Azithromycin-ratiopharm 250

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,25 g
Ilość
6 tabl. (1 blist.po 6 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: RATIOPHARM GMBH

Azithromycin-ratiopharm 250 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Azithromycin-ratiopharm 250 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Azithromycin-ratiopharm 250 - opis

Azytromycyna jest wskazana w następujących zakażeniach spowodowanych przez bakterie wrażliwe na azytromycynę:

– zakażenia dolnych dróg oddechowych, takie jak zapalenie oskrzeli oraz lekkie lub umiarkowanie ciężkie pozaszpitalne zapalenie płuc,

– zakażenia górnych dróg oddechowych, takie jak zapalenie zatok, zapalenie gardła i zapalenie migdałków,

– ostre zapalenie ucha środkowego,

– zakażenia skóry i tkanek miękkich,

– niepowikłane zapalenia cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis.

W leczeniu antybiotykami należy wziąć pod uwagę oporność bakterii oraz oficjalne (lokalne) wytyczne, dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Azithromycin-ratiopharm 250 - skład

1 tabletka powlekana zawiera 250 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny jednowodnej.

Pełna wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Azithromycin-ratiopharm 250 - dawkowanie

Sposób podawania

Tabletki powlekane Azithromycin-ratiopharm 250 należy podawać w pojedynczej dawce dobowej. Tabletki można przyjmować razem z posiłkiem lub pomiędzy posiłkami. Czas leczenia w poszczególnych zakażeniach podano poniżej.

Dorośli, młodzież i dzieci o masie ciała powyżej 45 kg

Całkowita dawka azytromycyny wynosi 1500 mg i jest rozłożona na trzy dni (500 mg raz na dobę). Alternatywnie dawkę można rozłożyć na pięć dni (500 mg raz na dobę pierwszego dnia, a następnie 250 mg raz na dobę).

W niepowikłanych zapaleniach cewki moczowej i szyjki macicy wywołanych przez Chlamydia trachomatis stosuje się jednorazową dawkę doustną 1000 mg.

Młodzież i dzieci o masie ciała poniżej 45 kg

U tych pacjentów nie jest wskazane stosowanie leku w postaci tabletek. Można zastosować inną postać farmaceutyczną azytromycyny, np. zawiesinę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zmiana dawki nie jest konieczna u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR 10−80 ml/min) nie ma konieczności zmiany dawek. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (GFR < 10 ml/min) zaleca się ostrożność, gdyż może zwiększyć się narażenie organizmu na lek (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z lekką (stopień A wg klasyfikacji Child-Pough) lub umiarkowaną (stopień B wg klasyfikacji Child-Pough) niewydolnością wątroby nie ma konieczności zmiany dawek (patrz punkt 4.4).

Azithromycin-ratiopharm 250 - środki ostrożności

Reakcje alergiczne

Tak jak w przypadku erytromycyny i innych antybiotyków makrolidowych, rzadko odnotowano ciężkie reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksję (rzadko zakończone zgonem). Niektóre spośród tych reakcji powodowały nawrót objawów oraz konieczność długotrwałej obserwacji i leczenia.

Niewydolność wątroby

Ze względu na to, że azytromycyna jest metabolizowana w wątrobie, należy zachować ostrożność podając ten produkt pacjentom z ciężkimi chorobami wątroby. Po podaniu azytromycyny opisywano przypadki piorunującego zapalenia wątroby, mogącego prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpią takie zaburzenia czynności wątroby, jak szybko rozwijająca się astenia związana z żółtaczką, ciemne zabarwienie moczu, skłonność do krwawień lub encefalopatia wątrobowa, należy przeprowadzić badania (testy) czynności wątroby.

Ergotamina

U pacjentów otrzymujących pochodne sporyszu może nastąpić szybsze zatrucie alkaloidami sporyszu, jeśli jednocześnie podaje się niektóre antybiotyki makrolidowe. Brak danych dotyczących możliwości interakcji między alkaloidami sporyszu i azytromycyną. Jednak ze względu na teoretyczną możliwość zatrucia sporyszem, azytromycyny i pochodnych sporyszu nie należy podawać równocześnie.

Nadkażenia

Należy zwracać uwagę na ewentualne objawy nadkażeń spowodowanych przez niewrażliwe na azytromycynę patogeny, takie jak grzyby. W razie wystąpienia nadkażenia może być konieczne przerwanie leczenia azytromycyną i wdrożenie odpowiedniego postępowania.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Notowano występowanie biegunki związanej z zakażeniem Clostridium difficile (CDAD, ang. Clostridium difficile associated diarrhea) podczas stosowania prawie każdego z leków przeciwbakteryjnych, w tym azytromycyny. Powikłanie to może przebiegać od lekkiej biegunki do zapalenia okrężnicy zakończonego zgonem. Stosowanie leków przeciwbakteryjnych powoduje zmiany prawidłowej flory okrężnicy, co prowadzi do nadmiernego wzrostu C. difficile.

Bakterie te wytwarzają toksyny A i B, które przyczyniają się do rozwoju CDAD. Szczepy C. difficile wytwarzające hipertoksynę powodują zwiększenie chorobowości i umieralności, ponieważ zakażenia te mogą być oporne na leczenie przeciwbakteryjne i może być konieczne wycięcie okrężnicy. Możliwość CDAD należy rozważyć u każdego pacjenta, u którego po zastosowaniu antybiotyku wystąpiła biegunka. Konieczne jest dokładne zebranie wywiadu chorobowego, ponieważ notowano występowanie CDAD po upływie ponad dwóch miesięcy od podania produktów przeciwbakteryjnych.

Niewydolność nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR < 10 ml/min) obserwowano zwiększenie o 33% ogólnoustrojowego narażenia na działanie azytromycyny (patrz punkt 5.2).

Wydłużenie odstępu QT

Podczas leczenia innymi makrolidami obserwowano wydłużenie się repolaryzacji serca i odstępu QT, wpływające na ryzyko zaburzeń rytmu serca i torsades de pointes. Nie można całkowicie wykluczyć podobnego działania azytromycyny u pacjentów z podwyższonym ryzykiem wydłużonej repolaryzacji serca (patrz punkt 4.8). Dlatego należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów:

– z wrodzonym lub udokumentowanym wydłużeniem odstępu QT;

– równocześnie otrzymujących inne substancje czynne, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT, takie jak leki przeciwarytmiczne z klas IA i III, cyzapryd i terfenadyna;

– z zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza w przypadkach hipokalemii i hipomagnezemii;

– z klinicznie istotną bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością serca.

Miastenia

Odnotowano zaostrzenie objawów miastenii i pojawienie się zespołu miastenii u pacjentów otrzymujących azytromycynę (patrz punkt 4.8).

Azithromycin-ratiopharm 250 - przedawkowanie

Działania niepożądane występujące po stosowaniu dawek większych niż dawka zalecana były podobne do obserwowanych po podaniu dawki zalecanej. W przypadku przedawkowania należy zastosować ogólne leczenie objawowe i wspomagające czynności życiowe.

Azithromycin-ratiopharm 250 - przeciwwskazania

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na azytromycynę, erytromycynę, którykolwiek z antybiotyków makrolidowych lub ketolidowych, lub jakąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 (wykaz substancji pomocniczych).

Azithromycin-ratiopharm 250 - działania niepożądane

W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane stwierdzone w trakcie badań klinicznych i obserwacji po wprowadzeniu leku do obrotu, według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Działania niepożądane zaobserwowane po wprowadzeniu leku do obrotu zaznaczono kursywą. Częstość występowania pogrupowano według następującej konwencji: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < l/10), niezbyt często (≥1/1000 do < l/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Działania niepożądane prawdopodobnie lub przypuszczalnie związane ze stosowaniem azytromycyny, na podstawie badań klinicznych i obserwacji po wprowadzeniu leku do obrotu:

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Kandydoza, kandydoza jamy ustnej, zakażenia pochwy

Niezbyt często

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (patrz punkt 4.4)

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia, neutropenia

Niezbyt często

Małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna

Częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

Obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość

Niezbyt często

Reakcja anafilaktyczna

Częstość nieznana

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Często

Zaburzenia psychiczne

Nerwowość

Niezbyt często

Pobudzenie

Rzadko

Zachowania agresywne, lęk

Częstość nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, parestezje, zaburzenia smaku

Często

Niedoczulica, senność, bezsenność

Niezbyt często

Omdlenia, drgawki, nadaktywność psychomotoryczna, zanik węchu, zanik smaku, zaburzenia węchu, miastenia (patrz punkt 4.4)

Częstość nieznana

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Często

Zaburzenia ucha i błędnika

Głuchota

Często

Zaburzenia słuchu, szumy uszne

Niezbyt często

Zawroty głowy pochodzenia obwodowego

Rzadko

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Niezbyt często

Torsades de pointes (patrz punkt 4.4), zaburzenia rytmu serca (patrz punkt 4.4), w tym tachykardia komorowa

Częstość nieznana

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

Częstość nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, ból brzucha, nudności, wzdęcia brzucha

Bardzo często

Wymioty, niestrawność

Często

Zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcia

Niezbyt często

Zapalenie trzustki, przebarwienia języka

Częstość nieznana

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby

Niezbyt często

Zaburzenia czynności wątroby

Rzadko

Niewydolność wątroby (patrz punkt 4.4)**, zapalenie wątroby o piorunującym przebiegu, martwica wątroby, żółtaczka cholestatyczna

Częstość nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd

Często

Zespół Stevensa-Johnsona, nadwrażliwość na światło, pokrzywka

Niezbyt często

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy

Częstość nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów

Często

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek

Częstość nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Często

Ból w klatce piersiowej, obrzęk, złe samopoczucie, osłabienie

Niezbyt często

Badania diagnostyczne

Zmniejszenie liczby limfocytów, zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych, zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi

Często

Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, nieprawidłowe stężenie potasu we krwi

Niezbyt często

Wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie (patrz punkt 4.4)

Częstość nieznana

** rzadko prowadząca do śmierci

Azithromycin-ratiopharm 250 - ciąża i karmienie piersią

Badania wpływu azytromycyny na reprodukcję u zwierząt wykazały przenikanie przez łożysko i były przeprowadzone z użyciem dawek sięgających poziomu umiarkowanie toksycznego dla matki. W tych badaniach nie stwierdzono objawów niekorzystnego wpływu azytromycyny na płód (patrz punkt 5.3). Nie przeprowadzono jednak odpowiednich, prawidłowo kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Na podstawie badań nad wpływem na reprodukcję u zwierząt nie zawsze można przewidzieć reakcje u ludzi, więc azytromycynę można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, jeśli jest to bezwzględnie konieczne.

Nie ma danych dotyczących przenikania leku do mleka matki. Ponieważ wiele leków przenika do mleka matki, azytromycyny nie należy stosować do leczenia kobiet karmiących piersią, chyba że lekarz uzna, że potencjalna korzyść uzasadnia ryzyko istniejące dla dziecka.

Azithromycin-ratiopharm 250 - prowadzenie pojazdów

Nie ma dowodów świadczących, że azytromycyna może wpływać u pacjenta na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Azithromycin-ratiopharm 250 - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Azithromycinum

  Antybiotyk makrolidowy, który wykazuje aktywność wobec bakterii Gram(+) , Gram(-) i bakterii beztlenowych. Azitromycyna stosowana jest w zakażeniach górnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie zatok, gardła i migdałków, zakażeniach dolnych dróg oddechowych (np. bakteryjne zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), zakażeniach skóry i tkanek miękkich (np. rumień wędrujący), chorobach przenoszonych drogą płciową.

  Dostępne opakowania
  Azithromycin-ratiopharm 250

  Azithromycin-ratiopharm 250

  tabletki powlekane - 6 tabl. (1 blist.po 6 szt.) - 0,25 g
  RATIOPHARM GMBH
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Klacid wycofany z obrotu

  Klacid wycofany z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obortu na terenie całego kraju dwie serie antybiotyku o nazwie Klacid. Decyzja zapadła 23 stycznia i nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Producent leku zapewnia, że decyzja GIF ma jedynie charaketer...

  Koronawirus

  Odynofagia u chorych na COVID-19. Jak leczyć to powikłanie?

  Odynofagia u chorych na COVID-19. Jak leczyć to powikłanie?

  Naukowcy alarmują, że ostra odynofagia stała się jednym z najczęstszych objawów COVID-19. Osoby zakażone wariantem Omikron odczuwają silny ból podczas przełykania. Eksperci radzą, by nie lekceważyć tego na pozór niegroźnego objawu. Omikron powoduje...

  Antybiotyk - działanie, rodzaje, działania niepożądane, stosowanie

  Sumamed - charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Sumamed - charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Sumamed jest antybiotykiem, który stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Sumamed jest przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jest lekiem wydawanym wyłącznie na receptę. Sumamed stosuje się między innymi w leczeniu zapalenia gardła...

  Newsy - leki i suplementy

  GIF wycofuje serie dwóch leków

  GIF wycofuje serie dwóch leków

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju serie dwóch leków. Mowa o syropie Rubital Forte oraz antybiotyku Cipronex. Obu decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wycofane serie Z aptek zniknie jedna seria...

  Leki i suplementy

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic ma postać tabletek zawierających w swoim składzie betahistynę. Jest ona odpowiedzialna za poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Polvertic stosowany jest w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego. Polvertic - właściwości Polvertic stosuje...

  Newsy - leki i suplementy

  Serie dwóch antybiotyków wycofano z aptek

  Serie dwóch antybiotyków wycofano z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z aptek serii dwóch antybiotyków stosowanych między innymi w leczeniu zapaleniu zatok. Z decyzji wydanej 29 marca 2017 r. przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego wynika, że wstrzymany...