Oftidor

zobacz opinie o produkcie »
Cena
24,47 zł
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
0,02 g/ml
Ilość
5 ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA S.A.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Oftidor - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Oftidor - opis

Oftidor, 20 mg/ml, krople do oczu jest wskazany:

• w leczeniu wspomagającym terapię lekami beta-adrenolitycznymi,

• w monoterapii u pacjentów nie reagujących na leczenie lekami beta-adrenolitycznymi lub u pacjentów, u których leki beta-adrenolityczne są przeciwwskazane,

• w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z: o nadciśnieniem ocznym,

o jaskrą z otwartym kątem przesączania, o jaskrą torebkową.

Oftidor - skład

Każdy mililitr zawiera 22,26 mg dorzolamidu chlorowodorku co odpowiada 20 mg dorzolamidu. Substancja pomocnicza: 0,075 mg benzalkoniowego chlorku na mililitr.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Oftidor - dawkowanie

Dawka dorzolamidu stosowanego w monoterapii to jedna kropla do chorego oka (oczu) trzy razy na dobę.

W leczeniu wspomagającym, wraz z innym okulistycznym lekiem beta-adrenolitycznym, podaje się do chorego oka (oczu) jedną kroplę dorzolamidu dwa razy na dobę.

Chcąc zastąpić dorzolamidem inny okulistyczny produkt przeciwjaskrowy, należy przerwać leczenie tym lekiem i rozpocząć stosowanie dorzolamidu w dniu następnym.

Podczas stosowania kilku okulistycznych produktów leczniczych należy zachowywać co najmniej 10 minut przerwy między zakrapianiem kolejnych produktów.

Pacjentów należy pouczyć, aby umyli ręce przed zastosowaniem produktu leczniczego oraz unikali kontaktu końcówki kroplomierza z powierzchnią lub okolicą oka.

Pacjentów należy także pouczyć, że roztwory do oczu, w przypadku nieprawidłowego postępowania, mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywoływać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonych roztworów może prowadzić do poważnego uszkodzenia oka a w następstwie do utraty wzroku.

Instrukcja stosowania:

1. Umyć ręce i przyjąć wygodną pozycję siedzącą lub stojącą.

2. Zdjąć zakrętkę ochronną z butelki.

3. Za pomocą opuszki palca delikatnie odciągnąć dolną powiekę chorego oka w dół.

4. Końcówkę butelki zbliżyć do oka bez dotykania go. Delikatnie nacisnąć butelkę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Należy uważać, aby nie nacisnąć butelki zbyt mocno, gdyż może zostać wyciśnięta więcej niż jedna kropla leku do chorego oka.

5. Puścić dolną powiekę.

6. Ucisnąć palcem wewnętrzny kącik chorego oka (blisko nosa) i utrzymać ucisk przez 1 minutę, mając oko zamknięte. Dzięki temu pacjent zapobiegnie wchłonięciu kropli do organizmu. Jeśli tak zalecił lekarz, należy powtórzyć procedurę dla drugiego oka. Jeśli kropla nie trafi do oka, wkroplić kolejną.

7. Zamknąć butelkę.

Stosowanie u dzieci:

Dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania dorzolamidu 3 razy na dobę u dzieci są ograniczone. (Informacje dotyczące dawkowania u dzieci - patrz punkt 5.1).

Oftidor - środki ostrożności

Nie badano stosowania dorzolamidu u pacjentów z niewydolnością wątroby, stąd zalecane jest zachowanie ostrożności podczas leczenia tych pacjentów.

Leczenie pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem powoduje konieczność, poza podawaniem leków zmniejszających ciśnienie w gałce ocznej, także innych interwencji terapeutycznych. Nie badano stosowania dorzolamidu u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem.

Dorzolamid zawiera grupę sulfonamidową, która występuje także w sulfonamidach i mimo stosowania miejscowego ulega wchłonięciu do krążenia ogólnego. Dlatego takie same rodzaje działań niepożądanych, które przypisuje się sulfonamidom, mogą wystąpić po podaniu miejscowym, włączając ciężkie reakcje takie jak zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczna nekroliza naskórka. W razie wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Doustne leczenie inhibitorami anhydrazy węglanowej wiązało się z występowaniem kamicy moczowej wskutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Mimo, że w trakcie leczenia dorzolamidem nie obserwowano zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, w rzadkich przypadkach opisywano kamicę moczową. Ponieważ dorzolamid jest miejscowym inhibitorem anhydrazy węglanowej wchłanianym do ustroju, pacjenci z kamicą nerkową w wywiadzie mogą być narażeni na zwiększone ryzyko kamicy moczowej w trakcie leczenia dorzolamidem.

Jeżeli wystąpią reakcje alergiczne (np. zapalenie spojówek i reakcje ze strony powiek) należy rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego.

Istnieje możliwość nakładania się znanych ogólnoustrojowych skutków zahamowania anhydrazy węglanowej u pacjentów otrzymujących doustne inhibitory anhydrazy węglanowej i dorzolamid. Nie

zaleca się jednoczesnego stosowania dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej,

U pacjentów z wcześniejszymi przewlekłymi ubytkami rogówki i (lub) po zabiegu operacyjnym na gałce ocznej stosujących dorzolamid opisywano obrzęk rogówki i nieodwracalne uszkodzenie rogówki. Dorzolamid podany miejscowo należy stosować ostrożnie u tej grupy pacjentów.

Podczas stosowania produktów leczniczych hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej po zabiegach filtracyjnych opisywano przypadki odwarstwienia się naczyniówki ze zmniejszeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Produkt leczniczy Oftidor 20 mg/ml, krople do oczu zawiera benzalkoniowy chlorek. Może powodować podrażnienie oczu. Unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zastosowaniem produktu leczniczego należy usunąć soczewki kontaktowe i założyć ponownie nie wcześniej niż po 15 minutach. Wiadomo, iż benzalkoniowy chlorek odbarwia miękkie soczewki kontaktowe.

Dzieci:

Dorzolamidu nie przebadano u pacjentów w wieku poniżej 36 tygodni wieku płodowego i poniżej 1 tygodnia życia. U pacjentów ze znaczną niedojrzałością cewek nerkowych, dorzolamid może zostać podany tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka, z uwagi na potencjalne ryzyko kwasicy metabolicznej.

Oftidor - przedawkowanie

Dostępna jest tylko ograniczona informacja dotycząca przedawkowania u ludzi wskutek przypadkowego lub zamierzonego spożycia dorzolamidu chlorowodorku.

Objawy

Po doustnym spożyciu opisywano następujące objawy: senność; podanie miejscowe: nudności, zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie, nietypowe sny i dysfagia.

Leczenie

Należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające. Mogą wystąpić zaburzenia równowagi elektrolitowej, kwasica i objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy (szczególnie potasu) i pH krwi.

Oftidor - przeciwwskazania

Dorzolamid jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie badano stosowania dorzolamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min) lub u pacjentów z kwasicą hiperchloremiczną. Z uwagi na to, że dorzolamid i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki, dorzolamid jest przeciwwskazany w tej grupie pacjentów.

Oftidor - działania niepożądane

Krople do oczu zawierające dorzolamid w dawce 20 mg/ml oceniono u ponad 1400 osób w

kontrolowanych i niekontrolowanych badaniach klinicznych. W długotrwałych badaniach

obejmujących 1108 pacjentów leczonych kroplami do oczu zawierającymi dorzolamid w dawce

20 mg/ml w monoterapii lub jako lekiem uzupełniającym w leczeniu lekami beta-adrenolitycznymi

najczęstszą przyczyną przerwania leczenia (około 3%) kroplami do oczu zawierającymi w

dawce 20 mg/ml były działania niepożądane ze strony narządu wzroku, głównie zapalenie spojówek i reakcje ze strony powiek. '

Następujące działania niepożądane obserwowano w trakcie badań klinicznych lub w doświadczeniach po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek.

Poniższe działania niepożądane podzielono na następujące kategorie. Bardzo częste: > =1/10

Częste:

Niezbyt częste: Rzadkie:

> =1/100 do < 1/10 > =1/1 000 do < 1/100 > =1/10 000 do < 1/1 000

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne:

Często: ból głowy.

Rzadko: zawroty głowy, parestezje.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: pieczenie i kłucie,

Często: powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, łzawienie, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, świąd oczu, podrażnienie powiek, niewyraźne widzenie, Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego,

Rzadko: podrażnienie w tym zaczerwienienie, ból, tworzenie się strupów na powiekach, przejściowa krótkowzroczność (ustępująca po przerwaniu leczenia), obrzęk rogówki, hipotonia wewnątrzgałkowa, odwarstwienie się naczyniówki po zabiegach filtracyjnych.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko: krwawienie z nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: nudności, gorzki smak w ustach, Rzadko: podrażnienie gardła, suchość w ustach.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: kontaktowe zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadko: kamica moczowa.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: astenia/zmęczenie,

Rzadko: Nadwrażliwość: podmiotowe i przedmiotowe objawy reakcji miejscowych (reakcje ze strony powiek) i ogólne reakcje alergiczne w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i świąd, wysypka, duszność, rzadko skurcz oskrzeli.

Wyniki badań diagnostycznych: dorzolamid nie wywoływał klinicznie istotnych zaburzeń elektrolitowych.

Dzieci

Patrz punkt 5.1.

Oftidor - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie w czasie ciąży: Dorzolamidu nie należy stosować w czasie ciąży. Nie przeprowadzono odpowiednich badań klinicznych obejmujących kobiety w ciąży. U królików otrzymujących dawki toksyczne dla matek dorzolamid wywołał efekt teratogenny (patrz punkt 5.3).

Stosowanie w czasie karmienia piersią. Nie wiadomo, czy dorzolamid jest wydzielany do mleka kobiecego. W przypadku karmiących szczurów, obserwowano zmniejszenie przyrostu masy ciała u potomstwa. Jeżeli terapia z zastosowaniem dorzolamidu jest konieczna, nie zaleca się karmienia piersią.

Oftidor - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Możliwe działania niepożądane takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia mogą wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Oftidor - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Dorzolamidum

  Substancja ta jest inhibitorem anhydrazy węglanowej, należy do sulfonamidów. Jest stosowana miejscowo w postaci kropli w okulistyce, aby obniżyć ciśnienia wewnątrzgałkowe. Wskazana jest u pacjentów z nadciśnieniem ocznym, jaskrą z otwartym kątem przesączania, jaskrą w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji i innymi wtórnymi przypadkami jaskry z otwartym katem przesączania.

  Dostępne opakowania
  Oftidor

  Oftidor

  krople do oczu, roztwór - 5 ml - 0,02 g/ml
  PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA S.A.
  24,47 zł
  Powiązane artykuły
  Ważne tematy

  Cationorm - przynieś ulgę swoim oczom

  Cationorm - przynieś ulgę swoim oczom

  Coraz częściej cierpimy na zespół suchego oka. Ta dolegliwość polega na tym, że oko produkuje zbyt mało łez lub słaba jest ich jakość. Łzy są bardzo ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku. Naturalne można zastąpić sztucznymi. Ważne,...

  Okulistyka

  Krople do oczu - skład, działanie, termin ważności, konserwanty

  Krople do oczu - skład, działanie, termin ważności, konserwanty

  Coraz częściej cierpimy na zespół suchego oka. Ta dolegliwość polega na tym, że oko produkuje zbyt mało łez lub słaba jest ich jakość. Łzy są bardzo ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku. Naturalne można zastąpić sztucznymi. Ważne,...

  Zespół suchego oka - film łzowy, przyczyny, objawy, leczenie

  Najlepszy preparat sztucznych łez!

  Artykuł sponsorowany Film łzowy nawilża, oczyszcza i odżywia rogówkę, a także wyrównuje drobne nierówności na jej powierzchni, dzięki czemu jest ona przezroczysta i zachowuje swoje właściwości optyczne. Ponadto łzy wypłukują drobne ciała obce oraz mają...

  Zespół suchego oka - film łzowy, przyczyny, objawy, leczenie

  Czego jeszcze nie wiesz o syndromie oka biurowego?

  Artykuł sponsorowany Zespół suchego oka (ZSO) jest powszechnie występujący zaburzeniem filmu łzowego spowodowanym nieodpowiednią produkcją lub nadmiernym parowaniem łez. Idiopatyczny zespół suchego oka ma zwykle łagodny przebieg i częściej występuje...

  Zespół suchego oka bez tajemnic

  Sztuczne łzy - kiedy należy je stosować?

  Sztuczne łzy - kiedy należy je stosować?

  Są bezpieczne, można je aplikować długo i bez ograniczeń. Sztuczne łzy to doskonałe rozwiązanie dla osób zmagających się z zespołem suchego oka. Jak i kiedy je stosować? Czym są sztuczne łzy? To preparaty, których głównym zadaniem jest nawilżanie...

  Newsy - leki i suplementy

  Wycofanie Płynu Burowa. GIF stwierdził wadę jakościową

  Wycofanie Płynu Burowa. GIF stwierdził wadę jakościową

  Główny Inspektor Farmaceutyczny zdecydował o wycofaniu Płynu Burowa. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. GIF w najnowszym komunikacie informuje o wycofaniu, z rygorem natychmiastowej wykonalności, Płynu Burowa - produktu leczniczego stosowanego...

  Cationorm - przynieś ulgę swoim oczom

  Jak dbać o oczy latem?

  Jak dbać o oczy latem?

  Nadeszły upragnione przez wielu ciepłe dni. Ogrzewa nas słońce, wokół jest zielono i kolorowo. By jednak nic nie zakłóciło tego miłego czasu, trzeba szczególnie o siebie dbać. Wsparcia potrzebują też oczy. Dlaczego? Po pierwsze, latem częściej korzystamy...

  Cationorm - przynieś ulgę swoim oczom

  5 najczęstszych dolegliwości oczu

  5 najczęstszych dolegliwości oczu

  Oczy dostarczają nam 80 proc. wiedzy o świecie. Mówi się też, że są zwierciadłem duszy. Spełniają więc niezwykle istotną rolę i każdego dnia wykonują tytaniczną pracę. Niestety zdarza się, że nie dbamy o nie właściwie. Również z wiekiem nasz wzrok się...