Nasonex

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
aerozol do nosa, zawiesina
Dawka
0,05 mg/daw.
Ilość
18 g (140 daw.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MSD POLSKA SP.Z O.O.

Pytania do farmaceuty

Stosowanie kropli Nasonex na katar u dziecka

Witam moja córka o 4 dni używa kropli do nosa NASONEX ma 4 lata od 2 tygodni ma przytkany nos w nocy trochę kaszle czy można również przy Nasonexe który ma psikany do nosa wieczorem stosować również Narivent ale rano???proszę o odpowiedź.pozdrawiam.

Zatkany nos a lek Clatra

Witam mam pytanie do laryngologa. Mam przyjmować leki clatra i nasonex na permanentnie zatkany nos, ogólnie mam słaby słuch bardzo się boje przyjmować jakiekolwiek leki czy jest możliwe żeby w jakikolwiek sposób mogło to na niego wpłynąć negatywnie? z góry dziękuję

POKAŻ WIĘCEJ

Nasonex - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Nasonex - opis

Produkt leczniczy Nasonex wskazany jest w leczeniu objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat.

U pacjentów, u których występują w wywiadzie umiarkowane do ciężkich objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapobiegawcze leczenie produktem Nasonex można rozpocząć do czterech tygodni przed przewidywanym początkiem okresu pylenia.

Nasonex jest wskazany w objawowym leczeniu ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Produkt leczniczy Nasonex wskazany jest także w leczeniu polipów nosa u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat).

Nasonex - skład

Jedna dawka zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu (Mometasoni furoas) w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego mikronizowanego.

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

Nasonex - dawkowanie

Po wstępnym sprawdzeniu pompki - kilkukrotnym rozpyleniu produktu leczniczego (zazwyczaj należy nacisnąć pompkę 6 do 7 razy, aby uzyskać jednolitą dawkę), każda kolejna dawka aerozolu dostarcza około 100 miligramów zawiesiny mometazonu furoinianu jednowodnego, co odpowiada 50 mikrogramom mometazonu furoinianu. Jeżeli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, przed kolejnym użyciem należy najpierw ją sprawdzić przez kilkukrotne rozpylenie produktu leczniczego (naciśnięcie pompki).

Sezonowe lub całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

Osoby dorosłe (w tym pacjenci w podeszłym wieku) oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat:zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 200 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy można zmniejszyć dawkę, tzn. stosować jedną dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 100 mikrogramów); dawka ta powinna być skuteczna w leczeniu podtrzymującym.

Jeżeli poprawa jest niewystarczająca, dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej, tj. czterech dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa:

400 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć.

Dzieci w wieku od 3 do 11 lat: Zwykle zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu

(50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa wynosi 100 mikrogramów).

U niektórych pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa początek klinicznie znaczącego działania produktu leczniczego Nasonex występował w ciągu 12 godzin po podaniu pierwszej dawki; jednak w ciągu pierwszych 48 godzin po podaniu można nie uzyskać pełnego działania produktu leczniczego. Warunkiem skutecznego leczenia jest regularne stosowanie produktu leczniczego.

Ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok

Osoby dorosłe (w tym pacjenci w podeszłym wieku) oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat:zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (całkowita dawka dobowa: 400 mikrogramów) od 14 do 21 dni.

Polipy nosa

Zwykle zalecana początkowa dawka produktu leczniczego to dwie dawki aerozolu (50 mikrogramów/ dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 200 mikrogramów). Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania produktu leczniczego nie nastąpi poprawa, dawkę produktu leczniczego można zwiększyć, tzn. stosować dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (całkowita dawka dobowa: 400 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy dawkę należy zmniejszyć. Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania produktu leczniczego dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, należy rozważyć możliwość zastosowania alternatywnego leczenia.

Badania, których celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Nasonex w leczeniu polipów nosa trwały cztery miesiące.

Przed podaniem pierwszej dawki należy wstrząsnąć pojemnikiem i nacisnąć pompkę 6 do 7 razy (aby uzyskać jednolite dawki). Jeżeli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, przed kolejnym użyciem należy najpierw ją sprawdzić przez kilkukrotne rozpylenie produktu leczniczego (naciśnięcie pompki). Przed każdym użyciem należy wstrząsnąć pojemnikiem. Po zużyciu produktu leczniczego lub po dwóch miesiącach od pierwszego użycia, opakowanie należy wyrzucić.

Nasonex - środki ostrożności

Produkt leczniczy Nasonex należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną gruźlicą lub nieaktywnymi gruźliczymi zakażeniami układu oddechowego, z nieleczonymi zakażeniami grzybiczymi, bakteryjnymi i ogólnymi zakażeniami wirusowymi lub oczną postacią opryszczki.

Po 12 miesiącach stosowania produktu leczniczego Nasonex nie stwierdzono żadnych objawów zaniku błony śluzowej nosa; ponadto mometazonu furoinian wykazywał zdolność przywracania zbliżonej do prawidłowej struktury histologicznej błony śluzowej nosa. Pacjentów długotrwale stosujących produkt leczniczy Nasonex (kilka miesięcy lub dłużej) należy okresowo badać w celu wykrycia ewentualnych zmian w błonie śluzowej nosa. W przypadku wystąpienia miejscowego grzybiczego zakażenia błony śluzowej nosa lub gardła, należy odstawić produkt leczniczy Nasonex lub rozpocząć odpowiednie leczenie. Utrzymujące się podrażnienie błony śluzowej nosogardzieli może być wskazaniem do zaprzestania stosowania produktu leczniczego Nasonex.

Mimo, iż stosowanie produktu leczniczego Nasonex pozwala na kontrolę objawów zapalenia błony śluzowej nosa u większości pacjentów, równoczesne wprowadzenie dodatkowego leczenia może złagodzić inne objawy, a w szczególności objawy oczne.

Nie stwierdzono zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w następstwie przedłużonego stosowania produktu leczniczego Nasonex. Jednak pacjenci, u których zamieniono stosowane długotrwale, ogólnie działające kortykosteroidy na produkt leczniczy Nasonex, wymagają szczególnej uwagi. U pacjentów, u których zaprzestano podawania działających ogólnie kortykosteroidów, może wystąpić trwająca kilka miesięcy niewydolność kory nadnerczy. Jeżeli u pacjentów występują przedmiotowe i podmiotowe objawy niewydolności kory nadnerczy, należy powrócić do leczenia działającymi ogólnie kortykosteroidami oraz zastosować inne metody leczenia.

Podczas przestawiania z kortykosteroidów działających ogólnie na produkt leczniczy Nasonex, u niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy wynikające z odstawienia kortykosteroidów (np. bóle stawów i (lub) mięśni, znużenie, w początkowym okresie depresja), pomimo zmniejszenia nasilenia objawów związanych z zapaleniem błony śluzowej nosa. Pacjentów tych należy zachęcać do dalszego stosowania produktu leczniczego Nasonex. Zmiana leczenia może również ujawnić istniejące wcześniej choroby alergiczne, takie jak alergiczne zapalenie spojówek lub wyprysk, uprzednio maskowane przez ogólnie działające kortykosteroidy.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Nasonex w leczeniu jednostronnych polipów nosa, polipów związanych z mukowiscydozą lub polipów całkowicie zamykających jamę nosową.

Jednostronne polipy o dziwnym lub nieregularnym kształcie, zwłaszcza owrzodzone lub krwawiące, należy dokładnie zbadać.

Pacjentów otrzymujących kortykosteroidy, u których możliwe jest wystąpienie działania immunosupresyjnego, należy poinformować o ryzyku związanym z kontaktem z niektórymi chorobami zakaźnymi (np. ospa wietrzna, odra) oraz o konieczności zasięgnięcia porady lekarza w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu z nimi.

Podczas stosowania do nosa kortykosteroidów bardzo rzadko występowały przypadki przerwania przegrody nosowej lub zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Nasonex w leczeniu polipów nosa u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W czasie stosowania do nosa kortykosteroidów, szczególnie w dużych dawkach przez długi okres, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe. Informowano o spowolnieniu wzrostu dzieci otrzymujących zalecane dawki kortykosteroidów donosowych.

Zaleca się regularną kontrolę wzrostu u dzieci i młodzieży leczonych długotrwale kortykosteroidami podawanymi do nosa. W przypadku spowolnienia wzrostu należy, jeśli to możliwe, zmniejszyć dawkę kortykosteroidu do najmniejszej dawki, skutecznie łagodzącej objawy. Należy również rozważyć skierowanie pacjenta do specjalisty pediatry.

Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować znaczące klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. Jeśli stosowane są dawki większe niż zalecane, należy rozważyć dodatkowe podanie ogólnie działających kortykosteroidów w okresie stresu lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Nasonex - przedawkowanie

Ze względu na nieznaczną biodostępność produktu leczniczego Nasonex (< 0,1%), jest mało prawdopodobne, aby przedawkowanie wymagało leczenia, poza obserwacją, po której należy podać przepisaną dawkę produktu leczniczego. Podanie wziewne lub doustne zbyt dużych dawek kortykosteroidów może spowodować zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Nasonex - przeciwskazania

Nadwrażliwość na mometazonu furoinian lub inne glikokortykosteroidy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego Nasonex.

Produktu leczniczego Nasonex nie należy stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń błony śluzowej nosa.

Nie należy stosować produktu leczniczego Nasonex u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran.

Nasonex - działania niepożądane

Związane z leczeniem działania niepożądane występujące w czasie badań klinicznych, z udziałem dorosłych i młodzieży z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa przedstawione są poniżej (Tabela 1).

Tabela 1: Działania niepożądane występujące podczas stosowania produktu leczniczego Nasonex, aerozol do nosa w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa

Bardzo często (≥ 1/10); często (≥1/100, < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000, < 1/100); rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Często:

Krwawienie z nosa, zapalenie gardła, pieczenie błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Często:

Ból głowy

Krwawienie z nosa, które zazwyczaj ustępowało samoistnie i miało niewielkie nasilenie, występowało częściej w porównaniu z placebo (5 %), jednak w porównaniu do kontrolnie podawanych do nosa kortykosteroidów częstość występowania działań niepożądanych była podobna lub mniejsza (do 15 %).

U dzieci częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna do placebo, np. krwawienie z nosa (6 %), bóle głowy (3 %), podrażnienie błony śluzowej nosa (2 %), kichanie (2 %).

U pacjentów leczonych z powodu polipów nosa częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna z placebo, a działania niepożądane były podobne do działań niepożądanych występujących podczas leczenia pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Związane z leczeniem działania niepożądane występujące u pacjentów z częstością ≥ 1 % w czasie badań klinicznych w leczeniu polipów nosa przedstawione są poniżej (Tabela 2).

Tabela 2: Działania niepożądane występujące z częstością1% podczas stosowania produktu leczniczego Nasonex, aerozol do nosa w leczenia polipów nosa

Bardzo często (≥1/10); często (≥1/100, < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000, < 1/100); rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000)

 

(200 mikrogramów raz na dobę)

(200 mikrogramów dwa razy na dobę)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

   

Zakażenia górnych dróg

oddechowych Krwawienie z nosa

Często

Często

Niezbyt często

Bardzo często

Zaburzenia żołądka i

jelit

   

Podrażnienie gardła

---

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   

Ból głowy

Często

Często

Rzadko, po podaniu do nosa jednowodnego mometazonu furoinianu, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, w tym skurcz oskrzeli i duszność. Bardzo rzadko zgłaszano wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy.

Bardzo rzadko obserwowano zaburzenia smaku i węchu.

Działanie ogólnoustrojowe kortykosteroidów podawanych do nosa może wystąpić szczególnie wtedy, gdy stosowane są duże dawki przez długi okres.

Nasonex - ciąża i karmienie piersią

Brak odpowiednich lub dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Podczas stosowania do nosa maksymalnych zalecanych dawek stężenie mometazonu w osoczu nie jest oznaczalne; dlatego przypuszcza się, że narażenie płodu nie jest znaczące, a możliwy toksyczny wpływ na rozrodczość jest niewielki.

Podobnie jak w przypadku innych stosowanych do nosa produktów zawierających kortykosteroidy, produktu leczniczego Nasonex nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że potencjalna korzyść dla matki uzasadnia wszelkie potencjalne ryzyko dla matki, płodu lub noworodka. Należy uważnie obserwować, czy nie występuje niedoczynność kory nadnerczy u noworodków urodzonych przez kobiety leczone w okresie ciąży kortykosteroidami.

Nasonex - prowadzenie pojazdów

Brak danych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Nasonex - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Mometasoni furoas

  Syntetyczny glikokortykosteroid, należący do kortykosteroidów o średnio mocnym efekcie działania, hamuje uwalnianie mediatorów zapalnych, w związku z czym wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe, przeciwalergicznie, immunosupresyjnie. Stosuje się go w postaci aerozolu w sezonowym i całorocznym alergicznym nieżycie nosa, na skórę w dermatozach, pokrzywce, wyprysku, łuszczycy, AZS, proszku do inhalacji na astmę oskrzelową.

  Dostępne opakowania
  Nasonex

  Nasonex

  aerozol do nosa, zawiesina - 18 g (140 daw.) - 0,05 mg/daw.
  MSD POLSKA SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Diagnostyka alergii

  Jak rozpoznać alergię?

  Objawy alergii często od razu są zauważalne w postaci pokrzywki na skórze, kataru siennego czy alergicznej astmy. Mogą pojawić się niemal natychmiast po zadziałaniu alergenu. Niekiedy zaś alergia objawia się z nieznacznym opóźnieniem, a jej sygnały wcale...

  Patronaty

  Konferencja "Kontrowersje w alergologii i pulmonologii"

  W dniach 8-9 marca 2013 roku odbędzie się konferencja „Kontrowersje w alergologii i pulmonologii". Wydarzenie, które będzie miało miejsce we Wrocławiu, jest organizowane pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Dolnośląskiej...

  Newsy

  Płukanie nosa może pomóc złagodzić niektóre objawy astmy

  Według najnowszych badań, zaprezentowanych na Zimowym Spotkaniu Brytyjskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej, płukania nosa, które pomaga złagodzić niektóre objawy stanów alergicznych, takie jak nieżyt nosa, może również okazać się przydatne w przypadku...

  Alergia

  Alergia w ciąży

  Alergia jest chorobą najczęściej o podłożu genetycznym i występuje rodzinnie. Alergenami są zazwyczaj pyłki traw i drzew, roztocza kurzu domowego, produkty mleczne, sierść zwierząt domowych czy niektóre leki. Dolegliwości alergiczne w czasie ciąży przebiegają...

  Kalendarz pylenia roślin - dla alergików, jakie rośliny uczulają, jak walczyć z alergią

  Marzec - najgorszy miesiąc dla alergików

  Marzec - najgorszy miesiąc dla alergików

  Najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych na początku wiosny są: olcha, cis, topola i wierzba. Pyłki tych drzew zaczynają pylić w marcu na ogromną skalę, skutecznie uprzykrzając życie alergikom. Katar sienny i zapalenie spojówek wywoła w marcu także...

  Bakteryjne zapalenie opon mózgowych

  Przez 2 lata miała katar. Diagnoza ją przeraziła (WIDEO)

  Przez 2 lata miała katar. Diagnoza ją przeraziła (WIDEO)

  52-letnia Kendra przez 2 lata nieskutecznie leczyła katar. Odwiedziła wielu specjalistów, jednak dopiero lekarze z Nebraski zdiagnozowali jej chorobę. Jej stan został określony jako zagrażający życiu. Kobieta została poddana operacji. Co takiego się...

  Kalendarz pylenia roślin - dla alergików, jakie rośliny uczulają, jak walczyć z alergią

  Schyłek lata - co nas uczula i jak sobie z tym radzić?

  Dni są wprawdzie wyraźnie krótsze niż na początku lata, nadal jednak możemy cieszyć się ciepłym słońcem i aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Co jeśli przyroda stara się być naszym wrogiem? Jak połączyć radość przebywania poza domem z dokuczliwą...

  Alergia wziewna

  Topoli puch - czy to winowajca alergii?

  Topoli puch - czy to winowajca alergii?

  "Biały puch" lub "koty" - tak właśnie określa się wszędobylski puch kielichowy topoli. Alergicy sądzą, że to on nasila ich dolegliwości. Czy faktycznie tak jest? Na przełomie maja i czerwca topola zaczyna gubić "koty". Unoszący się w powietrzu śnieg...

  Alergia dróg oddechowych

  Uczuleni na wiosnę

  Uczuleni na wiosnę

  Co czwarty Polak cierpi na alergię. Jedną z najczęstszych dolegliwości alergików jest katar sienny, czyli alergiczny nieżyt nosa. Uporczywe „kapanie", nagminne kichanie i uczucie zatkanego nosa to krótka charakterystyka wiosennego alergika. Co zrobić,...