Ilomedin 20

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
0,02 mg/ml
Ilość
5 amp.a 1ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: BAYER PHARMA AG

Ilomedin 20 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ilomedin 20 - ulotka preparatu

Ilomedin 20 - opis

Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera) ze znacznego stopnia niedokrwieniem kończyn w przypadkach, gdy udrożnienie naczyń jest niewskazane.

Ciężkie przypadki zarostowych schorzeń tętnic obwodowych, szczególnie u pacjentów, u których występuje ryzyko amputacji i nie można wykonać zabiegu chirurgicznego lub zespolenia naczyniowego.

Ciężki, upośledzający zespół Raynauda u pacjentów, którzy nie reagują na inne sposoby leczenia.

Ilomedin 20 - skład

1 ml koncentratu zawiera 27 mikrogramów trometamolu iloprostu, co odpowiada 20 mikrogramom iloprostu (Iloprostum).

2,5 ml koncentratu zawiera 67 mikrogramów trometamolu iloprostu, co odpowiada 50 mikrogramom iloprostu (Iloprostum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ilomedin 20 - dawkowanie

Preparat Ilomedin 20 należy stosować jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza w szpitalach lub w ambulatoriach z odpowiednim wyposażeniem.

Przed rozpoczęciem leczenia u kobiet należy wykluczyć ciążę.

Po rozcieńczeniu (według sposobu opisanego w punkcie 6.6), preparat Ilomedin 20 podaje się we wlewie dożylnym, codziennie przez 6 godzin, do żyły obwodowej lub przez cewnik założony do żyły głównej. Dawka zależy od indywidualnej tolerancji i wynosi od 0,5 do 2,0 ng iloprostu/kg mc./min.

Roztwór do infuzji należy przygotować tuż przed podaniem, ponieważ powinien być sterylny.

Zawartość ampułki i rozpuszczalnik należy dokładnie wymieszać.

W momencie rozpoczęcia infuzji, jak również po każdym zwiększeniu dawki należy mierzyć ciśnienie tętnicze krwi i częstość akcji serca.

W ciągu pierwszych 2-3 dni podawania preparatu ustala się maksymalną dawkę tolerowaną przez pacjenta. W tym celu, leczenie należy rozpocząć od podawania 0,5 ng/kg mc./min. przez 30 minut. Następnie należy zwiększać dawkę o 0,5 ng/kg mc./min. co 30 minut aż do 2,0 ng/kg mc./min. Szybkość podawania wlewu należy ustalić na podstawie masy ciała pacjenta oraz dawki (patrz zamieszczone poniżej tabele do stosowania przy podawaniu preparatu za pomocą pompy infuzyjnej i pompy strzykawkowej do ciągłego wlewu).

W zależności od wystąpienia działań niepożądanych, takich jak ból głowy, nudności lub niepożądane obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, należy zmniejszyć szybkość podawania wlewu aż do ustalenia dawki tolerowanej przez pacjenta. Jeżeli wystąpią ciężkie działania niepożądane, należy przerwać podawanie preparatu. Leczenie należy następnie kontynuować – zwykle przez 4 tygodnie – podając dobrze tolerowaną dawkę ustaloną w pierwszych 2-3 dobach.

W zależności od techniki wlewu istnieją dwa różne rozcieńczenia jednej ampułki. Jedno z tych rozcieńczeń jest 10-krotnie mniej stężone od drugiego (0,2 μg/ml vs. 2 μg/ml) i może być podawane tylko przy użyciu pompy infuzyjnej (np. Infusomat®). Z kolei bardziej stężony roztwór jest aplikowany przy użyciu pompy strzykawkowej (np. Perfusor®). Dokładna instrukcja dotycząca przygotowania produktu do stosowania – patrz punkt 6.6.

Szybkość podawania wlewu (ml/godz.) z użyciem pompy infuzyjnej w zależności od dawki

Zazwyczaj, gotowy do użycia roztwór podaje się we wlewie dożylnym przy pomocy pompy infuzyjnej (np. Infusomat). Instrukcja dotycząca rozcieńczania – patrz punkt 6.6.

Podczas wykonywania wlewu preparatu Ilomedin 20 o stężeniu 0,2 µg/ml wymaganą szybkość podawania należy dobrać zgodnie z poniższym schematem tak, aby uzyskać dawkę leczniczą 0,5-2,0 ng/kg mc./min.

Można skorzystać z poniższej tabeli, aby ustalić szybkość wykonywania wlewu odpowiadającą aktualnej masie ciała pacjenta oraz dawce, którą należy podać. Należy interpolować, aby dopasować aktualną wagę pacjenta, a następnie określić szybkość wlewu w stosunku do dawki docelowej wyrażonej w ng/kg mc./min.

Masa ciała (kg)

0,5

Dawka (ng/kg/min.)

1,0 1,5

2,0

 

Szybkość wlewu (ml/godz.)

 

40

6,0

12

18,0

24

50

7,5

15

22,5

30

60

9,0

18

27,0

36

70

10,5

21

31,5

42

80

12,0

24

36,0

48

90

13,5

27

40,5

54

100

15,0

30

45,0

60

110

16,5

33

49,5

66

Szybkość podawania wlewu (ml/godz.) z użyciem pompy strzykawkowej w zależności od dawki

Do podawania wlewu można również użyć pompy strzykawkowej z 50 ml strzykawką do iniekcji (np. Perfusor). Instrukcja dotycząca rozcieńczania – patrz punkt 6.6.

Podczas wykonywania wlewu preparatu Ilomedin 20 o stężeniu 2 µg/ml wymaganą szybkość podawania należy dobrać zgodnie z poniższym schematem tak, aby uzyskać dawkę leczniczą 0,5-2,0 ng/kg mc./min.

Można skorzystać z poniższej tabeli aby ustalić szybkość wykonywania wlewu odpowiadającą aktualnej masie ciała pacjenta oraz dawce, którą należy podać. Należy interpolować aby dopasować aktualną wagę pacjenta a następnie określić szybkość wlewu w stosunku od dawki docelowej wyrażonej w ng/kg mc./min.

Masa ciała (kg)

0,5

Dawka (ng/kg/min.)

1,0 1,5

2,0

 

Szybkość wlewu (ml/godz.)

 

40

0,60

1,2

1,80

2,4

50

0,75

1,5

2,25

3,0

60

0,90

1,8

2,70

3,6

70

1,05

2,1

3,15

4,2

80

1,20

2,4

3,60

4,8

90

1,35

2,7

4,05

5,4

100

1,50

3,0

4,50

6,0

110

1,65

3,3

4,95

6,6

Leczenie trwa do 4 tygodni. W przypadku zespołu Raynauda, do uzyskania kilkutygodniowej poprawy stanu pacjenta, często wystarczy podawanie leku przez 3 do 5 dni.

Nie zaleca się podawania preparatu we wlewie ciągłym, trwającym nieprzerwanie kilka dni, ponieważ może rozwinąć się tolerancja na działanie antyagregacyjne iloprostu. Po zakończeniu leczenia może dojść do zwiększonej agregacji płytek krwi, ale nie ma doniesień o powikłaniach klinicznych związanych z tym zjawiskiem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Należy pamiętać, że u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u których konieczna jest dializa i u pacjentów z marskością wątroby wydalanie iloprostu z organizmu jest zmniejszone. W związku z tym, w tej grupie pacjentów, należy zmniejszyć podawaną dawkę preparatu, np. podawać połowę zalecanej dawki.

Ilomedin 20 - środki ostrożności

Specjalne ostrzeżenia

Nie należy opóźniać wykonania zabiegów chirurgicznych u pacjentów, u których konieczne jest przeprowadzenie szybkiej amputacji (np. zakażona zgorzel).

Należy stanowczo zalecić pacjentom zaprzestanie palenia tytoniu.

Wydalanie iloprostu jest spowolnione u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i pacjentów z niewydolnością nerek wymagającą dializy (patrz punkty: 4.2 i 5.2).

U pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym krwi nie należy dopuścić do dalszego obniżenia ciśnienia i należy ściśle kontrolować stan pacjentów z chorobami serca.

Należy pamiętać, że u pacjentów, którzy po zakończeniu wlewu zmieniają pozycję z leżącej na stojącą może wystąpić nagłe obniżenie ciśnienia - hipotonia ortostatyczna.

U pacjentów, u których w ciągu ostatnich 3 miesięcy wystąpiły zaburzenia mózgowo-naczyniowe (np.

przemijające niedokrwienie, udar), należy z rozwagą ocenić stosunek korzyści do ryzyka (patrz również punkt 4.3 Przeciwwskazania: ryzyko wystąpienia krwawienia, np. krwawienia wewnątrzczaszkowego).

Specjalne środki ostrożności

Aktualnie dostępne są tylko nieliczne doniesienia w zakresie stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Podanie okołonaczyniowe nierozcieńczonego preparatu Ilomedin 20 może prowadzić do wystąpienia zmian w miejscu podania.

Należy unikać podawania doustnego i kontaktu preparatu z błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu ze skórą iloprost może wywołać długotrwałe, lecz niebolesne zaczerwienienie. Dlatego zaleca się zastosowanie odpowiednich środków ostrożności. Jeżeli dojdzie do kontaktu preparatu ze skórą, należy ją natychmiast przemyć dużą ilością wody lub roztworem soli fizjologicznej.

Ilomedin 20 - przedawkowanie

• Objawy

Można spodziewać się wystąpienia spadku ciśnienia tętniczego krwi, jak też bólu głowy, zaczerwienienia twarzy, nudności, wymiotów i biegunki.

Możliwe są też: wzrost ciśnienia tętniczego krwi, bradykardia lub tachykardia oraz ból kończyn lub pleców.

• Leczenie

Nie jest znane specyficzne antidotum. Zaleca się przerwanie podawania leku, monitorowanie pacjenta i leczenie objawowe.

Ilomedin 20 - przeciwwskazania

• Ciąża;

• Karmienie piersią;

• Stany, w których wpływ preparatu Ilomedin 20 na płytki krwi może zwiększyć ryzyko krwotoku (np. aktywne wrzody trawienne, uraz, krwotok wewnątrzczaszkowy);

• Ciężka choroba niedokrwienna serca lub niestabilna dławica piersiowa;

• Zawał mięśnia sercowego przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy;

• Ostra lub przewlekła zastoinowa niewydolność serca (NYHA II-IV);

• Ciężkie zaburzenia rytmu serca;

• Podejrzewany zastój krwi w krążeniu płucnym;

• Nadwrażliwość na iloprost lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ilomedin 20 - działania niepożądane

Najczęściej występującymi objawami niepożądanymi związanymi z właściwościami farmakologicznymi iloprostu są bóle głowy (68,8 %), zaczerwienienie twarzy (58,0 %) oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego (do 29,7 %). Wymienione objawy niepożądane występują zwykle na początku leczenia i szybko przemijają po zmniejszeniu dawki.

Inna grupa objawów ubocznych związana jest z reakcjami miejscowymi w miejscu infuzji. Do objawów tych należą m.in.: zaczerwienienie i ból w miejscu podania. W niektórych przypadkach rozszerzenie naczyń krwionośnych może prowadzić do zaczerwienienia wzdłuż przebiegu żyły, do której podano preparat.

Niżej podano częstość występowania działań niepożądanych (bardzo często: ≥1/10; często: ≥1/100, < 1/10; niezbyt często: ≥ 1/1 000, < 1/100; rzadko: ≥1/10 000, < 1/1 000; bardzo rzadko < 1/10 000).

W poniższej tabeli zestawiono działania niepożądane, występujące w kontrolowanych badaniach klinicznych z większą częstotliwością w grupach otrzymujących iloprost (553 pacjentów) w porównaniu z grupami placebo (507 pacjentów). Rzeczywista częstotliwość ich występowania została oparta na łącznej liczbie 3325 pacjentów otrzymujących iloprost w badaniach klinicznych kontrolowanych i niekontrolowanych oraz innych z użyciem leku. Tabela obejmuje objawy niepożądane występujące głównie u ludzi w podeszłym wieku, cierpiących na liczne dodatkowe schorzenia z zarostowym zapaleniem tętnic obwodowych (PAOD) w zaawansowanej fazie III lub IV i u pacjentów z zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń (TAO).

Klasyfikacja układów

narządowych

MedDRA

Bardzo często

≥1/10

Często

≥1/100, < 1/10

Niezbyt często

≥1/1 000< 1/100

Rzadko

≥1/10 000< 1/1 000

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Brak łaknienia

   

Zaburzenia psychiczne

 

Apatia

Niepokój, depresja, halucynacje

 

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy, parestezja / mrowienie / uczucie pulsującego bólu, hiperestezja, uczucie pieczenia, niepokój, podniecenie, uspokojenie, senność

Drżenia, migrena, omdlenie

 

Zaburzenia oka

   

Nieprawidłowe widzenie, zamazane widzenie, podrażnienie oka, ból oka

 

Zaburzenia ucha i błędnika

     

Zaburzenia przedsionkowe

Zaburzenia serca

 

Bradykardia

Arytmia, dodatkowe skurcze, zawał mięśnia sercowego

 

Zaburzenia naczyń

Zaczerwienie

Niedociśnienie

Przypadki naczyniowomózgowe, udar niedokrwienny mózgu, głęboka zakrzepica żylna, zator płucny

 

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

   

Astma

Kaszel

Zaburzenia żołądka i

jelit

Nudności, wymioty

Biegunka, dyskomfort brzucha, ból brzucha

Niestrawność, bolesne parcie na stolec, zaparcie, czkawka, dysfagia, krwawa biegunka, krwawienie odbytnicze, suchość w ustach, zmieniony smak

Zapalenie odbytnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

Żółtaczka

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Potliwość

 

Świąd

 

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Ból żuchwy, ból mięśni, szczękościsk, ból stawów

Tężyczka, skurcze mięśniowe, hipertonia

 

Klasyfikacja układów

narządowych

MedDRA

Bardzo często

≥1/10

Często

≥1/100, < 1/10

Niezbyt często

≥1/1 000< 1/100

Rzadko

≥1/10 000< 1/1 000

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

Ból nerek, bolesne parcie na mocz,

nieprawidłowości w moczu, utrudnione oddawanie moczu, zaburzenia czynności dróg moczowych

 

Zaburzenia ogólne

i stany w miejscu podania

 

Ból zlokalizowany / ból uogólniony, gorączka, uczucie gorąca, osłabienie, ogólne złe samopoczucie, dreszcze, zmęczenie, pragnienie, reakcje

w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, ból, zapalenie żyły)

   

Ponadto mogą wystąpić reakcje alergiczne, splątanie, częstoskurcz, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. W pojedynczych przypadkach może wystąpić duszność. U niektórych pacjentów w podeszłym wieku z zaawansowanymi zmianami miażdżycowymi sporadycznie dochodziło do ostrego obrzęku płuc lub niewydolności mięśnia sercowego. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, podanie iloprostu może wywołać zaostrzenie choroby, z wystąpieniem bólów dławicowych włącznie. Donoszono także o spadkach ciśnienia tętniczego krwi przy niskiej dawce leku.

Ryzyko krwawień ulega zwiększeniu u pacjentów, u których stosuje się jednocześnie iloprost oraz inhibitory agregacji płytek, heparynę lub antykoagulanty z grupy kumaryn.

Działania niepożądane po wprowadzeniu do obrotu

• Układ nerwowy

Bardzo rzadko: drgawki

Ilomedin 20 - ciąża i karmienie piersią

Preparatu Ilomedin 20 nie należy podawać w czasie ciąży i karmienia piersią (patrz również punkt 4.3).

• Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania iloprostu u kobiet w ciąży. W badaniach przedklinicznych na szczurach wykazano toksyczny wpływ na płód, efektów takich nie zaobserwowano natomiast u królików i małp (patrz punkt 5.3).

Jako że potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane kobiety w wieku rozrodczym powinny w czasie leczenia stosować skuteczne metody antykoncepcji.

• Laktacja

Nie wiadomo, czy iloprost przenika do mleka kobiecego. Wykazano, iż bardzo niewielkie ilości iloprostu przenikają do mleka szczurów, dlatego też preparatu nie należy podawać matkom karmiącym piersią (patrz punkt 4.3).

Ilomedin 20 - prowadzenie pojazdów

Ilomedin 20 nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Iloprostum

  Dostępne opakowania
  Ilomedin 20

  Ilomedin 20

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 5 amp.a 1ml - 0,02 mg/ml
  BAYER PHARMA AG
  Ilomedin 20

  Ilomedin 20

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 amp.a 1ml - 0,02 mg/ml
  BAYER PHARMA AG
  Ilomedin 20

  Ilomedin 20

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 amp.a 2,5ml - 0,02 mg/ml
  BAYER PHARMA AG
  Ilomedin 20

  Ilomedin 20

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 5 amp.a 2,5ml - 0,02 mg/ml
  BAYER PHARMA AG
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leków Co-Bespres i Bespres. Tym razem chodzi o serie leków sprowadzane z Portugalii. Globalne wycofanie GIF uzasadnia swoją decyzję otrzymaniem informacji w systemie...

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków...

  Leki i suplementy

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne partie leków na nadciśnienie. Tym razem z aptek znikają serie leków Valsartan i Valsargen. Podmiot opdowiedzialny za te leki to Mylan S.A.S. i Mylan Healthcare Sp. z o.o. Kolejne wycofanie Główny...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofanie leków na nadciśnienie. Powodem zanieczyszczenie

  Kolejne wycofanie leków na nadciśnienie. Powodem zanieczyszczenie

  10 grudnia GIF wydał decyzje dotyczące wycofania kolejnych serii leków na nadciśnienie z powodu podejrzenia zanieczyszczenia substancji czynnej. Tym razem wycofano serie leku Vanatex, za dystrybucję którego odpowiedzialne są Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA...

  Badania przesiewowe

  Sfigmomanometr - rodzaje, budowa i pomiar ciśnienia krwi

  Sfigmomanometr - rodzaje, budowa i pomiar ciśnienia krwi

  Sfigmomanometr to aparat do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Urządzenie składa się z mankietu zakładanego na ramię lub nadgarstek oraz połączonego z nim układu pomiarowego. Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się aparatem z manometrem rtęciowym....