Isosorbidi mononitras Accord

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży.

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,02 g
Ilość
20 tabl.
Typ
Refundacja
Nie
Producent: ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Isosorbidi mononitras Accord - ulotka preparatu

Isosorbidi mononitras Accord - opis

Zapobieganie napadom dławicy piersiowej.

Isosorbidi mononitras Accord - skład

Każda tabletka zawiera 20 mg monoazotanu izosorbidu.

Substancje pomocnicze: zawiera laktozę jednowodną, 5 mg/tabletkę

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Isosorbidi mononitras Accord - dawkowanie

Do podawania doustnego.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka Isosorbidi mononitras Accord, 20 mg 2 do 3 razy na dobę. Jeśli działanie leku jest niewystarczające dawkę można zwiększyć do 1 tabletki Isosorbidi mononitras Accord, 40 mg 2 do 3 razy na dobę.
Maksymalna dawka wynosi 3 tabletki Isosorbidi mononitras Accord,40 mg na dobę.

W celu zapobiegania możliwości wystąpienia działań niepożądanych leczenie należy rozpoczynać od małych dawek, a następnie stopniowo je zwiększać, aż do uzyskania pożądanego działania leczniczego.

Ze względu na możliwość wystąpienia zjawiska tolerancji należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę oraz zapewnić odpowiednie przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami tak, aby niski poziom azotanów pozwolił na przywrócenie wrażliwości (pierwsza dawka powinna być przyjmowana rano a kolejna późnym popołudniem np. 8 rano i 15 po południu).

Tabletkę należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanka wody).

Czas trwania leczenia określi lekarz.

Tak jak w przypadku innych azotanów, nie należy nagle przerywać leczenia monoazotanem izosorbidu. Dawkę i częstość podawania należy zmniejszać stopniowo (patrz punkt 4.4).

Osoby w podeszłym wieku


Nie ma konieczności modyfikacji dawki leku.

Dzieci

Jak dotychczas brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania monoazotanu izosorbidu u dzieci.

Isosorbidi mononitras Accord - środki ostrożności

W przypadku ostrego napadu dusznicy bolesnej, zamiast produktu leczniczego Isosorbidi mononitras Accord należy podać podjęzykowo nitroglicerynę w aerozolu lub w tabletkach..

Poszerzenie naczyń żylnych może powodować zaleganie krwi w układzie żylnym połączone ze zmniejszonym powrotem krwi żylnej do serca, niedociśnieniem tętniczym i odruchową tachykardią. Dlatego, doustne azotany nie powinny być stosowane przez pacjentów, którzy są wrażliwi na działanie obniżające ciśnienie, to jest przez pacjentów, u których występowało wcześniej niedociśnienie, wstrząs, zapaść naczyniowa lub poważna choroba naczyń mózgowych, znaczna niedokrwistość lub niedoczynność tarczycy. Produkt leczniczy Isosorbidi mononitras Accord należy stosować ostrożnie u pacjentów, po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego oraz u pacjentów z hipotermią, niedożywionych i ciężką niewydolnością wątroby lub nerek. Z tych samych powodów, doustne azotany należy stosować ostrożnie u pacjentów z dławicą piersiową o innym podłożu lub u pacjentów z krążeniem hiperkinetycznym.

Azotany podawane doustnie powodują rozszerzenie naczyń żylnych, dlatego nie należy ich stosować u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (po dożylnym podaniu dużej dawki nitrogliceryny obserwowano dalszy wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego).

Opisano przypadki rozwoju tolerancji oraz tolerancji krzyżowej na inne azotany. Nie należy długotrwale stosować dużych dawek produktu leczniczego. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.


Po podaniu dawki początkowej mogą wystąpić objawy zapaści naczyniowej, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami krążenia.

Produkt leczniczy Isosorbidi mononitras Accord może u niektórych pacjentów powodować niedociśnienie tętnicze lub omdlenie. Ciężka hipotonia ortostatyczna jest często obserwowana po jednoczesnym spożyciu alkoholu.

Niedociśnieniu tętniczemu spowodowanemu przez azotany może towarzyszyć paradoksalna bradykardia i nasilenie dławicy piersiowej.


Tak jak w przypadku innych azotanów, nie należy nagle przerywać leczenia monoazotanem izosorbidu. Dawkę i częstość podawania należy zmniejszać stopniowo.


Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Isosorbidi mononitras Accord - przedawkowanie

Objawy
Ból głowy, niedociśnienie, nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, tachykardia, zawroty głowy, niepokój, nadmierne ocieplenie i zaczerwienienie skóry, zaburzenia widzenia, omdlenia. Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego ze splątaniem i ubytkami neurologicznymi występuje niezbyt często. Methemoglobinemia (sinica, hipoksemia, pobudzenie, depresja oddechowa, drgawki, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe) występuje rzadko.

Leczenie
Poniższe zabiegi stanowią jedynie wytyczne co do postępowania. Sposób leczenia wybierze lekarz prowadzący.

Zasady ogólne
? Zaprzestać stosowania monoazotanu izosorbidu.
? Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego a w przypadku podejrzenia ciężkiego zatrucia rozważyć płukanie żołądka (o ile to możliwe w ciągu jednej godziny po przedawkowaniu).
? Zasady ogólne w przypadku wystąpienia niskiego ciśnienie krwi spowodowanego azotanami:
- Położyć chorego z uniesionymi kończynami dolnymi.
- Podawać tlen.
- Zwiększyć objętość osocza.

W przypadku utrzymującego się niedociśnienia
? Należy podać chlorowodorek noradrenaliny lub dopaminę.

Leczenie methemoglobinemii
? Zastosować związki redukujące:
- błękit metylenowy: do 50 ml 1% roztworu podanego dożylnie;
- witamina C - 1 g podanie doustne lub w postaci soli sodowej dożylnie;
- błękit toluidynowy: początkowo dokładnie 2 - 4 mg / kg masy ciała dożylnie, w razie potrzeby powtarzać kilkakrotnie podając 2 mg/kg masy ciała co godzinę.
? W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie.
? W ciężkiej opornej methemoglobinemii (metHEB> 70%) należy zastosować hemodializę lub transfuzję wymienną.

W przypadku objawów zatrzymania oddechu i krążenia, należy natychmiast rozpocząć zabiegi resuscytacyjne.

Isosorbidi mononitras Accord - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azotany lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Monoazotanu izosorbidu nie należy stosować w przypadku ostrego zawału mięśnia sercowego z niskim ciśnieniem wypełniania, ostrej niewydolności krążenia (wstrząs, zapaść naczyniowa) lub kardiomiopatii przerostowej z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory (HOCM), niskiego ciśnienia napełniania komór serca, zwężenia zastawki aorty lub dwudzielnej i chorób związanych z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym, np. po urazach głowy i w przypadku krwotoku mózgowego..

Monoazotanu izosorbidu nie należy stosować u pacjentów ze znaczną niedokrwistością, ciężkim niedociśnieniem tętniczym, jaskrą z zamkniętym kątem przesączania lub hipowolemią.

Inhibitory 5-fosfodiesterazy, (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil), nasilają działanie obniżające ciśnienie tętnicze azotanów, dlatego nie wolno przyjmować ich jednocześnie z azotanami lub donorami tlenku azotu (patrz punkt 4.5).

Isosorbidi mononitras Accord - działania niepożądane

Większość objawów niepożądanych wynika z farmakologicznych właściwości produktu leczniczego i zależy od dawki. Ból głowy występuje u około 25% pacjentów na początku leczenia i może być spowodowany rozszerzeniem naczyń krwionośnych przez monoazotan izosorbidu; ból zwykle przemija w ciągu około jednego tygodnia. Zgłaszano przypadki niedociśnienia (z zawrotami głowy i nudnościami), przemijającego w trakcie leczenia.

Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowano według następujących kryteriów:
Bardzo często (> = 1/10)
Często (> = 1/100 do < 1/10)
Niezbyt często (> = 1/1, 000 do < 1/100)
Rzadko (> = 1/10 000 do < 1/1, 000)
Bardzo rzadko (< 1/10 000),
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Zdarzenie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Często

Zawroty głowy, senność

Rzadko

Omdlenie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Astenia

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie

Niezbyt często

Zapaść z nasileniem objawów dławicy piersiowej (czasami wraz z bradyarytmią i omdleniem);

Przemijające niedobór tlenu we krwi wraz z niedotlenieniem mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Zaburzenia serca

Często

Tachykardia

Nieznane

Napadowa bradykardia

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności

Niezbyt Często

Wymioty, biegunka

 

Bardzo rzadko

Niestrawność *

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko

Wysypka, świąd

Nieznana

Złuszczające zapalenie skóry, zaczerwienienie twarzy, reakcje alergiczne skóry **

* Prawdopodobnie ze względu na indukowane azotanami rozluźnienie zwieracza
** Czasami ciężkie

Aby zmniejszyć częstość występowania bólów głowy należy w ciągu pierwszych 2-4 dni przyjmować 30 mg monoazotanu izosorbidu a następnie w razie potrzeby stopniowo zwiększać dawkę. Spadek ciśnienia krwi może powodować odruchową tachykardię, zawroty głowy i omdlenia.

Isosorbidi mononitras Accord - ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Dane na temat stosowania monoazotanu izosorbidu w czasie ciąży są niewystarczające, aby można było ocenić możliwość jego szkodliwego wpływu na reprodukcję. Ograniczone dane z badań na zwierzętach nie wykazały niekorzystnego wpływu na ciążę lub nienarodzone dziecko. W celu zachowania ostrożności nie zaleca się stosowania produktu Isosorbidi mononitras Accord w czasie ciąży.

Karmienie piersią
Brak danych dotyczących przenikania monoazotanu izosorbidu do mleka ludzkiego, prawdopodobnie przenika on w niewielkim stopniu. Nie jest znany wpływ monoazotanu izosorbidu na dzieci karmione piersią. W celu zachowania ostrożności, karmienie piersią należy przerwać w czasie leczenia monoazotanem izosorbidu.

Płodność
Dane z badań na zwierzętach nie wskazują na wpływ leczenia monoazotanem izosorbidu na płodność samców i samic. Brak badań dotyczących wpływu na płodność u ludzi..

Isosorbidi mononitras Accord - prowadzenie pojazdów

Na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki może wystąpić spadek ciśnienia krwi, co może powodować zawroty głowy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Isosorbidi mononitras

  Jest to czynny metabolit diazotanu izosorbidu. Wykazuje działanie rozszerzające naczynia krwionośne żylne, tętnicze oraz w mniejszym stopniu przedwłosowate naczynia obwodowe poprzez uwalnianie tlenku azotu. Zmniejsza obciążenie lewej komory serca, zwłaszcza wstępne. Stosuje się w przewlekłym leczeniu dławicy piersiowej, zapobiega jej napadom.

  Dostępne opakowania
  Isosorbidi mononitras Accord

  Isosorbidi mononitras Accord

  tabletki - 20 tabl. - 0,02 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Isosorbidi mononitras Accord

  Isosorbidi mononitras Accord

  tabletki - 30 tabl. - 0,02 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Isosorbidi mononitras Accord

  Isosorbidi mononitras Accord

  tabletki - 40 tabl. - 0,02 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Isosorbidi mononitras Accord

  Isosorbidi mononitras Accord

  tabletki - 50 tabl. - 0,02 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Isosorbidi mononitras Accord

  Isosorbidi mononitras Accord

  tabletki - 80 tabl. - 0,02 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Isosorbidi mononitras Accord

  Isosorbidi mononitras Accord

  tabletki - 90 tabl. - 0,02 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Isosorbidi mononitras Accord

  Isosorbidi mononitras Accord

  tabletki - 100 tabl. - 0,02 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Isosorbidi mononitras Accord

  Isosorbidi mononitras Accord

  tabletki - 500 tabl. - 0,02 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Isosorbidi mononitras Accord

  Isosorbidi mononitras Accord

  tabletki - 28 tabl. - 0,02 g
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Pomostowanie aortalno-wieńcowe

  Jak wygląda zabieg wszczepienia by-passów? (WIDEO)

  Jak wygląda zabieg wszczepienia by-passów? (WIDEO)

  Lekarz zalecił ci wszczepienie pomostów aortowo-wieńcowych, czyli by-passów? O tym, jak i czy zawsze tak samo wygląda taki zabieg, mówi profesor Andrzej Biederman. -No to jest skomplikowana procedura, dlatego że w większości przypadków, poza nielicznymi,...

  Angioplastyka balonowa wieńcowa

  40 lat angioplastyki - najczęściej wykonywanego zabiegu w kardiologii

  40 lat angioplastyki - najczęściej wykonywanego zabiegu w kardiologii

  Plastyka ma również swoje zastosowanie w przypadku naczyń krwionośnych. Czym jest angioplastyka? Na czym polega zabieg oraz jacy pacjenci są do niego kwalifikowani? Fachowo przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI, percutaneous coronary intervention)...

  Leczenie zawału serca

  Tłuszcz, który pomoże zawałowcom

  Kiedy stwierdzony zostanie zawał serca, trzeba działać bardzo szybko. Każda minuta opóźnienia oznacza postęp martwicy mięśnia sercowego, zmniejszający bezpowrotnie jego sprawność i podnoszący ryzyko zgonu pacjenta. Opracowywaną właśnie, nowatorską metodę...

  Choroba wieńcowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

  Zastosowanie rozpuszczalnych stentów w leczeniu choroby wieńcowej

  Zabiegi endowaskularne (wewnątrz naczyniowe) są obecnie jedną z podstawowych metod stosowanych przez kardiologów inwazyjnych. Stanowią one m.in. alternatywę dla operacji na otwartym sercu, gdy konieczne jest udrożnienie tętnic wieńcowych, w trakcie leczenia...

  Badania

  Frakcja wyrzutowa serca - czym jest i w jakim celu się ją sprawdza?

  Frakcja wyrzutowa serca - czym jest i w jakim celu się ją sprawdza?

  Frakcja wyrzutowa, czyli EF serca (z ang. ejection fraction) to podstawowy parametr pozwalający ocenić kondycję mięśnia sercowego. Informuje o ogólnej sprawności naszego serca i przewidzieć możliwe schorzenia, z którymi możemy borykać się w przyszłości....

  Koronarografia - wskazania, przebieg

  Badanie koronarograficzne (WIDEO)

  Badanie koronarograficzne (WIDEO)

  Angiografia tętnic wieńcowych Badanie koronarograficzne określa się inaczej jako angiografię tętnic wieńcowych. Koronarografia to badanie polegające na znalezieniu miejsc, w których tętnice wieńcowe uległy zwężeniu. Jest to badanie inwazyjne, dlatego...

  Choroba wieńcowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

  René Favaloro w Google Doodle. Kim był - biografia i dokonania

  René Favaloro w Google Doodle. Kim był - biografia i dokonania

  Google Doodle w 96. rocznicę urodzin wspomina René Favaloro - argentyńskiego kardiochirurga, który zrewolucjonizował świat medycyny. Zasłynął z przeprowadzenia nowatorskiej operacji wszczepienia bypassów. Jego dokonanie sprawiło, że w ciągu ponad 50 lat...

  Angioplastyka balonowa wieńcowa

  Angioplastyka balonowa wieńcowa

  Angioplastyka balonowa wieńcowa (PTCA) została wprowadzona w latach 70. XX wieku. Jest to niechirurgiczna metoda, która pozwala na usunięcie zwężenia i niedrożności tętnic zaopatrujących miesięń sercowy w tlen i substancje odżywcze, czyli tętnic wieńcowych....

  Zabiegi

  Przezsercowa rewaskularyzacja laserowa

  Przezsercowa rewaskularyzacja laserowa to procedura wykorzystywana w leczeniu nieoperacyjnych chorób serca u osób z dusznicą bolesną. Większość osób z chorobą niedokrwienną serca leczonych jest przy pomocy angioplastyki i stentowania lub pomostowania...