Klacid

zobacz opinie o produkcie »
Cena
18,65 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,5 g
Ilość
42 tabl.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Tak
Producent: BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

Klacid - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Klacid 500 a jego metabolizowanie przez organizm

Jak długo metabolizowany jest przez organizm Klacid 500 przyjmowany 2x dziennie przez 14 dni? Czy po 3 dniach od zakończenia kuracji jest już usunięty z organizmu? Pytam w związku z koniecznością zwiększenia dawki innego leku, która na czas antybiotyku Klacid 500 musiała być zmniejszona. Zapomniałem zapytać lekarza w jaki sposób postąpić, a nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Wiem natomiast, że substancje zawarte w Klacid 500 i w drugim leku nie mogą być przyjmowane razem, więc boję...

POKAŻ WIĘCEJ

Klacid - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Klacid - opis

Klarytromycyna w postaci zawiesiny jest wskazana w leczeniu zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę. Do zakażeń tych zaliczamy:

- zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce),

- zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc),

- ostre zapalenie ucha środkowego,

- zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, ropnie),

- rozsiane lub zlokalizowane zakażenia Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare. Zlokalizowane zakażenia Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum lub Mycobacterium kansasii.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania antybiotyków.

Klacid - skład

5 ml zawiesiny zawiera 250 mg klarytromycyny (Clarithromycinum).

Substancje pomocnicze biologicznie czynne: sacharoza (2,28 g w 5 ml zawiesiny).

Klacid - dawkowanie

Badania kliniczne z użyciem klarytromycyny w postaci zawiesiny doustnej prowadzono u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat. Dlatego też u dzieci poniżej 12. roku życia należy stosować klarytromycynę w postaci zawiesiny.

Zalecana dawka klarytromycynyw postaci zawiesiny wynosi 7,5 mg/kg mc. dwa razy na dobę (patrz tabela – DAWKOWANIE U DZIECI w zależności od masy ciała). Maksymalna dawka wynosi 500 mg dwa razy na dobę, z wyjątkiem zakażeń, które zostały wywołane przez mykobakterie.

Czas leczenia wynosi zwykle od 5 do 10 dni, w zależności od rodzaju drobnoustroju chorobotwórczego i przebiegu choroby. Produkt może być podawany podczas posiłku lub między posiłkami. Można podawać z mlekiem.

DAWKOWANIE U DZIECI w zależności od masy ciała

Masa ciała

Dawka klarytromycyny

Objętość zawiesiny

8-11 kg *

62,5 mg dwa razy na dobę

1,25 ml dwa razy na dobę

12-19 kg

125 mg dwa razy na dobę

2,5 ml dwa razy na dobę

20-29 kg

187,5 mg dwa razy na dobę

3,75 ml dwa razy na dobę

30-40 kg

250 mg dwa razy na dobę

5 ml dwa razy na dobę

* Dzieciom o masie ciała mniejszej niż 8 kg należy podawać dawkę leku w przeliczeniu na masę ciała (7,5 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę).

5 ml zawiesiny odmierzonej dozownikiem załączonym do opakowania leku zawiera 250 mg klarytromycyny.

Dawkowanie u dzieci z niewydolnością nerek

U dzieci z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min dawkę klarytromycyny należy zmniejszyć o połowę, tzn. do 250 mg raz na dobę lub w ciężkich zakażeniach - 250 mg dwa razy na dobę. Nie należy podawać leku dłużej niż przez 14 dni.

Dawkowanie u dzieci z zakażeniami wywołanymi przez Mycobacterium

U dzieci,w przypadku stwierdzenia rozsianych lub zlokalizowanych zakażeń wywołanych przez Mycobacterium (M. avium, M. intracellulare, M. chelonae, M. fortuitum, M. kansasii), zalecana dawka klarytromycyny wynosi od 7,5 do 15 mg/kg mc. dwa razy na dobę.

Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo obserwuje się korzystne działanie kliniczne. Może być korzystne dodanie innych leków działających na Mycobacterium.

Dorośli

Jeśli lek ten stosowany jest u osób dorosłych, zalecana dawka klarytromycyny wynosi 250 mg (5 ml zawiesiny) dwa razy na dobę.

W ciężkich zakażeniach dawkę klarytromycyny można zwiększyć do 500 mg (10 ml zawiesiny) dwa razy na dobę.

Klacid - środki ostrożności

Kobietom w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, lekarz nie powinien zalecać klarytromycyny bez wnikliwej oceny, czy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Należy również zachować ostrożność podczas stosowania klarytromycyny u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.

Klarytromycyna jest wydalana głównie za pośrednictwem wątroby. Należy zatem zachować szczególną ostrożność podając ten lek pacjentom z niewydolnością wątroby.

Podczas stosowania klarytromycyny notowano zaburzenia czynności wątroby, w tym zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz miąższowe i (lub) cholestatyczne zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez. Takie zaburzenie czynności wątroby może być ciężkie i jest na ogół przemijające. W niektórych przypadkach notowano niewydolność wątroby prowadzącą do zgonu. Na ogół było to związane z poważnymi chorobami podstawowymi i (lub) stosowanymi równocześnie lekami. Należy poinformować pacjentów, aby natychmiast przerwali przyjmowanie leku i zgłosili się do lekarza, jeśli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe choroby wątroby takie, jak brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub bolesność brzucha.

Stosowanie każdego leku przeciwbakteryjnego takiego, jak klarytromycyna, w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori może doprowadzić do wyodrębnienia się lekoopornych drobnoustrojów.

Powikłaniem wynikającym ze stosowania prawie każdego leku przeciwbakteryjnego, w tym antybiotyków makrolidowych, może być rzekomobłoniaste zapalenie jelit o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. Występowanie biegunki wywołanej przez Clostridium difficile (CDAD, ang. Clostridium difficileassociated diarrhea) obserwowano w związku ze stosowaniem prawie każdego leku przeciwbakteryjnego, w tym klarytromycyny. Powikłanie to może mieć różne nasilenie – od lekkiej biegunki po prowadzące do zgonu zapalenie okrężnicy. Stosowanie leków przeciwbakteryjnych zmienia prawidłową florę okrężnicy, co może prowadzić do nadmiernego namnożenia C. difficile. Rozpoznanie CDAD należy brać pod uwagę u każdego pacjenta z biegunką występującą po leczeniu antybiotykami.Konieczne jest zebranie szczegółowego wywiadu, ponieważ o występowaniu CDAD informowano nawet po ponad dwóch miesiącach od zakończenia podawania leków przeciwbakteryjnych. Z tego powodu, bez względu na wskazanie do stosowania, należy zaprzestać leczenia klarytromycyną. Należy wykonać badania mikrobiologiczne i rozpocząć odpowiednie leczenie. Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę jelit.

U pacjentów leczonych klarytromycyną może wystąpić zaostrzenie objawów miastenii.

Po wprowadzeniu do obrotu obserwowano nasilenie działania toksycznego kolchicyny, kiedy stosowana była jednocześnie z klarytromycyną, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku i z niewydolnością nerek. U niektórych z tych pacjentów działanie to prowadziło do zgonu. Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie klarytromycyny i kolchicyny, należy obserwować pacjentów czy nie występują u nich objawy toksycznego działania kolchicyny.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania klarytromycyny i triazolowych pochodnych benzodiazepiny takich, jak triazolam i midazolam.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania klarytromycyny w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu ototoksycznym, zwłaszcza antybiotykami aminoglikozydowymi. W trakcie leczenia i po jego zakończeniu należy przeprowadzić badania czynności błędnika i słuchu.

Ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QT należy zachować ostrożność stosując klarytromycynę u pacjentów z chorobą wieńcową, ciężką niewydolnością serca, hipomagnezemią, bradykardią (< 50 uderzeń serca na minutę) lub gdy klarytromycyna podawana jest w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi powodującymi wydłużenie odstępu QT. Klarytromycyny nie należy stosować u pacjentów z wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT oraz z komorowymi zaburzeniami rytmu serca w przeszłości.

Zapalenie płuc. Ze względu na zwiększanie się oporności Streptococcus pneumoniae na antybiotyki makrolidowe, przed przepisaniem klarytromycyny w przypadkach pozaszpitalnego zapalenia płuc należy wykonać badanie antybiotykowrażliwości. W leczeniu szpitalnego zapalenia płuc klarytromycynę należy stosować w skojarzeniu z innymi odpowiednimi antybiotykami.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich o lekkim lub umiarkowanym nasileniu. Zakażenia te są najczęściej wywoływane przez Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes, a obydwa drobnoustroje mogą być oporne na antybiotyki makrolidowe. Z tego powodu ważne jest wykonanie badań antybiotykowrażliwości. W przypadkach, gdy nie można stosować antybiotyków ß-laktamowych (np. alergia), lekiem z wyboru może być inny antybiotyk, np. klindamycyna. Obecnie uważa się, że antybiotyki makrolidowe można stosować jedynie w niektórych zakażeniach skóry i tkanek miękkich takich, jak zakażenie wywołane przez Corynebacterium minutissimum (łupież rumieniowy), trądzik pospolity i róża oraz w przypadkach, gdy nie można stosować leczenia penicyliną.

Jeśli wystąpią ciężkie reakcje nadwrażliwości takie, jak anafilaksja, zespół Stevensa-Johnsona, ostra toksyczna nekroliza naskórka, zespół DRESS (reakcja na leki z eozynofilią i objawami narządowymi, ang. Drug Reaction with Eosinophilia and Systematis Symptoms) lub plamica Schönleina-Henocha należy natychmiast przerwać podawanie klarytromycyny i natychmiast zastosować odpowiednie leczenie.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania klarytromycyny i leków, które indukują izoenzym CYP3A4.

Inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA).

Przeciwwskazane jest stosowanie klarytromycyny w skojarzeniu z lowastatyną lub symwastatyną. Klarytromycyna podobnie jak inne antybiotyki makrolidowe, zwiększa stężenia inhibitorów reduktazy HMG-CoA. U pacjentów stosujących w skojarzeniu te leki notowano rzadkie przypadki rabdomiolizy. Należy obserwować czy u pacjenta nie występują przedmiotowe lub podmiotowe objawy miopatii.

Rzadkie przypadki rabdomiolizy notowano również u pacjentów stosujących klarytromycynę równocześnie z atorwastatyną lub rozuwastatyną. Atorwastatynę lub rozuwastatynę należy podawać w możliwie najmniejszych dawkach, jeśli stosuje się równocześnie klarytromycynę. Należy rozważyć zmianę dawki statyny lub zastosować taką statynę, która nie jest metabolizowana z udziałem izoenzymu CYP3A (np. fluwastatynę lub prawastatynę).

Doustne leki przeciwcukrzycowe i (lub) insulina

Jednoczesne stosowanie klarytromycyny i doustnych leków przeciwcukrzycowych i (lub) insuliny może spowodować istotną hipoglikemię. Podczas stosowania niektórych leków przeciwcukrzycowych takich, jak nateglinid, pioglitazon, repaglinid i rozyglitazon, może dojść do hamowania izoenzymu CYP3A przez podawaną jednocześnie klarytromycynę, co może prowadzić do hipoglikemii. Zaleca się dokładne monitorowanie stężenia glukozy.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Jeśli klarytromycyna podawana jest z warfaryną istnieje ryzyko ciężkiego krwotoku oraz istotnego zwiększenia wartości współczynnika INR (ang. International Normalized Ratio) i wydłużenia czasu protrombinowego. U pacjentów stosujących równocześnie klarytromycynę i doustne leki przeciwzakrzepowe należy często kontrolować współczynnik INR i czas protrombinowy.

Długotrwałe stosowanie może, jak w przypadku innych antybiotyków, spowodować rozwój niewrażliwych bakterii i grzybów. W razie wystąpienia nadkażenia należy rozpocząć odpowiednie leczenie.

Bakterie oporne na klarytromycynę mogą wykazywać również oporność na inne antybiotyki makrolidowe, linkomycynę i klindamycynę (tzw. oporność krzyżowa).

Lek zawiera 2,28 g sacharozy w 5 ml zawiesiny. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami, związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu Klacid w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej.

Klacid - przedawkowanie

Przedawkowanie klarytromycyny może spowodować objawy ze strony przewodu pokarmowego. U jednego pacjenta z chorobą dwubiegunową w wywiadzie, po przyjęciu 8 gramów klarytromycyny wystąpiły zaburzenia psychiczne, zachowanie paranoidalne, hipokaliemia i hipoksemia.

W razie przedawkowania należy natychmiast usunąć z przewodu pokarmowego niewchłonięty lek i zastosować odpowiednie leczenie objawowe. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, hemodializa ani dializa otrzewnowa nie zmniejszają stężenia klarytromycyny w surowicy.

Klacid - przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego Klacid jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na klarytromycynę lub inne antybiotyki z grupy makrolidów, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przeciwwskazane jest jednoczesne leczenie klarytromycyną i którymkolwiek z następujących produktów leczniczych: astemizol, cyzapryd, pimozyd, terfenadyna, ponieważ może to spowodować wydłużenie odstępu QT i zaburzenia rytmu serca takie, jak tachykardia komorowa, migotanie komór i komorowe zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes.

Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie klarytromycyny i ergotaminy lub dihydroergotaminy, ponieważ może to wywołać objawy zatrucia sporyszem.

Nie należy podawać klarytromycyny pacjentom, u których w przeszłości występowało wydłużenie odstępu QT lub zaburzenia rytmu serca, w tym torsade de pointes.

Nie należy podawać klarytromycyny pacjentom z hipokaliemią (ryzyko wydłużenia odstępu QT).

Nie należy podawać klarytromycyny jednocześnie z inhibitorami reduktazy HMG-CoA (statyny) lowastatyną lub symwastatyną, ze względu na ryzyko rabdomiolizy. Należy przerwać stosowanie tych leków podczas leczenia klarytromycyną.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby przeciwwskazane jest stosowanie jednocześnie z kolchicyną silnego inhibitora glikoproteiny P lub izoenzymu CYP3A4, jakim jest klarytromycyna.

Nie należy stosować klarytromycyny u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby współistniejącą z niewydolnością nerek.

Klacid - działania niepożądane

a. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęstszymi i najbardziej powszechnymi działaniami niepożądanymi u dorosłych pacjentów i dzieci są bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty i zaburzenia smaku. Te działania niepożądane są zazwyczaj lekkie i zgodne z poznanym profilem bezpieczeństwa antybiotyków makrolidowych (patrz punkt b, poniżej „Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych”).

Podczas badań klinicznych nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości występowania działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego między populacjami pacjentów z wcześniejszymi zakażeniami wywołanymi przez prątki i bez takich zakażeń.

b. Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane odnotowane w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu klarytromycyny w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej, proszku do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań i tabletek o modyfikowanym uwalnianiu.

Działania uznane za mające co najmniej możliwy związek ze stosowaniem klarytromycyny przedstawiono wg. klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania: bardzo często (?1/10), często (?1/100 do < 1/10), niezbyt często (?1 000 do < 1/100) oraz częstość nieznana (działania niepożądane notowane po wprowadzeniu produktu do obrotu; częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W ramach każdej kategorii częstości występowania, działania niepożądane uszeregowano zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością, jeśli można to było ocenić.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

niezbyt często

zapalenie tkanki łącznej1, kandydoza, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit2, zakażenie3, zakażenie pochwy

częstość nieznana

rzekomobłoniaste zapalenie

   

okrężnicy, róża, łupież rumieniowy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niezbyt często

leukopenia, neutropenia4, trombocytoza3, eozynofilia4

częstość nieznana

agranulocytoza, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego5

niezbyt często

reakcja rzekomoanafilaktyczna1, nadwrażliwość

częstość nieznana

reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

niezbyt często

jadłowstręt, zmniejszenie łaknienia

częstość nieznana

hipoglikemia6

Zaburzenia psychiczne

często

bezsenność

niezbyt często

niepokój, nerwowość3, napady krzyku3

częstość nieznana

zaburzenie psychotyczne, stan splątania, depersonalizacja, depresja, dezorientacja, omamy, niezwykłe sny

Zaburzenia układu nerwowego

często

zaburzenie smaku, ból głowy, zmiana w odczuwaniu smaku

niezbyt często

utrata świadomości1, dyskineza1, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność7, drżenia

częstość nieznana

drgawki, brak smaku, węch opaczny, utrata węchu

Zaburzenia ucha i błędnika

niezbyt często

zawroty głowy pochodzenia obwodowego, niedosłuch, szumy uszne

częstość nieznana

głuchota

Zaburzenia serca

niezbyt często

zatrzymanie akcji serca1, migotanie przedsionków1, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG8, skurcze dodatkowe1, kołatanie serca

częstość nieznana

zaburzenia rytmu serca typu

torsade de pointes8, tachykardia komorowa8

Zaburzenia naczyniowe

często

rozszerzenie naczyń1

częstość nieznana

krwotok9

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

niezbyt często

astma1, krwawienie z nosa2, zator płuc1

Zaburzenia żołądka i jelit

często

biegunka10, wymioty, niestrawność, nudności, bóle brzucha

niezbyt często

zapalenie przełyku1, choroba refluksowa przełyku2, zapalenie błony śluzowej żołądka, ból odbytu2, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka, powiększenie obwodu brzucha4, zaparcia, suchość w jamie ustnej,

   

odbijanie, wzdęcia z oddawaniem gazów

częstość nieznana

ostre zapalenie trzustki, przebarwienie języka, przebarwienie zębów

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

często

nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby

niezbyt często

cholestaza4, zapalenie wątroby4, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie

aktywności gammaglutamylotransferazy4

częstość nieznana

niewydolność wątroby11, żółtaczka miąższowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

często

wysypka, nadmierna potliwość

niezbyt często

pęcherzowe zapalenie skóry1, świąd, pokrzywka, wysypka plamkowo-grudkowa3

częstość nieznana

zespół Stevensa-Johnsona5, martwica toksyczno-rozpływna naskórka5, wysypka polekowa z eozynofilią i objawami narządowymi (DRESS), trądzik, plamica Schönleina-Henocha

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

niezbyt często

skurcze mięśni3, sztywność mięśniowo-szkieletowa1, ból mięśni2

częstość nieznana

rabdomioliza2, 12, miopatia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

niezbyt często

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi1, zwiększenie stężenia mocznika we krwi1

częstość nieznana

niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

bardzo często

zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia1

często

ból w miejscu wstrzyknięcia1, zapalenie w miejscu wstrzyknięcia1

niezbyt często

uczucie rozbicia4, gorączka3, astenia, ból w klatce piersiowej4, dreszcze4, zmęczenie4

Badania diagnostyczne

niezbyt często

nieprawidłowa wartość stosunku albumin do globulin (współczynnik albuminowoglobulinowy)1, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi4, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we

   

krwi4

częstość nieznana

zwiększenie wartości międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego (INR)9, wydłużenie czasu

protrombinowego9, nieprawidłowa barwa moczu

1

Działania niepożądane odnotowane wyłącznie po podaniu klarytromycyny w postaci do wstrzykiwań dożylnych.

2

Działania niepożądane odnotowane wyłącznie po podaniu klarytromycyny w postaci tabletek o modyfikowanym uwalnianiu.

3

Działania niepożądane odnotowane wyłącznie po podaniu klarytromycyny w postaci zawiesiny doustnej.

4

Działania niepożądane odnotowane wyłącznie po podaniu klarytromycyny w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu.

5, 8, 10, 11, 12

6, 7, 9

c. Opis wybranych działań niepożądanych

Działania niepożądane takie, jak zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wkłucia do naczynia oraz zapalenie w miejscu wstrzyknięcia występują na skutek podawania klarytromycyny w postaci do wstrzykiwań dożylnych.

Bardzo rzadko informowano o przypadkach niewydolności wątroby prowadzącej do zgonu. Na ogół były one związane z poważną chorobą podstawową i (lub) podawaniem w skojarzeniu innych produktów leczniczych.

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku wystąpienia biegunki, ponieważ występowanie biegunki

wywołanej przez Clostridium difficile (CDAD, ang. Clostridium difficile-associated diarrhea) obserwowano w związku ze stosowaniem prawie każdego leku przeciwbakteryjnego, w tym klarytromycyny. Powikłanie to może mieć różne nasilenie – od lekkiej biegunki po prowadzące do zgonu zapalenie okrężnicy.

W razie wystąpienia ciężkich ostrych reakcji nadwrażliwości takich, jak anafilaksja, zespół Stevensa- Johnsona i ostra martwica toksyczno-rozpływna naskórka, należy natychmiast przerwać podawanie klarytromycyny i bezzwłocznie zastosować odpowiednie leczenie.

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, w związku ze stosowaniem klarytromycyny rzadko informowano o wydłużeniu odstępu QT, częstoskurczu komorowym oraz komorowych zaburzeniach rytmu serca typu torsade de pointes.

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy obserwowano po zastosowaniu prawie każdego leku przeciwbakteryjnego, w tym klarytromycyny. Powikłanie to może mieć różne nasilenie – od lekkiego po zagrażające życiu. Dlatego rozpoznanie to należy wziąć pod uwagę u pacjentów, u których wystąpi biegunka po podaniu leków przeciwbakteryjnych.

W niektórych z odnotowanych przypadków rabdomiolizy, klarytromycynę podawano w skojarzeniu ze statynami, fibratami, kolchicyną lub allopurynolem (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Po wprowadzeniu klarytromycyny do obrotu odnotowano przypadki toksycznego działania kolchicyny kiedy stosowana była z klarytromycyną, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku i (lub) z niewydolnością nerek. Niekiedy było to przyczyną zgonu (patrz punkt.

Rzadko stwierdzano hipoglikemię, która niekiedy występowała u pacjentów stosujących jednocześnie doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę.

Po wprowadzeniu klarytromycyny do obrotu odnotowano interakcje z lekami i działanie na OUN (np. senność i splątanie) w związku z jednoczesnym stosowaniem klarytromycyny i triazolamu. Wskazane jest kontrolowanie, czy u pacjenta nie występuje nasilone działanie farmakologiczne na OUN.

Istnieje ryzyko ciężkiego krwotoku oraz znacznego zwiększenia wartości wskaźnika INR i wydłużenia czasu protrombinowego, gdy klarytromycyna podawana jest z warfaryną. U pacjentów stosujących klarytromycynę jednocześnie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi należy często oznaczać wskaźnik INR i czas protrombinowy.

d. Stosowanie u dzieci

Badania kliniczne z użyciem klarytromycyny w postaci zawiesiny doustnej prowadzono u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat. Dlatego też u dzieci w wieku poniżej 12. lat należy stosować klarytromycynę w postaci zawiesiny.

Uważa się, że częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci będą takie same jak u dorosłych pacjentów.

e. Inne szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z osłabioną odpornością

U pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS) oraz z innymi stanami osłabienia odporności, leczonych przez długi okres dużymi dawkami klarytromycyny z powodu zakażeń wywołanych przez Mycobacterium, często trudno było odróżnić ewentualne działania niepożądane spowodowane przez lek od objawów zakażenia HIV lub chorób występujących w przebiegu tego zakażenia.

U dorosłych pacjentów otrzymujących całkowite dawki dobowe klarytromycyny wynoszące 1000 mg i 2000 mg, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były nudności, wymioty, zmiany w odczuwaniu smaków, bóle brzucha, biegunka, wysypka, wzdęcia z oddawaniem gazów, ból głowy, zaparcia, zaburzenia słuchu oraz zwiększenie w surowicy aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT). Ponadto, z mniejszą częstością obserwowano takie działania niepożądane, jak duszność, bezsenność i suchość w jamie ustnej. Częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna u pacjentów leczonych dawkami 1000 mg i 2000 mg, ale u pacjentów, którzy otrzymywali 4000 mg klarytromycyny na dobę, była ona od 3 do 4-krotnie większa.

U pacjentów z osłabioną odpornością wyniki badań laboratoryjnych analizowano uwzględniając wartości znacznie wykraczające poza prawidłowe dla danego testu (tzn. skrajnie zwiększone lub skrajnie zmniejszone). Uwzględniając te kryteria u około 2% do 3% pacjentów, którzy otrzymywali 1000 mg lub 2000 mg klarytromycyny na dobę, stwierdzono istotne zwiększenie aktywności AspAT i AlAT w surowicy oraz nieprawidłowo niską liczbę białych krwinek i płytek krwi. U mniejszego odsetka pacjentów w obu grupach, otrzymujących te dawki, wystąpiło znaczne zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi. Nieco większą częstość występowania nieprawidłowych wartości wszystkich parametrów, z wyjątkiem liczby białych krwinek, odnotowano u pacjentów, którzy otrzymywali 4000 mg na dobę.

Klacid - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży.

Nie zaleca się zatem stosowania w okresie ciąży bez dokładnego rozważenia stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie karmienia piersią. Klarytromycyna przenika do mleka matki.

Klacid - prowadzenie pojazdów

Brak informacji odnośnie wpływu klarytromycyny na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu pojazdu lub obsługiwaniu maszyn, należy wziąć pod uwagę, że produkt leczniczy może wywoływać zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego, stany splątania i dezorientację.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Klacid - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Clarithromycinum

  Jest to pochodna erytromycyny, antybiotyk makrolidowy nowej generacji. Wykazuje aktywność wobec drobnoustrojów powodujących zakażenia dróg oddechowych w środowisku pozaszpitalnym, działa na bakterie typowe i nietypowe. Stosowana jest w leczeniu zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, zakażeniach skóry, zakażeniach okołozębowych i jamy ustnej, w owrzodzeniu dwunastnicy. W potwierdzonym zakażeniu H. pylori stosowane jest leczenie w skojarzeniu z omeprazolem i amoksycyliną.

  Dostępne opakowania
  Klacid

  Klacid

  tabletki powlekane - 42 tabl. - 0,5 g
  BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
  Klacid

  Klacid

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 50 ml - 0,25 g/5ml
  BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
  Klacid

  Klacid

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol. - 0,5 g
  BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
  Klacid

  Klacid

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,5 g
  BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
  Klacid

  Klacid

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 60 ml - 0,125 g/5ml
  BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
  18,65 zł
  Klacid

  Klacid

  granulat do sporządzania zawiesiny doustnej - 100 ml - 0,125 g/5ml
  BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
  29,88 zł
  Klacid

  Klacid

  tabletki powlekane - 10 tabl. (blister) - 0,25 g
  BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
  17,80 zł
  Klacid

  Klacid

  tabletki powlekane - 14 tabl. (1 blist.a 14 szt.) - 0,25 g
  BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
  24,77 zł
  Klacid

  Klacid

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,5 g
  BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
  45,05 zł
  Powiązane artykuły
  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Piedra - odmiany, objawy, leczenie

  Piedra - odmiany, objawy, leczenie

  Piedra, czyli z hiszpańskiego „kamień", to powierzchowna infekcja grzybicza włosów. Choroba dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Na piedrę narażone są osoby w każdym wieku, choć jedna z jej odmian, czarna piedra, najczęściej występuje o osób młodych....

  Antybiotyk - działanie, rodzaje, działania niepożądane, stosowanie

  Sumamed - charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Sumamed - charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Sumamed jest antybiotykiem, który stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Sumamed jest przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jest lekiem wydawanym wyłącznie na receptę. Sumamed stosuje się między innymi w leczeniu zapalenia gardła...

  Leczenie grzybicy

  Przeciwgrzybicze właściwości olejku lawendowego

  Przeciwgrzybicze właściwości olejku lawendowego

  Journal of Medical Microbiology opublikował wyniki badań wskazujących, iż lawendowy olejek eteryczny może okazać się pomocny w leczeniu infekcji opornych na leki przeciwgrzybicze. Wykazuje on właściwości przeciwgrzybicze w walce z odmianami grzybów odpowiedzialnych...

  Dermatologia

  Jakie objawy wskazują na zapalenie mieszków włosowych?

  Jakie objawy wskazują na zapalenie mieszków włosowych?

  Zapalenie mieszków włosowych to bardzo wstydliwa dolegliwość. Objawia się świądem i podrażnieniem skóry. To jednak nie tylko problem estetyczny i mocno drażniący. Stan zapalny może bowiem doprowadzić do rozwoju poważnych chorób. Najczęściej do zapalenia...

  Leki i suplementy

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic ma postać tabletek zawierających w swoim składzie betahistynę. Jest ona odpowiedzialna za poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Polvertic stosowany jest w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego. Polvertic - właściwości Polvertic stosuje...