 mg. Tabela 1: Dawkowanie dostosowane do powierzchni ciała dla pacjentów poddawanych chemioterapii – Dzieci w wieku ≥ 6 miesięcy i młodzież

Powierzchnia

ciała

Dzień 1(a,b)

Dni 2-6(b)

< 0,6 m2

5 mg/m2 dożylnie plus 2 mg w postaci płynu doustnego po 12 godzinach

2 mg doustnie w postaci płynu co 12 godzin

≥ 0,6 m2

5 mg/m2 dożylnie plus 4 mg doustnie w postaci płynu lub tabletki po 12 godzinach

4 mg doustnie w postaci płynu lub tabletki co 12 godzin

a Dawka dożylna nie może przekroczyć 8 mg.

b Całkowita dawka dobowa nie może przekroczyć dawki dla dorosłych równej 32 mg

Dawkowanie według masy ciała:

Dawkowanie dostosowane do masy ciała skutkuje wyższymi całkowitymi dawkami dobowymi w porównaniu z dawkowaniem dostosowanym do powierzchni ciała (punkty 4.4. i

5.1).

Ondansetron należy podawać w postaci pojedynczej dawki dożylnej 0,15 mg/kg mc. bezpośrednio przed rozpoczęciem chemioterapii. Dawka dożylna nie może przekroczyć 8 mg. Dwie dodatkowe dawki można podać dożylnie w odstępach 4 godzinnych. Całkowita dawka dobowa nie może przekroczyć dawki dla dorosłych równej 32 mg.

Podawanie leku w dawce doustnej można rozpocząć po dwunastu godzinach i kontynuować przez okres do 5 dni (Tabela 2).

Tabela 2: Dawkowanie dostosowane do masy ciała dla pacjentów poddawanych chemioterapii

– Dzieci w wieku ≥ 6 miesięcy i młodzież

Waga

Dzień 1 (a,b)

Dni 2-6(b)

10 kg

Do 3 dawek po 0,15 mg/kg mc. co 4 godziny

2 mg doustnie w postaci płynu co 12 godzin

> 10 kg

Do 3 dawek po 0,15 mg/kg mc. co 4 godziny

4 mg doustnie w postaci płynu lub tabletki co 12 godzin

a Dawka dożylna nie może przekroczyć 8 mg.

b Całkowita dawka dobowa nie może przekroczyć dawki dla dorosłych równej 32 mg

Osoby w podeszłym wieku

Ondansetron jest dobrze tolerowany przez osoby w wieku powyżej 65 lat, a zasady dotyczące dawek, częstości i drogi podawania leku nie ulegają zmianie.

Patrz również “ Szczególne populacje pacjentów”.

Nudności i wymioty okresu pooperacyjnego (PONV)

Zapobieganie nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego

Dorośli: W celu zapobiegania nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego ondansetron można podawać w dożylnym wstrzyknięciu lub w innej postaci.

Ondansetron można stosować jako pojedynczą dawkę 4 mg podaną w powolnym dożylnym wstrzyknięciu podczas znieczulenia.

Leczenie występujących pooperacyjnych nudności i wymiotów W celu leczenia występujących nudności i wymiotów pooperacyjnych zaleca się podanie pojedynczej dawki 4 mg w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Dzieci

Leczenie pooperacyjnych nudności i wymiotów u dzieci w wieku 1 miesiąca i powyżej oraz młodzieży

W celu zapobiegania pooperacyjnym nudnościom i wymiotom w pediatrii u pacjentów operowanych w ogólnym znieczuleniu, ondansetron można podać w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (nie krótszym niż 30 sekund) w dawce 0,1 mg/kg mc. do maksimum 4 mg, przed, w momencie albo po rozpoczęciu znieczulenia.

W celu leczenia nudności i wymiotów występujących u dzieci operowanych w ogólnym znieczuleniu, ondansetron można podać w powolnym wstrzyknięciu dożylnym ( nie krótszym niż 30 sekund) w dawce 0,1 mg/kg mc. do maksimum 4 mg. Brak jest danych na temat stosowania ondansetronu w leczeniu nudności i wymiotów pooperacyjnych u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Osoby w podeszłym wieku

Liczba doniesień na temat stosowania ondansetronu w zapobieganiu i leczeniu pooperacyjnych nudności i wymiotów u pacjentów w podeszłym wieku jest niewielka, jednakże ondansetron jest dobrze tolerowany przez pacjentów powyżej 65 lat leczonych chemioterapią.

Patrz również “ Szczególne populacje pacjentów”.

Szczególne populacje pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek

Zarówno dawki, jak i odstępy między nimi i droga podania leku nie ulegają zmianie.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby dochodzi do znacznego zmniejszenia klirensu ondansetronu i znacznego wydłużenia okresu jego półtrwania. W takich przypadkach nie należy przekraczać dziennej dawki równej 8 mg.

Pacjenci z zaburzonym metabolizmem sparteiny /debryzochiny

Okres półtrwania ondansetronu nie ulega zmianie u osób, które wolno metabolizują sparteinę i debryzochinę. W związku z tym u takich pacjentów otrzymujących wielokrotne dawki, narażenie na działanie leku nie różni się od poziomu ogółu populacji. Nie ma konieczności modyfikacji dobowej dawki czy częstości podawania leku.

Ondansetron B.Braun 2 mg/ml - środki ostrożności

Obserwowano reakcje uczuleniowe u pacjentów, u których wystąpiła nadwrażliwość na inne leki z grupy selektywnych antagonistów receptora 5-HT3.

Ponieważ ondansetron może wydłużać czas pasażu jelitowego, pacjentów z objawami podostrej niedrożności jelit należy obserwować po podaniu leku.

Jak dotychczas jest niewiele danych na temat stosowania ondansetronu u pacjentów z chorobami serca. Należy zachować ostrożność jeśli ondansetron podaje się łącznie ze środkami znieczulającymi pacjentom z arytmią lub zaburzeniami przewodzenia serca, czy też pacjentom, którzy są leczeni środkami przeciwarytmicznymi lub beta-blokerami.

Bardzo rzadko i głównie po dożylnym podaniu ondansetronu, obserwowano przejściowe zmiany w zapisie EKG, w tym wydłużenie odstępu QT. Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów, którzy przyjęli środki kardiotoksyczne oraz pacjentów z wywiadem lub rodzinnym wywiadem dot. występowania zespołu wydłużonego QT.

U pacjentów poddawanych zabiegowi adenotonsylektomii zapobieganie wystąpieniu nudności i wymiotów przez podanie ondansetronu może maskować krwawienie utajone. Z tego powodu należy dokładnie obserwować takich pacjentów po podaniu ondansetronu.

Dzieci:

Pacjenci w wieku dziecięcym otrzymujący ondansetron równocześnie ze środkami chemioterapeutycznymi, które wykazują toksyczne działanie na wątrobę powinni być ściśle obserwowani celem wykrycia zaburzeń czynności wątroby.

Nudności i wymioty wywołane chemioterapią

Przy obliczaniu dawki na podstawie masy ciała i podawaniu trzech dawek w odstępach 4godzinnych, całkowita dawka dobowa będzie większa niż w przypadku podawania jednej pojedynczej dawki 5 mg/m2 pc., po której leczenie kontynuowane jest dawką doustną.

Porównywalna skuteczność tych dwóch schematów dawkowania nie została oceniona w badaniach klinicznych. Porównania między badaniami wskazują na podobną skuteczność obu schematów dawkowania (punkt 5.1).

Lek zawiera 2,3 mmol (lub 53,5 mg) sodu na dawkę 32 mg ondansetronu. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów przestrzegających diety z obniżoną ilością sodu.

Ondansetron B.Braun 2 mg/ml - przedawkowanie

Jak dotychczas niewiele jest danych na temat przedawkowania ondansetronu, jednak ograniczona liczba pacjentów otrzymała nadmierne dawki. Zaobserwowane objawy obejmują: zaburzenia widzenia, ciężkie zaparcia, niedociśnienie tętnicze i epizody naczynioruchowe zależne od czynności nerwu błędnego z przejściowym blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego stopnia. W każdym przypadku objawy ustępowały całkowicie.

Nie ma specyficznego antidotum dla ondansetronu; dlatego też we wszystkich przypadkach podejrzenia przedawkowania należy stosować leczenie objawowe i wspomagające.

Ondansetron B.Braun 2 mg/ml - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ondansetron lub na inne leki z grupy selektywnych antagonistów receptora 5-HT3 (np., granisetron, dolasetron) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ondansetron B.Braun 2 mg/ml - działania niepożądane

Zastosowano następującą terminologię częstości występowania: bardzo często: ≥1/10; często: ≥1/100 do< 1/10; niezbyt często: ≥1/1000 do < 1/100; rzadko: ≥1/10 000 do < 1/1000; bardzo rzadko: < 1/10 000 oraz pojedyncze przypadki.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: Reakcje nadwrażliwości typu wczesnego, czasem ciężkie, w tym anafilakasja.

Reakcje anafilaktyczne mogą być śmiertelne.

Reakcje nadwrażliwości na lek zaobserwowano również u pacjentów, którzy byli uczuleni na inne środki selektywnie antagonistyczne dla receptora 5-HT3.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: Ból głowy

Niezbyt często: Istnieją doniesienia wskazujące na bezwolne zaburzenia ruchowe takie jak reakcje pozapiramidowe, np. napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek /reakcje dystoniczne i dyskineza bez definitywnych dowodów na trwały stan kliniczny, oraz zaobserwowano napady (np., drgawki epileptyczne), chociaż nieznany jest farmakologiczny mechanizm mogący wytłumaczyć udział ondansetronu w ich wywołaniu.

Rzadko: Zawroty głowy w trakcie szybkiego podania dożylnego Bardzo rzadko: Depresja

Zaburzenia oka

Rzadko: Tymczasowe zaburzenia widzenia (np., zamazane widzenie) podczas szybkiego podania dożylnego.

Bardzo rzadko: W pojedynczych przypadkach zanotowano przejściową ślepotę u pacjentów, którzy przyjmowali środki chemioterapeutyczne, w tym cisplatynę. Większość zgłoszonych przypadków ustępowała w ciągu 20 minut.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: Ból w klatce piersiowej z lub bez obniżenia odcinka ST, zaburzenia rytmu serca i bradykardia. Bóle w klatce piersiowej i zaburzenia rytmu serca mogą być śmiertelne w skutkach u niektórych pacjentów.

Bardzo rzadko: Zaobserwowano przejściowe zmiany w elektrokardiogramie, w tym wydłużenie odstępu QT, głownie po dożylnym podaniu ondansetronu.

Zaburzenia naczyniowe

Często: Uczucie „uderzenia krwi” lub gorąca. Niezbyt często: Niedociśnienie tętnicze.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: Czkawka.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Wiadomo, że ondansetron przedłuża czas pasażu jelitowego i dlatego może powodować zaparcia u niektórych pacjentów.

Zaburzenia wątrobowe i dróg żółciowych

Niezbyt często: Bezobjawowe zwiększenie wyników badania czynności wątroby. Reakcje te były często obserwowane u pacjentów poddanych chemioterapii cisplatyną.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: Mogą wystąpić reakcje alergiczne wokół miejsca wstrzyknięcia (np., wysypka, pokrzywka, swędzenie), czasem rozciągające się wzdłuż żyły, do której podano lek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: Miejscowe reakcje w miejscu iniekcji dożylnej.

Dzieci

Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży był porównywalny do profilu obserwowanego u dorosłych.

Ondansetron B.Braun 2 mg/ml - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ondansetronu u kobiet w ciąży.

Doświadczenia na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na rozwój zarodka lub płodu, przebieg ciąży oraz okres około- i poporodowy.

Ponieważ na podstawie badań na zwierzętach nie można przewidzieć działania u ludzi, stosowanie ondansetronu u kobiet w ciąży nie jest zalecane.

Laktacja:

Badania na zwierzętach wykazały, że ondansetron przenika do mleka (zob. część 5.3). Dlatego zaleca się, aby matki przyjmujące ondansetron nie karmiły piersią.

Ondansetron B.Braun 2 mg/ml - prowadzenie pojazdów

Ondansetron B.Braun 2 mg/ml nie wywiera lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ondansetron B.Braun 2 mg/ml - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ondansetronum

  Antagonista receptorów serotoninowych 5-HT3, który znajduje zastosowanie w zapobieganiu i eliminowaniu wymiotów i nudności wywołanych przez radioterapię i chemioterapię nowotworów. Stosowany też w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów po operacjach.

  Dostępne opakowania
  Ondansetron B.Braun 2 mg/ml

  Ondansetron B.Braun 2 mg/ml

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 4ml - 2 mg/ml
  B.BRAUN MELSUNGEN AG
  Ondansetron B.Braun 2 mg/ml

  Ondansetron B.Braun 2 mg/ml

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 2ml - 2 mg/ml
  B.BRAUN MELSUNGEN AG
  Ondansetron B.Braun 2 mg/ml

  Ondansetron B.Braun 2 mg/ml

  roztwór do wstrzykiwań - 10 amp.a 4ml - 2 mg/ml
  B.BRAUN MELSUNGEN AG
  Ondansetron B.Braun 2 mg/ml

  Ondansetron B.Braun 2 mg/ml

  roztwór do wstrzykiwań - 10 amp.a 2ml - 2 mg/ml
  B.BRAUN MELSUNGEN AG
  Ondansetron B.Braun 2 mg/ml

  Ondansetron B.Braun 2 mg/ml

  roztwór do wstrzykiwań - 20 amp.a 4ml - 2 mg/ml
  B.BRAUN MELSUNGEN AG
  Powiązane artykuły
  Ziołolecznictwo

  Lulek czarny - narkotyk, roślina lecznicza czy chwast?

  Lulek czarny - narkotyk, roślina lecznicza czy chwast?

  Lulek czarny to roślina o osobliwych właściwościach. Zawiera mieszankę alkaloidów, które wywierają bardzo silny wpływ na organizm człowieka i zwierząt. Czy lulek czarny jest trujący? Z jednej strony stanowi surowiec dla przemysłu farmakologicznego. Z...

  Leki i suplementy

  Paracetamol i ibuprofen - jak przyjmować te leki?

  Paracetamol i ibuprofen - jak przyjmować te leki?

  Paracetamol i ibuprofen to dwa leki przeciwbólowe, które znaleźć można w niemal każdej domowej apteczce. Podaje się je dzieciom, sięgają po nie dorośli. Czy jednak zawsze stosujemy je prawidłowo? Jak dawkować oba leki i jakie są objawy przedawkowania? Właściwości...

  Leki i suplementy

  Smecta - działanie, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Smecta - działanie, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Smecta to lek, który skutecznie likwiduje biegunkę. Jest dostępny bez recepty w formie proszku do rozpuszczenia w wodzie. Preparat jest bezpieczny i można go podawać dzieciom poniżej 1. roku życia. W jaki sposób działa Smecta i jak dawkować ten lek? Czy...

  Leki i suplementy

  Przedawkowanie tabletek przeciwbólowych

  Przedawkowanie tabletek przeciwbólowych

  Niektóre tabletki przeciwbólowe dobre są na jeden rodzaj bólu dla jednej osoby, a dla drugiej są zupełnie nieskuteczne. Dlatego lepiej uważać, biorąc tabletki przeciwbólowe - jeśli jedna nie działa, nie bierzmy następnej. Przyjmowanie tabletek jedna po...

  Uzależnienie od środków odurzających

  Pokonała uzależnienie od heroiny. Pokazuje jak się zmieniła

  Pokonała uzależnienie od heroiny. Pokazuje jak się zmieniła

  28-letnia Dejah Hall, w wieku 17 lat uzależniła się od środków przeciwbólowych. Potem doszło uzależnienie od heroiny. Z pomocą przyszedł dziewczynie jej dziadek. Dzięki niemu zerwała z nałogiem. Zobacz, jak wyjście z uzależnienia zmieniło kobietę. Wiele...

  Newsy

  "Test palca" na odwodnienie. Wystarczy kilka sekund

  "Test palca" na odwodnienie. Wystarczy kilka sekund

  Odpowiednie nawodnienie organizmu jest bardzo ważne do jego prawidłowego funkcjonowania. Fale upałów, które nawiedzają nasz kraj tego lata, mogą sprawić, że nasze ciało będzie potrzebowało więcej płynów. Jak w prosty sposób sprawdzić, czy jesteśmy nawodnieni?...

  Newsy

  To miał być rutynowy zabieg. "Mama wymiotowała czarną mazią"

  To miał być rutynowy zabieg. "Mama wymiotowała czarną mazią"

  Pani Elżbieta z Bydgoszczy przeszła operację żołądka, która miała być rutynowym i prostym zabiegiem. Po operacji, 62-latka zaczęła wymiotować czarną mazią, a potem zmarła. Rodzina kobiety twierdzi, że lekarze ponoszą winę za jej śmierć. Sprawa trafiła...

  Newsy

  22-latka miała pięć zawałów serca. Ostatniego nie przeżyła

  22-latka miała pięć zawałów serca. Ostatniego nie przeżyła

  Kiedy 22-letnia Jodie McCann znalazła się w szpitalu, zadzwoniła do swojej mamy, aby powiedzieć jej, że podejrzewa u siebie atak serca. Następnego dnia została znaleziona martwa w szpitalnym łóżku. Okazało się, że przeszła kolejne cztery zawały mięśnia...

  Udar słoneczny - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Udar cieplny. Objawy i pierwsza pomoc (WIDEO)

  Udar cieplny. Objawy i pierwsza pomoc (WIDEO)

  Upały nie sprzyjają zdrowiu. Nie dość, że powodują odwodnienie i męczą, to jeszcze mogą źle wpływać na naczynia krwionośne. Udary cieplne są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych. Co więcej, nie trzeba siedzieć na słońcu, aby go doswiadczyć....

  Leki i suplementy

  Biofuroksym - czym jest, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Biofuroksym - czym jest, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Biofuroksym to środek stosowany w leczeniu wszelkiego rodzaju infekcji bakteryjnych. Wykorzystuje się go także zapobiegawczo po operacjach, szczególnie tych obejmujących układ pokarmowy. Jest to stosunkowo bezpieczny lek, niemniej nie należy go stosować...