Nitrendypina EGIS

zobacz opinie o produkcie »
Cena
7,71 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,01 g
Ilość
60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Nitrendypina EGIS - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Nitrendypina EGIS - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Nitrendypina EGIS - opis

Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Nitrendypina EGIS - skład

Każda tabletka zawiera 10 mg nitrendypiny (Nitrendipinum) .

Substancje pomocnicze o znanym działaniu :

Każda tabletka o mocy 10 mg zawiera 52,97 mg laktozy.

Nitrendypina EGIS - dawkowanie

Dawkowanie

Leczenie należy ustalać indywidualnie, w zależności od stopnia zaburzeń. Leczenie jest zwykle długotrwałe.

Dorośli: ważne jest, aby rozpoczynać leczenie od małej dawki nitrendypiny (5 – 10 mg raz na dobę). Okres dostosowania dawki polega na stopniowym zwiększaniu dawki o 5 do 10 mg w odstępach tygodniowych, pod kontrolą ciśnienia tętniczego w czasie 24 godzin od przyjęcia leku, celem uzyskania ciśnienia rozkurczowego < 90 mm Hg, bądź ciśnienia tętniczego < 140/90 mm Hg (a u pacjentów z nadciśnieniem oraz cukrzycą bądź niewydolnością nerek < 130/80 mm Hg). Rozpoczynanie leczenia od dawki nitrendypiny 20 mg na dobę zwiększa dwukrotnie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg – podawana w dwóch dawkach podzielonych, co 12 godzin.

Podczas długotrwałego leczenia dawkę można zmniejszyć do 10 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby oraz osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm leku może być wydłużony, co może być przyczyną niepożądanego obniżenia ciśnienia tętniczego. 

W związku z tym u tych pacjentów zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej skutecznej dawki tj. 5 mg nitrendypiny (1/2 tabletki o mocy 10 mg) jeden raz na dobę oraz stopniowe zwiększanie dawki dobowej o 5 mg pod kontrolą ciśnienia tętniczego. Często udaje się uzyskać pożądane obniżenie ciśnienia tętniczego stosując dawkę 5-10 mg dwa razy na dobę. Jeżeli, pomimo zastosowania małej dawki preparatu, występuje znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, leczenie należy zmienić.

Należy zachować ostrożność w trakcie zwiększania dawki u osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci i młodzież (< 18 lat)

Nie zaleca się stosowania nitrendypiny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie pacjentów.

Sposób podawania: Podanie doustne.

Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Tabletek nie należy popijać sokiem grejpfrutowym!

Ponieważ nitrendypina jest wrażliwa na działanie światła, tabletki należy wyjmować z blistra bezpośrednio przed zażyciem. 

Nitrendypina EGIS - środki ostrożności

Niewyrównana niewydolność serca

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewyrównaną niewydolnością serca.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby działanie nitrendypiny może być nasilone i przedłużone. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać od możliwie najmniejszej dawki oraz należy starannie monitorować pacjentów, często kontrolując ciśnienie tętnicze podczas leczenia.

Dusznica bolesna

Tak jak w przypadku innych substancji działających na naczynia krwionośne, bardzo rzadko, zwłaszcza na początku leczenia, może wystąpić dusznica bolesna (dane ze spontanicznych zgłoszeń), jeśli stosowane są produkty o natychmiastowym uwalnianiu nitrendypiny. Dane z badań klinicznych potwierdzają, że napady dusznicy bolesnej występują niezbyt często.

Układ CYP 3A4 

Nitrendypina jest metabolizowana przez układ CYP 3A4. Dlatego leki o znanym działaniu hamującym lub indukującym ten układ enzymatyczny mogą zmieniać efekt pierwszego przejścia lub klirens nitrendypiny.

Leki, które są inhibitorami układu CYP 3A4, a przez to mogą prowadzić do zwiększenia stężenia nitrendypiny w osoczu krwi to np.:

antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna), 

inhibitory proteazy anty-HIV (np. rytonawir), 

azolowe leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol), 

leki przeciwdepresyjne nefazodon i fluoksetyna, 

chinuprystyna/dalfoprystyna, 

kwas walproinowy, 

cymetydyna i ranitydyna. 

Podczas jednoczesnego podawania tych leków należy monitorować ciśnienie tętnicze, a w razie potrzeby należy rozważyć zmniejszenie dawki nitrendypiny. 

Należy zachować ostrożność u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

Należy zachować szczególną ostrożność oraz dokładnie monitorować pacjentów z niestabilną niewydolnością serca oraz pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego (bez stymulatora serca) podczas leczenia preparatem Nitrendypina EGIS.

Podczas stosowania antagonistów wapnia mogą wystąpić uporczywe reakcje skórne (w tym rumień wielopostaciowy lub zespół Stevensa - Johnsona), ustępujące po odstawieniu produktu.

Antagoniści wapnia w rzadkich przypadkach mogą powodować rozrost dziąseł. Konieczne jest zachowanie odpowiedniej higieny jamy ustnej (regularne czyszczenie zębów, kontrola płytki nazębnej).

Produkt leczniczy zawiera laktozę. U pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie należy stosować tego leku.

Nitrendypina EGIS - przedawkowanie

Objawy 

W przypadku przedawkowania/ zatrucia należy spodzieważ się wystąpienia nagłego zaczerwienienia skóry (zwłaszcza twarzy), bólu głowy, niedociśnienia tętniczeog (z zapaścią krążeniową) i zmian częstości akcji serca (tachykardia lub bradykardia).

Leczenie przedawkowania u ludzi

Na początku leczenia należy wykonać płukanie żołądka, a następnie podać węgiel aktywowany. Należy monitorować czynności życiowe. W przypadku wystąpienia znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego wskazane jest podanie dopaminy lub noradrenaliny. Należy zwrócić uwagę na możliwe działania niepożądane katecholamin (zwłaszcza zaburzenia rytmu serca). 

Jeśli wystąpi bradykardia, wskazane jest podanie atropiny lub orcyprenaliny (tak samo, jak w przypadku przedawkowania innych antagonistów wapnia).

Na podstawie doświadczenia dotyczącego zatrucia innymi antagonistami wapnia, objawy przedmiotowe zazwyczaj ulegają szybkiej poprawie po wielokrotnym podaniu 10 ml 10% chlorku wapnia lub glukonianu wapnia we wstrzyknięciach dożylnych, po których stosuje się wlew dożylny tych preparatów (należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia hiperkalcemii).

W podobnych przypadkach skuteczne są również katecholaminy, ale tylko w dużych dawkach. Następnie leczenie należy określić na podstawie najbardziej widocznych objawów.

Nitrendypina nie podlega dializie; hemoperfuzja oraz plazmafereza są również nieskuteczne.

Nitrendypina EGIS - przeciwwskazania

Produkt leczniczy Nitrendypina EGIS jest przeciwwskazany u pacjentów:

- z nadwrażliwością na substancję czynną, na jakikolwiek lek z grupy 1,4- dihydropirydynowych antagonistów wapnia lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

- we wstrząsie kardiogennym;

- z niedociśnieniem tętniczym (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mm Hg);

- ze znacznym zwężenim lewego ujścia tętniczego;

- po ostrym zawale mięśnia sercowego (w ciągu pierwszych 4 tygodni);

- z niestabilną dusznicą bolesną;

- u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Na podstawie wiedzy o nifedypinie – antagoniście wapnia o podobnej strukturze do nitrendypiny, można spodziewać się, że ryfampicyna przyspiesza metabolizm nitrendypiny z powodu indukcji enzymatycznej i tym samym nitrendypina nie osiągnie skutecznych dla działania stężeń w osoczu. Dlatego jednoczesne stosowanie ryfampicyny jest przeciwwskazane.

Nitrendypina EGIS - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa pochodzące z badań klinicznych i monitorowania po wprowadzeniu nitrendypiny na rynek oraz ze wszystkich innych źródeł są analizowane i zamieszczone w tym punkcie. Częstość występowania jest obliczana na podstawie analizy badań klinicznych oraz szacowana z danych uzyskanych po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek. 

Najczęstsze objawy niepożądane (częste: ≥ 1/100 do < 1/10) to: ból głowy, kołatanie serca, rozszerzenie naczyń krwionośnych, obrzęki, wzdęcie, złe samopoczucie i reakcje lękowe. Na podstawie całokształtu wiedzy, żaden z tych objawów niepożądanych nie jest uważany za ciężki. Z wyjątkiem „złego samopoczucia” i „reakcji lękowych”, te objawy niepożądane mogą być przypisane mechanizmowi działania nitrendypiny. 

Najcięższe objawy niepożądane to: niedociśnienie tętnicze, dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej) i reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy (wszystkie o częstości - niezbyt często: ≥ 1/1000 do < 1/100). Te objawy niepożądane, w zależności od ich przebiegu, mogą wymagać natychmiastowej interwencji medycznej. 

Objawy niepożądane wymienione jako „częste” występowały z częstością poniżej 3%, z wyjątkiem obrzęków (6,2 %), bólu głowy (4,7 %) i rozszerzenia naczyń krwionośnych (3,0%). 

Częstość występowania działań niepożądanych leku jest określona na podstawie badań nitrendypiny z grupą kontrolną placebo, klasyfikowanych według kategorii częstości występowania CIOMS III (baza danych badań klinicznych: nitrendypina n = 824; placebo n = 563. )

Spontanicznie zgłaszano przypadki “rozrostu dziąseł”. W konsekwencji, częstość występowania < 1/400 oszacowano przez zastosowanie reguły 3/X.

Częstość występowania działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona następująco:

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000) lub częstość nieznana (nie można ustalić częstości na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko:  leukopenia, agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:  reakcja alergiczna, w tym reakcje skórne i obrzęk alergiczny/obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia psychiczne

Często:  reakcje lękowe

Niezbyt często:  zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:  ból głowy (szczególnie na początku leczenia, przemijający)

Niezbyt często:  parestezja, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zmęczenie, omdlenie, zawroty głowy pochodzenia obwodowego, migrena, senność, niedoczulica 

Zaburzenia oka

Niezbyt często:  zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:  zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szum uszny

Zaburzenia serca

Często:  szczególnie na początku leczenia mogą wystąpić napady dusznicy bolesnej, a u pacjentów z wcześniej istniejącą dusznicą bolesną może dojść do zwiększenia częstości, wydłużenia czasu trwania lub nasilenia napadów, kołatanie serca, tachykardia

Niezbyt często:  ból w klatce piersiowej

Bardzo rzadko:  zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często:  obrzęki obwodowe (szczególnie na początku leczenia, przemijające)

Często:  rozszerzenie naczyń krwionośnych

Niezbyt często:  niedociśnienie tętnicze

Rzadko:  leukocytoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:  duszność, krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:   wzdęcie

Niezbyt często:  nudności, wymioty, ból żołądka, jelit i brzucha, biegunka, zaparcie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nieżyt żołądka i jelit, rozrost dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:  zaburzenia czynności wątroby (przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często:  nagłe zaczerwienienie twarzy (szczególnie na początku leczenia, przemijające)

Niezbyt często:  reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, pokrzywka, wysypka i nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko:  złuszczające zapalenie skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często:  ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:  częstsze oddawanie moczu, wielomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko:  zaburzenia wzwodu, ginekomastia, krwotoki miesiączkowe

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:  złe samopoczucie

Niezbyt często:  nietypowy ból, zwiększenie masy ciała, nadmierne pocenie się

Bardzo rzadko:  gorączka

Nitrendypina EGIS - ciąża i karmienie piersią

Ciąża 

Nie ma lub istnieje ograniczona liczba danych na temat stosowania nitrendypiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozmnażanie. Badania na zwierzętach z zastosowaniem wyraźnie toksycznych dawek dla matki wykazały istnienie wad wrodzonych.

Stosowanie nitrendypiny w czasie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią 

Nitrendypina przenika do mleka kobiecego. Działanie nitrendypiny u noworodków/niemowląt jest nieznane. Stosowanie nitrendypiny w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Płodność 

W pojedynczych przypadkach zapłodnienia in-vitro stosowanie antagonistów wapnia było związane z odwracalnymi zmianami biochemicznymi w główce plemnika, mogącymi powodować zaburzenia nasienia. 

U mężczyzn, którzy wielokrotnie bez powodzenia i ustalonej przyczyny starali się zostać ojcami poprzez zabiegi zapłodnienia in-vitro, należy uwzględnić stosowanie antagonistów wapnia jako możliwą przyczynę niepowodzenia. 

W razie planowania ciąży, w przypadku zaburzeń płodności można rozważyć alternatywne metody leczenia. 

Nitrendypina EGIS - prowadzenie pojazdów

Reakcje na lek, które mogą byc różnie nasilone u poszczególnych pacjentów, mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Jest to szczególnie prawdopodobne na początku leczenia, podczas zwiększania dawki, w przypadku zmiany leku na inny lub podczas jednoczesnego spożywania alkoholu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Nitrendypina EGIS - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Nitrendipinum

  Dostępne opakowania
  Nitrendypina EGIS

  Nitrendypina EGIS

  tabletki - 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) - 0,01 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Nitrendypina EGIS

  Nitrendypina EGIS

  tabletki - 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) - 0,02 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Nitrendypina EGIS

  Nitrendypina EGIS

  tabletki - 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) - 0,02 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Nitrendypina EGIS

  Nitrendypina EGIS

  tabletki - 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) - 0,01 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Nitrendypina EGIS

  Nitrendypina EGIS

  tabletki - 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) - 0,02 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  7,71 zł
  Nitrendypina EGIS

  Nitrendypina EGIS

  tabletki - 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) - 0,02 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  15,11 zł
  Nitrendypina EGIS

  Nitrendypina EGIS

  tabletki - 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) - 0,01 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  4,93 zł
  Nitrendypina EGIS

  Nitrendypina EGIS

  tabletki - 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) - 0,01 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  9,86 zł
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...

  Leki i suplementy

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju dwa leki: Tezeo HCT oraz CosmoFer. Pierwszy stosowany jest w kardiologii, drugi - w leczeniu anemii. Lek na serce wycofany Tezeo HCT to preparat obniżający ciśnienie i moczopędny,...

  Leki i suplementy

  Lek na nadciśnienie i maść na oparzenia zostały wycofane z obrotu

  Lek na nadciśnienie i maść na oparzenia zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju tabletek na nadciśnienie - Prestozek Combi oraz maści na oparzenia - Polibiotic. **W przypadku tabletek Prestozek Combi, GIF uzasadnia swoją decyzję o wycofaniu...

  Pomiar ciśnienia tętniczego krwi - jak wykonać, pomiar, prawidłowy wynik, odpowiedni mankiet, holter ciśnieniowy

  Sfigmomanometr - rodzaje, budowa i pomiar ciśnienia krwi

  Sfigmomanometr - rodzaje, budowa i pomiar ciśnienia krwi

  Sfigmomanometr to aparat do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Urządzenie składa się z mankietu zakładanego na ramię lub nadgarstek oraz połączonego z nim układu pomiarowego. Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się aparatem z manometrem rtęciowym....

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...