Ivoxel

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
emulsja na skórę
Dawka
1 mg/g
Ilość
50 g (butelka)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ALMIRALL HERMAL GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ivoxel - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ivoxel - opis

Produkt leczniczy Ivoxel jest wskazany w leczeniu objawowym zapalnych chorób skóry, odpowiadających na miejscowe leczenie glikokortykosteroidami, takich jak atopowe zapalenie skóry i łuszczyca (z wyłączeniem rozległej łuszczycy zwykłej).

Produkt leczniczy Ivoxel powinien być stosowany przede wszystkim w leczeniu dolegliwości skórnych objawiających się jako skóra bardzo sucha, łuszcząca się i popękana, w których wskazane jest miejscowe leczenie mometazonem.

Ivoxel - skład

Jeden gram maści zawiera 1 mg mometazonu furoinianu (Mometasoni furoas) (0,1% mometazonu furoinian).

Substancje pomocnicze: 25,00 mg glikolu propylenowego monopalmitynostearynianu oraz 50,00 mg emulgującego alkoholu cetostearylowego (typu A) na 1 g maści.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ivoxel - dawkowanie

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku, młodzież oraz dzieci w wieku 6 lat i starsze: Cienką warstwę produktu leczniczego Ivoxel powinno się stosować raz na dobę na zmienione chorobowo obszary skóry.

Silnie działające kortykosteroidy do stosowania miejscowego na ogół nie powinny być stosowane na twarz bez ścisłego monitorowania przez lekarza.

Produkt leczniczy Ivoxel nie powinien być stosowany przez dłuższy okres (ponad 3 tygodnie) lub na duże powierzchnie skóry (ponad 20% powierzchni ciała).

U dzieci w wieku 6 lat i starszych produkt leczniczy Ivoxel powinien być stosowany tylko na małe powierzchnie (do 10% powierzchni ciała). Nie należy stosować produktu leczniczego pod opatrunkami okluzyjnymi lub w fałdach skóry. Okres leczenia jest ograniczony do maksymalnie 3 tygodni. Wraz z poprawą kliniczną zwykle zaleca się używanie słabiej działającego kortykosteroidu do stosowania miejscowego.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Produkt leczniczy Ivoxel jest silnie działającym glikokortykoidem z III grupy.

Produktu leczniczego Ivoxel nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ze względu

na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania.

Do stosowania na skórę (podanie na skórę).

Ivoxel - środki ostrożności

Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu produktu leczniczego z oczami oraz stosowania na powieki.

Produktu leczniczego Ivoxel nie należy stosować na uszkodzoną skórę ani błony śluzowe.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z nadwrażliwością na jakikolwiek inny kortykosteroid. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub uczulenia po zastosowaniu produktu leczniczego Ivoxel, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego i rozpocząć odpowiednie leczenie.

W przypadku wystąpienia zakażenia, należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Jeżeli w krótkim czasie nie wystąpi pozytywna reakcja na to leczenie, należy przerwać podawanie kortykosteroidu do czasu wyleczenia zakażenia.

Toksyczność miejscowa i układowa występuje często, szczególnie po długotrwałym, ciągłym stosowaniu na duże obszary uszkodzonej skóry, w fałdach skórnych oraz pod opatrunkami okluzyjnymi. Należy zachować ostrożność podczas leczenia dużych powierzchni ciała i unikać długotrwałego, nieprzerwanego stosowania u wszystkich pacjentów, niezależnie od wieku.

Steroidy stosowane miejscowo, w przypadku stosowania w łuszczycy mogą być niebezpieczne z wielu powodów, w tym zjawiska odbicia po wystąpieniu tachyfilaksji, ryzyka wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej oraz miejscowej lub układowej toksyczności z powodu upośledzenia funkcji skóry jako bariery ochronnej. W przypadku stosowania u pacjentów z łuszczycą, ważne jest dokładne monitorowanie pacjenta.

Podobnie, jak w przypadku wszystkich silnie działających glikokortykoidów stosowanych miejscowo, należy unikać nagłego przerwania leczenia. W przypadku przerwania długotrwałego leczenia miejscowego silnie działającym glikokortykoidem może wystąpić zjawisko odbicia, przybierające postać zapalenia skóry z intensywnym zaczerwienieniem, uczuciem kłucia i pieczenia. Można temu zapobiec poprzez powolne zmniejszanie dawki produktu leczniczego, na przykład kontynuując stosowanie produktu leczniczego z przerwami przed odstawieniem go.

U niektórych pacjentów po zastosowaniu miejscowym może wystąpić hiperglikemia i cukromocz z powodu wchłaniania układowego.

Glikokortykoidy mogą zmieniać wygląd niektórych zmian skórnych i utrudniać właściwe rozpoznanie oraz opóźniać gojenie.

Produkt leczniczy Ivoxel zawiera monopalmitynostearynian glikolu propylenowego, który może powodować podrażnienie skóry oraz alkohol cetostearylowy, który może wywoływać miejscowe reakcje skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ivoxel - przedawkowanie

Nadmierne długotrwałe stosowanie miejscowych kortykosteroidów może prowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, co może prowadzić do wtórnej niewydolności kory nadnerczy. W przypadku zgłoszenia zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza należy podjąć działanie, z zachowaniem ostrożności stosowanej zazwyczaj w takich przypadkach, w celu zmniejszenia częstości stosowania produktu leczniczego lub podjąć próbę odstawienia produktu leczniczego.

Ivoxel - przeciwwskazania

Produkt leczniczy Ivoxel jest przeciwwskazany u pacjentów z:

- nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- trądzikiem różowatym - trądzikiem pospolitym

- zapaleniem skóry wokół ust

- świądem okolic odbytu i narządów płciowych

- wysypką pieluszkową

- zakażeniami bakteryjnymi (np. liszajcem), wirusowymi (np. opryszczką zwykłą, półpaścem, ospą wietrzną) i grzybiczymi (np. drożdżakami lub dermatofitami)

- gruźlicą

- kiłą

- odczynami poszczepiennymi

Stosowanie produktu leczniczego Ivoxel na powieki jest przeciwwskazane.

Nie należy stosować produktu leczniczego Ivoxel u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ze względu na niewystarczające doświadczenia kliniczne.

Ivoxel - działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono w Tabeli 1, zgodnie z terminologią układów i narządów MedDRA oraz według malejącej częstości występowania:

Bardzo często (≥ 1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W związku z miejscowym stosowaniem kortykosteroidów występowały następujące działania niepożądane:

Tabela 1: Działania niepożądane zgłaszane w związku z leczeniem według układu narządów i częstości występowania

   

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Niezbyt często:

Zakażenia wtórne

Zaburzenia naczyniowe Bardzo rzadko:

Teleangiektazje

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często:

Niezbyt często:

Łagodne lub umiarkowane uczucie pieczenia w miejscu zastosowania, uczucie mrowienia/kłucia, świąd, zakażenia bakteryjne, parestezje, czyraczność, miejscowy zanik skóry

Rozstępy, podrażnienie, nadmierne owłosienie, hipopigmentacja, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie skóry przypominające trądzik różowaty grudkowy (skóra twarzy), reakcje trądzikopodobne, wybroczyny podskórne, potówka, suchość, uczulenie (mometazon), zapalenie mieszków włosowych

W przypadku częstego stosowania, leczenia dużych obszarów skóry oraz leczenia przewlekłego, jak również stosowania w fałdach skóry i pod opatrunkami okluzyjnymi istnieje zwiększone ryzyko występowania układowych i miejscowych działań niepożądanych. W pojedynczych przypadkach (rzadko) opisywano występowanie hipopigmentacji lub hiperpigmentacji po stosowaniu innych steroidów, dlatego działania te mogą również wystąpić w przypadku stosowania produktu leczniczego Ivoxel.

Działania niepożądane opisywane w związku z układowym stosowaniem glikokortykoidów – w tym zahamowanie czynności nadnerczy – mogą również wystąpić po miejscowym zastosowaniu glikokortykoidów.

Dzieci są bardziej podatne niż dorośli na hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej i występowanie zespołu Cushinga w związku z miejscowym stosowaniem kortykosteroidów, ze względu na wyższy współczynnik powierzchni ciała do masy ciała. Leczenie przewlekłe kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

U dzieci leczonych miejscowo kortykosteroidami opisywano występowanie nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. Objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego obejmują wypukłe ciemiączka, ból głowy i obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres i numer telefonu i faksu URPL), e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Ivoxel - ciąża i karmienie piersią

Płodność

Wpływ nie znany.

Ciąża

Kortykosteroidy przenikają przez łożysko. Dane dotyczące miejscowego stosowania mometazonu podczas ciąży są bardzo ograniczone. Opisywano oddziaływanie dużych dawek kortykosteroidów podawanych układowo na płód/noworodka (opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego, zahamowanie czynności kory nadnerczy, rozszczep podniebienia).

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję i teratogenność (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi jest nieznane.

Pomimo ograniczonej ekspozycji układowej, produkt leczniczy Ivoxel może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie po wnikliwym rozważeniu stosunku korzyści z terapii do ryzyka.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy mometazon jest wydzielany do mleka kobiet karmiących piersią. Produkt leczniczy Ivoxel może być stosowany u kobiet karmiących piersią jedynie po wnikliwym rozważeniu stosunku korzyści z terapii do ryzyka. Podczas laktacji nie wolno stosować produktu leczniczego Ivoxel na okolicę piersi.

Ivoxel - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Ivoxel nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Mometasoni furoas

  Syntetyczny glikokortykosteroid, należący do kortykosteroidów o średnio mocnym efekcie działania, hamuje uwalnianie mediatorów zapalnych, w związku z czym wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe, przeciwalergicznie, immunosupresyjnie. Stosuje się go w postaci aerozolu w sezonowym i całorocznym alergicznym nieżycie nosa, na skórę w dermatozach, pokrzywce, wyprysku, łuszczycy, AZS, proszku do inhalacji na astmę oskrzelową.

  Dostępne opakowania
  Ivoxel

  Ivoxel

  emulsja na skórę - 50 g (butelka) - 1 mg/g
  ALMIRALL HERMAL GMBH
  Ivoxel

  Ivoxel

  krem - 50 g (tuba) - 1 mg/g
  ALMIRALL HERMAL GMBH
  Ivoxel

  Ivoxel

  krem - 10 g (tuba) - 1 mg/g
  ALMIRALL HERMAL GMBH
  Ivoxel

  Ivoxel

  krem - 20 g (tuba) - 1 mg/g
  ALMIRALL HERMAL GMBH
  Ivoxel

  Ivoxel

  krem - 30 g (tuba) - 1 mg/g
  ALMIRALL HERMAL GMBH
  Ivoxel

  Ivoxel

  krem - 60 g (tuba) - 1 mg/g
  ALMIRALL HERMAL GMBH
  Ivoxel

  Ivoxel

  krem - 100 g (tuba) - 1 mg/g
  ALMIRALL HERMAL GMBH
  Ivoxel

  Ivoxel

  krem - 90 g (tuba) - 1 mg/g
  ALMIRALL HERMAL GMBH
  Ivoxel

  Ivoxel

  maść - 10 g (tuba) - 1 mg/g
  ALMIRALL HERMAL GMBH
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Sterydy - substancja naturalna, działanie, zalety, skutki uboczne i wady

  Sterydy - substancja naturalna, działanie, zalety, skutki uboczne i wady

  Sterydy (steroidy) są jednymi z najczęściej stosowanych leków, szczególnie w walce z chorobami o charakterze zapalnym. Swoją popularność zawdzięczają szybkości i skuteczności działania. Jednak terapii takimi preparatami często towarzyszą skutki niepożądane....

  Atopowe zapalenie skóry - choroby alergiczne, przyczyny, objawy, leczenie

  Atopowe zapalenie skóry: czy możliwa jest remisja choroby? (WIDEO)

  Atopowe zapalenie skóry: czy możliwa jest remisja choroby? (WIDEO)

  Alergie często wywołują atopowe zapalenie skóry Atopowe zapalenie skóry jest objawem alergii na niektóre pokarmy, kataru siennego oraz astmy. Charakteryzuje się nieprzyjemnym i bardzo nasilonym świądem skóry. Przyczyny choroby są mało znane, mogą mieć...

  Dermatologia

  Rybia łuska - rodzaje, leczenie

  Rybia łuska - rodzaje, leczenie

  Rybia łuska to bardzo rzadko występująca choroba genetyczna. Jej nazwa nie oddaje w pełni obrazu morfologicznego schorzenia. Łuski nie zachodzą tu jedna na drugą jak u ryby, ale leżą obok siebie jak kostki bruku, co bardziej przypomina skórę gada. Większość...

  Zabiegi

  Dermoterapia

  Dermoterapia

  Dermoterapia to trend w dermatologii i kosmetologii, który ma na celu wspomaganie leczenia przewlekłych chorób skóry, przede wszystkim atopowego, kontaktowego i łojotokowego zapalenia skóry, za pomocą specjalnych produktów do pielęgnacji zwanych dermoterapeutykami....

  Leki i suplementy

  Wycofano lek na astmę i alergię

  Wycofano lek na astmę i alergię

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu preparatu stosowanego m.in. w leczeniu astmy oskrzelowej i alergii. Rozporządzenie obowiązuje na terenie całego kraju. Na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, którym są Warszawskie Zakłady...

  Atopowe zapalenie skóry - choroby alergiczne, przyczyny, objawy, leczenie

  Sposoby leczenia atopowego zapalenia skóry

  Sposoby leczenia atopowego zapalenia skóry

  Atopowe zapalenie skóry to choroba alergiczna o podłożu genetycznym. Na AZS najbardziej narażone są osoby, których obydwoje rodzice byli alergikami. Choroba ta wywołana jest zaburzeniami funkcjonowania układów immunologicznego i nerwowego. Atopia nasila...

  Atopowe zapalenie skóry - choroby alergiczne, przyczyny, objawy, leczenie

  Co to jest atopowe zapalenie skóry? (WIDEO)

  Co to jest atopowe zapalenie skóry? (WIDEO)

  Atopowe zapalenie skóry Atopowe zapalenie skóry (w skrócie AZS, inaczej wyprysk atopowy lub egzema) jest przewlekłą i zapalną chorobą skóry, która dotyczy całej skóry. Dotyka ona zarówno naskórka, jak i skóry właściwej oraz tkanki podskórnej. Atopowe...

  Specjalizacje

  Dermatolog - kim jest i czym się zajmuje? Jak wygląda badanie?

  Dermatolog - kim jest i czym się zajmuje? Jak wygląda badanie?

  Dermatolog to lekarz, który zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem skóry, włosów i paznokci. W zakresie jego kompetencji leży terapia atopowego zapalenia skóry, łuszczycy, zakażeń bakteryjnych i wirusowych skóry, trądziku czy grzybicy. Czym dokładnie...