Latanoprost Arrow

zobacz opinie o produkcie »
Cena
37,08 zł
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
0,05 mg/ml
Ilość
3 but.a 2,5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Latanoprost Arrow - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Latanoprost Arrow - opis

Obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem oraz z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.

Latanoprost Arrow - skład

1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu.

2,5 ml butelka kropli do oczu zawiera 125 mikrogramów latanoprostu.

Substancje pomocnicze: 0,2 mg chlorku benzalkoniowego/ml kropli do oczu. Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Latanoprost Arrow - dawkowanie

Podanie do oka.

Dawkowanie.

Zalecane dawkowanie u osób dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku)

Zaleca się podawanie jednej kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę. Najlepszy efekt osiągany jest przy stosowaniu produktu Latanoprost Arrow wieczorem.

Podawanie produktu Latanoprost Arrow nie powinno odbywać się częściej niż raz na dobę, ponieważ udowodniono, że częstsze stosowanie zmniejsza efekt obniżający ciśnienie wewnątrzgałkowe.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę.

Tak jak w przypadku innych kropli do oczu, w celu zmniejszenia możliwego wchłaniania ogólnoustrojowego zaleca się uciskanie woreczka łzowego w kącie przyśrodkowym oka (zamknięcie dróg łzowych) przez jedną minutę natychmiast po zakropleniu każdej kropli.

Soczewki kontaktowe powinny być usunięte przed wkropleniem leku i mogą być ponownie założone po 15 minutach.

Jeżeli stosowane są inne miejscowe okulistyczne produkty lecznicze, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między ich podaniem.

Dzieci i młodzież:

Brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci i młodzieży. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu Latanoprost Arrow u dzieci i młodzieży.

Latanoprost Arrow - środki ostrożności

Krople do oczu zawierające latanoprost mogą stopniowo zmieniać kolor oczu poprzez zwiększenie ilości brązowego barwnika w tęczówce. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii (różnobarwności tęczówek).

Taką zmianę zabarwienia oka obserwuje się przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych lub zielonobrązowych. W badaniach z użyciem latanoprostu początek zmiany występował zazwyczaj w 8 miesiącu leczenia, rzadko w trakcie drugiego lub trzeciego roku. Nie zauważono jej po czwartym roku leczenia. Szybkość postępowania przebarwienia tęczówki zmniejsza się z czasem i efekt ten jest trwały w ciągu 5 lat. Nie oceniano efektu nasilonego przebarwienia po upływie 5 lat. W 5letnich otwartych badaniach bezpieczeństwa z zastosowaniem latanoprostu przebarwienie tęczówki wystąpiło u 33% pacjentów (patrz punkt 4.8). Zmiana koloru jest w większości przypadków nieznaczna lub często klinicznie niezauważalna. U pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru częstość występowania zmiany waha się od 7 do 85%, przy czym największą obserwuje się u pacjentów z żółto-brązowymi tęczówkami. U pacjentów z jednobarwnymi tęczówkami koloru niebieskiego nie obserwowano zmiany, a u pacjentów z jednobarwnymi tęczówkami koloru szarego, zielonego lub brązowego zmianę obserwowano rzadko.

Zmiana koloru spowodowana jest zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki, a nie ze zwiększeniem liczby melanocytów. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu oczu dotkniętych chorobą, ale zdarza się, że cała tęczówka lub jej część staje się bardziej brązowa. Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego zwiększania ilości brązowego barwnika w tęczówce. Do chwili obecnej w badaniach klinicznych nie stwierdzono żadnego związku z wystąpieniem działań niepożądanych czy zmian patologicznych.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówce nie ulegają zmianie w trakcie leczenia. W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania barwnika w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania oka lub innych miejscach komory przedniej oka. Na podstawie wyników 5-letniego doświadczenia klinicznego stwierdzono, że zwiększona pigmentacja tęczówki nie wywiera żadnych klinicznie ujemnych następstw i jeśli nastąpi, stosowanie latanoprostu można kontynuować. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i jeżeli wymaga tego stan kliniczny leczenie należy przerwać.

Istnieje ograniczone doświadczenie w stosowaniu latanoprostu w przewlekłej jaskrze z zamkniętym kątem, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią i w jaskrze barwnikowej. Brakuje doświadczenia w stosowaniu latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskularnej, w stanach zapalnych gałki ocznej i w jaskrze wrodzonej. Latanoprost nie działa lub działa w minimalnym stopniu na źrenicę, jednak dotychczas brak jest doświadczenia ze stosowaniem w ostrych napadach jaskry z zamkniętym kątem. Dlatego do czasu uzyskania większego doświadczenia zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku w tych stanach chorobowych.

Istnieją ograniczone dane na temat stosowania latanoprostu w okresie okołooperacyjnym zabiegu chirurgicznego zaćmy. U tych pacjentów latanoprost należy stosować z zachowaniem ostrożności.

W trakcie leczenia latanoprostem obserwowano obrzęk plamki (patrz punkt 4.8), głównie u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną torebką tylną soczewki lub z soczewkami przedniokomorowymi, jak również pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatego obrzęku plamki (pacjenci z retinopatią cukrzycową i z zamknięciem żyły siatkówkowej). Latanoprost powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną torebką tylną soczewki lub z soczewkami przedniokomorowymi, jak również pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatego obrzęku plamki.

Latanoprost powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z skłonnością do wystąpienia zapalenia tęczówki lub zapalenia błony naczyniowej oka.

Istnieje ograniczone doświadczenie u pacjentów z astmą, jednak w trakcie doświadczenia po wprowadzeniu na rynek odnotowano przypadki zaostrzenia astmy i (lub) wystąpienia duszności. Do czasu uzyskania odpowiedniego doświadczenia pacjentów z astmą należy leczyć z zachowaniem ostrożności (patrz punkt 4.8).

Zaobserwowano wystąpienie odbarwienia skóry okolicy oczodołowej, w większości przypadków u pacjentów narodowości japońskiej. Doświadczenie uzyskane z badań wykazuje, że odbarwienie skóry okolicy oczodołowej nie jest trwałe i w niektórych przypadkach cofa się w trakcie kontynuowania leczenia latanoprostem.

Latanoprost może stopniowo zmieniać rzęsy i włosy meszkowe leczonego oka oraz jego okolic; zmiany te dotyczą zwiększonej długości, grubości, zabarwienia rzęs lub włosów i wadliwego ustawienia rzęs. Zmiany rzęs są odwracalne po przerwaniu stosowania leku.

Produkt leczniczy Latanoprost Arrow, zawiera chlorek benzalkoniowy, często stosowany jako konserwant w produktach oftalmologicznych. Donoszono iż chlorek benzalkoniowy powoduje powierzchniową keratopatię i/lub toksyczną wrzodziejącą keratopatię; może powodować podrażnienie oka i odpowiada za odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. U pacjentów z zespołem suchego oka oraz upośledzeniem rogówki w przypadku częstego lub długotrwałego podawania produktu Latanoprost Arrow należy prowadzić ścisły monitoring. Chlorek benzalkoniowy może osadzać się na soczewkach kontaktowych, które należy wyjąć przed zastosowaniem Latanoprost Arrow i odczekać 15 minut przed ponownym założeniem (patrz punkt

4. 2.).

Latanoprost Arrow - przedawkowanie

Objawy:

Oprócz objawów podrażnienia oka oraz przekrwienia spojówek nie są znane inne działania niepożądane dotyczące oczu występujące po przedawkowaniu latanoprostu.

Jeśli dojdzie do przypadkowego spożycia latanoprostu, mogą być przydatne następujące informacje: Jedna butelka zawiera 125 mikrogramów latanoprostu. Ponad 90% podlega metabolizmowi podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Dożylny wlew 3 mikrogramów/kg u zdrowych ochotników nie wywoływał żadnych objawów, natomiast dawka 5,5-10 mikrogramów/kg wywoływała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, osłabienie, uderzenia gorąca i nadmierne pocenie. Latanoprost podany małpom w dawce do 500 mikrogramów/kg w postaci wlewu dożylnego nie wywoływał żadnych poważnych zaburzeń sercowo-naczyniowych.

Dożylne podanie latanoprostu małpom wiązało się z wystąpieniem u nich przemijającego zwężenia oskrzeli. Jednakże, u pacjentów z umiarkowaną astmą oskrzelową, latanoprost podany miejscowo do oka w dawce siedem razy większej niż dawka kliniczna nie wywoływał zwężenia oskrzeli.

Leczenie:

W przypadku przedawkowania latanoprostu należy wdrożyć leczenie objawowe.

Latanoprost Arrow - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Latanoprost Arrow - działania niepożądane

Większość działań niepożądanych dotyczy narządu wzroku. W 5-letnich otwartych badaniach bezpieczeństwa stosowania latanoprostu u 33% pacjentów wystąpiło przebarwienie tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące oczu są zazwyczaj przemijające i występują się w czasie podawania leku.

Działania niepożądane sklasyfikowane są na podstawie częstości występowania: bardzo częste (≥1/10), częste (≥1/100 < 1/10), niezbyt częste (≥1/1000 < 1/100), rzadkie (≥1/10 000 < 1/1000), bardzo rzadkie (< 1/10 000) i nieznane (niemożliwe do oszacowania na podstawie dostępnych danych). Częstość występowania przypadków odnotowanych po wprowadzeniu na rynek nie jest znana.

Tabela 1: Działania niepożądane

Klasyfikacja układowonarządowa

Bardzo częste

(1/10)

Częste

(1/100 do < 1/10)

Niezbyt częste

(1/1 000 do < 1/100)

Rzadkie

(1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadkie (< 1/10000)

Nieznane (niemożliwe do oszacowania na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia serca

       

Pogorszenie dusznicy bolesnej u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą.

Kołatanie serca

Zaburzenia układu nerwowego

         

Ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia oka

Nasilone zabarwienie tęczówki, łagodne lub umiarkowane przekrwienie spojówki, podrażnienie oka (pieczenie, chropowatość, świąd, kłucie, uczucie obecności ciała obcego). Zmiany rzęs i włosów meszkowych (zwiększona długość, grubość, zabarwienie i

liczba) (większość przypadków w populacji japońskiej).

Przejściowe punkcikowate ubytki nabłonka, w większości bezobjawowe.

Zapalenie powiek.

Ból oka.

Obrzęk powieki.

Zespół suchego oka. Zapalenie rogówki. Zaburzenie ostrości widzenia. Zapalenie spojówki.

Zapalenie tęczówki/ błony naczyniowej oka (w większości przypadków u pacjentów u których jednocześnie wystąpiły czynniki predysponujące). Obrzęk plamki. Objawowy obrzęk rogówki i jej nadżerki. Obrzęk okołooczodołowy. Wadliwe ustawienie rzęs, czego skutkiem czasem może być podrażnienie oka. Dodatkowy rząd rzęsek przy ujściu gruczołów tarczkowych

(distichiasis/ dwurzędowość rzęs).

 

Cysty rogówki

Zaburzenia układu

oddechowego

klatki piersiowej i śródpiersia

     

Astma. Zaostrzenie astmy. Duszność.

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

Wysypka skórna.

Miejscowe reakcje skórne na powiekach. Ciemnienie skóry powiek.

   

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

         

Ból mięśniowy. Ból stawów.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

       

Ból w klatce piersiowej.

 
Latanoprost Arrow - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania tego produktu leczniczego w okresie ciąży nie zostało potwierdzone.

Potencjalnie ma on niebezpieczne działanie na przebieg ciąży, płód lub noworodka (patrz punkt 5.3). Dlatego nie należy stosować latanoprostu w okresie ciąży chyba że jest to bezwzględnie konieczne i kiedy korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla dziecka.

Karmienie piersią

Ponieważ latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka matki, nie należy go stosować u kobiet karmiących piersią lub karmienie piersią należy przerwać.

Latanoprost Arrow - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Latanoprost Arrow, ma nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Tak jak w przypadku innych kropli do oczu, po zakropleniu może wystąpić przemijające zaburzenie ostrości widzenia.

Do czasu ustąpienia objawów nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Latanoprost Arrow - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Latanoprostum

  Latanoprost to lek okulistyczny z grupy analogów prostaglandyn przeznaczony do leczenia jaskry. Jest stosowany w jaskrze o otwartym kącie przesączania i nadciśnieniu śródgałkowym. Typowymi postaciami leku dla latanoprostu są krople do oczu.

  Dostępne opakowania
  Latanoprost Arrow

  Latanoprost Arrow

  krople do oczu, roztwór - 3 but.a 2,5ml - 0,05 mg/ml
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Latanoprost Arrow

  Latanoprost Arrow

  krople do oczu, roztwór - 6 but.a 2,5ml - 0,05 mg/ml
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Latanoprost Arrow

  Latanoprost Arrow

  krople do oczu, roztwór - 1 but.a 2,5ml - 0,05 mg/ml
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  37,08 zł
  Powiązane artykuły
  Zabiegi

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra a ślepota

  Jaskra to choroba przewlekła, na całe życie. Polega na postępującym uszkodzeniu (neuropatii) nerwu wzrokowego przez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej i/lub długotrwałe niedokrwienie nerwu wzrokowego. Nie da się jej wyleczyć ani cofnąć jej skutków....

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Ta podstępna choroba oczu zazwyczaj przez długi czas nie daje żadnych objawów. Niestety, spowodowana nią utrata wzroku jest nieodwracalna. Dlatego warto dmuchać na zimne i regularnie badać się u okulisty. Jaskra - jak jej zapobiegać Eksperci biją na...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Niszczenie nerwu wzrokowego Jaskra jest to choroba charakteryzująca się postępującym niszczeniem nerwu wzrokowego. Procesowi temu towarzyszą zmiany w tarczy nerwu wzrokowego, które prowadzą do powstania ubytków w polu widzenia, ostatecznie doprowadzając...

  Trabekulektomia

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Zabiegi

  Cyklokrioterapia

  Cyklokrioterapię stosuje się w leczeniu jaskry wtórnej. W ciężkich przypadkach za pomocą niskich temperatur uszkadza się celowo ciało rzęskowe. W przebiegu jaskry dochodzi do nieodwracalnego i postępującego uszkodzenia nerwu, ponadto występują charakterystyczne...

  Przyczyny jaskry

  Przyczyny jaskry

  Główną przyczyną rozwoju jaskry jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w środku gałki ocznej), które powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Obrazy widziane przez oko powinny być przetwarzane na impulsy elektryczne, a następnie przesyłane...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Nowe możliwości w leczeniu jaskry

  Nowe możliwości w leczeniu jaskry

  Nowe możliwości w leczeniu jaskry za pomocą nowych małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych (MIGS) już dostępne w regionie kujawsko-pomorskim dzięki Klinice Okulistycznej OFTALMIKA. Klinika Okulistyczna OFTALMIKA w Bydgoszczy jako pierwsza w regionie...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Długoterminowe leczenie jaskry z otwartym kątem przesączania

  Jaskra to choroba przewlekła, postępująca i nieuleczalna. Oznacza to, że trwa do końca życia, a nieleczona nasila się, prowadząc do całkowitej ślepoty. Nie da się cofnąć zmian, jakie się dokonały w oczach pod wpływem jaskry. Można jedynie zahamować postęp...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Przyczyny jaskry

  Główną przyczyną rozwoju jaskry jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w środku gałki ocznej), które powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Obrazy widziane przez oko powinny być przetwarzane na impulsy elektryczne, a następnie przesyłane...