Lucetam

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,4 g
Ilość
60 tabl. (butelka)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Lucetam - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Prawdopodobne skutki uboczne Lucetam

Czy Lucetam (nootropil, biotropil) może powodować albo przyczyniać się do problemów z zaśnięciem? Czy nie podnosi zanadto ciśnienia krwi. (bralam do tej pory Lucetam dawka 1200, raz lub 2 razy dziennie w zależności od potrzeby).

Interakcje międzylekowe Euthyrox i Lucetam

Witam ! mam 65 lat---- otrzymałam dzisiaj od lek. neurologa receptę / po wyn. MR głowy / Lucetam 1200 / 2x1 / i Cavinton Forte 10 mg / 2x1 / . Mój błąd ,że nie powiedziałam o Euthyroxe ,który biorę na niedoczynność tarczycy w dawce N75 ---pół tabletki . Moje pytanie: czy jest przeciwskazanie : Euthyrox i Lucetam?

Problemy z ciśnieniem i zawroty głowy

Witam,Mam 52 lata. Od długiego czasu przy zmianach ciśnienia mam duże problemy. Albo "mnie nosi" i wszystko denerwuje albo jestem apatyczna. Mąż mówi, że oko czasem lekko "ucieka" mi na bok. Ja w tym czasie nie wiem jak się nazywam. Przed burzą mam zawroty głowy. Do pewnych rzeczy mam dobrą pamięć ale w większości nie potrafię się skoncentrować i zaraz nie pamiętam. Dostałam Lucetam, zobaczę efekt. Czy to jakieś objawy i muszę robić jakieś badania czy wydziwiam bo "żyję" jak ciśnienie stoi.

POKAŻ WIĘCEJ

Lucetam - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lucetam - opis

Wskazania do stosowania

 

Lucetam jest wskazany w leczeniu:

mioklonii pochodzenia korowego;zaburzeń dyslektycznych u dzieci, w połączeniu z terapią logopedyczną; zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego

Lucetam - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 1200 mg piracetamu (Piracetamum).

Lucetam - dawkowanie

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Leczenie mioklonii pochodzenia korowego

Dawka dobowa powinna wynosić początkowo 7,2 g i powinna być zwiększana o 4,8 g co 3-4 dni, aż do osiągnięcia maksymalnej dawki 24 g, w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Leczenie innymi przeciwmioklonicznymi produktami leczniczymi należy utrzymać w niezmienionej dawce. Później w zależności od uzyskanych korzyści klinicznych, gdy to możliwe dawkowanie innych produktów leczniczych tego rodzaju należy zmniejszyć.

Leczenie piracetamem należy kontynuować tak długo, jak długo utrzymuje się podstawowa choroba mózgu. U osób z ostrym epizodem może dojść z czasem do ewolucji objawów, w związku z czym co 6 miesięcy należy podejmować próbę zmniejszenia dawki lub odstawienia leku. Należy to robić redukując dawkę piracetamu o 1,2 g co 2 dni (co 3 lub 4 dni w przypadku zespołu Lance-Adamsa, aby zapobiec ewentualnemu nagłemu nawrotowi lub drgawkom z odstawienia).

  Leczenie zawrotów głowy

Zalecana dawka dobowa waha się od 2,4 do 4,8 g, w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

 

Dzieci i młodzież

Leczenie zaburzeń dyslektycznych w połączeniu z terapią logopedyczną

U młodzieży i dzieci od 8. roku życia zalecana dawka dobowa wynosi około 3,2 g, w 2 dawkach podzielonych.

 

Osoby w podeszłym wieku

Zaleca się modyfikację dawki u osób w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek (patrz „Pacjenci w niewydolnością nerek”). W czasie długotrwałego leczenia u osób w podeszłym wieku konieczna jest regularna kontrola klirensu kreatyniny, aby w razie potrzeby odpowiednio dostosować dawkowanie.

 

Pacjenci z niewydolnością nerek

          Dawkę dobową należy ustalić indywidualnie w zależności od stopnia niewydolności nerek. Należy zapoznać się z poniższą tabelą i odpowiednio dostosować dawkę. Aby skorzystać z podanej tabeli dawkowania, należy oszacować klirens kreatyniny (creatinine clearance: LCcr) pacjenta w ml/min. CLcr w ml/min można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy korzystając z następującego wzoru:

Cl cr=  [140 – wiek (lata)] X masa ciała (kg) (X 0,85 dla kobiet) 

              72 X kreatynina w surowicy (mg/dl)

 

          .

Grupa

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka i częstość podawania

Prawidłowa czynność nerek

> 80

zwykła dawka dobowa, w 2-4 dawkach podzielonych

Łagodne za czynności nerek

50-79

2/3 zwykłej dawki dobowej, w 2 lub 3 dawkach podzielonych

Umiarkowane zaburzenie czynności nerek

30-49

1/3 zwykłej dawki dobowej, w 2 dawkach podzielonych

Ciężkie zaburzenie czynności nerek

< 30

1/6 zwykłej dawki dobowej, w pojedynczej dawce

Schyłkowa choroba nerek

-

przeciwwskazany

 

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z samą niewydolnością wątroby nie ma potrzeby modyfikacji dawki. U pacjentów ze współistniejącą niewydolnością wątroby i nerek zaleca się modyfikację dawkowania (patrz: Pacjenci z niewydolnością nerek” powyżej).

Sposób podawania

Lucetam należy podawać doustnie. Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletkę(i) powlekaną(e) należy popijać płynem. Zaleca się, aby dawkę dobową przyjmować w 2-4 dawkach podzielonych.

Lucetam - środki ostrożności

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wpływ na agregację płytek

Ze względu na wpływ piracetamu na agregację płytek krwi (patrz punkt 5.1) zaleca się ostrożność u pacjentów z silnym krwawieniem, u pacjentów zagrożonych ryzykiem krwawienia, na przykład z wrzodem żołądka lub jelit, u pacjentów z zaburzeniami hemostazy, u pacjentów z incydentem naczyniowo-mózgowym w wywiadzie, u pacjentów poddawanych poważnym zabiegom chirurgicznym, w tym również zabiegom stomatologicznym, oraz u pacjentów stosujących leki przeciwkrzepliwe lub leki hamujące agregację płytek krwi, w tym małe dawki kwasu acetylosalicylowego.

 

Niewydolność nerek

Piracetam jest wydalany przez nerki. Należy zachować ostrożność w przypadkach niewydolności nerek

Osoby w podeszłym wieku

W czasie długotrwałego leczenia u osób w podeszłym wieku konieczna jest regularna kontrola klirensu kreatyniny, aby w razie potrzeby odpowiednio dostosować dawkowanie (patrz punkt 4.2).

 

Przerywanie leczenia

Należy unikać nagłego odstawiania leku u chorych leczonych z powodu mioklonii, gdyż może to

doprowadzić do nawrotu lub drgawek z odstawienia.

Lucetam - przedawkowanie

Przedawkowanie

Objawy

Największe zgłoszone przedawkowanie piracetamu dotyczyło doustnego przyjęcia 75 g leku. Krwista biegunka z bólem brzucha była najprawdopodobniej związana z bardzo dużą ilością sorbitolu zawartego w przyjętym preparacie. Nie opisywano żadnych innych zdarzeń niepożądanych związanych z przedawkowaniem piracetamu.

 

Postępowanie po przedawkowaniu

Po ostrym znacznym przedawkowaniu można opróżnić żołądek, stosując płukanie żołądka lub wywołując wymioty. Nie istnieje swoista odtrutka w razie przedawkowania piracetamu. Leczenie przedawkowania jest objawowe i może polegać na wykonaniu hemodializy. Wydajność ekstrakcji dializatora dla piracetamu wynosi 50-60%.

Lucetam - przeciwskazania

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne pirolidonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.;Krwawienie śródmózgowe;Schyłkowa choroba nerek;.Pląsawica Huntingtona.

Lucetam - działania niepożądane

Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badania kliniczne lub farmakokliniczne, z których dostępne są ilościowe dane o bezpieczeństwie (uzyskane z Banku Danych Dokumentacji UCB w czerwcu 1997 roku) objęły ponad 3000 osób przyjmujących piracetam bez względu na wskazanie, postać leku, dawkę dobową czy charakterystykę populacji.

 

Tabelaryczna lista reakcji niepożądanych

Działania niepożądane opisywane w badaniach klinicznych i w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu zestawiono w poniższej tabeli z uwzględnieniem klasyfikacji układowo-narządowej i częstości występowania. Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100); rzadko (≥1/10000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10000).

Dane z okresu po wprowadzeniu leku do obrotu są niewystarczające do oszacowania częstości występowania reakcji niepożądanych w populacji docelowej.

 

 

Klasa układowo-narządowa (MedRA)

Częste

 

Niezbyt częste

 

O nieznanej częstości występowania

Zaburzenia krwi i układu limfatycznego

 

 

Zaburzenia krwotoczne

Zaburzenia układu immunologicznego

 

 

Reakcja anafilaktoidalna, nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne

Nerwowość

Depresja

Pobudzenie, lęk, splątanie, halucynacje

Zaburzenia układu nerwowego

Hiperkinezja

 

Senność

Ataksja, zaburzenia równowagi, zaostrzenie padaczki, bóle głowy, bezsenność

Zaburzenia ucha i błędnika

 

 

Zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

 

 

Bóle brzucha, bóle w nadbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

 

Obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd skóry, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Osłabienie

 

Badania diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

 

 

 

Zgłaszanie podejrzewanych reakcji niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Lucetam - ciąża i karmienie piersią

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania piracetamu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie ani pośrednie szkodliwe działanie leku na ciążę, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i rozwój po urodzeniu.

Piracetam przenika przez barierę łożyskową. Stężenia leku u noworodka wynoszą około 70-90% stężeń u matki. Nie należy stosować piracetamu w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne, a korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko i stan kliniczny kobiety ciężarnej wymaga leczenia piracetamem.

Karmienie piersią

U ludzi piracetam jest wydzielany do mleka matki. W związku z tym w czasie karmienia piersią nie należy stosować piracetamu lub na czas leczenia piracetamem należy przerwać karmienie piersią. Decyzję o tym, czy zaprzestać karmienia piersią, czy przerwać leczenie piracetamem należy podjąć biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z terapii piracetamem dla kobiety.

Lucetam - prowadzenie pojazdów

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zważywszy na zdarzenia niepożądane obserwowane podczas stosowania leku, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn jest możliwy i powinien być brany pod uwagę

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Lucetam - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Piracetamum

  Substancja wpływająca na usprawnienie procesów kojarzeniowych i pamięci. Wpływa na procesy odtwarzania i regeneracji błony komórkowej komórek nerwowych. Stosowana jest w zaburzeniach procesów poznawczych i zespołach otępiennych (z wyjątkiem choroby Alzheimera).

  Dostępne opakowania
  Lucetam

  Lucetam

  tabletki powlekane - 60 tabl. (butelka) - 0,4 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Lucetam

  Lucetam

  tabletki powlekane - 30 tabl. (butelka) - 0,8 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Lucetam

  Lucetam

  tabletki powlekane - 60 tabl. (butelka) - 0,8 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Lucetam

  Lucetam

  tabletki powlekane - 20 tabl. (butelka) - 1,2 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Lucetam

  Lucetam

  tabletki powlekane - 60 tabl. (butelka) - 1,2 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Lucetam

  Lucetam

  roztwór do wstrzykiwań - 10 amp.a 5ml - 1 g/5ml
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Lucetam

  Lucetam

  roztwór do wstrzykiwań - 4 amp.a 15ml - 3 g/15ml
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Lucetam

  Lucetam

  roztwór do wstrzykiwań - 20 amp.a 15ml - 3 g/15ml
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Powiązane artykuły
  Niezbędnik pacjenta

  7 pytań, które lekarz chciałby od ciebie usłyszeć

  7 pytań, które lekarz chciałby od ciebie usłyszeć

  Czasy, gdy lekarz był wyrocznią i o rodzaju podejmowanego leczenia decydował bez poinformowania o tym pacjenta minęły bezpowrotnie. Dziś specjaliści dążą do nawiązania kontaktu z chorym. Liczą, że dzięki temu uda się nie tylko wyeliminować chorobę, ale...

  Leki i suplementy

  Leki przeciwzapalne - jak działają, wskazania

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) posiadają właściwości przeciwzapalne. Ich działanie jednocześnie łagodzi ból oraz wykazują funkcję przeciwgorączkową. Leki przeciwzapalne dostępne są w większości przypadków bez recepty. W związku z tym niesteroidowe...

  Leki i suplementy

  Jak działa ketoprofen?

  Jak działa ketoprofen?

  Ketoprofen jest jednym z tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. To duża grupa leków mających właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Spośród nich ketoprofen wyróżnia się dużą siłą działania przeciwbólowego4,6,7. Ketoprofen:...

  Leki i suplementy

  Ile wydajemy miesięcznie na leki?

  Ile wydajemy miesięcznie na leki?

  Prawie 800 złotych rocznie - tyle statystyczny Polak wydaje na leki. Co kupujemy? Na receptę głównie preparaty na schorzenia kardiologiczne, bez recepty - tabletki przeciwbólowe. Rynek apteczny w Polsce jest już wart prawie 30 miliardów złotych. Wydatki...

  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  Leki i suplementy

  Skuteczność leków przeciwbólowych

  Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące około 45,000 pacjentów biorących udział w 350 badaniach, co pozwoliło im ocenić skuteczność popularnych środków przeciwbólowych w określonych dawkach. Badanie dotyczyło również tych leków, których działanie jest...