Ondansetron -1A Pharma

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
4 mg
Ilość
10 tabl.
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Nie
Producent: 1A PHARMA GMBH

Ondansetron -1A Pharma - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ondansetron -1A Pharma - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ondansetron -1A Pharma - opis

Dorośli

Leczenie nudności i wymiotów wywołanych cytotoksyczną chemioterapią i radioterapią. Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym.

Dzieci i młodzież

Leczenie nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią u dzieci w wieku co najmniej 6 miesięcy. Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym u dzieci w wieku co najmniej 1 miesiąca.

Ondansetron -1A Pharma - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 4 mg ondansetronu (Ondansetronum) w postaci dwuwodnego chlorowodorku ondansetronu.

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 74,25 mg laktozy w postaci laktozy jednowodnej i laktozy bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Ondansetron -1A Pharma - dawkowanie

Podanie doustne.

Nudności i wymioty wywołane chemioterapią i radioterapią

Dorośli:

Siła działania wymiotnego leczenia przeciwnowotworowego zmienia się zależnie od dawek leków oraz skojarzenia chemioterapii i radioterapii w zastosowanych schematach leczenia. Droga podania ondansetronu i jego dawka powinny być dobierane w sposób elastyczny, w zakresie od 8 do 32 mg na dobę i wybrane według poniższych wskazówek.

Chemioterapia i radioterapia o działaniu wymiotnym: ondansetron można podawać doodbytniczo, doustnie (w postaci tabletek lub syropu), dożylnie lub domięśniowo.

Podanie doustne: 8 mg na 1 do 2 godzin przed leczeniem, a po 12 godzinach kolejnych 8 mg.

Aby zapobiec opóźnionym lub przedłużonym wymiotom po pierwszych 24 godzinach, ondansetron należy podawać doustnie do 5 dni po zakończeniu cyklu leczenia przeciwnowotworowego.

Zalecana dawka doustna wynosi 8 mg dwa razy na dobę.

Chemioterapia o silnym działaniu wymiotnym: pacjentom otrzymującym chemioterapię o silnym działaniu wymiotnym (np. cisplatynę w dużych dawkach) ondansetron może być podawany dożylnie.

Aby zapobiec opóźnionym lub przedłużonym wymiotom po pierwszych 24 godzinach, ondansetron należy podawać doustnie do 5 dni po zakończeniu cyklu leczenia przeciwnowotworowego.

Zalecana dawka doustna wynosi 8 mg dwa razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Nudności i wymioty wywołane chemioterapią u dzieci w wieku co najmniej 6 miesięcy i u młodzieży Dawkę produktu można obliczyć na podstawie powierzchni ciała lub masy ciała – patrz niżej. Kalkulacja dawkowania na podstawie masy ciała daje większe dawki dobowe niż obliczane według powierzchni ciała – patrz punkty 4.4 i 5.1.

Brak danych z badań klinicznych z grupą kontrolną, dotyczących stosowania ondansetronu w zapobieganiu opóźnionym lub przedłużonym nudnościom i wymiotom, wywołanym chemioterapią. Brak danych z badań klinicznych z grupą kontrolną, dotyczących stosowania ondansetronu w przypadku nudności i wymiotów, wywołanych radioterapią, u dzieci.

Dawkowanie na podstawie powierzchni ciała:

Ondansetron należy podawać bezpośrednio przed chemioterapią w pojedynczej dawce dożylnej wynoszącej 5 mg/m2 pc. Dawka dożylna nie może być większa niż 8 mg.

Doustne podawanie leku można rozpocząć 12 godzin później i kontynuować do 5 dni. Patrz niżej Tabela 1.

Całkowita dawka dobowa nie może przekraczać dawki dla dorosłych, wynoszącej 32 mg.

Tabela 1. Chemioterapia - dawkowanie u dzieci w wieku co najmniej 6 miesięcy i u młodzieży obliczone na podstawie powierzchni ciała

Powierzchni a ciała

Dzień 1.a,b

Dni 2.–6.b

< 0,6 m2 pc.

5 mg/m2 pc. iv.

2 mg (syrop lub tabletka) po 12 godzinach

2 mg (syrop lub tabletka) co 12 godzin

> 0,6 m2 pc.

5 mg/m2 pc. iv.

4 mg (syrop lub tabletka) po 12 godzinach

4 mg (syrop lub tabletka) co 12 godzin

a Dawka dożylna nie może być większa niż 8 mg. b Całkowita dawka dobowa nie może przekraczać dawki dla dorosłych – 32 mg.

Dawkowanie na podstawie masy ciała:

Kalkulacja dawkowania na podstawie masy ciała daje większe dawki dobowe niż obliczane według powierzchni ciała – patrz punkty 4.4 i 5.1.

Ondansetron należy podawać bezpośrednio przed chemioterapią, w pojedynczej dawce dożylnej, wynoszącej 0,15 mg/kg mc. Dawka dożylna nie może być większa niż 8 mg.

Można podać dożylnie dwie kolejne dawki w odstępach czterogodzinnych. Całkowita dawka dobowa nie może przekroczyć dawki dla dorosłych – 32 mg.

Doustne podawanie leku można rozpocząć 12 godzin później i kontynuować do 5 dni. Patrz niżej, Tabela 2.

Tabela 2: Chemioterapia - dawkowanie u dzieci w wieku co najmniej 6 miesięcy i u młodzieży obliczone na podstawie masy ciała

Masa ciała

Dzień1.a,b

Dni 2.–6.b

≤10 kg

Do 3 dawek 0,15 mg/kg mc. w odstępie 4 godzin

2 mg (syrop lub tabletka) co 12 godzin

> 10 kg

Do 3 dawek 0,15 mg/kg mc. w odstępie 4 godzin

4 mg (syrop lub tabletka) co 12 godzin

a Dawka dożylna nie może być większa niż 8 mg. b Całkowita dawka dobowa nie może przekroczyć dawki dla dorosłych – 32 mg.

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczna zmiana dawkowania, częstości ani drogi podawania produktu leczniczego.

Patrz również „Szczególne grupy pacjentów”.

Nudności i wymioty w okresie pooperacyjnym:

Dorośli:

Zapobieganie nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym: ondansetron może być podawany doustnie lub we wstrzyknięciu dożylnym.

Podanie doustne: 16 mg na godzinę przed znieczuleniem, ewentualnie 8 mg na godzinę przed znieczuleniem, a następnie dwie dawki po 8 mg w odstępach co 8 godzin.

Leczenie uporczywych nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym: Zaleca się dożylne podawanie ondansetronu.

Nie przeprowadzono badań dotyczących ondansetronu w postaci doustnej w zapobieganiu lub leczeniu pooperacyjnych nudności i wymiotów. W tym celu zaleca się podanie leku w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Wstrzyknięcie:

W zapobieganiu nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym u dzieci i młodzieży, poddawanych zabiegom w znieczuleniu ogólnym, ondansetron można podawać w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (trwającym nie krócej niż 30 sekund) w pojedynczej dawce 0,1 mg/kg mc. do maksymalnie 4 mg przed, podczas albo po wprowadzeniu do znieczulenia.

W leczeniu nudności i wymiotów u dzieci i młodzieży po operacji w znieczuleniu ogólnym ondansetron można podawać w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (trwającym nie krócej niż 30 sekund) w pojedynczej dawce 0,1 mg/kg mc. do maksymalnie 4 mg.

Brak danych dotyczących stosowania ondansetronu w leczeniu pooperacyjnych wymiotów u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Osoby w podeszłym wieku:

Doświadczenie dotyczące stosowania ondansetronu w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym u osób w podeszłym wieku jest ograniczone.

Patrz również „Szczególne grupy pacjentów”.

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie jest konieczna zmiana dawki dobowej, częstości ani drogi podawania produktu leczniczego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

U osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby klirens ondansetronu jest znacząco zmniejszony, a okres półtrwania w surowicy istotnie wydłużony. Nie należy przekraczać u tych pacjentów całkowitej dawki dobowej 8 mg.

Pacjenci z powolnym metabolizmem sparteiny/debryzochiny:

Okres półtrwania ondansetronu w fazie eliminacji u osób, które wolno metabolizują sparteinę i debryzochinę, nie jest zmieniony. W rezultacie podawanie kolejnych dawek tym pacjentom będzie dawało taki sam poziom ekspozycji na produkt, co w ogólnej populacji. Zmiana dawki dobowej lub częstości podawania nie jest wymagana.

Ondansetron -1A Pharma - środki ostrożności

Opisywano reakcje nadwrażliwości u pacjentów, którzy wykazywali nadwrażliwość na innych wybiórczych antagonistów receptorów 5HT3 (np. granisetron, dolasetron). Zdarzenia dotyczące układu oddechowego należy leczyć objawowo, a lekarze powinni zwracać na nie szczególną uwagę, jako na zwiastuny reakcji nadwrażliwości.

Bardzo rzadko i głównie po dożylnym podaniu ondansetronu opisywano przemijające zmiany w zapisie EKG, w tym wydłużenie odstępu QT. Dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca lub zaburzeniami przewodzenia w sercu, pacjentów przyjmujących leki przeciwarytmiczne lub beta-adrenolityczne oraz pacjentów z ciężkimi zaburzeniami elektrolitowymi.

Ponieważ ondansetron wydłuża czas pasażu jelitowego, pacjenci z objawami podostrej niedrożności jelit powinni pozostawać pod obserwacją po podaniu produktu.

Stosowanie ondansetronu w celu zapobiegania i leczenia pooperacyjnych nudności i wymiotów u dzieci po zabiegach w obrębie jamy brzusznej nie jest wskazane.

U pacjentów poddanych zabiegowi usunięcia migdałków ondansetron podawany w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom może maskować utajone krwawienie. Dlatego pacjentów tych należy uważnie obserwować po podaniu ondansetronu.

Ondansetronu w postaci tabletek powlekanych nie należy stosować u dzieci o całkowitej powierzchni ciała mniejszej niż 0,6 m2.

Dzieci i młodzież:

U dzieci i młodzieży otrzymującej ondansetron podczas chemioterapii z zastosowaniem leków o działaniu hepatotoksycznym należy uważnie kontrolować objawy zaburzeń czynności wątroby.

Nudności i wymioty wywołane chemioterapią. Jeśli dawka została obliczona na podstawie masy ciała pacjenta i podawana jest w trzech dawkach w odstępach czterogodzinnych, całkowita dawka dobowa jest większa niż w przypadku, gdy pojedyncza dawka 5 mg/m2 poprzedza podanie dawki doustnej. Nie porównywano skuteczności takich dwóch schematów dawkowania w badaniach klinicznych.

Krzyżowe porównanie badań wskazuje na zbliżoną skuteczność obu schematów – patrz punkt 5.1.

Produkt leczniczy zawiera laktozę.

Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

Ondansetron -1A Pharma - przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe

Doświadczenie dotyczące przedawkowania ondansetronu jest ograniczone. W większości przypadków objawy były podobne do opisywanych u pacjentów otrzymujących ondansetron w zalecanych dawkach (patrz punkt 4.8). Opisywane objawy obejmowały zaburzenia widzenia, ciężkie zaparcie, niedociśnienie tętnicze i epizody związane z wpływem nerwu błędnego na naczynia z przemijającym blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego stopnia. We wszystkich przypadkach objawy całkowicie ustępowały.

Leczenie

Brak swoistej odtrutki dla ondansetronu, dlatego we wszystkich przypadkach podejrzenia przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Nie zaleca się stosowania ipekakuany w leczeniu przedawkowania ondansetronu, gdyż uzyskanie reakcji pacjenta jest mało prawdopodobne ze względu na przeciwwymiotne działanie samego ondansetronu.

Ondansetron -1A Pharma - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ondansetron lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ondansetron -1A Pharma - działania niepożądane

Niżej wymieniono działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości.

Częstości zdefiniowano następująco: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100, < 1/10); niezbyt często

(≥1/1000, < 1/100); rzadko (≥1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), włącznie

z pojedynczymi przypadkami. Zdarzenia występujące bardzo często, często i niezbyt często na ogół określono na podstawie danych z badań klinicznych. Uwzględniono częstość działań po podaniu placebo. Zdarzenia występujące rzadko i bardzo rzadko pochodzą zasadniczo ze spontanicznych zgłoszeń po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Następujące częstości działań niepożądanych opisywano po zastosowaniu ondansetronu w standardowych dawkach zalecanych zgodnie ze wskazaniem i postacią leku.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: natychmiastowe reakcje alergiczne, czasami ciężkie, włącznie z anafilaksją. Reakcje anafilaktyczne mogą zakończyć się zgonem.

Reakcje nadwrażliwości obserwowano również u pacjentów z nadwrażliwością na inne leki wybiórczo hamujące receptory 5-HT3.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: bóle głowy.

Niezbyt często: napady drgawkowe, zaburzenia ruchu, w tym reakcje pozapiramidowe, takie jak reakcje dystoniczne, napad przymusowego patrzenia w górę z rotacją gałek ocznych i dyskineza, bez rozstrzygających dowodów na trwałe kliniczne następstwa.

Rzadko: zawroty głowy podczas podawania dożylnego, którym można przeważnie zapobiec lub je opanować, wydłużając czas infuzji.

Zaburzenia oka:

Rzadko: przemijające zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie), głównie podczas podawania dożylnego.

Bardzo rzadko: przemijająca utrata wzroku, głównie podczas podawania dożylnego. W większości opisanych przypadków ustępowała w ciągu 20 minut. Przeważająca część pacjentów otrzymywała chemioterapię obejmującą cisplatynę. Niektórym przypadkom przejściowej utraty wzroku przypisywano pochodzenie korowe.

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: zaburzenia rytmu serca, ból w klatce piersiowej z obniżeniem lub bez obniżenia odcinka ST, bradykardia.

Zaburzenia naczyniowe:

Często: uczucie gorąca lub nagłe zaczerwienienie skóry (zwłaszcza twarzy). Niezbyt często: niedociśnienie tętnicze.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Niezbyt często: czkawka.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: wiadomo, że ondansetron wydłuża czas pasażu jelitowego i u niektórych pacjentów może powodować zaparcie. Pacjentów z objawami podostrej niedrożności jelit należy monitorować.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często: bezobjawowe zwiększenie wartości parametrów czynności wątroby.* * Zaburzenia te obserwowano często u pacjentów otrzymujących chemioterapię z cisplatyną.

Dzieci i młodzież:

Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży był porównywalny do obserwowanego u dorosłych.

Ondansetron -1A Pharma - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ondansetronu u kobiet w ciąży. Ocena wyników badań na zwierzętach nie wskazuje na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działania dotyczące rozwoju zarodka lub płodu, przebiegu ciąży czy rozwoju około- i pourodzeniowego. Jednak badania na zwierzętach nie zawsze pozwalają przewidzieć reakcje u ludzi, dlatego nie zaleca się stosowania ondansetronu w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Badania wykazały, że ondansetron przenika do mleka karmiących zwierząt. Dlatego zaleca się, aby matki przyjmujące ondansetron nie karmiły piersią.

Ondansetron -1A Pharma - prowadzenie pojazdów

Ondansetron nie zaburzał wyników testów sprawności psychomotorycznej ani nie miał działania sedatywnego.

Ondansetron nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ondansetron -1A Pharma - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ondansetronum

  Antagonista receptorów serotoninowych 5-HT3, który znajduje zastosowanie w zapobieganiu i eliminowaniu wymiotów i nudności wywołanych przez radioterapię i chemioterapię nowotworów. Stosowany też w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów po operacjach.

  Dostępne opakowania
  Ondansetron -1A Pharma

  Ondansetron -1A Pharma

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 4 mg
  1A PHARMA GMBH
  Ondansetron -1A Pharma

  Ondansetron -1A Pharma

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 4 mg
  1A PHARMA GMBH
  Ondansetron -1A Pharma

  Ondansetron -1A Pharma

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 4 mg
  1A PHARMA GMBH
  Ondansetron -1A Pharma

  Ondansetron -1A Pharma

  tabletki powlekane - 100 tabl. - 4 mg
  1A PHARMA GMBH
  Ondansetron -1A Pharma

  Ondansetron -1A Pharma

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 8 mg
  1A PHARMA GMBH
  Ondansetron -1A Pharma

  Ondansetron -1A Pharma

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 8 mg
  1A PHARMA GMBH
  Ondansetron -1A Pharma

  Ondansetron -1A Pharma

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 8 mg
  1A PHARMA GMBH
  Ondansetron -1A Pharma

  Ondansetron -1A Pharma

  tabletki powlekane - 100 tabl. - 8 mg
  1A PHARMA GMBH
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Paracetamol i ibuprofen - jak przyjmować te leki?

  Paracetamol i ibuprofen - jak przyjmować te leki?

  Paracetamol i ibuprofen to dwa leki przeciwbólowe, które znaleźć można w niemal każdej domowej apteczce. Podaje się je dzieciom, sięgają po nie dorośli. Czy jednak zawsze stosujemy je prawidłowo? Jak dawkować oba leki i jakie są objawy przedawkowania? Właściwości...

  Leki i suplementy

  Przedawkowanie tabletek przeciwbólowych

  Przedawkowanie tabletek przeciwbólowych

  Niektóre tabletki przeciwbólowe dobre są na jeden rodzaj bólu dla jednej osoby, a dla drugiej są zupełnie nieskuteczne. Dlatego lepiej uważać, biorąc tabletki przeciwbólowe - jeśli jedna nie działa, nie bierzmy następnej. Przyjmowanie tabletek jedna po...

  Leki i suplementy

  Smecta - działanie, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Smecta - działanie, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Smecta to lek, który skutecznie likwiduje biegunkę. Jest dostępny bez recepty w formie proszku do rozpuszczenia w wodzie. Preparat jest bezpieczny i można go podawać dzieciom poniżej 1. roku życia. W jaki sposób działa Smecta i jak dawkować ten lek? Czy...

  Leczenie uzależnienia od narkotyków

  Pokonała uzależnienie od heroiny. Pokazuje jak się zmieniła

  Pokonała uzależnienie od heroiny. Pokazuje jak się zmieniła

  28-letnia Dejah Hall, w wieku 17 lat uzależniła się od środków przeciwbólowych. Potem doszło uzależnienie od heroiny. Z pomocą przyszedł dziewczynie jej dziadek. Dzięki niemu zerwała z nałogiem. Zobacz, jak wyjście z uzależnienia zmieniło kobietę. Wiele...

  Udar słoneczny - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Udar cieplny. Objawy i pierwsza pomoc (WIDEO)

  Udar cieplny. Objawy i pierwsza pomoc (WIDEO)

  Upały nie sprzyjają zdrowiu. Nie dość, że powodują odwodnienie i męczą, to jeszcze mogą źle wpływać na naczynia krwionośne. Udary cieplne są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych. Co więcej, nie trzeba siedzieć na słońcu, aby go doswiadczyć....

  Leki i suplementy

  Biofuroksym - czym jest, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Biofuroksym - czym jest, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Biofuroksym to środek stosowany w leczeniu wszelkiego rodzaju infekcji bakteryjnych. Wykorzystuje się go także zapobiegawczo po operacjach, szczególnie tych obejmujących układ pokarmowy. Jest to stosunkowo bezpieczny lek, niemniej nie należy go stosować...

  Zapalenie wyrostka robaczkowego - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami. Zapalenie wyrostka u dzieci

  Ostry ból brzucha objawem zapalenia wyrostka robaczkowego

  Ostry ból brzucha objawem zapalenia wyrostka robaczkowego

  Czy ostry ból brzucha zawsze oznacza usunięcie wyrostka? Zapalenie wyrostka robaczkowego może okazać się poważną dolegliwością tylko wtedy, gdy zaniedbamy symptomy. Warto więc przypatrzeć się szczegółowemu rozwojowi choroby: poznać jej przyczyny i skutki...

  Układ pokarmowy

  Odwodnienie - rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

  Odwodnienie - rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

  Odwodnienie jest bardzo poważnym w skutkach stanem organizmu, który jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Odwodnienie kojarzy się oczywiście z wysokimi temperaturami, ale przyczyn tego stanu może być o wiele więcej. Odwodnienie organizmu...