Irprezide

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,15g+0,0125g
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF

Irprezide - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Irprezide - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Irprezide - opis

Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

Ten złożony produkt, o ustalonej dawce wskazany jest u dorosłych pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest odpowiednio kontrolowane przez irbesartan lub hydrochlorotiazyd stosowane w monoterapii (patrz punkt 5.1).

Irprezide - skład

Irprezide, 150 mg + 12,5 mg:

Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg irbesartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu. Irprezide, 300 mg + 12,5 mg:

Każda tabletka powlekana zawiera 300 mg irbesartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu. Irprezide, 300 mg + 25 mg:

Każda tabletka powlekana zawiera 300 mg irbesartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Irprezide - dawkowanie

Lek Irprezide może być stosowany jeden raz na dobę, w czasie posiłku lub niezależnie od posiłku. Zalecane może być dostosowanie dawki poszczególnych składników (tj. irbesartanu lub hydrochlorotiazydu).

Jeśli jest to klinicznie uzasadnione, można rozważyć przejście z monoterapii na stosowanie produktu złożonego o ustalonej dawce:

• Irprezide 150 mg + 12,5 mg może być stosowany u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest odpowiednio kontrolowane przez stosowany w monoterapii hydrochlorotiazyd lub irbesartan w dawce 150 mg;

• Irprezide 300 mg + 12,5 mg może być stosowany u pacjentów niedostatecznie kontrolowanych przez irbesartan w dawce 300 mg lub produkt Irprezide 150 mg + 12,5 mg;

• Irprezide 300 mg + 25 mg może być stosowany u pacjentów niedostatecznie kontrolowanych przez Irprezide 300 mg + 12,5 mg.

Nie zaleca się stosowania większych dawek niż 300 mg irbesartanu + 25 mg hydrochlorotiazydu jeden raz na dobę. Jeśli to konieczne, lek Irprezide może być stosowany z innym produktem leczniczym przeciwnadciśnieniowym (patrz punkt 4.5).

Zaburzenie czynności nerek:ze względu na zawartość hydrochlorotiazydu, Irprezide nie jest zalecany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min). W tej populacji pacjentów zalecane jest stosowanie diuretyków pętlowych zamiast tiazydowych leków moczopędnych. Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, u których klirens kreatyniny wynosi > 30 ml/min (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Zaburzenie czynności wątroby:preparat Irprezide nie jest wskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Tiazydowe leki moczopędne należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby. U pacjentów z niewielkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczne dostosowanie dawkowania produktu Irprezide (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku:nie ma potrzeby dostosowania dawkowania produktu Irprezide u pacjentów w podeszłym wieku.

Populacja pediatryczna: nie zaleca się stosowania produktu Irprezide u dzieci i młodzieży z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.

Irprezide - środki ostrożności

Niedociśnienie tętnicze - pacjenci ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową:stosowanie irbesartanu z hydrochlorotiazydem rzadko było związane z objawowym niedociśnieniem tętniczym u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy nie byli obciążeni innymi czynnikami ryzyka wystąpienia niedociśnienia. Objawowe niedociśnienie tętnicze może wystąpić u pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową i (lub) niedoborem sodu, spowodowanymi intensywnym leczeniem moczopędnym, ograniczeniem podaży soli w diecie, biegunką lub wymiotami. Takie stany powinny zostać skorygowane przed rozpoczęciem leczenia produktem Irprezide.

Zwężenie tętnicy nerkowej - nadciśnienie naczyniowo-nerkowe:istnieje zwiększone ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i wystąpienia niewydolności nerek u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki, leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami receptora angiotensyny II. Chociaż nie udokumentowano podobnego działania irbesartanu z hydrochlorotiazydem, to należy spodziewać się wystąpienia podobnych skutków jego działania.

Zaburzenie czynności nerek i stan po przeszczepie nerki:w przypadku stosowania produktu Irprezide u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, zaleca się okresowe kontrolowanie stężenia: potasu, kreatyniny i kwasu moczowego w surowicy krwi. Brak doświadczeń w stosowaniu irbesartanu z hydrochlorotiazydem u pacjentów po niedawno wykonanym przeszczepie nerki. Nie należy stosować produktu Irprezide u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.3). Azotemia związana ze stosowaniem tiazydowych leków moczopędnych może wystąpić u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, u których klirens kreatyniny wynosi ≥30 ml/min, nie jest wymagane dostosowanie dawkowania. Jednakże, u pacjentów z niewielkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny ≥30 ml/min, ale < 60 ml/min) należy ostrożnie stosować ten złożony produkt o ustalonej dawce.

Zaburzenie czynności wątroby:u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub postępującą chorobą wątroby tiazydowe leki moczopędne należy stosować ostrożnie, ponieważ niewielkie zmiany równowagi wodno-elektrolitowej mogą spowodować wystąpienie śpiączki wątrobowej. Brak doświadczenia klinicznego ze stosowaniem irbesartanu z hydrochlorotiazydem u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby.

Zwężenie zastawki aorty i zastawki mitralnej, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory:podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia, wskazana jest szczególna ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty lub zastawki mitralnej lub kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory.

Hiperaldosteronizm pierwotny:pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem zazwyczaj nie odpowiadają na produkty lecznicze przeciwnadciśnieniowe, działające poprzez hamowanie układu renina-angiotensyna. Dlatego, nie zaleca się stosowania produktu Irprezide.

Działanie na metabolizm i układ wewnątrzwydzielniczy:leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi może zaburzać tolerancję glukozy. U pacjentów chorych na cukrzycę może być wymagane dostosowanie dawki insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych. Leczenie tiazydowymi

lekami moczopędnymi może również prowadzić do ujawnienia dotychczas utajonej cukrzycy. Zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów związana była z terapią tiazydowymi lekami moczopędnymi; jednakże podczas stosowania dawki 12,5 mg, zawartej w preparacie Irprezide, zgłaszano, że te działania były minimalne lub nie występowały.

U niektórych pacjentów w czasie leczenia tiazydowymi lekami moczopędnymi może wystąpić hiperurykemia lub napad dny moczanowej.

Zaburzenia równowagi elektrolitowej: jak u każdego pacjenta leczonego lekami moczopędnymi, należy we właściwych odstępach czasu oznaczać stężenia elektrolitów w surowicy krwi. Tiazydowe leki moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, mogą powodować zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (hipokaliemia, hiponatremia i zasadowica hipochloremiczna). Objawy przepowiadające zaburzeń wodno-elektrolitowych to suchość w jamie ustnej, wzmożone pragnienie, osłabienie, śpiączka, senność, niepokój ruchowy, bóle lub skurcze mięśni, osłabienie siły mięśniowej, niedociśnienie tętnicze, oliguria, tachykardia i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności lub wymioty.

Chociaż hipokaliemia może wystąpić podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych, to leczenie skojarzone z irbesartanem może zmniejszyć hipokaliemię wywołaną lekami moczopędnymi. Ryzyko wystąpienia hipokaliemii jest największe u pacjentów z marskością wątroby, u pacjentów ze wzmożoną diurezą, u pacjentów przyjmujących doustnie nieodpowiednią ilość elektrolitów i u pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami lub ACTH. Z drugiej strony, irbesartan, składnik produktu Irprezide, może powodować hiperkaliemię, zwłaszcza w przypadku, gdy występuje zaburzenie czynności nerek i (lub) niewydolność serca i cukrzyca. Zaleca się odpowiednie monitorowanie stężenia potasu w surowicy krwi u pacjentów z grupy ryzyka. Należy ostrożnie stosować z produktem Irprezide leki moczopędne oszczędzające potas lub suplementy potasu oraz substytuty soli kuchennej zawierające potas (patrz punkt 4.5).

Brak dowodów na to, że irbesartan mógłby zmniejszać lub zapobiegać występowaniu hiponatremii indukowanej lekami moczopędnymi. Niedobór chlorków jest na ogół niewielki i zazwyczaj nie wymaga leczenia.

Tiazydowe leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i powodować przemijające i nieznaczne zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi, podczas gdy nie występują zaburzenia gospodarki wapniowej. Znaczna hiperkalcemia może być dowodem utajonej nadczynności przytarczyc. Przed przeprowadzeniem badań czynności przytarczyc należy przerwać stosowanie tiazydowych leków moczopędnych.

Wykazano, że tiazydowe leki moczopędne powodują zwiększenie wydalania magnezu z moczem, co może prowadzić do hipomagnezemii.

Lit:nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu i irbesartanu z hydrochlorotiazydem (patrz punkt 4.5).

Testy antydopingowe:hydrochlorotiazyd obecny w tym produkcie leczniczym może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Ogólnie:u pacjentów, u których napięcie naczyniowe i czynność nerek są zależne od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub z chorobą nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami receptora angiotensyny II, które wpływają na ten układ, związane było z gwałtownym obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, azotemią, oligurią, a w rzadkich przypadkach ostrą niewydolnością nerek. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną lub chorobą niedokrwienną serca, może prowadzić do zawału serca lub udaru.

Reakcje nadwrażliwości na hydrochlorotiazyd mogą wystąpić u pacjentów z lub bez alergii lub astmy oskrzelowej w wywiadzie, ale wystąpienie tych reakcji jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z tymi schorzeniami w wywiadzie.

Donoszono o zaostrzeniu lub uaktywnieniu się tocznia rumieniowatego podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych.

Obserwowano przypadki nadwrażliwości na światło po podaniu tiazydowych leków moczopędnych (patrz punkt 4.8). Jeśli nadwrażliwość na światło wystąpi w czasie leczenia, zaleca się zaprzestanie leczenia. W przypadku konieczności ponownego podania leków moczopędnych, zaleca się ochronę powierzchni ciała narażonych na słońce lub sztuczne promieniowanie UVA.

Ciąża: Nie należy rozpoczynać leczenia antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRAs) u pacjentek w ciąży. O ile kontynuacja leczenia za pomocą antagonisty receptora angiotensyny II nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leki przeciwnadciśnieniowe, które mają ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny II należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Irprezide - przedawkowanie

Brak specyficznych informacji dotyczących leczenia przedawkowania produktu Irprezide. Pacjent powinien być dokładnie obserwowany i należy zastosować ogólne leczenie objawowe i podtrzymujące. Postępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia produktu oraz nasilenia objawów. Sugerowane postępowanie obejmuje wywołanie wymiotów i (lub) płukanie żołądka. W leczeniu przedawkowania może być korzystne podanie węgla aktywowanego. Należy często kontrolować stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego należy pacjenta ułożyć w pozycji leżącej i szybko podać elekrolity oraz płyny uzupełniające objętość wewnątrznaczyniową.

Należy spodziewać się, że najbardziej prawdopodobnym objawem przedawkowania irbesartanu jest niedociśnienie tętnicze i tachykardia, może także wystąpić bradykardia.

Przedawkowanie hydrochlorotiazydu jest związane z utratą elektolitów (hipokaliemia, hipochloremia, hiponatremia) i odwodnieniem, spowodowanym nadmierną diurezą. Najczęstszymi objawami podmiotowymi i przedmiotowymi przedawkowania są nudności i senność. Hipokaliemia może powodować skurcze mięśni i (lub) nasilać zaburzenia rytmu serca, związane z jednoczesnym stosowaniem glikozydów naparstnicy lub niektórych produktów leczniczych przeciwarytmicznych.

Irbesartan nie jest usuwany z organizmu przez hemodializę. Nie ustalono, w jakim stopniu hydrochlorotiazyd jest usuwany z organizmu przez hemodializę.

Irprezide - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1) lub na inne substancje, pochodne sulfonamidów (hydrochlorotiazyd jest pochodną sulfonamidów).

• Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

• Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

• Oporna na leczenie hipokaliemia, hiperkalcemia.

• Ciężkie zaburzenie czynności wątroby, żółciowa marskość wątroby i cholestaza.

Irprezide - działania niepożądane

Skojarzenie irbesartanu z hydrochlorotiazydem:

W tabeli 1. podano zdarzenia niepożądane zgłoszone spontanicznie oraz obserwowane w badaniach kontrolowanych placebo, w których 898 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym otrzymywało różne dawki (zakres: 37,5 mg/6,25 mg do 300 mg/25 mg irbesartan/hydrochlorotiazyd).

Częstość występowania działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona przy użyciu następującej konwencji:

bardzo często (≥ 1/10); często (od ≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (od ≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (od ≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1: Działania niepożądane w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych oraz zebrane z raportów spontanicznych*

Badania diagnostyczne:

Często:

Niezbyt często:

zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi (BUN), kreatyniny i aktywności kinazy kreatynowej

zmniejszenie stężenia potasu i sodu w surowicy

Zaburzenia serca:

Niezbyt często:

omdlenia, niedociśnienie tętnicze, tachykardia, obrzęki

Zaburzenia układu nerwowego:

Często:

Niezbyt często:

Nieznana:

zawroty głowy

ortostatyczne zawroty głowy ból głowy

Zaburzenia ucha i błędnika:

Nieznana:

szumy uszne


Zaburzenia układ Nieznana: kaszel oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Zaburzenia żołądka i jelit: Często: nudności/wymioty

Niezbyt często: biegunka

Nieznana: dyspepsja, zaburzenie smaku Zaburzenia nerek i dróg Często: zaburzenia w oddawaniu moczu moczowych: Nieznana: zaburzenie czynności nerek, w tym pojedyncze przypadki niewydolności nerek u pacjentów z czynnikami ryzyka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia mięśniowo- Niezbyt często: obrzęki kończyn

szkieletowe i tkanki łącznej Nieznana: bóle stawowe, bóle mięśniowe Zaburzenia metabolizmu i Nieznana: hiperkalemia odżywiania:

Zaburzenia naczyniowe: nagłe zaczerwienienie twarzy Zaburzenia ogólne i stany w Często: zmęczenie miejscu podania:

Zaburzenia układu Nieznana: przypadki nadwrażliwości, takie jak obrzęk immunologicznego: naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka

Zaburzenia wątroby i dróg Nieznana: zapalenie wątroby, nieprawidłowa czynność

żółciowych: wątroby

zaburzenia funkcji seksualnych, zmiany libido


Niezbyt często:


Zaburzenia układu rozrodczego Niezbyt często: i piersi:


* częstość działań niepożądanych stwierdzonych na podstawie raportów spontanicznych określono jako „nieznana”.

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych składników produktu: dodatkowooprócz działań niepożądanych, wymienionych powyżej, które dotyczą produktu złożonego, inne działania niepożądane, poprzednio zgłaszane dla każdego ze składników osobno, mogą być potencjalnymi działaniami niepożądanymi podczas stosowania produktu Irprezide. W tabelach 2 i 3 poniżej wymieniono działania niepożądane występujące po podaniu poszczególnych składników produktu Irprezide.

Tabela 2: Działania niepożądane obserwowane w czasie stosowania samego irbesartanu

Tabela 3: Działania niepożądane (niezależnie od związku z produktem leczniczym) obserwowane w czasie stosowania samego hydrochlorotiazydu

Badania diagnostyczne:

Nieznana:

zaburzenia równowagi elektrolitowej (w tym hipokaliemia i hiponatremia, patrz punkt 4.4), hiperurykemia, glikozuria, hiperglikemia, zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów

Zaburzenia serca:

Nieznana:

zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana:

niedokrwistość aplastyczna, zahamowanie czynności szpiku, neutropenia/agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, trombocytopenia

Zaburzenia układu nerwowego:

Nieznana:

zawroty głowy, parestezje, uczucie pustki w głowie, niepokój

Zaburzenia oka:

Nieznana:

przemijające niewyraźne widzenie, widzenie w żółtych barwach

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Nieznana:

zespół zaburzeń oddechowych (w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc)

Zaburzenia żołądka i jelit: Nieznana: zapalenie trzustki, jadłowstręt, biegunka,

zaparcie, podrażnienie żołądka, zapalenia ślinianki, utrata apetytu

Zaburzenia nerek i dróg Nieznana: śródmiąższowe zapalenie nerek moczowych:

Zaburzenia skóry i tkanki Nieznana: reakcje anafilaktyczne, toksyczna nekroliza

podskórnej: naskórka, (zapalenie naczyń, zapalenie naczyń

skóry), reakcje typu skórnego tocznia rumieniowatego, uczynnienie skórnego tocznia rumieniowatego, reakcje nadwrażliwości na światło, wysypka, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo- Nieznana: osłabienie mięśniowe, skurcze mięśni szkieletowe i tkanki łącznej:

Zaburzenia naczyniowe: Nieznana: niedociśnienie ortostatyczne Zaburzenia ogólne i stany w Nieznana: gorączka miejscu podania:

Zaburzenia wątroby i dróg Nieznana: żółtaczka (wewnątrzwątrobowa żółtaczka

żółciowych: zastoinowa)

Zaburzenia psychiczne: Nieznana: depresja, zaburzenia snu

Działania niepożądane hydrochlorotiazydu zależne od dawki (szczególnie zaburzenia elektrolitowe) mogą nasilać się ze wzrostem dawki hydrochlorotiazydu.

Irprezide - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRAs):

Nie zaleca się stosowania AIIRAs w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie AIIRAs jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są ostateczne; nie można jednak wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Mimo że nie ma danych z kontrolowanych badań

epidemiologicznych dotyczących ryzyka związanego z antagonistami receptora angiotensyny II, z tą grupą leków mogą wiązać się podobne zagrożenia. O ile kontynuacja leczenia za pomocą antagonisty receptora angiotensyny II nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leki przeciwnadciśnieniowe, które mają ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny II należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie.

Wiadomo, że narażenie na działanie antagonisty receptora angiotensyny II w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje działanie toksyczne dla płodu (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).

Jeżeli do narażenia na działanie antagonistów receptora angiotensyny II doszło od drugiego trymestru ciąży, zaleca się badanie ultrasonograficzne nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały antagonistów receptora angiotensyny II, należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Hydrochlorotiazyd:

Istnieją ograniczone doświadczenia dotyczące stosowania hydrochlorotiazydu podczas ciąży, zwłaszcza podczas pierwszego trymestru ciąży. Badania na zwierzętach nie są wystarczające.

Hydrochlorotiazyd przenika przez barierę łożyska. W oparciu o farmakologiczny mechanizm działania hydrochlorotiazydu, jego stosowanie w drugim i trzecim trymestrze może zaburzać perfuzję płódłożysko i powodować u płodu i noworodka żółtaczkę, zaburzenia równowagi elektrolitowej i małopłytkowość.

Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w przypadku obrzęków w ciąży, nadciśnienia ciężarnych, stanu przedrzucawkowego w ciąży ze względu na ryzyko zmniejszenia objętości osocza i hipoperfuzji łożyska i bez korzystnego wpływu na przebieg schorzenia.

Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży, z wyjątkiem rzadkich sytuacji, gdy nie może być zastosowane inne leczenie.

Karmienie piersią:

Antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRAs):

Z powodu braku informacji dotyczących stosowania irbesartanu w trakcie karmienia piersią, nie zaleca się jego stosowania w tym okresie. W trakcie karmienia piersią, w szczególności noworodków i dzieci urodzonych przedwcześnie, zaleca się stosowanie innych preparatów posiadających lepszy profil bezpieczeństwa.

Hydrochlorotiazyd:

Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiecego w niewielkiej ilości. Duże dawki tiazydowych leków moczopędnych, wywołując intensywną diurezę, mogą zahamować wytwarzanie mleka. Nie zaleca się stosowania hydrochlorotiazydu w okresie karmienia piersią. Jeśli hydrochlorotiazyd jest stosowany w okresie karmienia piersią należy stosować możliwie najmniejsze dawki.

Irprezide - prowadzenie pojazdów

Brak badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Opierając się na jego właściwościach farmakodynamicznych, jest mało prawdopodobne, żeby irbesartan z hydrochlorotiazydem wywierał wpływ na te zdolności. W przypadku prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że czasami podczas leczenia nadciśnienia tętniczego mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie znużenia.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Irprezide - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Irbesartanum, Hydrochlorothiazidum

  Irbesartan jest substancją o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi. Blokuje receptor AT1 angiotensyny, związku biologicznie czynnego odpowiedzialnego za podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi oraz zwiększenie częstotliwości pracy serca. Hydrochlorotiazyd jest substancją o działaniu moczopędnym (zwiększa wydalanie wody i sodu z organizmu) oraz obniżającym ciśnienie tętnicze krwi. Obie substancje znajdują się w preparatach mających zastosowanie w nadciśnieniu tętniczym.

  Dostępne opakowania
  Irprezide

  Irprezide

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,15g+0,0125g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Irprezide

  Irprezide

  tabletki powlekane - 56 tabl. - 0,15g+0,0125g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Irprezide

  Irprezide

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,3g+0,0125g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Irprezide

  Irprezide

  tabletki powlekane - 56 tabl. - 0,3g+0,0125g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Irprezide

  Irprezide

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,3g+0,025g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Irprezide

  Irprezide

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,3g+0,025g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Irprezide

  Irprezide

  tabletki powlekane - 56 tabl. - 0,3g+0,025g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF