Glimepiride Arrow

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
3 mg
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ARROW POLAND S.A.

Glimepiride Arrow - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Glimepiride Arrow - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Glimepiride Arrow - opis

Produkt Glimepiride Arrow tabletki jest wskazany w leczeniu cukrzycy typu 2, gdy dieta, ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie powodują wystarczającego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi.

Glimepiride Arrow - skład

Każda tabletka zawiera 2 mg glimepirydu (Glimepiridum).

Każda tabletka zawiera 34 mg laktozy jednowodnej. Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

Glimepiride Arrow - dawkowanie

Podstawą skutecznego leczenia cukrzycy jest właściwa dieta, regularne ćwiczenia fizyczne, jak również regularne badania krwi i moczu.

Leczenie tabletkami przeciwcukrzycowymi lub insuliną nie są skuteczne, jeśli pacjent nie przestrzega zaleconej diety.

Dawkowanie zależy od wyników badań stężenia glukozy we krwi i moczu.

Początkowa dawka glimepirydu wynosi 1 mg na dobę. Jeśli taka dawka zapewnia dobrą kontrolę stężenia glukozy we krwi, należy ją stosować jako dawkę podtrzymującą.

W przypadku braku zadowalającej kontroli glikemii, dawkę należy stopniowo zwiększać na podstawie wyników stężenia glukozy we krwi, w odstępach 1 do 2 tygodni między kolejnymi zmianami wielkości dawek, aż do osiągnięcia dawki dobowej 2 mg, 3 mg lub 4 mg glimepirydu.

Tylko w wyjątkowych przypadkach dawka glimepirydu większa niż 4 mg na dobę daje lepsze wyniki terapeutyczne. Maksymalna zalecana dawka wynosi 6 mg glimepirydu na dobę.

U pacjentów, u których po podawaniu maksymalnej dawki dobowej metforminy nie uzyskano zadowalającego stężenia glukozy we krwi, można zastosować leczenie skojarzone z glimepirydem. Utrzymując stosowaną dawkę metforminy, należy rozpocząć podawanie glimepirydu od małych dawek, które w zależności od pożądanej kontroli glikemii zwiększa się, aż do maksymalnej dawki dobowej. Leczenie skojarzone powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza.

U pacjentów, u których po zastosowaniu maksymalnej dawki dobowej tabletek Glimepiride Arrow nie uzyskano odpowiedniej kontroli glikemii, można w razie konieczności, rozpocząć jednoczesne leczenie insuliną. Utrzymując stosowaną dawkę glimepirydu, należy rozpocząć podawanie insuliny od małych dawek, stopniowo zwiększając je w zależności od pożądanej kontroli glikemii. Leczenie skojarzone powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza.

Zazwyczaj pojedyncza dawka dobowa glimepirydu jest wystarczająca. Zaleca się przyjmowanie leku na krótko przed lub w trakcie śniadania, lub ? gdy pominięto śniadanie - na krótko przed pierwszym głównym posiłkiem.

W przypadku pominięcia dawki, nie należy zwiększać następnej dawki leku. Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

W czasie leczenia, gdy na skutek poprawy kontroli cukrzycy wzrasta wrażliwość na insulinę, zapotrzebowanie na glimepiryd może się zmniejszyć. Z tego względu, w celu uniknięcia hipoglikemii, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub całkowite odstawienie leku.

Zmianę dawkowania należy także rozważyć w przypadku wystąpienia zmiany masy ciała lub trybu życia pacjenta oraz wystąpienia innych czynników zwiększających ryzyko hipo- lub hiperglikemii.

Zastąpienie innych doustnych leków przeciwcukrzycowych produktem Glimepiride Arrow

Możliwe jest zastąpienie innych doustnych leków przeciwcukrzycowych produktem Glimepiride Arrow. Przy zmianie leczenia na Glimepiride Arrow należy wziąć pod uwagę dawkę oraz okres półtrwania poprzednio stosowanego leku. W przypadku niektórych leków, szczególnie leków przeciwcukrzycowych o długim okresie półtrwania (np. chlorpropamid), zaleca się zachowanie kilkudniowego okresu na wydalenie leku, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia reakcji hipoglikemicznych spowodowanych łącznym działaniem leków. Zalecana dawka początkowa glimepirydu wynosi 1 mg na dobę. W zależności od reakcji na leczenie, dawka glimepirydu może być stopniowo zwiększana zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami.

Zastąpienie insuliny produktem Glimepiride Arrow

W wyjątkowych przypadkach, u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych insuliną, wskazana może być zmiana leczenia na produkt Glimepiride Arrow. Zmiana sposobu leczenia powinna odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza.

Stosowanie w przypadkach zaburzeń czynności nerek lub wątroby:

Patrz punkt 4.3. Przeciwwskazania.

Glimepiride Arrow - środki ostrożności

Glimepiride Arrow należy przyjmować na krótko przed lub w trakcie posiłku.

W przypadku nieregularnego spożywania posiłków lub pomijania posiłków, leczenie produktem Glimepiride Arrow może prowadzić do hipoglikemii. Objawami hipoglikemii mogą być: bóle głowy, napady głodu, nudności, wymioty, znużenie, ospałość, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, agresywność, osłabienie koncentracji, czujności i czasu reakcji, depresja, dezorientacja, zaburzenia mowy i widzenia, afazja, drżenie, niedowład, zaburzenia czucia, zawroty głowy, poczucie bezradności, utrata samokontroli, delirium, drgawki pochodzenia mózgowego, senność i utrata przytomności aż do stanu śpiączki włącznie, płytki oddech oraz bradykardia.

Ponadto mogą wystąpić objawy zaburzenia regulacji układu adrenergicznego, takie jak: potliwość, wilgotna skóra, niepokój, tachykardia, nadciśnienie, palpitacje, dusznica bolesna oraz arytmie serca.

Obraz kliniczny wstrząsu hipoglikemicznego może przypominać udar.

Powyższe objawy można zazwyczaj kontrolować poprzez natychmiastowe podanie węglowodanów (cukru). Sztuczne środki słodzące nie są skuteczne.

Dane odnośnie innych pochodnych sulfonylomocznika wskazują, że mimo osiągnięcia początkowo zamierzonego skutku, może wystąpić nawrót hipoglikemii.

Ciężka lub długotrwała hipoglikemia, kontrolowana tylko okresowo za pomocą zwykle stosowanych ilości cukru, wymaga natychmiastowej interwencji lekarza lub nawet w niektórych przypadkach hospitalizacji.

Czynniki wpływające na rozwój hipoglikemii obejmują:

- niechęć lub (częściej u pacjentów w podeszłym wieku) niezdolność do współpracy z lekarzem,

- niedożywienie, nieregularne przyjmowanie posiłków, pomijanie posiłków, poszczenie,

- zmiana diety,

- brak równowagi pomiędzy wysiłkiem fizycznym a ilością spożywanych węglowodanów,

- spożywanie alkoholu, szczególnie z jednoczesnym pomijaniem posiłków,

- zaburzenia czynności nerek,

- ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

- przedawkowanie produktu Glimepiride Arrow,

- niektóre niewyrównane zaburzenia hormonalne prowadzące do zaburzeń przemiany węglowodanów lub kontrregulacjihipoglikemii (np. w niektórych zaburzeniach czynności tarczycy oraz w niewydolności przedniego płata przysadki lub kory nadnerczy),

- jednoczesne przyjmowanie niektórych leków (patrz punkt 4.5).

Leczenie produktem Glimepiride Arrow wymaga regularnego kontrolowania stężenia cukru we krwi i w moczu. Ponadto zaleca się oznaczanie wskaźnika hemoglobiny glikowanej.

W czasie leczenia produktem Glimepiride Arrow konieczne jest regularne kontrolowanie czynności wątroby oraz obrazu krwi (szczególnie oznaczanie liczby leukocytów i trombocytów).

W sytuacjach stresowych (np. wypadek, poważna operacja, zakażenia z gorączką itp.) może być wskazana czasowa zmiana leku na insulinę.

Nie ma doświadczenia odnośnie stosowania produktu Glimepiride Arrow u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby oraz u pacjentów dializowanych. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek lub wątroby wskazana jest zmiana leku na insulinę. Leczenie pochodnymi sulfonylomocznika pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo6-fosforanowej (G6PD) może prowadzić do anemii hemolitycznej. Ponieważ glimepiryd należy do pochodnych sulfonylomocznika należy zachować ostrożność u pacjentów z niedoborem G6PD i rozważyć zastosowanie leczenia alternatywnego.

Produkt Glimepiride Arrow zawiera laktozę jednowodną, więc pacjenci z nietolerancją laktozy, galaktozemią lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego leku.

Glimepiride Arrow - przedawkowanie

W przypadku przedawkowania może wystąpić trwająca od 12 do 72 godzin hipoglikemia, która może nawrócić po początkowej poprawie. Objawy mogą wystąpić dopiero po 24 godzinach od przyjęcia leku. Najczęściej zaleca się obserwację w szpitalu. Mogą wystąpić nudności, wymioty oraz bóle nadbrzusza. Hipoglikemii zazwyczaj towarzyszą objawy neurologiczne, takie jak: nerwowość, drżenia, zaburzenia widzenia, problemy z koordynacją, senność, śpiączka oraz drgawki.

Leczenie podstawowe polega na ograniczeniu wchłaniania przez wywołanie wymiotów następnie piciu wody lub lemoniady, zawierającej węgiel aktywowany (adsorbent) oraz siarczanu sodu (środek przeczyszczający). W przypadku przyjęcia dużej dawki leku zaleca się płukanie żołądka, a następnie podanie aktywowanego węgla i siarczanu sodu. W przypadku przedawkowania o szczególnie ciężkim przebiegu zaleca się hospitalizację na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Możliwie jak najszybciej należy rozpocząć podawanie glukozy, w razie konieczności podając dożylnie, we wstrzyknięciu dożylnym (bolus) 50 ml 50% roztworu glukozy, a następnie 10% roztwór we wlewie dożylnym , monitorując stężenie glukozy we krwi. W dalszym etapie prowadzi się leczenie objawowe.

W szczególnych przypadkach leczenia hipoglikemii spowodowanej przypadkowym przyjęciem produktu Glimepiride Arrow przez niemowlęta lub małe dzieci, dawka podawanej glukozy musi być starannie kontrolowana w celu uniknięcia niebezpieczeństwa hiperglikemii. Należy uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi.

Glimepiride Arrow - przeciwwskazania

Produktu Glimepiride Arrow nie należy stosować w następujących przypadkach:

- u pacjentów z cukrzycą insulinozależną,

- u pacjentów w śpiączce cukrzycowej,

- u pacjentów z kwasicą ketonową,

- u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, w przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek lub wątroby konieczna jest zmiana leku na insulinę.

- u pacjentów z nadwrażliwością na glimepiryd, inne pochodne sulfonylomocznika lub sulfonamidu albo jakikolwiek inny składnik preparatu.

Glimepiride Arrow - działania niepożądane

Działania niepożądane zostały uporządkowane z uwzględnieniem częstości występowania: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 i < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 i < 1/100), rzadko (≥1/10 000 i < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000, łącznie z pojedynczymi przypadkami).

Na podstawie badań z zastosowaniem produktu Glimpiride Arrow i innych pochodnych sulfonylomocznika opisuje się następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu limfatycznego

Rzadko: trombocytopeniia, leukopeniia, granulocytopenia, agranulocytoza, erythropenia niedokrwistość hemolityczna oraz pancytopeniia. Objawy te w większości ustępują po zaprzestaniu leczenia.

Zaburzenia układu odpornościowego

Bardzo rzadko: martwicze zapalenie naczyń, łagodne reakcje nadwrażliwości które mogą przybrać ciężką postać, z dusznością, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi i w niektórych przypadkach wstrząsem.

Istnieje możliwość wystąpienia nadwrażliwości krzyżowej na pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidów lub substancji pokrewnych.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: hipoglikemia

Przeważnie objawy hipoglikemii występują nagle, mogą mieć ciężką postać i przebieg, nie zawsze łatwo ustępują. Podobnie jak w przypadku innych sposobów leczenia hipoglikemii występowanie powyższych objawów zależy od indywidualnych czynników, takich jak nawyki żywieniowe i dawkowanie (patrz punkt ?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania").

Zaburzenia oka

Przemijające zaburzenia widzenia spowodowane zmianami stężenia glukozy we krwi mogą wystąpi, w szczególności w początkowym okresie leczenia.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko: nudności, wymioty oraz biegunka, ucisk lub uczucie pełności żołądka, ból brzucha, które rzadko prowadzą do odstawienia leku.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby (np. z cholestazą lub żółtaczką), zapalenie wątroby i niewydolność wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości skórnej, takie jak świąd, wysypka oraz pokrzywka, nadwrażliwość na światło.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Bardzo rzadko: zmniejszenie stężenia sodu w surowicy.

Glimepiride Arrow - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Ryzyko związane z ciążą.

Nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi podczas ciąży wiąże się z większą częstością występowania zaburzeń wrodzonych i śmiertelnością okołoporodową. Tak więc stężenie glukozy we krwi musi być ściśle monitorowany w czasie ciąży, aby uniknąć ryzyka wystąpienia teratogenezy. W tych okolicznościach należy stosować insulinę.

Ryzyko związane z glimepirydem

Brak stosownych danych dotyczących stosowania glimepirydu u ciężarnych kobiet. Badania na zwierzętach wykazały toksyczność rozrodczą prawdopodobnie związaną z działaniem farmakologicznym (hipoglikemia) glimepirydu (patrz punkt. 5.3).

Konsekwentnie, glimepiryd nie powinien być stosowany w czasie ciąży.

W przypadku leczenia glimepirydem, jeśli pacjentka planuje ciążę lub jeśli stwierdzi, że jest w ciąży, należy tak szybko jak to możliwe przestawić się na leczenie insuliną.

Laktacja

Nie wiadomo, czy glimepiryd wydziela się z mlekiem matki. Glimepiryd wydziela się z mlekiem u szczurów. Ponieważ inne pochodne sulfonylomocznika są wydzielane z mlekiem u ludzi i ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii u niemowląt, nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia glimepirydem.

Glimepiride Arrow - prowadzenie pojazdów

Zdolność koncentracji i szybkość reakcji pacjentów może ulec osłabieniu na skutek hipoglikemii lub hiperglikemii lub np. z powodu zaburzeń widzenia. Może to stwarzać ryzyko w sytuacjach, w których zdolności te są szczególnie ważne (np. prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie maszyn).

Pacjenta należy poinformować, że w czasie prowadzenia pojazdów powinien unikać sytuacji mogących prowadzić do wystąpienia hipoglikemii. Ma to szczególnie znaczenie u pacjentów z niską świadomością lub brakiem świadomości o objawach ostrzegawczych hipoglikemii lub u których hipoglikemia występuje często. W takich przypadkach należy rozważyć, czy prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych jest wskazane.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Glimepiride Arrow - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Glimepiridum

  Substancja o działaniu przeciwcukrzycowym do stosowania doustnego. Powoduje zwiększenie uwalniania insuliny przez komórki trzustki oraz zmniejszenie zlepiania się płytek krwi, przez co hamuje tworzenie blaszek miażdżycowych. Stosuje się ją w leczeniu cukrzycy typu 2, gdy terapia niefarmakologiczna okazała się nieskuteczna.

  Dostępne opakowania
  Glimepiride Arrow

  Glimepiride Arrow

  tabletki - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 3 mg
  ARROW POLAND S.A.
  Glimepiride Arrow

  Glimepiride Arrow

  tabletki - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 4 mg
  ARROW POLAND S.A.
  Glimepiride Arrow

  Glimepiride Arrow

  tabletki - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 2 mg
  ARROW POLAND S.A.
  Glimepiride Arrow

  Glimepiride Arrow

  tabletki - 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) - 3 mg
  ARROW POLAND S.A.
  Glimepiride Arrow

  Glimepiride Arrow

  tabletki - 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) - 3 mg
  ARROW POLAND S.A.
  Glimepiride Arrow

  Glimepiride Arrow

  tabletki - 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) - 3 mg
  ARROW POLAND S.A.
  Glimepiride Arrow

  Glimepiride Arrow

  tabletki - 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) - 3 mg
  ARROW POLAND S.A.
  Glimepiride Arrow

  Glimepiride Arrow

  tabletki - 120 tabl. (12 blist.x10 szt.) - 3 mg
  ARROW POLAND S.A.
  Glimepiride Arrow

  Glimepiride Arrow

  tabletki - 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) - 1 mg
  ARROW POLAND S.A.
  Powiązane artykuły
  Metody podawania insuliny

  W jaki sposób żyć z pompą insulinową?

  W jaki sposób żyć z pompą insulinową?

  Pompy insulinowe są ułatwieniem życia dla cukrzyków, przede wszystkim chorych na cukrzycę typu 1. Dzięki nim leczenie nie jest tak uciążliwe, jak przy zastrzykach czy penach. Umożliwiają ciągły, czyli bardziej naturalny, dostęp organizmu do insuliny....

  Insulina - rodzaje, podawanie, przechowywanie

  Insulina analogowa

  Insulina analogowa

  W leczeniu cukrzycy, oprócz insuliny ludzkiej, wykorzystywane są również insuliny analogowe. Analogi ludzkiej insuliny otrzymuje się na drodze modyfikacji genetycznej. Rekombinowane są komórki drożdży lub Escherichii coli. Od ludzkiej insuliny analogi...

  Insulina - rodzaje, podawanie, przechowywanie

  Powikłania stosowania insuliny

  Powikłania stosowania insuliny

  Insulina to "złoty środek" na cukrzycę, która w szybkim tempie staje się chorobą cywilizacyjną XXI wieku. W krajach rozwiniętych choruje na nią 3-4% mieszkańców. Niestety, o rozwoju choroby większość z nas dowiaduje się dopiero wtedy, gdy jej stadium...

  Metody podawania insuliny

  Pompa insulinowa u chorego na cukrzycę

  Pompa insulinowa u chorego na cukrzycę

  Pompa insulinowa u chorego na cukrzycę - podłączenie urządzenia To dyskretne urządzenie pozwoli cukrzykowi zachować ciągłość podawania dawek insuliny. Pompa insulinowa u chorego na cukrzycę - glukometr Glukometr to urządzenie pozwalające na dokonywanie...

  Metody podawania insuliny

  Jak działa pompa insulinowa? (WIDEO)

  Jak działa pompa insulinowa? (WIDEO)

  Osobista pompa insulinowa Pompa insulinowa to niewielkie urządzenie służące do ciągłego podawania choremu insuliny podskórnie. Jak działa takie urządzenie? Czy jest bezpieczne do stosowania? Na te pytania odpowiada prof. dr hab. Jan Tatoń. Osobista...

  Samokontrola okołoposiłkowa

  Samokontrola w cukrzycy

  Samokontrola w cukrzycy

  Samokontrola cukrzycy pomaga zapanować nad chorobą. Dzięki temu możesz kontrolować rozwój cukrzycy i stan swojego zdrowia na bieżąco. Samokontrola pozwala widzieć efekty diety i leczenia. Jeżeli efekty leczenia cukrzycy nie są zadowalające, wówczas możliwa...

  Insulina - rodzaje, podawanie, przechowywanie

  Mieszanki insulinowe

  Mieszanki insulinowe

  Mieszanki insulinowe to przygotowane fabrycznie preparaty zawierające w sobie dwa typy insulin. Wyróżniamy dwa rodzaje mieszanek: pierwszy, będący połączeniem analogu insuliny szybko działającego i zawiesiny protaminowej tego analogu (protamina wydłuża...

  Insulina - rodzaje, podawanie, przechowywanie

  Działanie insuliny (WIDEO)

  Działanie insuliny (WIDEO)

  Przyjmowanie insuliny w cukrzycy Leczenie cukrzycy typu I polega na przyjmowaniu insuliny, ponieważ trzustka nie produkuje tego hormonu. Natomiast w cukrzycy typu II - dopiero gdy dieta i ćwiczenia nie przynoszą lepszych efektów, leczenie polega na dawkowaniu...

  Insulina - rodzaje, podawanie, przechowywanie

  Kim był Frederick Banting, odkrywca insuliny?

  Kim był Frederick Banting, odkrywca insuliny?

  Frederick Banting - kanadyjski lekarz, fizjolog, malarz. Laureat Nagrody Nobla. Otrzymał ją w 1923 roku w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycie insuliny. Zawdzięczamy mu możliwość leczenia i polepszenie jakości życia osób chorujących na cukrzycę....

  Metody podawania insuliny

  Do czego służy pompa insulinowa?

  Do czego służy pompa insulinowa?

  Insulinoterapia jest nieodłączną metodą leczenia przede wszystkim cukrzycy typu I. Prawidłowe kontrola stężenia glukozy jest podstawowym warunkiem zapobiegnięcia lub opóźnienia wystąpienia powikłań, co jest szczególnie ważne w tym typie, ponieważ cierpią...