Hiconcil combi

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,5g+0,125g
Ilość
10 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Hiconcil combi - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Hiconcil combi - opis

Hiconcil combi jest wskazany do leczenia następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1):

ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);

ostre zapalenie ucha środkowego;

zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);

pozaszpitalne zapalenie płuc;

zapalenie pęcherza moczowego;

odmiedniczkowe zapalenie nerek;

zakażenia skóry i tkanek miękkich szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;

zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Hiconcil combi - skład

Hiconcil combi, 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny (amoksycylina trójwodna) i 125 mg kwasu klawulanowego (jako potasu klawulanian).

Hiconcil combi, 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny (amoksycylina trójwodna) i 125 mg kwasu klawulanowego (jako potasu klawulanian). 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Hiconcil combi - dawkowanie

Dawkowanie

Dawki są wyrażone w odniesieniu do zawartości amoksycyliny z kwasem klawulanowym z wyjątkiem określenia dawek w odniesieniu do pojedynczego składnika.

Określając dawkę produktu Hiconcil combi do stosowania w leczeniu poszczególnych zakażeń należy brać pod uwagę:

przewidywane patogeny i ich prawdopodobną wrażliwość na środki przeciwbakteryjne (patrz punkt 4.4);

ciężkość i umiejscowienie zakażenia;

wiek, masę ciała, czynności nerek pacjenta jak podano poniżej.

W razie konieczności należy rozważyć zastosowanie innych postaci lub mocy produktu Hiconcil combi, tj. takich, które zawierają większą dawkę amoksycyliny i (lub) zawierają amoksycylinę i kwas klawulanowy w innej proporcji (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Dawkowanie dla 500 mg + 125 mg amoksycylina + kwasu klawulanowy

Ta postać produktu Hiconcil combi stosowana u dorosłych i dzieci 40 kg według poniższych zaleceń zapewnia całkowitą dawkę dobową 1500 mg amoksycyliny i 375 mg kwasu klawulanowego. U dzieci < 40 kg, ta postać produktu Hiconcil combi stosowana według poniższych zaleceń zapewnia całkowitą dawkę dobową 2400 mg amoksycyliny i 600 mg kwasu klawulanowego.

Dawkowanie dla 875 mg + 125 mg amoksycylina + kwasu klawulanowy

Ta postać produktu Hiconcil combi, stosowana u dorosłych i dzieci 40 kg, według poniższych zaleceń zapewnia całkowitą dawkę dobową 1750 mg amoksycyliny i 250 mg kwasu klawulanowego, podając lek dwa razy na dobę oraz 2625 mg amoksycyliny i 375 mg kwasu klawulanowego, podając lek trzy razy na dobę. U dzieci < 40 kg ta postać produktu Hiconcil combi stosowana według poniższych zaleceń zapewnia maksymalną dawkę dobową 1000 do 2800 mg amoksycyliny i 143 do 400 mg kwasu klawulanowego.

Jeśli stwierdzi się, że jest konieczne zastosowanie większej dobowej dawki amoksycyliny, zaleca się zastosowanie innej postaci produktu Hiconcil combi, aby uniknąć niepotrzebnego podawania dużych dawek dobowych kwasu klawulanowego (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Czas prowadzonego leczenia powinien być określany na podstawie odpowiedzi pacjenta na leczenie. Niektóre zakażenia (np. zapalenie szpiku kostnego) wymaga dłuższego okresu leczenia. Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta (patrz punkt 4.4 odnośnie przedłużonego leczenia).

Dorośli i dzieci o masie ciała ≥ 40 kg

Zalecane dawki dla 500 mg + 125 mg amoksycylina + kwasu klawulanowy

-jedna dawka 500 mg + 125 mg podawana trzy razy na dobę;

Zalecane dawki 875 mg + 125 mg amoksycylina + kwasu klawulanowy

dawka standardowa: (we wszystkich wskazaniach) jedna tabletka 875 mg + 125 mg podawana dwa razy na dobę;

większa dawka – (szczególnie w zakażeniach takich, jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych): jedna tabletka 875 mg + 125 mg podawana trzy razy na dobę.

Dzieci i młodzież 

Dzieci o masie ciała < 40 kg

Leczenie dzieci może być prowadzone z zastosowaniem produktu Hiconcil combi w postaci tabletek lub zawiesiny.

Zalecana dawka dla 500 mg + 125 mg amoksycylina + kwasu klawulanowy

-20 mg/5 mg/kg/dobę do 60 mg/15 mg/kg/ dobę podawane w dwóch dawkach podzielonych;

Nie stosować produktu Hiconcil combi w postaci tabletek u dzieci o masie ciała mniejszej niż 25 kg, ponieważ tabletek tych nie można dzielić. Dzieci w wieku 6 lat i poniżej lub o masie ciała mniejszej niż 25 kg należy leczyć amoksycykliną z kwasem klawulanowym w postaci zawiesiny doustnej. W poniższej tabeli przedstawiono dawkę (w mg/kg masy ciała), jaką przyjmuje u dziecko o masie ciała od 25 kg do 40 kg po podaniu jednej tabletki 500 mg +125 mg.

Masa ciała [kg] 

40 

35 

30 

25 

Zalecana pojedyncza dawka [mg/kg masy ciała] ((patrz wyżej)) 

Amoksycylina [mg/kg masy ciała] w pojedynczej dawce (l tabletka powlekana) 

12,5 

14,3 

16,7 

20,0 

6,67 – 20 

Kwas klawulanowy

[mg/kg masy ciała] w pojedynczej dawce (1 tabletka powlekana

3,1 

3,6 

4,2 

5,0 

1,67 - 5 

Dzieci w wieku 6 lat i poniżej lub o masie ciała mniejszej niż 25 kg należy leczyć produktem Hiconcil combi w postaci zawiesiny doustnej.

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat, dawek większych niż (40 mg + 10 mg)/kg mc. na dobę produktów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 4:1.

Zalecane dawki dla 875 mg + 125 mg amoksycylina + kwasu klawulanowy

-(25 mg + 3,6 mg)/kg mc./dobę do (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych;

-do (70 mg + 10 mg)/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych w leczeniu niektórych zakażeń (takich jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok i zakażenia dolnych dróg oddechowych) można rozważyć podanie 

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat dawek większych niż (45 mg + 6,4 mg)/kg mc. na dobę produktów Hiconcil combi zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1.

Ze względu na brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania dawek produktów Hiconcil combi zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u dzieci poniżej 2 miesięcy, nie jest możliwe przedstawienie zaleceń w tej populacji.

Pacjenci w podeszłym wieku

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Zaburzenie czynności nerek

500 mg + 125 mg tabletki powlekane

Dawkowanie ustala się na podstawie maksymalnego zalecanego stężenia amoksycyliny.

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny (CrCl) większym niż 30 ml/min.

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg

CrCl: 10-30 ml/min 

Jedna dawka 500 mg + 125 mg podawana 2 razy na dobę 

CrCl < 10 ml /min 

Jedna dawka 500 mg + 125 mg podawana raz na dobę

Hemodializa

Jedna dawka 500 mg + 125 mg co 24 godziny, dodatkowo jedna dawka 500 mg + 125 mg w czasie dializy, powtórzone na koniec dializy (ze względu na zmniejszenie się w surowicy stężeń zarówno amoksycyliny i

 

kwasu klawulanowego).

Dzieci o masie ciała < 40 kg

CrCl: 10-30 ml/min 

Jedna dawka (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. podawana 2 razy na dobę (maksymalnie 500 mg + 125 mg 2 razy na dobę). 

CrCl < 10 ml/min

Jedna dawka (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. podawana raz na dobę (maksymalnie 500 mg +125 mg). 

Hemodializa

Jedna dawka (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. podawana raz na dobę. 

Przed hemodializą należy podać dodatkowo jedną dawkę (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. 

W celu przywrócenia odpowiedniego stężenia leku w krwiobiegu, po hemodializie należy podać następną dawkę (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. 

875 mg + 125 mg tabletki powlekane

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny (CrCl) większym niż 30 ml/min. 

U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min, nie jest zalecane stosowanie postaci farmaceutycznych produktu Hiconcil combi zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1, ze względu na brak zaleceń dotyczących możliwości dostosowania dawki.

Zaburzenie czynności wątroby

Należy zachować ostrożność podczas dawkowania, kontrolując regularnie czynność wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Sposób podawania

Produkt leczniczy Hiconcil combi jest przeznaczony do podawania doustnego.

Aby zminimalizować występowanie możliwej nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego produkt Hiconcil combi należy zażywać na początku posiłku.

Hiconcil combi - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny lub cefalosporyny lub inne leki beta-laktamowe (patrz punkty 4.3 i 4.8).

Notowano występowanie ciężkich reakcji uczuleniowych (anafilaktoidalnych), sporadycznie śmiertelnych, u pacjentów leczonych penicylinami. Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny oraz u osób z chorobami atopowymi. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna należy przerwać leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym i wdrożyć alternatywny stosowny sposób leczenia.

Jeśli jest pewne, że przyczyną zakażenia są drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć zamianę stosowanego połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym na samą amoksycylinę, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.

Ta postać leku Hiconcil combi nie jest odpowiednia do stosowania, jeśli występuje wysokie ryzyko, że drobnoustroje, które prawdopodobnie wywołują zakażenie, mają zmniejszoną wrażliwość lub ich oporność na antybiotyki beta-laktamowe nie jest wywołana przez beta-laktamazy wrażliwe na hamujące działanie kwasu klawulanowego. Tej postaci leku nie należy stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez niewrażliwe na penicyliny S . pneumoniae .

Drgawki mogą wystąpić u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki (patrz punkt 4.8).

Należy unikać stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym, jeśli podejrzewa się mononukleozę zakaźną, ponieważ u pacjentów z mononukleozą zakaźną stwierdzono związek pomiędzy występowaniem odropodobnych wysypek, a zastosowaniem amoksycyliny.

Podawanie allopurynolu w czasie leczenia amoksycyliną może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Długotrwałe stosowanie może czasami powodować rozwój drobnoustrojów niewrażliwych na ten lek.

Uogólniony rumień z krostkami i gorączką, występujący na początku leczenia, może być objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej (AGEP, ang. acute generalised exanthemous pustulosis) (patrz punkt 4.8). Jeśli taka reakcja wystąpi, konieczne jest odstawienie produktu Hiconcil combi i jest przeciwwskazane wszelkie dalsze podawanie amoksycyliny.

Amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.8).

Zdarzenia dotyczące wątroby notowano przeważnie u pacjentów płci męskiej i w podeszłym wieku i mogą być związane z przedłużającym się leczeniem. Te zdarzenia bardzo rzadko notowano u dzieci. We wszystkich grupach pacjentów objawy przedmiotowe i podmiotowe zwykle pojawiają się podczas lub tuż po zakończeniu leczenia, ale w niektórych przypadkach mogą nie być widoczne przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Są one zwykle przemijające. Zdarzenia dotyczące wątroby mogą być ciężkie, w krańcowo rzadkich przypadkach notowano zgony. Prawie zawsze występowały one u pacjentów z ciężkim schorzeniem podstawowym lub jednocześnie przyjmujących inne leki o znanym możliwym oddziaływaniu na wątrobę (patrz punkt 4.8).

Podczas stosowania prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, opisywano występowanie związanego z antybiotykiem zapalenia jelita grubego, o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu (patrz punkt 4.8). Dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tego rozpoznania u pacjentów, u których wystąpiła biegunka w trakcie lub po zakończeniu podawania jakiegokolwiek antybiotyku. Jeśli wystąpi zapalenie jelita grubego związane z antybiotykiem, należy natychmiast odstawić Hiconcil combi, przeprowadzić badanie lekarskie pacjenta i wdrożyć odpowiednie leczenie. W tej sytuacji przeciwwskazane jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit.

W czasie długotrwałego leczenia zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

U pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym rzadko notowano wydłużanie się czasu protrombinowego. Podczas jednoczesnego stosowania leków zmniejszających krzepliwość krwi należy prowadzić odpowiednie kontrole. Może być konieczna modyfikacja dawek leków przeciwzakrzepowych w celu utrzymania właściwego zmniejszenia krzepliwości krwi (patrz punkty4.5 i 4.8).

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować do stopnia niewydolności (patrz punkt 4.2).

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wydalanego moczu bardzo rzadko obserwowano krystalurię, szczególnie podczas leczenia parenteralnego. Podczas podawania dużych dawek amoksycyliny, zaleca się zapewnienie odpowiedniej podaży płynów i wydalania moczu, aby zminimalizować możliwość tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikiem w pęcherzu moczowym, należy regularnie sprawdzać drożność cewnika (patrz punkt 4.9).

Jeśli w czasie leczenia amoksycyliną oznacza się glukozę w moczu, zaleca się użycie metody enzymatycznej z zastosowaniem oksydazy glukozowej, ponieważ zastosowanie nieenzymatycznych metod oznaczania glukozy może prowadzić do występowania fałszywie dodatnich wyników.

Zawartość kwasu klawulanowego w produkcie Hiconcil combi może powodować niespecyficzne wiązanie IgG i albumin przez błony komórkowe krwinek czerwonych, prowadząc do fałszywie dodatnich wyników testu Coombsa.

Odnotowywano pozytywne wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA, wykrywającego grzyby z rodzaju kropidlaków ( Aspergillus ) u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym, u których nie stwierdzono później zakażenia grzybami z rodzaju

Aspergillus . Stwierdzono reakcje krzyżowe polisacharydów nie pochodzących z grzybów Aspergillus i polifuranozami z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Z tego względu interpretację pozytywnych wyników testu u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy dokonywać uważnie i potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi.

Hiconcil combi - przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania

Odnotowano wytrącanie się amoksycyliny w cewnikach dopęcherzowych, przeważnie po dożylnym podaniu dużych dawek leku. Należy regularnie sprawdzać drożność cewnika (patrz punkt 4.4). Mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego i zaburzenia równowagi wodnoelektrolitowej.

Obserwowano tworzenie się kryształków amoksycyliny w moczu (krystaluria), w niektórych przypadkach prowadzące do niewydolności nerek (patrz punkt 4.4). 

Drgawki mogą wystąpić u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki. 

Leczenie zatrucia

Objawy ze strony przewodu pokarmowego można leczyć objawowo, ze zwróceniem szczególnej uwagi na równowagę wodno-elektrolitową.

Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można usunąć z krążenia za pomocą hemodializy.

Hiconcil combi - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek beta-laktamowy (tj. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam).

Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy (patrz punkt 4.8).

Hiconcil combi - działania niepożądane

Najczęściej notowanymi działaniami niepożądanymi są biegunka, nudności i wymioty.

Działania niepożądane opisane w trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu leku na rynek są przedstawione poniżej według klasyfikacji układów i narządów MedDRA i według częstości występowania:

Następujące zasady zostały przyjęte dla sporządzenia klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych:

bardzo często ( 1/10)

często ( 1/100 do < 1/10)

niezbyt często ( 1/1 000 do < 1/100)

rzadko ( 1/10 000 do < 1/1 000)

bardzo rzadko (< 1/10 000) 

nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja wg

MedDRA

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często 

Kandydoza skóry i błon śluzowych 

Częstość nieznana 

Nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko 

Przemijająca leukopenia (w tym neutropenia) 

Trombocytopenia

Częstość nieznana 

Przemijająca agranulocytoza 

Niedokrwistość hemolityczna

Wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy 1

Zaburzenia układu immunologicznego 10

Częstość nieznana 

Obrzęk naczynioruchowy 

Klasyfikacja wg

MedDRA

Działanie niepożądane

 

Anafilaksja 

Zespół choroby posurowiczej 

Alergiczne zapalenie naczyń

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często 

Zawroty głowy 

Ból głowy

Częstość nieznana 

Przemijająca nadmierna ruchliwość 

Drgawki 2

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często 

Biegunka

Często 

Nudności 3

Wymioty 

Niezbyt często 

Niestrawność

Częstość nieznana 

Związane z antybiotykiem zapalenie jelita grubego 4 Czarny język włochaty 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często 

Zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT 5

Częstość nieznana 

Zapalenie wątroby 6

Żółtaczka zastoinowa 6

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 7

Niezbyt często 

Wysypka skórna

Świąd

Pokrzywka

Rzadko 

Rumień wielopostaciowy

Częstość nieznana 

Zespół Stevensa-Johnsona

Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry

Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP) 9

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana 

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Krystaluria 8

1

Patrz punkt 4.4

2

Patrz punkt 4.4

3

Nudności są częściej związane ze stosowaniem większych dawek doustnych. Jeśli objawy żołądkowo-jelitowe są znaczące, mogą być zmniejszone poprzez stosowanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym na początku posiłku.

4

W tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego (patrz punkt

4.4).

5

Umiarkowane zwiększenie AspAT i (lub) AlAT obserwowano u pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi, ale znaczenie tych obserwacji nie jest znane.

6

Te zdarzenia zauważono podczas stosowania innych penicylin i cefalosporyn (patrz punkt 4.4).

7

Leczenie należy przerwać w razie wystąpienia jakiejkolwiek skórnej reakcji nadwrażliwości (patrz punkt 4.4).

8

Patrz punkt 4.9.

9

Patrz punkt 4.3.

10

Patrz punkty 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Hiconcil combi - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ w odniesieniu do ciąży, rozwoju embrionalnego lub płodowego, porodu lub rozwoju pourodzeniowego (patrz punkt 5.3). Ograniczone dane dotyczące stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym u kobiet w ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych. W pojedynczym badaniu u kobiet z przedterminowym, przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego, donoszono, że zapobiegawcze leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym może być związane ze zwiększonym ryzykiem martwiczego zapalenia jelit u noworodków. Należy unikać stosowania w ciąży, chyba, że lekarz uzna zastosowanie za istotne.

Karmienie piersią

Obie substancje są wydzielane do mleka kobiecego (nieznany jest wpływ kwasu klawulanowego na oseska). W rezultacie, możliwe jest wystąpienie biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych oseska, w związku z czym może być konieczne zaprzestanie karmienia piersią. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można stosować w czasie karmienia piersią jedynie po przeprowadzeniu przez lekarza prowadzącego oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Hiconcil combi - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak mogą wystąpić działania niepożądane (np. reakcje alergiczne, zawroty głowy, drgawki), które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4.8).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Hiconcil combi - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amoxicillinum, Acidum clavulanicum

  Jest to antybiotyk betalaktamowy, połączenie penicyliny-amoksycyliny o szerokim spektrum działania z inhibitrem betalaktamazy – kwasem klawulanowym. Stosowany w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych (zapalenia ucha środkowego, zatok, migdałków, oskrzeli, płuc), zakażeniach układu moczowo-płciowego (wyjątek stanowi zapalenie gruczołu krokowego), zakażeniach w obrębie jamy brzusznej, zakażeniach skóry i tkanek miękkich (po ukąszeniach owadów, przy ropniach okołozębowych).

  Dostępne opakowania
  Hiconcil combi

  Hiconcil combi

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,5g+0,125g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Hiconcil combi

  Hiconcil combi

  tabletki powlekane - 500 tabl. - 0,5g+0,125g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Hiconcil combi

  Hiconcil combi

  tabletki powlekane - 12 tabl. - 0,5g+0,125g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Hiconcil combi

  Hiconcil combi

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,5g+0,125g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Hiconcil combi

  Hiconcil combi

  tabletki powlekane - 24 tabl. - 0,5g+0,125g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Hiconcil combi

  Hiconcil combi

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,5g+0,125g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Hiconcil combi

  Hiconcil combi

  tabletki powlekane - 16 tabl. - 0,5g+0,125g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Hiconcil combi

  Hiconcil combi

  tabletki powlekane - 100 tabl. - 0,5g+0,125g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Hiconcil combi

  Hiconcil combi

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,5g+0,125g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Powiązane artykuły
  Badanie moczu - wskazania, charakterystyka, wyniki, posiew moczu

  Ciężar właściwy moczu - charakterystyka, wskazania, wyniki

  Ciężar właściwy moczu - charakterystyka, wskazania, wyniki

  W celu sprawdzenia funkcjonowania nerek wykonuje się badanie ciężaru właściwego moczu. Prawidłowy ciężar właściwy moczu powinien mieścić się w granicach 1,023-1,035 g/ml. Odstępstwa od normy, zarówno nadmiar jak i zbyt niski poziom mogą świadczyć o różnych...

  Badanie moczu - wskazania, charakterystyka, wyniki, posiew moczu

  Przeprowadzenie badania moczu

  Przeprowadzenie badania moczu

  Wykonanie badania moczu Przeprowadzane badania moczu mogą pomóc w zdiagnozowaniu wielu chorób, między innymi nerek i wątroby oraz dróg moczowych.

  Normy laboratoryjne

  Liczba Addisa

  Pojęcie liczby Addisa odnosi się do ilości krwinek czerwonych i białych oraz wałeczków wydalanych w ciągu doby z moczem. Oznaczenia liczby Addisa dokonuje się w dobowej zbiórce moczu. Liczba Addisa jest bardzo przydatnym parametrem diagnostycznym, zwłaszcza...

  Urologia i nefrologia

  Krwiomocz - czym jest, przyczyny

  Krwiomocz - czym jest, przyczyny

  Krwiomocz, czyli występowanie krwi w moczu, to dosyć częsta przypadłość, której nigdy nie należy lekceważyć. Może być bowiem objawem wielu poważnych chorób, które wymagają dokładnej diagnostyki i leczenia u specjalisty. Sprawdź, czym jest krwiomocz i...

  Urologia i nefrologia

  Nerki - funkcje, choroby

  Nerki to parzysty narząd układu moczowo-płciowego. Kształtem przypominają ziarno fasoli i leżą w przestrzeni pozaotrzewnowej jamy brzusznej po obu stronach kręgosłupa w niedalekiej odległości od wątroby i żołądka. Jeśli zegniemy rękę w łokciu, położymy...

  Urologia i nefrologia

  Zapalenie nerek - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  Nerki to bardzo ważny narząd, który odpowiada przede wszystkim za filtrowanie krwi i usuwanie z niej niepotrzebnych, często toksycznych substancji, a następnie poprzez drogi moczowe umożliwia usunięcie ich z organizmu. Każda choroba, która dotyczy nerek,...

  Zabiegi

  Punkcja stawów - przebieg, wskazania, ryzyko komplikacji

  Punkcja stawów to zabieg, podczas którego, za pomocą sterylnej igły i strzykawki, pozyskiwany jest płyn ze stawu. Analiza tego płynu może pomóc w ustaleniu przyczyny puchnięcia lub zapalenia stawu - np. infekcji, skazy moczanowej, choroby reumatoidalnej....

  Badanie moczu - wskazania, charakterystyka, wyniki, posiew moczu

  Kolor moczu - co oznacza, badanie

  Kolor moczu może stanowić bardzo ważną informację o tym czy nasz organizm prawidłowo funkcjonuje. Kolor moczu jest także obrazem tego, co codziennie jemy, a także jakie leki przyjmujemy. Jaki kolor moczu jest prawidłowy? Według normy powinien być słomkowy,...

  Urologia i nefrologia

  Refluks pęcherzowo-moczowodowy

  Refluks pęcherzowo-moczowodowy objawia cofaniem się moczu z pęcherza do moczowodów. Taki stan pojawia się z powodu niesprawnego mechanizmu, który odpowiada za zamykanie ujścia moczowodów i pęcherza. Refluks ten pojawia się głównie u dzieci. Refluks...

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie pęcherza moczowego u kobiet (WIDEO)

  Zapalenie pęcherza moczowego u kobiet (WIDEO)

  Zapalenie pęcherza moczowego jest częstą przypadłością kobiet Zapalenie pęcherza moczowego jest wywołane przez bakterie atakujące cewkę moczową. Infekcja prowadzi do zapalenia śluzówki pęcherza moczowego. Dolegliwości pojawiają się najczęściej u...