Meropenem Genoptim (Meropental)

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji
Dawka
0,5 g
Ilość
1 fiol.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Meropenem Genoptim (Meropental) - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Meropenem Genoptim (Meropental) - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Meropenem Genoptim (Meropental) - opis

Produkt leczniczy Meropental Meropenem Genoptim wskazany jest do leczenia następujących zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy:

- Zapalenie płuc, w tym pozaszpitalne i wewnątrzszpitalne zapalenie płuc.

- Zakażenia oskrzelowo-płucne w przebiegu mukowiscydozy,

- Powikłane zakażenia układu moczowego,

- Powikłane zakażenia jamy brzusznej,

- Zakażenia śródporodowe i poporodowe,

- Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich,

- Ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowych.

Produkt Meropental Meropenem Genoptim może być stosowany w leczeniu pacjentów z neutropenią z gorączką, u których istnieje podejrzenie zakażenia bakteryjnego.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania środków przeciwbakteryjnych.

Meropenem Genoptim (Meropental) - skład

Meropental Meropenem Genoptim 500 mg

Każda fiolka zawiera meropenem trójwodny w ilości równoważnej 500 mg bezwodnego meropenemu.

Meropental Meropenem Genoptim 1000 mg

Każda fiolka zawiera meropenem trójwodny w ilości równoważnej 1000 mg bezwodnego meropenemu.

Substancje pomocnicze:

Każda fiolka 500 mg zawiera 104 mg sodu węglanu, co jest równoważne około 2 mEq sodu (około 45 mg).

Każda fiolka 1000 mg zawiera 208 mg sodu węglanu, co jest równoważne około 4 mEq sodu (około 90 mg).

Meropenem Genoptim (Meropental) - dawkowanie

Poniższe tabele przedstawiają ogólne zalecenia dotyczące dawkowania.

Podczas ustalania dawki meropenemu oraz czasu trwania leczenia należy uwzględnić rodzaj zakażenia, które będzie leczone, w tym jego ciężkość i odpowiedź kliniczną.

Dawka do 2 g trzy razy na dobę u dorosłych i młodzieży oraz do 40 mg/kg trzy razy na dobę u dzieci może być szczególnie odpowiednia podczas leczenia niektórych rodzajów zakażenia, takich jak zakażenia szpitalne wywołane przez Pseudomonas aeruginosa lub Acinetobacter spp.

Dodatkowego rozważania wymaga dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz poniżej).

Dorośli i młodzież

Rodzaj zakażenia

Dawka podawana co 8 godzin

Zapalenie płuc, w tym pozaszpitalne i wewnątrzszpitalne zapalenie płuc

500 mg lub 1000 mg

Zakażenia oskrzelowo-płucne w przebiegu mukowiscydozy

2 g

Powikłane zakażenia układu moczowego

500 mg lub 1000 mg

Powikłane zakażenia jamy brzusznej

500 mg lub 1000 mg

Zakażenia śródporodowe i poporodowe

500 mg lub 1000 mg

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

500 mg lub 1000 mg

Ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowych

2 g

Leczenie gorączkujących pacjentów z neutropenią

1 g

Meropenem jest zwykle podawany w postaci infuzji dożylnej trwającej około 15 do 30 minut.

Alternatywnie, dawki do 1000 mg można podawać w postaci wstrzyknięcia dożylnego trwającego około 5 min. Dane na temat bezpieczeństwa podawania dorosłym lub młodzieży dawki 2 g jako wstrzyknięcia dożylnego w postaci bolusu są ograniczone.

Niewydolność nerek

Dawkę dla dorosłych i dzieci należy odpowiednio dostosować, jak przedstawiono poniżej, gdy klirens kreatyniny wynosi mniej niż 51 ml/min. Dane na temat dostosowania dawki jednostkowej wynoszącej 2 g są ograniczone.

Klirens kreatyniny [ml/min]

Dawka (na podstawie zakresu dawek jednostkowych 500 mg lub 1 g, lub 2 g, patrz tabela powyżej)

Częstość

26-50

jedna dawka jednostkowa

co 12 godzin

10-25

pół dawki jednostkowej

co 12 godzin

< 10

pół dawki jednostkowej

co 24 godzin

Meropenem jest usuwany w trakcie hemodializy i hemofiltracji. Wymagana dawka powinna być podana po zakończeniu procesu hemodializy.

Zalecana dawka dla pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej nie została ustalona.

Niewydolność wątroby

Brak konieczności dostosowania dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Brak konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek lub klirensem kreatyniny wynoszącym powyżej 50 ml/min.

Pacjenci pediatryczni

Dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności meropenemu u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, a także nie określono optymalnego schematu dawkowania. Jednakże ograniczone dane farmakokinetyczne wskazują, że 20 mg/kg co 8 godzin może być dawkowaniem odpowiednim.

Dzieci w wieku od 3 miesięcy do 11 lat i o masie ciała do 50 kg

Zalecane dawkowanie przedstawiono w tabeli poniżej:

Rodzaj zakażenia

Dawka podawana co 8 godzin

Zapalenie płuc, w tym pozaszpitalne i wewnątrzszpitalne zapalenie płuc

10 lub 20 mg/kg

Zakażenia oskrzelowo-płucne w przebiegu mukowiscydozy

40 mg/kg

Powikłane zakażenia układu moczowego

10 lub 20 mg/kg

Powikłane zakażenia jamy brzusznej

10 lub 20 mg/kg

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

10 lub 20 mg/kg

Ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowych

40 mg/kg

Leczenie gorączkujących pacjentów z neutropenią

20 mg/kg

Dzieci o masie ciała powyżej 50 kg

Należy podawać dawki przewidziane dla dorosłych.

Brak doświadczenia u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Meropenem jest zwykle podawany w postaci infuzji dożylnej trwającej około 15 do 30 minut. Alternatywnie, dawki meropenemu do 20 mg/kg można podawać w postaci wstrzyknięcia dożylnego trwającego około 5 min. Dane na temat bezpieczeństwa podawania dzieciom dawki 40 mg/kg jako wstrzyknięcia dożylnego w postaci bolusu są ograniczone.

Meropenem Genoptim (Meropental) - środki ostrożności

Wybierając meropenem do leczenia danego pacjenta, należy wziąć pod uwagę trafność zastosowania środka przeciwbakteryjnego z grupy karbapenemów na podstawie takich czynników jak: stopień ciężkości zakażenia, występowanie oporności na inne odpowiednie leki przeciwbakteryjne oraz ryzyko związane z wyborem w przypadku bakterii opornych na karbapenemy.

Podobnie jak w przypadku wszystkich antybiotyków beta-laktamowych, donoszono o wystąpieniu ciężkich i sporadycznie śmiertelnych reakcji nadwrażliwości.

Pacjenci z nadwrażliwością na karbapenemy, penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe w wywiadzie mogą być również nadwrażliwi na meropenem. Przed rozpoczęciem leczenia meropenemem należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący wcześniejszych reakcji nadwrażliwości na antybiotyki beta-laktamowe.

Jeśli wystąpi ciężka reakcja uczuleniowa, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego i wdrożyć odpowiednie postępowanie.

W przypadku prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym meropenemu, donoszono o występowaniu związanego z antybiotykami zapalenia okrężnicy i rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, których stopień ciężkości może wahać się od łagodnego do zagrażającego życiu. Dlatego ważne jest uwzględnienie tej diagnozy u pacjentów, u których występuje biegunka w trakcie lub po zastosowaniu meropenemu. Należy rozważyć przerwanie leczenia meropenemem i zastosowanie właściwego leczenia dla Clostridiumdifficile. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę.

Niezbyt często donoszono o wystąpieniu drgawek w czasie stosowania karbapenemów, w tym meropenemu. 

Z uwagi na ryzyko hepatotoksyczności (zaburzenia czynności wątroby z cholestazą i cytolizą) podczas leczenia meropenemem należy dokładnie monitorować czynność wątroby.

Stosowanie u pacjentów z chorobą wątroby: u pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności wątroby w czasie leczenia meropenemem należy ściśle kontrolować czynność wątroby. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania.

Podczas leczenia meropenemem wynik bezpośredniego lub pośredniego testu Coombsa może być dodatni.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania meropenemu i kwasu walproinowego.

MeropentalMeropenem Genoptim zawiera sód.

MeropentalMeropenem Genoptim 500 mg: produkt leczniczy zawiera około 2,0 mEq sodu w dawce 500 mg, co należy uwzględnić u pacjentówkontrolujących zawartości sodu w diecie.

MeropentalMeropenem Genoptim 1000 mg: produkt leczniczy zawiera około 4,0 mEq sodu w dawce 1000 mg, co należy uwzględnić w przypadku u pacjentówkontrolujących zawartości sodu w diecie.

Meropenem Genoptim (Meropental) - przedawkowanie

Względne przedawkowanie jest możliwe u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, jeśli dawka nie została dostosowana. Ograniczone dane po wprowadzeniu leku do obrotu wskazują, że jeśli w przypadku przedawkowania wystąpią działania niepożądane, są one zgodne z profilem, mają zwykle łagodne nasilenie i ustępują po zaprzestaniu podawania lub zmniejszeniu dawki. Należy rozważyć leczenie objawowe.

U pacjentów z prawidłową czynnością nerek nastąpi szybkie wydalenie leku.

Meropenem i jego metabolity usunie hemodializa.

Meropenem Genoptim (Meropental) - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nadwrażliwość na jakikolwiek inny środek przeciwbakteryjny z grupy karbapenemów.

Ciężka nadwrażliwość (np. reakcje anafilaktyczne, ciężkie reakcje skórne) na którykolwiek środek przeciwbakteryjny będący pochodną betalaktamową innego typu (np. penicyliny lub cefalosporyny).

Meropenem Genoptim (Meropental) - działania niepożądane

W przeglądzie danych uzyskanych od 4872 pacjentów w trakcie 5026 zastosowań meropenemu najczęściej zgłaszanymi w związku z meropenemem działaniami niepożądanymi były biegunka (2,3%), wysypka (1,4%), nudności i (lub) wymioty (1,4%) i odczyny zapalne w miejscu podania (1,1%). Najczęściej zgłaszanymi zmianami w wynikach badań laboratoryjnych po meropenemie były trombocytoza (1,6%) i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (1,5-4,3%).

Wymienionych w tabeli działań niepożądanych o nieznanej częstości nie obserwowano u 2367 pacjentów, którzy brali udział w przedrejestracyjnych badaniach meropenemu po podaniu dożylnym i domięśniowym, lecz które zgłaszano w okresie po dopuszczeniu produktu do obrotu.

W poniższej tabeli wszystkie działania niepożądane uporządkowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100< 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000< 1/100), rzadko (≥ 1/10 000< 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

zakażenia drożdżakowe jamy ustnej i pochwy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

trombocytemia

Niezbyt często

eozynofilia, trombocytopenia, leukopenia, neutropenia.

Nieznana

agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja

Zaburzenia układu nerwowego

Często

ból głowy

Niezbyt często

parestezje

Rzadko

drgawki

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

biegunka, wymioty, nudności, ból brzucha

Nieznana

związane z antybiotykami zapalenie okrężnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi

Niezbyt często

zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

wysypka, świąd

Niezbyt często

pokrzywka

Nieznana

toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zwiększenie stężenia mocznika we krwi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

odczyn zapalny, ból

Niezbyt często

zakrzepowe zapalenie żył

Nieznana

ból w miejscu wstrzyknięcia

 

Meropenem Genoptim (Meropental) - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych lub dane dotyczące stosowania meropenemu u kobiet w ciąży są ograniczone.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na rozmnażanie.

W celu zachowania ostrożności należy unikać stosowania meropenemu w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy meropenem wydziela się z mlekiem kobiet. Meropenem wykrywany jest w mleku zwierząt w bardzo małych stężeniach. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią lub przerwać/powstrzymać się od leczenia meropenemem, biorąc pod uwagę korzyści dla kobiety wynikające z leczenia.

Meropenem Genoptim (Meropental) - prowadzenie pojazdów
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Meropenem Genoptim (Meropental) - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Meropenemum

  Meropenem to antybiotyk należący do grupy karbapenemów o działaniu bakteriobójczym. Stosowany w zakażeniach w obrębie jamy brzusznej, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, zapaleniu płuc, zakażeniach układu moczowego, zakażeniach narządów rodnych, zakażeniach skóry, posocznicy, w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym.

  Dostępne opakowania
  Meropenem Genoptim (Meropental)

  Meropenem Genoptim (Meropental)

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 1 fiol. - 0,5 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Meropenem Genoptim (Meropental)

  Meropenem Genoptim (Meropental)

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 1 fiol. - 1 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Meropenem Genoptim (Meropental)

  Meropenem Genoptim (Meropental)

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 10 fiol. - 0,5 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Meropenem Genoptim (Meropental)

  Meropenem Genoptim (Meropental)

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 10 fiol. - 1 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Niezbędnik pacjenta

  17 godzin na SOR-ze. Jakub nadal czeka

  17 godzin na SOR-ze. Jakub nadal czeka

  Kuba zemdlał na ulicy. Karetką zawieziono go na SOR Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Minęło 17 godzin, a on nadal czeka na diagnozę. "Lekarz przebadał dwie osoby i zniknął". 17 godzin na SOR Napisał do nas oburzony ojciec Jakuba. Alarmował, że...

  Niezbędnik pacjenta

  Nowe uprawnienia pielegniarek

  Nowe uprawnienia pielegniarek

  Decyzją ministra zdrowia od przyszłego roku pielęgniarki zyskają nowe uprawnienia. Nowelizacja przepisów, choć ma służyć przede wszystkim zwiększeniu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, budzi wśród społeczeństwa, a przede wszystkim samych zainteresowanych,...

  Zapalenie prostaty - przyczyny, objawy, leczenie

  Ostre zapalenie prostaty

  Ostre zapalenie prostaty

  Ostre zapalenie gruczołu krokowego to choroba wywoływana zwykle przez te same zarazki, które wywołują infekcje dróg moczowych. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym jest E.coli, S.aureus, Proteus spp, Klebsiella spp., enterokoki. Ostre zapalenie prostaty...

  Powikłania po grypie - grupy ryzyka, rodzaje, zapalenie płuc, zespół Guillaina-Barrego, Zespół Ray'a

  Kiedy grypa zaczyna być groźną chorobą? (WIDEO)

  Kiedy grypa zaczyna być groźną chorobą? (WIDEO)

  Grypa potrafi być bardzo niebezpieczna Grypa to niebezpieczna choroba wirusowa; co roku na świecie umiera rocznie od 10 000 do 40 000 osób. Rocznie, w Polsce na epidemię grypy zapada około 3 milionów osób, z czego, aż 1000 osób umiera. Lekarze alarmują,...

  Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  Leczenie grypy w ciąży

  Leczenie grypy w ciąży

  Od wieków znana jest zasada, że chorobom lepiej zapobiegać niż je leczyć. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę, a ciąża motywuje do tego szczególnie. Jak zapobiec grypie oraz jak ją leczyć? Jak zapobiec grypie w ciąży? Zaszczep...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Odporna na leki bakteria szaleje w Polsce. Dochodzi do kolejnych zakażeń

  Odporna na leki bakteria szaleje w Polsce. Dochodzi do kolejnych zakażeń

  Klebsiella pneumoniae to bakteria, którą w 2012 roku do Polski przywiózł misjonarz, który wrócił z Tanzanii. Wywołuje zapalenie płuc, schorzenia układu pokarmowego i moczowego. Zakażenia klebsiellą stają się coraz powszechniejsze. Ponad 2000 zakażeń...

  Zapalenie płuc - rodzaje i przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie płuc u dzieci - rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie płuc u dzieci - rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie płuc u dzieci jest groźną chorobą, której w żadnym wypadku nie można bagatelizować. Ma ono zazwyczaj ostrzejszy charakter niż u osób dorosłych i niesie ze sobą wiele zagrożeń. W przypadku zapalenia płuc u dzieci najważniejsze jest szybkie postawienie...