Nasehaler (Mometazonu Furoinian Cipla)

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
aerozol do nosa
Dawka
0,05 mg/daw.
Ilość
18 g (140 daw.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: CIPLA (UK) LTD

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Nasehaler (Mometazonu Furoinian Cipla) - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Nasehaler (Mometazonu Furoinian Cipla) - opis

Produkt leczniczy Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i u dzieci w wieku od 12 lat, w leczeniu objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Produkt leczniczy Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina jest ponadto wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 6 do 11 lat w leczeniu objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

U pacjentów, u których stwierdza się w wywiadzie umiarkowane lub ciężkie objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, profilaktyczne stosowanie produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina można rozpocząć w okresie do czterech tygodni poprzedzających przewidywany początek okresu pylenia.

Produkt leczniczy Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w wieku od 18 lat w leczeniu objawów polipowatości nosa.

Nasehaler (Mometazonu Furoinian Cipla) - skład

Jedna dawka dostarcza 50 mcg mometazonu furoinianu (w postaci jednowodnej). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek w ilości 0,2 mg/g. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Nasehaler (Mometazonu Furoinian Cipla) - dawkowanie

Dawkowanie

Sezonowe lub całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

Dorośli (w tym pacjenci geriatryczni) i dzieci w wieku od 12 lat: zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu (po 50 mcg na dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa - 200 mcg). Po opanowaniu objawów dawkowanie można zmniejszyć, czyli stosować po jednej dawce aerozolu do każdego otworu nosowego (całkowita dawka dobowa - 100 mcg); dawka ta powinna być skuteczna w leczeniu podtrzymującym. Jeśli objawów nie uda się opanować w stopniu wystarczającym, wówczas dawkowanie można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej po cztery dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa - 400 mcg). Po opanowaniu objawów zaleca się zmniejszenie dawkowania.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: zwykle zaleca się stosowanie po jednej dawce aerozolu (po 50 mcg na dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa - 100 mcg). Choć u części pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa klinicznie istotny początek działania produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina stwierdzano w ciągu 12 godzin po podaniu pierwszej dawki, to w ciągu pierwszych 48 godzin można nie uzyskać pełnych korzyści z leczenia. W związku z tym w celu uzyskania pełnych korzyści leczniczych pacjent powinien kontynuować regularne stosowanie produktu leczniczego.

Polipowatość nosa

Jako dawkę początkową w polipowatości nosa zwykle zaleca się stosowanie po dwie dawki aerozolu (po 50 mcg na dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa - 200 mcg). Jeśli po upływie 5 do 6 tygodni nie uda się w stopniu wystarczającym opanować objawów, wówczas dawkowanie można zwiększyć do dawki dobowej wynoszącej dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (całkowita dawka dobowa - 400 mcg). Dawkowanie należy następnie zmniejszyć do najmniejszej dawki, która skutecznie kontroluje objawy. Jeśli nie ma poprawy po upływie 5 do 6 tygodni stosowania produktu leczniczego dwa razy na dobę, wówczas należy rozważyć zastosowanie innego leczenia. Badania dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania mometazonu furoinian w postaci aerozolu do nosa trwały cztery miesiące.

Sposób podawania

Po wstępnym napełnieniu pompki produktu leczniczego Nasehaler aerozol do nosa, zawiesina (co zwykle polega na dziesięciokrotnym naciśnięciu pompki do momentu uzyskania jednorodnego aerozolu) każda kolejna dawka aerozolu zawiera około 100 mg zawiesiny jednowodnego mometazonu furoinian, co odpowiada 50 mcg mometazonu furoinianu. Jeśli pompka aerozolu nie jest używana przez 14 dni lub dłużej, powinna wówczas zostać przygotowana do ponownego użycia poprzez dwukrotne naciśnięcie do momentu uzyskania jednorodnego aerozolu.

Butelkę należy wyrzucić po upływie dwóch miesięcy od pierwszego użycia lub po wykorzystaniu wskazanej na opakowaniu liczby dawek.

Nasehaler (Mometazonu Furoinian Cipla) - środki ostrożności

Produkt leczniczy Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina należy stosować z zachowaniem ostrożności lub nie należy stosować go w ogóle u pacjentów z czynną lub utajoną gruźlicą układu oddechowego, u pacjentów z nieleczonymi zakażeniami grzybiczymi, bakteryjnymi lub uogólnionymi wirusowymi oraz u pacjentów z opryszczką oczną.

Po 12 miesiącach stosowania produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina nie stwierdzano cech zaniku błony śluzowej nosa; co więcej, mometazonu furoinian wykazywał tendencję do przywracania błonie śluzowej nosa budowy histologicznej zbliżonej do prawidłowej. Jak w przypadku każdego długotrwałego leczenia, pacjentów stosujących produkt leczniczy Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina przez kilka miesięcy lub dłużej należy okresowo badać w celu wykrycia ewentualnych zmian w błonie śluzowej nosa. Jeśli dojdzie do rozwoju miejscowego zakażenia grzybiczego błony śluzowej nosa lub gardła, może być konieczne odstawienie produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina bądź wdrożenie odpowiedniego leczenia. Utrzymywanie się podrażnienia błony śluzowej nosa i gardła może stanowić wskazanie do odstawienia produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina.

Choć u większości pacjentów produkt leczniczy Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina zapewnia opanowanie objawów związanych z błoną śluzową nosa, to jednoczesne stosowanie odpowiednich leków dodatkowych może zapewnić dodatkowe zmniejszenie innych objawów, szczególnie objawów ze strony oczu.

Nie ma żadnych dowodów na to, że długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina prowadzi do zahamowania czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej. Jednakże pacjenci przechodzący ze stosowania podawanych ogólnie glikokortykosteroidów na stosowanie produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina wymagają szczególnej uwagi. Odstawienie podawanych ogólnie glikokortykosteroidów może bowiem u tych pacjentów prowadzić do rozwoju niewydolności nadnerczy utrzymującej się przez kilka miesięcy - do chwili całkowitego powrotu czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej. W przypadku stwierdzenia u tych pacjentów objawów niewydolności nadnerczy należy wznowić ogólne podawanie glikokortykosteroidów oraz zastosować inne odpowiednie metody leczenia.

Podczas przechodzenia z podawanych ogólnie glikokortykosteroidów na produkt leczniczy Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina u części pacjentów mogą wystąpić objawy odstawienia podawanych ogólnie glikokortykosteroidów (np. bóle stawowe i (lub) mięśniowe, uczucie zmęczenia i początkowe objawy depresji) pomimo zmniejszenia nasilenia objawów ze strony błony śluzowej nosa, w związku z czym pacjentów tych będzie należało zachęcać do kontynuowania stosowania produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina. Podczas przechodzenia ze stosowania podawanych ogólnie glikokortykosteroidów na stosowanie produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina mogą ujawnić się wcześniej nie stwierdzane u danego pacjenta choroby alergiczne, np. alergiczne zapalenie spojówek i wyprysk alergiczny, które to choroby w trakcie stosowania podawanych ogólnie glikokortykosteroidów były zahamowane.

Produkt leczniczy Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina nie był badany pod kątem bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w leczeniu polipów jednostronnych, polipów związanych z mukowiscydozą ani polipów całkowicie zamykających światło jam nosowych.

Polipy jednostronne o nietypowym lub nieregularnym wyglądzie, szczególnie wrzodziejące lub krwawiące, powinny zostać poddane dalszej diagnostyce.

Pacjentów stosujących glikokortykosteroidy, u których istnieje możliwość wystąpienia immunosupresji, należy ostrzec o niebezpieczeństwie związanym z kontaktem z chorymi na niektóre choroby zakaźne (np. ospę wietrzną, odrę) oraz pouczyć o konieczności uzyskania porady lekarskiej w przypadku kontaktu z takimi osobami.

Po stosowaniu glikokortykosteroidów donosowo opisywano bardzo rzadkie przypadki perforacji przegrody nosowej lub podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Stosowanie dawek przekraczających dawki zalecane może prowadzić do klinicznie istotnego zahamowania czynności nadnerczy. W przypadku stwierdzenia stosowania przez pacjenta dawek większych niż zalecane należy rozważyć dodatkowe zastosowanie ogólnie glikokortykosteroidów w okresach nasilonego stresu lub przed planowym zabiegiem chirurgicznym.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina w leczeniu polipowatości nosa u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Może wystąpić ogólnoustrojowe działanie glikokortykosteroidów, szczególnie po stosowaniu dużych dawek przez dłuższy czas. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest dużo mniejsze niż w przypadku glikokortykosteroidów podawanych doustnie i może być różne w zależności od chorego i stosowanego preparatu. Możliwe ogólnoustrojowe objawy mogą obejmować zespół Cushinga, wygląd twarzy jak w zespole Cushinga , zahamowanie czynności nadnerczy, zwolnienie tempa wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćmę, jaskrę lub - rzadziej -objawy psychologiczne lub behawioralne, obejmujące m.in. nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, objawy lękowe, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).

U dzieci długotrwale leczonych podawanymi donosowo glikokortykosteroidami zaleca się regularne kontrolowanie wzrostu. W przypadku stwierdzenia spowolnienia wzrostu należy ponownie przeanalizować stosowane leczenie pod kątem możliwości zmniejszenia dawki podawanego donosowo glikokortykosteroidu do najmniejszej skutecznie kontrolującej objawy. Należy ponadto rozważyć skierowanie pacjenta do pediatry.

Nasehaler (Mometazonu Furoinian Cipla) - przedawkowanie

Ponieważ produkt leczniczy Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina charakteryzuje się znikomą biodostępnością ogólnoustrojową (< 0,1%), jest mało prawdopodobne, aby jego przedawkowanie wymagało jakiegokolwiek postępowania leczniczego z wyjątkiem obserwacji, po której należy ponownie włączyć omawiany produkt leczniczy z odpowiedniej dawce. Wziewne lub doustne podawanie zbyt dużych dawek glikokortykosteroidów może prowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej.

Nasehaler (Mometazonu Furoinian Cipla) - przeciwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina.

Produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina nie należy stosować w przypadku aktualnego, nieleczonego miejscowego zakażenia, obejmującego błonę śluzową nosa.

Ze względu na hamujący wpływ glikokortykosteroidów na gojenie ran, pacjenci po niedawno przebytym zabiegu chirurgicznym w obrębie nosa lub niedawno przebytym urazie nosa nie powinni stosować glikokortykosteroidów donosowo, zanim nie dojdzie do całkowitego wygojenia ran.

Nasehaler (Mometazonu Furoinian Cipla) - działania niepożądane

Poniżej wymieniono zdarzenia niepożądane związane ze stosowanym leczeniem, które zgłaszano w badaniach klinicznych z udziałem osób dorosłych i młodzieży z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (tabela 1).

Tabela 1. Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa - działania niepożądane związane ze stosowanym leczeniem zgłaszane w przypadku produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina

bardzo często (> =1/10), często (od > =1/100 do < 1/10), niezbyt często (od > =1/1000 do < 1/100), rzadko (od > =1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Krwawienie z nosa, zapalenie gardła, pieczenie w nosie, podrażnienie błony śluzowej nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

Ból głowy

Krwawienia z nosa, które najczęściej ustępowały samoistnie i charakteryzowały się małym nasileniem, występowały z większą częstością niż w grupie placebo (5%), lecz porównywalną lub wręcz mniejszą częstością niż w grupie otrzymującej kontrolny glikokortykosteroid podawany donosowo (do 15%). Częstość występowania wszystkich pozostałych działań niepożądanych była porównywalna z częstością występowania tych działań niepożądanych w grupie placebo.

U dzieci i młodzieży częstość występowania działań niepożądanych, np. krwawienia z nosa (6%), bólu głowy (3%), podrażnienia błony śluzowej nosa (2%) i kichania (2%) była porównywalna z częstością występowania tych działań niepożądanych w grupie placebo.

U pacjentów leczonych z powodu polipowatości nosa częstość występowania zdarzeń niepożądanych ogółem była porównywalna z częstością występowania zdarzeń niepożądanych ogółem w grupie placebo i podobna do częstości występowania zdarzeń niepożądanych ogółem w grupie pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Poniżej wymieniono zdarzenia niepożądane związane ze stosowanym leczeniem, które zgłaszano u > =1% pacjentów z polipowatością nosa, uczestniczących w badaniach klinicznych (tabela 2).

Tabela. Polipowatość nosa - działania niepożądane związane ze stosowanym leczeniem zgłaszane w przypadku produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina

bardzo często (> =1/10), często (od > =1/100 do < 1/10), niezbyt często (od > =1/1000 do < 1/100), rzadko (od > =1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

(200 mcg raz na dobę)

(200 mcg dwa razy na dobę)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Często

Niezbyt często

Krwawienie z nosa

Często

Bardzo często

Zaburzenia żołądka i jelit

Podrażnienie błony śluzowej gardła

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból głowy

Często

Często

U pacjentów leczonych z powodu ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych częstość występowania krwawienia z nosa w przypadku stosowania produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina wyniosła 3,3%, a w przypadku stosowania placebo - 2,6%, i była podobna do częstości występowania krwawienia z nosa u pacjentów leczonych z powodu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Rzadko po donosowym podaniu mometazonu furoinianu jednowodnego mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości typu natychmiastowego, w tym skurcz oskrzeli i duszność. Opisywano bardzo rzadkie przypadki anafilaksji i obrzęku naczynioruchowego.

Opisywano bardzo rzadkie przypadki zaburzeń smaku i węchu.

Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania glikokortykosteroidów, szczególnie podczas stosowania dużych dawek przez dłuższy czas.

Dzieci i młodzież

U dzieci otrzymujących donosowo glikokortykosteroidy w zarejestrowanych dawkach opisywano przypadki spowolnienia wzrastania.

Nasehaler (Mometazonu Furoinian Cipla) - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Podobnie jak inne produkty zawierające glikokortykosteroidy, przeznaczone do stosowania donosowego, produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina nie należy stosować podczas ciąży.

Noworodki urodzone przez matki, które podczas ciąży otrzymywały glikokortykosteroidy, należy uważnie obserwować pod kątem niedoczynności nadnerczy.

Karmienie piersią

Produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina nie należy stosować w okresie karmienia piersią, chyba że potencjalne korzyści dla matki uzasadniają narażenie matki, płodu lub niemowlęcia na potencjalne ryzyko.

Płodność

Nie przeprowadzono żadnych badań oceniających wpływ produktu leczniczego Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina na płodność.

Nasehaler (Mometazonu Furoinian Cipla) - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Nasehaler (Mometazonu Furoinian Cipla) - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Mometasoni furoas

  Syntetyczny glikokortykosteroid, należący do kortykosteroidów o średnio mocnym efekcie działania, hamuje uwalnianie mediatorów zapalnych, w związku z czym wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe, przeciwalergicznie, immunosupresyjnie. Stosuje się go w postaci aerozolu w sezonowym i całorocznym alergicznym nieżycie nosa, na skórę w dermatozach, pokrzywce, wyprysku, łuszczycy, AZS, proszku do inhalacji na astmę oskrzelową.

  Dostępne opakowania
  Nasehaler (Mometazonu Furoinian Cipla)

  Nasehaler (Mometazonu Furoinian Cipla)

  aerozol do nosa - 18 g (140 daw.) - 0,05 mg/daw.
  CIPLA (UK) LTD
  Powiązane artykuły
  Diagnostyka alergii

  Jak rozpoznać alergię?

  Objawy alergii często od razu są zauważalne w postaci pokrzywki na skórze, kataru siennego czy alergicznej astmy. Mogą pojawić się niemal natychmiast po zadziałaniu alergenu. Niekiedy zaś alergia objawia się z nieznacznym opóźnieniem, a jej sygnały wcale...

  Patronaty

  Konferencja "Kontrowersje w alergologii i pulmonologii"

  W dniach 8-9 marca 2013 roku odbędzie się konferencja „Kontrowersje w alergologii i pulmonologii". Wydarzenie, które będzie miało miejsce we Wrocławiu, jest organizowane pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Dolnośląskiej...

  Alergia

  Alergia w ciąży

  Alergia jest chorobą najczęściej o podłożu genetycznym i występuje rodzinnie. Alergenami są zazwyczaj pyłki traw i drzew, roztocza kurzu domowego, produkty mleczne, sierść zwierząt domowych czy niektóre leki. Dolegliwości alergiczne w czasie ciąży przebiegają...

  Newsy

  Płukanie nosa może pomóc złagodzić niektóre objawy astmy

  Według najnowszych badań, zaprezentowanych na Zimowym Spotkaniu Brytyjskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej, płukania nosa, które pomaga złagodzić niektóre objawy stanów alergicznych, takie jak nieżyt nosa, może również okazać się przydatne w przypadku...

  Kalendarz pylenia roślin - dla alergików, jakie rośliny uczulają, jak walczyć z alergią

  Marzec - najgorszy miesiąc dla alergików

  Marzec - najgorszy miesiąc dla alergików

  Najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych na początku wiosny są: olcha, cis, topola i wierzba. Pyłki tych drzew zaczynają pylić w marcu na ogromną skalę, skutecznie uprzykrzając życie alergikom. Katar sienny i zapalenie spojówek wywoła w marcu także...

  Kalendarz pylenia roślin - dla alergików, jakie rośliny uczulają, jak walczyć z alergią

  Schyłek lata - co nas uczula i jak sobie z tym radzić?

  Dni są wprawdzie wyraźnie krótsze niż na początku lata, nadal jednak możemy cieszyć się ciepłym słońcem i aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Co jeśli przyroda stara się być naszym wrogiem? Jak połączyć radość przebywania poza domem z dokuczliwą...

  Bakteryjne zapalenie opon mózgowych

  Przez 2 lata miała katar. Diagnoza ją przeraziła (WIDEO)

  Przez 2 lata miała katar. Diagnoza ją przeraziła (WIDEO)

  52-letnia Kendra przez 2 lata nieskutecznie leczyła katar. Odwiedziła wielu specjalistów, jednak dopiero lekarze z Nebraski zdiagnozowali jej chorobę. Jej stan został określony jako zagrażający życiu. Kobieta została poddana operacji. Co takiego się...

  Alergia wziewna

  Topoli puch - czy to winowajca alergii?

  Topoli puch - czy to winowajca alergii?

  "Biały puch" lub "koty" - tak właśnie określa się wszędobylski puch kielichowy topoli. Alergicy sądzą, że to on nasila ich dolegliwości. Czy faktycznie tak jest? Na przełomie maja i czerwca topola zaczyna gubić "koty". Unoszący się w powietrzu śnieg...

  Alergia dróg oddechowych

  Uczuleni na wiosnę

  Uczuleni na wiosnę

  Co czwarty Polak cierpi na alergię. Jedną z najczęstszych dolegliwości alergików jest katar sienny, czyli alergiczny nieżyt nosa. Uporczywe „kapanie", nagminne kichanie i uczucie zatkanego nosa to krótka charakterystyka wiosennego alergika. Co zrobić,...