Hydroxyzinum Espefa

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
syrop
Dawka
2 mg/ml
Ilość
250 g (kart.)
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Nie
Producent: CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA

Hydroxyzinum Espefa - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Atak nerwicy u 27-letniej osoby

Witam mam 27 lat i we wtorek mialam atak nerwicy myslalam ze umieram tak mnie glowa bolala ze myslalam ze mnie rozsadzi i taki wewnetrzny niepokuj caly czas wmawiam sobie choroby. Pojechalam do przchodni i pani doktor przepisala mi tylko hydroxyzinum espefa w syropie i kazala brac rano tylko po lyzece i obawiam sie ze to malo . Ile mam tego brac wlasciwie. Bo wizyte do lekarza mam w maju dopiera

Odpowiada dr n. med. Katarzyna Niewińska dr n. med. Katarzyna Niewińska i 1 inny specjalista

Hydroxyzinum Espefa - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Hydroxyzinum Espefa - opis

- objawowe leczenie lęku u dorosłych

- objawowe leczenie świądu

- premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi

Hydroxyzinum Espefa - skład

1 tabletka powlekana zawiera 10 mg chlorowodorku hydroksyzyny (Hydroxyzini hydrochloridum).

Produkt zawiera laktozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Hydroxyzinum Espefa - dawkowanie

Dorośli:

W leczeniu lęku:

50 mg/dobę w 2-3 dawkach podzielonych;

W ciężkich przypadkach można stosować doustnie dawki do 300 mg/ dobę. W objawowym leczeniu świądu:

Leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg przed snem, kontynuować terapię zwiększając w miarę potrzeby dawkę, podając po 25 mg, 3 do 4 razy na dobę.

W premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi: 50 do 100 mg w pojedynczej dawce.

Maksymalna pojedyncza dawka u dorosłych nie powinna być większa niż 100 mg, a maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 400 mg.

Dzieci:

Nie zaleca się stosowania tabletek (10 mg) u dzieci w wieku do 6 lat ze względu na możliwość zachłyśnięcia. Dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 6 lat dostępne są inne produkty lecznicze, zawierające hydroksyzynę w postaci syropu doustnego, które zapewniają właściwe dawkowanie i nie powodują ryzyka zachłyśnięcia.

W objawowym leczeniu świądu:

Od 12 miesięcy do 6 lat: 1 mg/ kg mc. na dobę do 2,5 mg/ kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Powyżej 6 lat: 1 mg/ kg mc. na dobę do 2 mg/ kg mc. na dobę w dawkach podzielonych.

W premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi: 0,6 mg/ kg mc. doustnie w pojedynczej dawce.

Dostosowanie dawkowania:

Dawkowanie należy dostosowywać indywidualnie, w zalecanym zakresie dawek, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Pacjenci w podeszłym wieku:

U osób w podeszłym wieku zaleca się rozpoczęcie leczenia od połowy dawki stosowanej u dorosłych. Pacjenci z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek:

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek ze względu na zmniejszone wydalanie metabolitu leku, cetyryzyny, należy zmniejszyć stosowane dawki.

Pacjenci z niewydolnością wątroby:

U pacjentów z niewydolnością wątroby zaleca się zmniejszenie dawki dobowej o 33%.

Sposób podawania: Produkt stosuje się doustnie.

Hydroxyzinum Espefa - środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas podawania Hydroxyzinum Espefa pacjentom ze zwiększoną skłonnością do drgawek.

Małe dzieci są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych ze strony OUN (patrz punkt 4.8). U dzieci występowanie drgawek zgłaszano częściej niż u dorosłych.

U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się rozpoczęcie leczenia od połowy dawki stosowanej u dorosłych z uwagi na przedłużone działanie.

Ze względu na potencjalne działanie przeciwcholinergiczne, Hydroxyzinum Espefa należy stosować ostrożnie u pacjentów z jaskrą, u pacjentów z utrudnionym odpływem moczu z pęcherza moczowego, osłabioną perystaltyką przewodu pokarmowego, nużliwością mięśni, otępieniem.

Dostosowanie dawkowania może być konieczne, jeśli Hydroxyzinum Espefa jest stosowany jednocześnie z innymi lekami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy lub z lekami o właściwościach przeciwcholinergicznych (patrz punkt 4.5).

Należy unikać jednoczesnego picia alkoholu i stosowania produktu leczniczego Hydroxyzinum Espefa (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze znanymi czynnikami predysponującymi do wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub jednocześnie leczonych lekiem mogącym wywołać zaburzenia rytmu serca. U pacjentów z wydłużeniem odcinka QT w wywiadzie należy rozważyć inne metody leczenia.

W celu uniknięcia wpływu na wyniki testów alergicznych lub test prowokacji dooskrzelowej metacholiną, leczenie należy przerwać przynajmniej 5 dni przed ich wykonaniem.

Produkt leczniczy może wywoływać senność.

Z uwagi na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Hydroxyzinum Espefa - przedawkowanie

Objawy obserwowane po znacznym przedawkowaniu wiążą się głównie z nadmiernym działaniem przeciwcholinergicznym, depresją lub paradoksalnym pobudzeniem OUN. Należą do nich: nudności, wymioty, tachykardia, gorączka, senność, osłabiony odruch źreniczny, drżenie, splątanie lub omamy, a następnie może wystąpić obniżony poziom świadomości, depresja oddechowa, drgawki, niedociśnienie tętnicze lub zaburzenia rytmu serca oraz pogłębiająca się śpiączka i zapaść krążeniowo-oddechowa.

W przypadku znacznego przedawkowania konieczne jest ścisłe kontrolowanie drożności dróg oddechowych, oddychania i krążenia poprzez ciągły zapis EKG oraz zapewnienie odpowiedniej ilości tlenu. Monitorowanie akcji serca i ciśnienia tętniczego należy prowadzić do momentu, gdy u pacjenta przez 24 godziny nie będą występowały objawy przedawkowania. W przypadku pacjentów z zaburzeniami świadomości należy sprawdzić, czy nie przyjmowali jednocześnie innych leków lub alkoholu oraz podać im tlen, nalokson, glukozę i tiaminę, jeśli uzna się to za konieczne.

W razie konieczności podania leku obkurczającego naczynia, należy zastosować noradrenalinę lub metaraminol. Nie należy stosować adrenaliny.

Nie należy stosować preparatów wymiotnicy u pacjentów z objawami przedawkowania ani u tych, u których może szybko nastąpić utrata świadomości, śpiączka lub napady drgawek, ponieważ może to spowodować zachłystowe zapalenie płuc. Jeżeli nastąpiło klinicznie znaczące spożycie leku, to można wykonać płukanie żołądka z uprzednią intubacją dotchawiczą.

Istnieje niewiele danych potwierdzających działanie zastosowanego węgla aktywowanego. Wątpliwe jest, by hemodializa lub hemoperfuzja miały jakiekolwiek istotne znaczenie. Nie istnieje swoiste antidotum.

Dane literaturowe wskazują, że w przypadku silnego, zagrażającego życiu, działania przeciwcholinergicznego opornego na leczenie innymi preparatami, skuteczne może być podanie fizostygminy w dawce terapeutycznej. Nie należy stosować fizostygminy wyłącznie w celu niedopuszczenia do zapadnięcia pacjenta w sen.

Jeśli jednocześnie zostały zażyte trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, stosowanie fizostygminy może wywołać drgawki i oporne na leczenie zatrzymanie akcji serca. Należy również unikać fizostygminy u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia sercowego.

Hydroxyzinum Espefa - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę.

Porfiria.

Ciąża i karmienie piersią.

Hydroxyzinum Espefa - działania niepożądane

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Częstość występowania działań niepożądanych została określona w następujący sposób: bardzo często (> =1/10); często (> =1/100, < 1/10); niezbyt często (> =1/1000, < 1/100); rzadko (> =1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia serca:

Rzadko: tachykardia, zaburzenia rytmu typu torsade de pointes Zaburzenia oka:

Rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: suchość w jamie ustnej Niezbyt często: nudności Rzadko: zaparcia, wymioty Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Często: zmęczenie

Niezbyt często: złe samopoczucie, gorączka Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: reakcje nadwrażliwości Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny Badania diagnostyczne:

Rzadko: nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby Zaburzenia układu nerwowego: Bardzo często: senność Często: ból głowy, sedacja

Niezbyt często: zawroty głowy, bezsenność, drżenie Rzadko: drgawki, dyskineza Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: pobudzenie, splątanie Rzadko: dezorientacja, omamy Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Rzadko: zatrzymanie moczu Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: świąd, wysypka rumieniowa, wysypka grudkowo-plamkowa, pokrzywka, zapalenie skóry Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, wzmożona potliwość, utrwalona wysypka polekowa, ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona Zaburzenia naczyniowe:

Rzadko: niedociśnienie tętnicze

Hydroxyzinum Espefa - ciąża i karmienie piersią

W badaniach z udziałem zwierząt hydroksyzyna wykazała toksyczny wpływ na rozrodczość. Hydroksyzyna przenika przez barierę łożyskową, osiągając większe stężenie w organizmie płodu niż u matki. Dlatego, nie należy podawać hydroksyzyny w czasie ciąży.

U noworodków, których matki otrzymywały hydroksyzynę w późnej ciąży i (lub) w czasie porodu, odnotowano następujące zdarzenia bezpośrednio lub kilka godzin po urodzeniu: hipotonię, zaburzenia ruchowe, w tym zaburzenia pozapiramidowe, ruchy kloniczne, depresję OUN, niedotlenienie noworodka lub zatrzymanie moczu.

Ponieważ produkt prawdopodobnie przenika do mleka matki, karmienie piersią należy przerwać, jeżeli konieczne jest leczenie produktem leczniczym Hydroxyzinum Espefa.

Hydroxyzinum Espefa - prowadzenie pojazdów

Hydroksyzyna wywiera wpływ na zdolność koncentracji i szybkość reakcji. Należy o tym poinformować pacjentów i przestrzec przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługą maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Hydroxyzinum Espefa - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Hydroxyzini hydrochloridum

  Substancja ta jest pochodną piperazyny o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym, która ma też właściwości przeciwhistaminowe, cholinolityczne, przeciwbólowe i przeciwwymiotne. Działa przez zahamowanie aktywności ośrodków w warstwie podkorowej OUN. Stosuje się w leczeniu lęku, niepokoju, pobudzenia psychoruchowego, w przebiegu zaburzeń nerwicowych, świądu. Wykorzystuje się jako lek uspokajający w premedykacji i w okresie pooperacyjnym.

  Dostępne opakowania
  Hydroxyzinum Espefa

  Hydroxyzinum Espefa

  syrop - 250 g (kart.) - 2 mg/ml
  CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA
  Hydroxyzinum Espefa

  Hydroxyzinum Espefa

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,025 g
  CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA
  Hydroxyzinum Espefa

  Hydroxyzinum Espefa

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,01 g
  CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA
  Hydroxyzinum Espefa

  Hydroxyzinum Espefa

  syrop - 250 g - 2 mg/ml
  CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA
  Powiązane artykuły
  Newsy - leki i suplementy

  Fabrazyme i replagal - leki na chorobę Fabry'ego, będą refundowane

  Fabrazyme i replagal - leki na chorobę Fabry'ego, będą refundowane

  Minister Zdrowi, Łukasz Szumowski, podzielił się na konferencji dobrą wiadomością dla cierpiących na chorobę Fabry'ego. Od 1 września na liście leków refundowanych pojawi się enzymatyczna terapia zastępcza. Refundacji podlegają dwa leki: Fabrazyme i Replagal. Fabrazyme...

  Leczenie grzybicy

  Leki przeciwgrzybicze

  Zakażenia grzybicze zazwyczaj pojawiają się wtedy, kiedy zostaje zaburzona równowaga organizmu. Zdarza się to w przypadku: terapii antybiotykowej, przemęczenia, długotrwałego stresu. Zakażenie grzybicą może odbyć się poprzez stosunek płciowy, samozakażenie,...

  Mieszkaj zdrowo

  Sposoby na pająki. Jak je odstraszyć i co zrobić, gdy pogryzą?

  Sposoby na pająki. Jak je odstraszyć i co zrobić, gdy pogryzą?

  Choć mówi się, że obecność pająków to oznaka zdrowego domu, większość osób woli pozbyć się tych niechcianych lokatorów. Podpowiadamy proste i skuteczne metody. Zapachy, których pająki nie lubią Pająki budzą niechęć wielu osób. Ich ugryzienia mogą być...

  Newsy - leki i suplementy

  GIF wycofuje z obrotu trzy serie maści Ivoxel

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju trzy serie emulsji na skórę Ivoxel. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z obrotu zostaną wycofane dwie serie emulsji o wadze 60 g, jedna o numerze 634231 i z...