Halaven

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
0,44 mg/ml
Ilość
1 fiol.a 2ml
Typ
Rp zastrzeż.
Refundacja
Nie
Producent: EISAI EUROPE LIMITED

Halaven - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Halaven - ulotka preparatu

Halaven - opis

Monoterapia produktem HALAVEN wskazana jest w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z progresją choroby po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii w leczeniu zaawansowanej postaci choroby (patrz punkt 5.1). Poprzednio stosowane leczenie powinno obejmować substancję z grupy antracyklin oraz taksanów, chyba że u pacjentów wystąpiły przeciwwskazania.

Halaven - skład

Jeden ml zawiera erybuliny mezylan w ilości odpowiadającej 0,44 mg erybuliny.

Każda fiolka o pojemności 2 ml zawiera erybuliny mezylan w ilości odpowiadającej 0,88 mg erybuliny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Halaven - dawkowanie

Produkt HALAVEN należy podawać w ośrodkach wyspecjalizowanych w podawaniu chemioterapii cytotoksycznej, wyłącznie pod kontrolą wykwalifikowanego lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu cytotoksycznych produktów leczniczych.

Dawkowanie

Zalecana dawka erybuliny w postaci gotowego do użycia roztworu wynosi 1,23 mg/m 2 pc., którą należy podać dożylnie w ciągu 2 do 5 minut, w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu.

Uwaga

Zalecana w UE dawka odnosi się do części zasadowej substancji czynnej (erybuliny). Wyliczenie indywidualnej dawki, jaką należy podać pacjentowi należy przeprowadzić w oparciu o moc gotowego do użycia roztworu zawierającego 0,44 mg/ml erybuliny oraz zalecaną dawkę wynoszącą 1,23 mg/m 2 . Przedstawione poniżej zalecenia dotyczące zmniejszenia dawki przedstawione są również jako dawka erybuliny, jaką należy podać w oparciu o moc gotowego do użycia roztworu.

W zasadniczym badaniu EMBRACE, odpowiadającej jemu publikacji oraz w niektórych innych regionach np. w USA i Szwajcarii, zalecana dawka wyrażona jest w oparciu o formę soli (erybuliny mezylan).

U pacjentów mogą wystąpić nudności i wymioty. Należy rozważyć profilaktyczne zastosowanie leków przeciwwymiotnych, w tym kortykosteroidów.

Opóźnienie podania dawki w trakcie leczenia

W poniższych przypadkach podanie produktu HALAVEN należy wstrzymać w 1. i 8. dniu:

-   całkowita liczba neutrofilów < 1 x 10 9 /l

-   płytki krwi < 75 x 10 9 /l

-   toksyczność niehematologiczna 3. lub 4. stopnia.

Zmniejszenie dawki w trakcie leczenia

W tabeli poniżej przedstawiono zalecenia dotyczące zmniejszenia dawki w trakcie leczenia.

Zalecenia dotyczące zmniejszenia dawki

Działanie niepożądane, które wystąpiło po poprzednim podaniu produktu HALAVEN

Zalecana dawka erybuliny

Hematologiczne:

Bezwzględna liczba neutrofilów (ANC, ang. absolute

neutrophil count ) < 0.5 x 10 9 /l trwająca dłużej niż 7 dni

0,97 mg/m 2 pc.

Neutropenia o wartości ANC < 1 x 10 9 /l, z gorączką lub zakażeniem

Trombocytopenia z liczbą płytek krwi < 25 x 10 9 /l

Trombocytopenia z liczbą płytek krwi < 50 x 10 9 /l z krwotokiem lub wymagająca transfuzji krwi lub płytek krwi

Niehematologiczne:

Jakakolwiek reakcja 3. lub 4. stopnia w poprzednim cyklu

Nawrót któregokolwiek z wymienionych wyżej działań niepożądanych - hematologicznych lub niehematologicznych

Pomimo zmniejszenia dawki do 0,97 mg/m 2 pc.

0,62 mg/m 2 pc.

Pomimo zmniejszenia dawki do 0,62 mg/m 2 pc.

Rozważyć przerwanie leczenia

Nie należy ponownie zwiększać dawki erybuliny po jej zmniejszeniu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Zaburzenia czynności wątroby spowodowane przerzutami:

Zalecana dawka erybuliny u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa A w skali Child-Pugh) wynosi 0,97 mg/m 2 pc. podane dożylnie w ciągu 2 do 5 minut, w 1. i 8. dniu 21dniowego cyklu. Zalecana dawka erybuliny u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B w skali Child-Pugh) wynosi 0,62 mg/m 2 pc. podane dożylnie w ciągu 2 do 5 minut, w 1. i 8. dniu 21-dniowego cyklu.

Nie przeprowadzono badań stosowania produktu HALAVEN w ciężkich zaburzeniach czynności wątroby (klasa C w skali Child-Pugh), należy się jednak spodziewać, że w przypadku stosowania erybuliny u takich pacjentów konieczne jest większe zmniejszenie dawki.

Zaburzenia czynności wątroby spowodowane marskością wątroby:

Nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów. Dawki wymienione powyżej mogą być stosowane w łagodnym i umiarkowanym zaburzeniu czynności, zaleca się jednak ścisłą kontrolę, ponieważ może zajść konieczność ponownego dostosowania dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 40 ml/min) może zajść konieczność zmniejszenia dawki (patrz punkt 5.2). Dotychczas nie ustalono optymalnej dawki dla tej grupy pacjentów. Zaleca się ostrożność i ścisłą kontrolę. Brak szczególnych zaleceń dotyczących dostosowania dawkowania u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak szczególnych zaleceń dotyczących dostosowania dawkowania w zależności od wieku pacjenta (patrz punkt 4.8).

Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu HALAVEN we wskazaniu rak piersi nie dotyczy dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Dawkę można rozcieńczyć w objętości do 100 ml roztworu do wstrzykiwań chlorku sodu, 9 mg/ml (0,9%). Nie należy rozcieńczać w 5% roztworze glukozy do wlewów. Instrukcje dotyczące rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6. Przed podaniem produktu leczniczego należy upewnić się czy jest odpowiedni obwodowy dostęp żylny lub drożny dostęp centralny żylny. Brak dowodów na powodowanie pęcherzy lub działanie drażniące erybuliny mezylanu. W przypadku wynaczynienia należy prowadzić leczenie objawowe. Informacje dotyczące obchodzenia się z produktami leczniczymi cytotoksycznymi, patrz punkt 6.6.

Halaven - środki ostrożności

Hematologia

Mielosupresja jest zależna od dawki i początkowo przejawia się jako neutropenia (punkt 4.8). U wszystkich pacjentów, przed podaniem każdej dawki erybuliny, należy kontrolować morfologię krwi. Leczenie erybuliną można rozpocząć jedynie u pacjentów z bezwzględną liczbą neutrofilów ≥ 1,5 x 10 9 /l oraz liczbą płytek krwi > 100 x 10 9 /l.

Gorączka neutropeniczna wystąpiła u < 5% pacjentów z rakiem piersi, leczonych erybuliną. Pacjenci, u których wystąpiła gorączka neutropeniczna, ciężka neutropenia lub trombocytopenia powinni być leczeni zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 4.2.

U pacjentów z aktywnością AlAT i AspAT > 3 x GGN częściej występowała neutropenia 4. stopnia oraz gorączka neutropeniczna. Chociaż dane są ograniczone, również u pacjentów ze stężeniem bilirubiny > 1,5 x GGN częściej występowała neutropenia 4. stopnia oraz gorączka neutropeniczna.

Ciężką neutropenię można opanować stosując G-CSF lub lek równoważny, według uznania lekarza prowadzącego, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (patrz punkt 5.1).

Neuropatia obwodowa

Pacjentów należy ściśle kontrolować w kierunku wystąpienia objawów ruchowej i czuciowej neuropatii obwodowej. Wystąpienie ciężkiej neurotoksyczności obwodowej wymaga wstrzymania podania lub zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.2).

W badaniach klinicznych pacjenci, u których w chwili rozpoczęcia badania występowała neuropatia większa niż 2. stopnia, byli wykluczeni. Natomiast u pacjentów, u których w chwili rozpoczęcia badania występowała neuropatia 1. i 2. stopnia, nie występowały częściej dodatkowe objawy lub nasilenie istniejących objawów w porównaniu do pacjentów, u których w chwili rozpoczęcia badania nie występowała neuropatia.

Wydłużenie odstępu QT

W niekontrolowanym, otwartym badaniu EKG u 26 pacjentów obserwowano wydłużenie odstępu QT, niezależne od stężenia erybuliny, w 8. dniu, bez obserwacji wydłużenia odstępu QT w 1. dniu. W razie rozpoczęcia leczenia zaleca się kontrolę EKG u pacjentów z wrodzoną niewydolnością serca, bradyarytmiami, przyjmujących leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT, w tym, leki przeciwarytmiczne klasy Ia i III oraz u pacjentów z zaburzeniami elektrolitów. Przed rozpoczęciem podawania produktu HALAVEN należy skorygować niskie stężenie potasu (hipokaliemia) i magnezu (hipomagnezemia) i okresowo monitorować wartości tych elektrolitów w trakcie leczenia. Należy unikać stosowania erybuliny u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT.

Stosowanie w połączeniu z leczeniem anty-HER2

Brak doświadczenia w badaniach klinicznych w stosowaniu erybuliny w połączeniu z leczeniem antyHER2.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera niewielkie ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

Halaven - przedawkowanie

W jednym przypadku przedawkowania pacjent nieumyślnie otrzymał 7,6 mg erybuliny (około czterokrotność planowanej dawki), co wywołało reakcję nadwrażliwości (3. stopnia) w 3. dniu oraz neutropenię (3. stopnia) w 7. dniu. Obydwa działania niepożądane ustąpiły po zastosowaniu leczenia podtrzymującego.

Nie jest znane antidotum na przedawkowanie erybuliny. W przypadku przedawkowania należy ściśle kontrolować stan pacjenta. Postępowanie w przypadku przedawkowania powinno obejmować leczenie podtrzymujące, mające na celu leczenie widocznych objawów.

Halaven - przeciwwskazania

-   Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

-   Karmienie piersią

Halaven - działania niepożądane

O ile inaczej nie zapisano, tabela przedstawia częstość działań niepożądanych obserwowanych u 827 pacjentów z rakiem piersi, którzy otrzymali zalecaną dawkę w badaniu klinicznym II i III fazy.

Kategorie częstości występowania działań niepożądanych zdefiniowano jako: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000) i bardzo rzadko (< 1/10 000).

W obrębie każdej kategorii działania niepożądane wymieniono w kolejności od najczęściej występujących. W przypadku reakcji 3. lub 4. stopnia, które występowały z częstością ≥ 1%, podane są rzeczywista częstość całkowita oraz częstość reakcji 3. lub 4. stopnia.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane – wszystkie stopnie

 

 

 

Bardzo często

(częstość %)

Często

(częstość %)

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenie układu moczowego

Kandydoza jamy ustnej Infekcja górnych dróg oddechowych

Zapalenie nosogardzieli

Nieżyt nosa

Zapalenie płuc

Sepsa z neutropenią Opryszczka jamy ustnej Półpasiec

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane – wszystkie stopnie

 

Bardzo często

(częstość %)

Często

(częstość %)

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (54,5%)

(G3/4: 48,3%)

Leukopenia (22,1%) (G3/4: 14%)

Niedokrwistość

(20,3%) (G3/4: 1,4%)

Neutropenia gorączkowa

(4,7%) (G3/4: 4,6%) a

Trombocytopenia

Limfocytopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zmniejszony apetyt

Hipokaliemia

Hipomagnezemia

Odwodnienie

Hiperglikemia

Hipofosfatemia

Zaburzenia psychiczne

Bezsenność Depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Neuropatia obwodowa b

(32,0%) (G3/4: 6.9%)

Ból głowy

Zaburzenia smaku

Zawroty głowy

Hipestezja

Letarg

Neurotoksyczność

Zaburzenia oka

Zwiększone łzawienie Zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Częstoskurcz

Zaburzenia naczyniowe

Uderzenia gorąca

Zakrzepica żył głębokich

Zatorowość płucna

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Kaszel

Ból jamy ustnej i gardła

Krwawienie z nosa

Nieżyt nosa

Śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żołądka i

jelit

Nudności (35,1%)

(G3/4: 1,1%)

Zaparcia Biegunka

Wymioty

Ból brzucha

Zapalenie jamy ustnej

Suchość ust

Niestrawność Refluks żołądkowoprzełykowy

Owrzodzenia jamy ustnej

Wzdęcie brzucha

Zapalenie trzustki d

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona aktywność AlAT (3,0%) (G3/4:

1,1%) c

Zwiększona aktywność AspAT

Hiperbilirubinemia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Utrata włosów

Wysypka

Świąd

Choroby paznokci

Nocne poty

Erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa

Suchość skóry

Rumień

Nadmierne pocenie się

Obrzęk naczynioruchowy

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane – wszystkie stopnie

 

Bardzo często

(częstość %)

Często

(częstość %)

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów i mięśni

Ból kończyn

Skurcz mięśni Ból mięśniowoszkieletowy i mięśniowoszkieletowy ból klatki piersiowej

Osłabienie mięśniowe

Ból kości

Ból pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bolesne oddawanie

moczu Krwiomocz

Białkomocz

Niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie/Astenia

(52,8%) (G3/4: 8.4%)

Gorączka

Zapalenie błon śluzowych (9,8%) (G3/4:

1.3%) c

Obrzęk obwodowy

Ból

Dreszcze

Choroba grypopodobna

Ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

Spadek masy ciała

a   w tym 1 przypadek reakcji 5. stopnia

b   obejmuje klasyfikację z zastosowaniem zalecanych terminów neuropatii obwodowej, obwodowej neuropatii ruchowej, polineuropatii, parestezji, obwodowej neuropatii czuciowej, obwodowej neuropatii ruchowoczuciowej oraz polineuropatii demielinizacyjnej c brak reakcji 4. Stopnia

d Ze zgłoszeń spontanicznych

Wybrane działania niepożądane

Neutropenia

Obserwowana neutropenia była przemijająca i nie kumulowała się, średni czas minimalnego spadku liczby neutrofili wynosił 13 dni, natomiast średni czas wyleczenia ciężkiej neutropenii (< 0,5 x 10 9 /l) wynosił 8 dni.

Liczba neutrofili < 0,5 x 10 9 /l, utrzymująca się dłużej niż 7 dni, wystąpiła u 13% pacjentów z rakiem piersi leczonych erybuliną.

Ciężką neutropenię można opanować podając G-CSF lub lek równoważny, według uznania lekarza prowadzącego, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi. G-CSF otrzymywało 18% pacjentów z rakiem piersi leczonych erybuliną w badaniu klinicznym III fazy. Neutropenia spowodowała przerwanie leczenia u < 1% pacjentów otrzymujących erybulinę.

Neuropatia obwodowa

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym u 827 pacjentów z rakiem piersi, które było powodem przerwania leczenia erybuliną, była neuropatia obwodowa (4%). Średni czas do wystąpienia neuropatii obwodowej 2. stopnia wynosił 85 dni (po 4 cyklach leczenia).

Rozwój neuropatii 3. i 4. stopnia wystąpił u 7% pacjentów z rakiem piersi leczonych erybuliną.

W badaniach klinicznych prawdopodobieństwo wystąpienia lub nasilenia objawów u pacjentów,

u których występowała neuropatia w chwili rozpoczęcia badania, było takie same jak u pacjentów, u których w chwili rozpoczęcia badania nie występowała neuropatia.

U pacjentów, u których w chwili rozpoczęcia badania występowała neuropatia 1. lub 2. stopnia, częstość wystąpienia, wynikającej z leczenia, neuropatii 3. stopnia wynosiła 10%.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

W badaniach z udziałem 1 222 pacjentów poddanych leczeniu erybuliną, 244 pacjentów (20,0%) było w wieku od 65 do 75 lat, a 66 pacjentów (5,4%) było w wieku powyżej 75 lat. Spośród 827 pacjentów, którzy otrzymali zalecaną dawkę erybuliny w badaniach klinicznych raka piersi II /III fazy, 121 pacjentów (14,5%) było w wieku > 65 do 75 lat, a 17 pacjentów (2,1%) było w wieku > 75 lat. Profil bezpieczeństwa erybuliny u pacjentów w podeszłym wieku (> 65 lat) był podobny jak u pacjentów

≤ 65 lat. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z aktywnością AlAT i AspAT > 3 x GGN, częściej występowała neutropenia 4. stopnia oraz neutropenia gorączkowa. Chociaż dane są ograniczone, również u pacjentów ze stężeniem bilirubiny > 1,5 x GGN, częściej występowała neutropenia 4. stopnia oraz gorączka neutropeniczna (patrz również punkty 4.2 i 5.2).

Halaven - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania erybuliny u kobiet w okresie ciąży. Erybulina wykazuje działanie embriotoksyczne, fetotoksyczne i teratogenne u szczurów. Produkt HALAVEN może być stosowany w okresie ciąży tylko w razie wyraźnej konieczności i po uprzedniej dokładnej ocenie korzyści dla matki oraz ryzyka dla płodu.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą być poinformowane o konieczności unikania zajścia w ciążę podczas stosowania produktu HALAVEN przez nie same lub przez ich partnerów oraz o konieczności stosowania skutecznej metody antykoncepcji w czasie leczenia produktem HALAVEN i do 3 miesięcy po okresie leczenia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy erybulina lub jej metabolity przenikają do mleka ludzi lub u zwierząt. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków lub niemowląt, dlatego produktu HALAVEN nie wolno stosować w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

U szczurów i psów obserwowano toksyczny wpływ na jądra (patrz punkt 5.3). Przed leczeniem mężczyźni powinni poszukać informacji na temat możliwości konserwacji nasienia, ze względu na nieodwracalną bezpłodność, którą może spowodować leczenie produktem HALAVEN.

Halaven - prowadzenie pojazdów

Produkt HALAVEN może powodować takie działania niepożądane jak zmęczenie i zawroty głowy, które mogą w niewielkim lub umiarkowanym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Należy poinformować pacjenta, aby nie prowadził pojazdów i nie obsługiwał maszyn, jeżeli czuje się zmęczony lub ma zawroty głowy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Eribulin

  Dostępne opakowania
  Halaven

  Halaven

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 2ml - 0,44 mg/ml
  EISAI EUROPE LIMITED
  Halaven

  Halaven

  roztwór do wstrzykiwań - 6 fiol.a 2ml - 0,44 mg/ml
  EISAI EUROPE LIMITED
  Powiązane artykuły
  Onkologia

  Pakiet onkologiczny do korekty, bo przynosi straty

  Pakiet onkologiczny do korekty, bo przynosi straty

  Przez dwa miesiące pracy w nowym systemie centra onkologiczne dostały z NFZ o 20 proc. mniej niż w 2014 r. Jak wyliczyły największe centra onkologiczne, różnica w stosunku do zeszłego roku opiewa na sumę ponad 55 mln zł. Według prognoz w ciągu roku...

  Newsy

  Nowy lek na potrójnie negatywnego raka piersi

  Nowy lek na potrójnie negatywnego raka piersi

  Zespół naukowców z San Francisco znalazł nowy cel dla działania leków u chorych z potrójnie negatywnym rakiem piersi - agresywnym nowotworem, który nie daje dobrych wyników leczenia i wiele osób nie udaje się wyleczyć. To szczególnie ważne, ponieważ leki...

  Leczenie raka piersi

  Pojęcie terapii celowanej (WIDEO)

  Pojęcie terapii celowanej (WIDEO)

  Terapia celowana w raku piersi Terapia celowana jest coraz częściej wybierana w przypadku leczenia raka piersi. Pojęcie terapii celowanej oznacza, że podczas leczenia, celem jest uszkodzenie komórek nowotworowych. Równocześnie zdrowe komórki organizmu...

  Rak piersi - charakterystyka, przyczyny, profilaktyka

  Rak piersi: podobnie skuteczne metody leczenia różnią się w kosztach

  Rak piersi: podobnie skuteczne metody leczenia różnią się w kosztach

  Różne rodzaje leczenia chemioterapią nowotworu piersi znacznie różnią się, a wyższe ceny nie zawsze oznaczają większą skuteczność. Jest to główne stwierdzenie, które jest wynikiem badań opublikowanego online w 2016 roku przez Amerykańskie Towarzystwo...

  Newsy

  Nikt jej nie chciał uwierzyć. Miała rację, zaatakował ją rak

  Nikt jej nie chciał uwierzyć. Miała rację, zaatakował ją rak

  Historia pani Doroty pokazuje, że czasami nie można lekceważyć złego przeczucia. Pierwsze chwile, po wykryciu raka piersi, były bardzo trudne. Dziś jest inspiracją dla innych kobiet, które znajdują się w podobnej sytuacji. Dorota jest pielęgniarką...