Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods)

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,25 g
Ilość
5 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods) - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Nabiał (jony wapniowe)

Podczas przyjmowaniu leków nie jest wskazane spożywanie dużych ilości produktów zawierających dużą ilość wapnia (jonów wapniowych). Tego typu produkty właśnie poprzez zawartość jonów wapnia uniemożliwiają, zmniejszają lub zwalniają wchłanianie leków, adsorbując je. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z nabiałem (jonami wapniowymi).

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods) - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods) - opis

U osób dorosłych z lekkim lub umiarkowanym zakażeniem produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na lewofloksacynę:

ostre bakteryjne zapalenie zatok przynosowych (właściwie zdiagnozowane zgodnie z krajowymi i (lub) lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia zakażeń dróg oddechowych oraz kiedy niewskazane jest stosowanie antybiotyków powszechnie zalecanych w leczeniu początkowym takich zakażeń lub, kiedy środki te są nieskuteczne),

zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie zdiagnozowane zgodnie z krajowymi i (lub) lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia dróg oddechowych oraz kiedy niewskazane jest stosowanie antybiotyków powszechnie zalecanych do początkowego leczenia takich zakażeń lub, kiedy środki te są nieskuteczne),

pozaszpitalne zapalenie płuc (kiedy stosowanie antybiotyków powszechnie zalecanych do początkowego leczenia takiego zakażenia jest niewskazane),

powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek,

przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego,

zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Przed przepisaniem produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania antybiotyków.

Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods) - skład

Każda tabletka powlekana zawiera:

500 mg lewofloksacyny jako substancję czynną, co odpowiada 512,46 mg lewofloksacyny półwodnej.

Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods) - dawkowanie

Produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim podaje się raz lub dwa razy na dobę. Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia ciężkości zakażenia oraz wrażliwości drobnoustroju, będącego przypuszczalnie przyczyną zakażenia.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia rożni się w zależności od przebiegu choroby (patrz tabela poniżej). Podobnie jak w przypadku innych terapii antybiotykowych ogólnie, podawanie produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim należy kontynuować przez co najmniej 48 do 72 godzin po ustąpieniu gorączki lub po udowodnieniu likwidacji bakterii.

Sposób podawania

Tabletki Levofloxacin Genoptim należy połykać w całości i z wystarczającą ilością płynu. Tabletki można podzielić wzdłuż rowka dzielącego w celu dostosowania dawki. Tabletki można przyjmować w trakcie posiłku lub pomiędzy posiłkami. Produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed podaniem lub po podaniu soli żelaza, leków zobojętniających żołądkowy lub sukralfatu, ponieważ może nastąpić zmniejszenie wchłaniania antybiotyku.

Dawkowanie

Poniżej podano zalecenia dotyczące dawkowania produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim:

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny > 50 ml/min)

Wskazanie

Dawka dobowa ( w zależności od ciężkości zakażenia )

Czas trwania leczenia

Ostre zapalenie zatok przynosowych

500 mg raz na dobę

10 - 14 dni

Zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli

250 - 500 mg raz na dobę

7 - 10 dni

Pozaszpitalne zapalenie płuc

500 mg raz lub dwa razy na dobę

7 - 14 dni

Powikłane zakażenia układu moczowego w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek

250 mg raz na dobę

7 - 10 dni

Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego

500 mg raz na dobę

28 dni

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

250 mg raz na dobę lub 500 mg raz lub dwa razy na dobę

7 - 14 dni

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 50 ml/min)

 

Schemat dawkowania

 

250 mg/24 godz.

500 mg/24 godz.

500 mg/12 godz.

Klirens kreatyniny

pierwsza dawka:  250 mg

pierwsza dawka:  500 mg

pierwsza dawka: 500 mg

50-20 ml/min

następnie: 125 mg/ 24 godz.

następnie: 250 mg/ 24 godz.

następnie: 250 mg/ 12 godz.

19-10 ml/min

następnie: 125 mg/ 48 godz.

następnie: 125 mg/ 24 godz.

następnie: 125 mg/ 12 godz.

< 10 ml/min
(w tym u osób poddanych hemodializie i CADO) 1

następnie: 125 mg/ 48 godz.

następnie: 125 mg/ 24 godz.

następnie: 125 mg/ 24 godz.

1 Nie jest wymagane podawanie dodatkowej dawki po hemodializie lub ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CADO).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki, ponieważ lewofloksacyna nie jest w istotnym stopniu metabolizowana w wątrobie i jest wydalana głównie przez nerki.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u osób w podeszłym wieku, inne niż wynikające z uwzględnienia czynności nerek.

Dzieci

Produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu (w wieku poniżej 18 lat).

Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods) - środki ostrożności

W najcięższych przypadkach zapalenia płuc wywołanego przez pneumokoki produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim może nie być optymalnym lekiem.

Zakażenia szpitalne wywołane P. aeruginosa mogą wymagać leczenia skojarzonego.

Zapalenie ścięgna i zerwanie ścięgna

Rzadko może wystąpić zapalenie ścięgien. Najczęściej dotyczy ono ścięgna Achillesa i może prowadzić do zerwania ścięgna. Ryzyko wystąpienia zapalenia ścięgna i zerwania ścięgna jest większe u osób w podeszłym wieku oraz pacjentów stosujących kortykosteroidy. Dlatego też konieczna jest ścisła obserwacja tych pacjentów podczas stosowania u nich produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim. Każdy pacjent powinien zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią u niego objawy zapalenia ścięgna. Jeśli podejrzewa się zapalenie ścięgna, należy natychmiast odstawić produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim i rozpocząć odpowiednie leczenie chorego ścięgna (np. unieruchomienie).

Choroba związana z zakażeniem Clostridium difficile

Biegunka, szczególnie o ciężkim przebiegu, utrzymująca się i (lub) z domieszką krwi, która wystąpiła w trakcie leczenia produktem leczniczym Levofloxacin Genoptim lub po jego zakończeniu może być objawem choroby wywołanej zakażeniem Clostridium difficile , której najcięższą postacią jest rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Jeśli podejrzewa się rzekomobłniaste zapalenie jelita grubego, należy natychmiast odstawić produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim i wdrożyć niezwłocznie postępowanie wspomagające i odpowiednie leczenie przyczynowe (np. metronidazol lub wankomycyna, podawane doustnie). Leki hamujące perystaltykę są w tej sytuacji klinicznej przeciwwskazane.

Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem występowania drgawek

Produkt leczniczy Levofloxacin Genoptim jest przeciwwskazany u pacjentów z padaczką w wywiadzie i podobnie jak inne chinolony powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u pacjentów z predyspozycją do występowania drgawek, takich jak: pacjenci z wcześniej występującym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, osoby jednocześnie leczone fenbufenem i podobnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub lekami obniżającymi próg drgawkowy w mózgu, takimi jak teofilina. Jeśli wystąpią drgawki, należy przerwać leczenie lewofloksacyną.

Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Pacjenci z utajonym lub jawnym niedoborem aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej mogą wykazywać skłonność do reakcji hemolitycznych w trakcie stosowania leków przeciwbakteryjnych pochodnych chinolonowych, dlatego też lewofloksacynę należy stosować ostrożnie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Ponieważ lewofloksacyna jest wydalana głównie przez nerki, u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkę lewofloksacyny należy dostosować.

Reakcje nadwrażliwości

Lewofloksacyna może wywoływać ciężkie, potencjalnie śmiertelne reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny), czasami już po przyjęciu pierwszej dawki (patrz punkt 4.8). Pacjenci powinni natychmiast przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza prowadzącego lub lekarza pomocy doraźnej, który rozpocznie odpowiednie postępowanie ratunkowe.

Hipoglikemia

Tak jak w przypadku wszystkich chinolonów, zgłaszano występowanie hipoglikemii, zazwyczaj u pacjentów z cukrzycą jednocześnie leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. glibenklamidem) lub insuliną. U tych pacjentów z cukrzycą zaleca się staranne monitorowanie stężenia glukozy we krwi.

Zapobieganie reakcjom nadwrażliwości na światło

Chociaż reakcje nadwrażliwości na światło podczas stosowania lewofloksacyny występują bardzo rzadko, w celu zapobiegania nadwrażliwości na światło zaleca się, aby pacjenci unikali niepotrzebnej ekspozycji na silne promieniowanie słoneczne lub sztuczne promieniowanie ultrafioletowe (np. lampy kwarcowe, solarium).

Pacjenci leczeni antagonistami witaminy K

Z powodu możliwości zwiększenia wskaźników krzepnięcia (PT/INR) i (lub) wystąpienia krwawienia u pacjentów leczonych produktem leczniczym Levofloxacin Genoptim jednocześnie z antagonistą witaminy K (np. warfaryną), należy wykonywać kontrolne testy krzepnięcia krwi w czasie jednoczesnego stosowania tych leków.

Reakcje psychotyczne

U pacjentów leczonych chinolonami, w tym lewofloksacyną zgłaszano reakcje psychotyczne. W bardzo rzadkich przypadkach prowadziły one do myśli samobójczych i zachowań zagrażających życiu - czasem nawet po podaniu pojedynczej dawki lewofloksacyny. W przypadku wystąpienia tych reakcji u pacjenta, należy przerwać stosowanie lewofloksacyny i podjąć odpowiednie działania. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania lewofloksacyny u pacjentów z psychozą lub u pacjentów z chorobą psychiczną w wywiadzie.

Zaburzenia serca

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów, w tym lewofloksacyny, u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, takimi jak na przykład:

- wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT,

- jednoczesne stosowanie leków, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne z klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy),

- niewyrównane zaburzenia elektrolitowe (np. hipokaliemia, hipomagnezemia),

- podeszły wiek,

- choroby serca (np. niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, bradykardia).

Pacjenci w podeszłym wieku i kobiety, mogą być bardziej wrażliwi na leki wydłużające odstęp QTc. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów, w tym lewofloksacyny, w tych populacjach.

Neuropatia obwodowa

U pacjentów leczonych fluorochinolonami, w tym lewofloksacyną, zgłaszano przypadki obwodowej neuropatii czuciowej lub czuciowo-ruchowej, których początek może być nagły. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy neuropatii, należy przerwać stosowanie lewofloksacyny, aby zapobiec rozwojowi nieodwracalnych zmian.

Opioidy

U pacjentów leczonych lewofloksacyną wyniki oznaczenia opioidów w moczu mogą być fałszywie dodatnie. Konieczne może być potwierdzenie dodatnich wyników tych testów za pomocą bardziej specyficznych metod.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Podczas leczenia lewofloksacyną zgłaszano przypadki marskości wątroby, w tym zagrażającej życiu niewydolności wątroby, głównie u pacjentów z ciężkimi chorobami podstawowymi, np. posocznicą. Należy zalecić pacjentom, aby w razie wystąpienia objawów przedmiotowych lub podmiotowych choroby wątroby, takich jak jadłowstręt, żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, świąd lub tkliwy brzuch, przerwali leczenie i zgłosili się do lekarza prowadzącego.

Oporne na metycylinę szczepy Staphylococcus aureus (MRSA)

Oporne na metycylinę szczepy S. aureus z dużym prawdopodobieństwem mogą być oporne na fluorochinolony, w tym lewofloksacynę. Dlatego też, nie zaleca się stosowania lewofloksacyny w leczeniu potwierdzonych zakażeń MRSA lub w przypadku podejrzenia tych zakażeń, chyba że wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają wrażliwość drobnoustroju na lewofloksacynę.

Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods) - przedawkowanie

Na podstawie badań toksyczności u zwierząt i klinicznych badań farmakologicznych przeprowadzonych z zastosowaniem dawek przewyższających dawki terapeutyczne, najważniejszymi objawami, których można się spodziewać po ostrym przedawkowaniu produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim są objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak splątanie, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, drgawki oraz wydłużenie odstępu QT i reakcje żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i nadżerki błon śluzowych.

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Z powodu możliwości wydłużenia odstępu QT należy podjąć monitorowanie zapisu EKG. W celu zabezpieczenia błony śluzowej żołądka można podać leki zobojętniające kwas żołądkowy. Hemodializa, w tym dializa otrzewnowa i CADO, nie są skuteczne w usuwaniu lewofloksacyny z organizmu. Nie istnieje specyficzna odtrutka.

Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods) - przeciwwskazania

Produktu leczniczego Levofloxacin Genoptim nie wolno stosować:

u pacjentów z nadwrażliwością na lewofloksacynę, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

u pacjentów z padaczką,

u pacjentów z zaburzeniami ścięgien związanymi z podawaniem fluorochinolonów w wywiadzie,

u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu (do 18. lat),

u kobiet w ciąży,

u kobiet karmiących piersią.

Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods) - działania niepożądane

Poniżej podane informacje pochodzą z danych z badań klinicznych z udziałem ponad 5000 pacjentów i szerokich doświadczeń z obserwacji po wprowadzeniu do obrotu.

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA.

Częstości występowania określono według poniższej konwencji: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100, < 1/10), niezbyt często (≥1/1000< 1/100), rzadko (≥1/10 000< 1/1000), bardzo rzadko (≥1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: zakażenia grzybicze (i namnożenie innych organizmów opornych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: leukopenia, eozynofilia

Rzadko: trombocytopenia, neutropenia

Bardzo rzadko: agranulocytoza

Nieznana: pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny

Reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne mogą czasem wystąpić nawet po podaniu pierwszej dawki leku.

Nieznana: nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: jadłowstręt

Bardzo rzadko: hipoglikemia, zwłaszcza u chorych na cukrzycę

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: bezsenność, nerwowość

Rzadko: zaburzenia psychotyczne, depresja, stan splątania, pobudzenie, lęk

Bardzo rzadko: reakcje psychotyczne z zachowaniami zagrażającymi życiu, w tym z myślami lub próbami samobójczymi omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: zawroty głowy, bóle głowy, senność

Rzadko: drgawki, drżenie mięśniowe, parestezje

Bardzo rzadko: obwodowa neuropatia czuciowa lub czuciowo-ruchowa, zaburzenia smaku, w tym zanik smaku, zaburzenia węchu, w tym zanik węchu

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zaburzenia równowagi

Bardzo rzadko: zaburzenia słuchu

Nieznana: szumy uszne

Zaburzenia serca

Rzadko: tachykardia

Nieznana: komorowe zaburzenia rytmu i częstoskurcz komorowy (Torsade de pointes) (odnotowano głównie u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT), wydłużenie odstępu QT w zapisie elektrograficznym

Zaburzenia naczyniowe

Często: zapalenie żył

Rzadko: niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: skurcz oskrzeli, duszność

Bardzo rzadko: alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: biegunka, nudności

Niezbyt często: wymioty, bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia, zaparcia

Rzadko: biegunka krwotoczna, która w bardzo rzadkich przypadkach może być objawem zapalenia jelit, w tym rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zwiększene aktywności enzymów wątrobowych (AlAT/AspAT, fosfatazy zasadowej, GGT)

Niezbyt często: zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby

Nieznana: podczas leczenia lewofloksacyną zgłaszano przypadki żółtaczki i ciężkiego uszkodzenia wątroby, w tym przypadki ostrej niewydolności wątroby, zwłaszcza u pacjentów z ciężkimi współistniejącymi chorobami podstawowymi.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka, świąd

Rzadko: pokrzywka

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje nadwrażliwości na światło

Nieznana: toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, nadmierna potliwość.

Reakcje ze strony skóry i błon śluzowych mogą czasem wystąpić nawet po podaniu pierwszej dawki leku.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko: zaburzenia ścięgien, w tym zapalenie ścięgna (np. ścięgna Achillesa), bóle stawów, bóle mięśni

Bardzo rzadko: zerwanie ścięgna. To działanie niepożądane może wystąpić w ciągu 48 godzin po rozpoczęciu leczenia i może być obustronne, osłabienie mięśni, które może mieć szczególne znaczenie u chorych na miastenię

Nieznana: rabdomioliza

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek (np. w wyniku śródmiąższowego zapalenia nerek)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: osłabienie

Bardzo rzadko: gorączka

Nieznana: ból (w tym ból pleców, klatki piersiowej, kończyn)

Inne działania niepożądane związane ze stosowaniem fluorochinolonów to:

objawy pozapiramidowe i inne zaburzenia koordynacji mięśniowej,

zapalenie naczyń w wyniku nadwrażliwości,

napady porfirii u pacjentów z porfirią.

Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods) - ciąża i karmienie piersią

Płodność

W badaniach nieklinicznych nie stwierdzono wpływu lewofloksacyny na płodność. Nie wiadomo, czy lewofloksacyna wywiera wpływ na płodność u ludzi.

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania lewofloksacyny u kobiet w ciąży. Wyniki badań na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na rozrodczość. U młodych i dorosłych zwierząt eksponowanych na chinolony obserwowano wpływ na niedojrzałą chrząstkę, zatem nie można wykluczyć, że lek może wywoływać uszkodzenie chrząstki stawowej w niedojrzałym organizmie ludzkim lub u płodu (patrz punkt 5.3). Dlatego też stosowanie produktu w ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Dane dotyczące przenikania lewofloksacyny do mleka ludzi i (lub) zwierząt są niedostateczne. Wobec braku danych i biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko uszkodzenia chrząstek, lewofloksacyna jest przeciwwskazana w okresie karmienia piersią.

Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods) - prowadzenie pojazdów

Niektóre działania niepożądane (np. zawroty głowy/ zaburzenia równowagi, senność, zaburzenia widzenia) mogą zmniejszać zdolność koncentracji i reakcji, dlatego mogą stanowić ryzyko w sytuacjach, kiedy te zdolności są szczególnie ważne (np. podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods) - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Levofloxacinum

  Substancja z grupy fluorochinolonówm enencjomer S(-) ofloksacyny, która jest lekiem przeciwbakteryjnym, wykazującym skuteczność wobec tlenowych bakterii Gram(+) i Gram(-) oraz niektórych bakterii beztlenowych. Stosowana jest głównie miejscowo w leczeniu bakteryjnych zakażeń oka. Stosuje się także w zapaleniu płuc, układu moczowego powikłanego, skóry i tkanek miękkich, ostrym zapaleniu zatok, przewlekłym bakteryjnym zapaleniu gruczołu krokowego.

  Dostępne opakowania
  Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods)

  Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods)

  tabletki powlekane - 5 tabl. - 0,25 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods)

  Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods)

  tabletki powlekane - 5 tabl. - 0,5 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods)

  Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods)

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,25 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods)

  Levofloxacin Genoptim (Levofloxacin Macleods)

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,5 g
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Okulistyka

  "Cząsteczkowa chusteczka" na zapalenie rogówki i spojówki

  "Cząsteczkowa chusteczka" na zapalenie rogówki i spojówki

  Naukowcy ogłosili odkrycie nowego leku na zapalenie rogówki i spojówki. Ta zakaźna choroba oczu w samych Stanach Zjednoczonych dotyka rocznie około 15-20 milionów osób. Nowym lekiem jest produkt, określany jako tzw. „cząsteczkowa chusteczka" usuwająca...

  Cationorm - przynieś ulgę swoim oczom

  6 czynników, które negatywnie wpływają na kondycję oczu

  6 czynników, które negatywnie wpływają na kondycję oczu

  Wzrok jest niezwykle cenny, dlaczego więc nie oszczędzamy go na co dzień? Zapominamy o podstawowych zasadach profilaktyki, narażając w ten sposób swoje oczy na poważne problemy. Co najbardziej im szkodzi? Praca przy komputerze Dzisiaj dla wielu...

  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Bakteryjne zapalenie spojówek (WIDEO)

  Bakteryjne zapalenie spojówek (WIDEO)

  Przyczyny bakteryjnego zapalenia spojówek Bakteryjne zapalenie spojówek wywoływane jest najczęściej przez gronkowce lub paciorkowce. Charakterystycznym objawem wszystkich zapaleń spojówek o podłożu bakteryjnym jest obecność wydzieliny ropnej lub śluzowo-ropnej...

  Okulistyka

  Jaglica - choroba zapalna oczu. Objawy, przyczyny, leczenie

  Jaglica - choroba zapalna oczu. Objawy, przyczyny, leczenie

  Jaglica, inaczej zwana egipskim zapaleniem spojówek lub przewlekłym pęcherzykowym zapaleniem rogówki, to zakaźna choroba oczu, która występuje u osób starszych lub przebywających w Afryce lub Azji. Odpowiedzialny jest za nią drobnoustrój Chlamydia trachomatis....

  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Leczenie zapalenia spojówek (WIDEO)

  Leczenie zapalenia spojówek (WIDEO)

  Postępowanie w przypadku zapalenia spojówek Zapalenie spojówek to bardzo często występująca choroba oczu, szczególnie u osób noszących szkła kontaktowe, bądź długo pracujących przy monitorach. Zapalenie spojówek może występować jako zakażenia bakteryjne...

  Okulistyka

  Środowisko a oczy

  Środowisko a oczy

  Środowisko a oczy? Czy to, co nas otacza, ma wpływ na nasz zmysł widzenia? Wzrok jest podstawowym zmysłem, za pomocą którego odbieramy bodźce ze świata zewnętrznego. Oczy narażone są na działanie czynników środowiskowych, które je upośledzają, co prowadzi...

  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Infekcyjne zapalenie spojówek

  Infekcyjne zapalenie spojówek

  Zapalenia spojówek są jednymi z częstszych dolegliwości oczu jakie nas spotykają. Większość z nas na pewno miała okazję przekonać się na własnej skórze, a właściwie na własnych oczach, jak objawia się takie zapalenie. Najczęściej przebiega ono z silnym...