Gentamicin Krka

zobacz opinie o produkcie »
Cena
7,87 zł
Forma
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Dawka
0,04 g/ml
Ilość
10 amp.a 1ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Gentamicin Krka - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Gentamicin Krka - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Gentamicin Krka - opis

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

1. Wskazania do stosowania

Gentamycynę stosuje się w leczeniu ciężkich zakażeń, wywołanych przez tlenowe bakterie Gramujemne wrażliwe na jej działanie. Są to następujące zakażenia:

• posocznica i inne ciężkie zakażenia ogólnoustrojowe,

• zakażenia w obrębie jamy brzusznej: zapalenie otrzewnej, ropnie, zapalenie dróg żółciowych

(zwykle w skojarzeniu z metronidazolem lub klindamycyną),

• zakażenia układu moczowego,

• zakażenia układu oddechowego,

• wtórne zakażenia oparzeń oraz ran pourazowych i pooperacyjnych,

• ciężkie zakażenia u noworodków.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne, lokalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Gentamicin Krka - skład

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwań i infuzji zawiera 40 mg gentamycyny (Gentamicinum) w postaci siarczanu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, pirosiarczyn sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

Gentamicin Krka - dawkowanie

2. Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek

Dobowa zalecana dawka dla dzieci, nastolatków i dorosłych z prawidłowączynnością nerek wynosi 3 do 6 mg/kg masy ciała, podawane w jednej dawce (zalecane) lub podzielone na dwie dawki podawane co 12 godzin.

Dobowa dawka dla niemowląt od 2. miesiąca życia wynosi 4,5 do 7,5 mg/kg masy ciała, podawane w jednej dawce (zalecane) lub podzielone na dwie dawki podawane co 12 godzin.

Dobowa dawka dla noworodków wynosi 4 do 7 mg/kg masy ciała na dobę. W związku z dłuższym okresem półtrwania, noworodkom podaje się należną dawkę dobową leku w pojedynczej dawce.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę dobową należy zmniejszyć odpowiednio do czynności nerek.

Dawka początkowa jest taka sama, jak u osób z prawidłową czynnością nerek. W dalszym ciągu leczenia należy zwiększyć przerwy między poszczególnymi dawkami leku lub zmniejszyć dawki.

W tabeli przedstawiono dawkowanie gentamycyny u pacjentów z niewydolnością nerek.

Stężenie mocznika w surowicy

Klirens kreatyniny

Stężenie kreatyniny w surowicy

Dawki i przerwy między dawkami

[mg/100 ml]

[μmol/l]

[ml/min]

[ml/s]

[mg/100 ml]

[μmol/l]

< 40

< 6-7

> 70

> 1,16

< 1,4

< 124

80 mg* co 8 godzin

40-100

6-17

30-70

0,5-1,16

1,4-1,9

124-168

80 mg* co 12 godzin

1,9-2,8

168-248

80 mg* co 18 godzin

100-200

17-34

10-30

0,16-05

2,8-3,7

248-327

80 mg* co 24 godziny

3,7-5,3

327-469

80 mg* co 36 godzin

> 200

> 34

5-10

0,08-0,16

5,3-7,2

469-636

80 mg* co 48 godzin

* Pacjentom o masie ciała mniejszej niż 60 kg podaje się 60 mg gentamycyny.

Zmniejszenie dawki leku lub zwiększenie przerw między poszczególnymi dawkami jest jednakowo stosowne, przy czym należy wiedzieć, że dawki określone w ten sposób są tylko przybliżone i że mimo podawania jednakowych dawek leku, stężenia substancji czynnej w surowicy mogą być różne u różnych pacjentów. Z tego powodu u pacjentów w ciężkim stanie klinicznym należy kontrolować stężenie gentamycyny w surowicy i odpowiednio korygować dawki. Stężenie gentamycyny w surowicy po 30 do 60 minutach po podaniu dożylnym lub domięśniowym powinno wynosić co najmniej 5 μg/ml.

Po zakończeniu hemodializy należy podać gentamycynę w dawce od 1 do 1,5 mg/kg masy ciała. Pacjentom poddawanym dializie otrzewnowej podaje się 1 mg gentamycyny/kg masy ciała w 2 litrach płynu dializacyjnego.

Rada dotycząca monitorowania

Monitorowanie stężenia gentamycyny w surowicy jest zalecane szczególnie u osób w podeszłym wieku, noworodków i pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Pod koniec przerwy pomiędzy dawkami (stężenie minimalne) pobiera się próbki. Zaleca się, aby minimalne stężenie gentamycyny nie przekraczało 2 µg/ml podczas podawania dwa razy na dobę i 1 µg/ml podczas podawania raz na dobę.

Sposób podawania

Gentamycynę podaje się domięśniowo lub dożylnie. W obu przypadkach dawka leku jest jednakowa.

Gentamycynę podaje się bezpośrednio do żyły lub przez cewnik dożylny. Lek podaje się przez 2-3 minuty. Jeśli gentamycyna jest podawana w pojedynczej dawce dobowej, należy ją wstrzykiwać przez 30-60 minut.

Z powodu długiego działania poantybiotykowego gentymycyny, działanie każdej następnej dawki, podanej w okresie poantybiotykowego działania, jest słabsze, ponieważ bakterie są w tym czasie mniej wrażliwe na działanie gentamycyny. Z tego powodu podawanie leku raz na dobę jest z punktu widzenia działania przeciwbakteryjnego podwójnie korzystne:

• z powodu dużego stężenia początkowego gentamycyny w surowicy jej działanie bakteriobójcze jest silniejsze,

• z powodu dłuższej przerwy między kolejnymi dawkami siła działania przeciwbakteryjnego następnej dawki jest większa.

Nie zaleca się podawania gentamycyny raz na dobę pacjentom z osłabioną odpornością

(neutropenią), ciężką niewydolnością nerek, mukowiscydozą, wodobrzuszem, zakaźnym zapaleniem wsierdzia, osobom z rozległymi oparzeniami (obejmującymi powyżej 20% powierzchni ciała) i kobietom w ciąży.

Jeśli podaje się gentamycynę w dawkach podzielonych, u dorosłych należy zawsze, niezależnie od czynności nerek, rozpoczynać leczenie od dawki 1,5 do 2 mg na kg masy ciała, co zapewnia odpowiednie maksymalne stężenie leku w surowicy.

U noworodków, niemowląt i u dzieci, po podaniu gentamycyny w takich samych dawkach, określonych w stosunku do masy ciała, jak u dorosłych, stężenia gentamycyny w surowicy są mniejsze niż u dorosłych. Dlatego dawki lecznicze są u nich nieco wyższe. Ze względu na bezpieczeństwo leczenia zaleca się u dzieci codzienne badanie stężenia gentamycyny w surowicy. W godzinę po podaniu gentamycyny jej stężenie w surowicy musi wynosić co najmniej 4 μg/ml.

Przed podaniem w krótkiej infuzji dożylnej, gentamycynę należy rozcieńczyć w 100 do 200 ml 0,9% roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań. Stężenie gentamycyny w roztworze nie powinno być większe niż 1 mg/ml.

Gentamicin Krka - środki ostrożności

4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W celu uniknięcia działań niepożądanych zaleca się ciągłe monitorowanie (przed podaniem, w trakcie podawania i po podaniu) czynności nerek (kreatynina w surowicy, klirens kreatyniny), kontrolę funkcji przedsionka i ślimaka oraz parametrów wątrobowych i laboratoryjnych.

Podczas stosowania gentamycyny mogą wystąpić objawy ototoksyczności, zwłaszcza u dzieci, osób w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością nerek.

Pacjentów leczonych gentamycyną należy ściśle obserwować, ponieważ, podobnie jak inne antybiotyki aminoglikozydowe, uszkadza nerki, narząd słuchu i równowagi oraz hamuje przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe. Należy kontrolować czynność nerek, czynność narządu równowagi i słuch (zwrócić uwagę, czy nie występuje osłabienie słuchu, zawroty głowy i szumy uszne).

Podczas leczenia gentamycyną, zwłaszcza długotrwałego lub dużymi dawkami, należy kontrolować jej stężenia w surowicy: maksymalne stężenie wynosi 10 mg/l, a minimalne stężenie między dawkami około 2 mg/l.

U pacjentów z hipokalcemią należy zachować ostrożność.

U osób z ciężką niewydolnością nerek i u pacjentów w podeszłym wieku (ponad 65 lat) należy dostosować dawkowanie leku do czynności nerek. Należy dbać o prawidłowe nawodnienie pacjenta.

U pacjentów z osłabieniem mięśni lub chorobą Parkinsona należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może u nich dojść do zablokowania przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego. Można tego uniknąć wstrzykując lek powoli dożylnie.

Jeśli u pacjenta występuje biegunka, zwłaszcza ciężka lub utrzymująca się dłuższy czas, należy brać pod uwagę możliwość rozpoznania rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, które może być groźne dla życia.

Podczas stosowania antybiotyków o szerokim zakresie działania zaobserwowano w pojedynczych przypadkach występowanie rzekomobłoniastego zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy. Należy wówczas zakończyć leczenie gentamycyną i w razie konieczności natychmiast podjąć odpowiednie leczenie (np. podanie specjalnych antybiotyków lub chemioterapeutyków, o potwierdzonej klinicznie skuteczności). Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę jelit.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego, np. kontaktowe zapalenie skóry) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

Produkt zawiera pirosiarczyn sodu, który rzadko powoduje ciężkie reakcje uczuleniowe i skurcz oskrzeli, zwłaszcza u chorych na astmę oskrzelową lub z alergiami w wywiadzie.

Gentamicin Krka - przedawkowanie

9. Przedawkowanie

Podawanie zbyt dużych dawek leku może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu i narządu równowagi, przemijającego pogorszenia czynności nerek i blokady nerwowo-mięśniowej. Należy kontrolować przede wszystkim czynność oddechową, audiogram i westybulogram, wydalanie moczu oraz stężenia gentamycyny, mocznika, kreatyniny, wapnia, magnezu i potasu w surowicy. Należy dbać o prawidłowe nawodnienie chorego.

Blokadę przewodnictwa nerwowo-mięśniowego można zmniejszyć przez wstrzyknięcie wapnia i neostygminy.

Wydalanie gentamycyny z organizmu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, można przyspieszyć za pomocą hemodializy.

Gentamicin Krka - przeciwwskazania

3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na gentamycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, albo na inne antybiotyki aminoglikozydowe. Miastenia.

Gentamicin Krka - działania niepożądane

8. Działania niepożądane

Gentamycyna działa toksycznie na narząd słuchu, układ przedsionkowy i nerki oraz hamuje przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Inne możliwe działania niepożądane obejmują: reakcje nadwrażliwości, podwyższoną temperaturę ciała, białkomocz, bóle głowy, zmęczenie, parestezje, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, podwyższone stężenia mocznika, kreatyniny i bilirubiny oraz zwiększoną aktywność aminotransferaz. Notowano także występowanie długotrwałych biegunek w związku z nadkażeniem opornymi bakteriami (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy).

Częstości występowania działań niepożądanych zdefiniowano następująco:

- bardzo często (≥1/10)

- często (≥1/100 do < 1/10)

- niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)

- rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000)

- bardzo rzadko (< 1/10 000)

- częstość nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożadane

Niezbyt częste

Rzadkie

Bardzo rzadkie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

eozynofilia, neutropenia, trombocytopenia, niedokrwistość, zmniejszenie stężenia hemoglobiny

Zaburzenia układu immunologicznego

 

reakcje nadwrażliwości (wysypka)

reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

hipokalcemia, hipokaliemia, hipomagnezemia

 

Zaburzenia układu nerwowego

 

zablokowanie przewodnictwa nerwowomięśniowego**

ból głowy, zmęczenie, parestezje

Zaburzenia oka

   

zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

zaburzenia słuchu i równowagi*, uczucie ucisku w uszach, oczopląs,

   
 

zawroty głowy

   

Zaburzenia żołądka i

jelit

nudności, wymioty, biegunka

 

długotrwała biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowyche

   

zwiększenie stężenia bilirubiny i zwiększenie aktywności aminotransferaz; te dwa objawy niepożądane świadczą o zaburzeniach czynności wątroby

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zwiększone stężenia mocznika i kreatyniny***, białkomocz

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   

podwyższona temperatura ciała, kołatanie serca

*Ryzyko zaburzeń słuchu jest większe, jeśli stężenie gentamycyny w surowicy stale przekracza 2 µg/ml. Sporadycznie wyższe stężenia są nieistotne dla pojawienia się zaburzeń, jeśli nie są większe niż 10 µg/ml. Zaburzenia dotyczące przedsionka i słuchu występują niezbyt często, ale są istotne, gdyż zazwyczaj są nieodwracalne. Mogą się nasilać nawet po odstawieniu gentamycyny. Najpierw zaburzeniu ulega słyszenie wysokich częstotliwości. Zaburzenia te są wykrywane za pomocą badań audiometrycznych przed pojawieniem się objawów klinicznych. Pierwsze objawy to szumy uszne i uczucie ucisku w uszach. Zaburzenia przedsionkowe objawiają się klinicznie w postaci nudności, wymiotów, zawrotów głowy lub oczopląsu. Zaburzenia słuchu wykryto w badaniach

audiometrycznych u 22% pacjentów. Pacjenci, u których występuje większe ryzyko zaburzeń słuchu i przedsionka, to osoby, u których już wcześniej występowały takie zaburzenia, pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, pacjenci leczeni innymi lekami ototoksycznymi, niedostatecznie nawodnieni lub leczeni wyższymi dawkami gentamycyny przez dłuższy czas.

**Występuje głównie podczas szybkiego podawania dożylnego lub gdy duże dawki gentamycyny są podawane do jamy opłucnej lub otrzewnej.

***Nefrotoksyczność gentamycyny jest częstsza, jeśli stężenie gentamycyny w surowicy stale przekracza 2 µg/ml, u osób w podeszłym wieku, kobiet, pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, pacjentów słabo nawodnionych, pacjentów z zespołem nerczycowym, pacjentów z nefropatią cukrzycową oraz leczonych innymi lekami nefrotoksycznymi. Zaburzenie jest przemijające. Charakteryzuje się podwyższonymi stężeniami kreatyniny w surowicy. Można go uniknąć, zapewniając odpowiednie nawodnienie.

Gentamicin Krka - ciąża i karmienie piersią

6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Antybiotyki aminoglikozydowe przenikają przez barierę łożyska i mogą uszkadzać narząd słuchu i równowagi płodu. U kobiet w ciąży gentamycynę stosuje się tylko w stanach zagrożenia życia, jeśli brak innych odpowiednich, bardziej bezpiecznych antybiotyków.

Gentamycyna przenika do mleka matki, dlatego odradza się karmienie piersią w czasie jej stosowania.

Gentamicin Krka - prowadzenie pojazdów

7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Gentamycyna na ogół nie wpływa na sprawność psychofizyczną. W pojedynczych przypadkach może powodować przemijające zaburzenia równowagi. Stan ten może się pogorszyć nawet po zakończeniu leczenia, na co należy pacjentowi zwrócić uwagę.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Gentamicinum

  Jest to antybiotyk aminoglikozydowy, którego mechanizm działania polega na blokowaniu syntezy białka i ucieczce składników odżywczych z wnętrza komórki. Wykazuje działanie bakteriobójcze tylko wobec bakterii tlenowych, głównie Gram-ujemnych. Stosuje się go domięśniowo, dożylnie i miejscowo. Zalecany w ciężkich zakażeniach, jak: posocznica, zapalenie wsierdzia, otrzewnej, zakażenia układu moczowego i dróg oddechowych, zakażenia kości, skóry i tkanek miękkich (po oparzeniach, odleżyny i przeszczepy skóry).

  Dostępne opakowania
  Gentamicin Krka

  Gentamicin Krka

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 10 amp.a 1ml - 0,04 g/ml
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  7,87 zł
  Gentamicin Krka

  Gentamicin Krka

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 10 amp.a 2ml - 0,04 g/ml
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  15,11 zł
  Powiązane artykuły
  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie pęcherza u dzieci - diagnoza i leczenie

  Zapalenie pęcherza u dzieci - diagnoza i leczenie

  Zapalenie pęcherza u dzieci jest często spotykaną dolegliwością. Może dotyczyć już noworodków, w przypadku których postawienie diagnozy nie jest proste. Co wywołuje zapalenie pęcherza u dzieci? W jaki sposób rozpoznaje się infekcję oraz jak wygląda jej...

  Przyczyny nietrzymania moczu

  Zapalenie pęcherza i jego wpływ na nietrzymanie moczu

  Zapalenie pęcherza i jego wpływ na nietrzymanie moczu

  Pęcherz moczowy to worek mięśniowy, w którym gromadzi się mocz z nerek. Gdy pęcherz jest wypełniony, człowiek zaczyna odczuwać potrzebę oddania moczu. Zdrowy człowiek jest w stanie kontrolować wstrzymywanie i wydalanie moczu. W wyniku niesprzyjających...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Posiew moczu - zdjęcie

  Posiew moczu - zdjęcie

  Mocz w pojemniku do badania Posiew moczu wykonuje się w celu zdiagnozowania bakteriomoczu, który jest objawem zakażenia układu moczowego.

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  New Delhi atakuje w Polsce. Jak się obronić przed bakterią?

  New Delhi atakuje w Polsce. Jak się obronić przed bakterią?

  New Delhi to nie tylko stolica Indii. Tym mianem określa się także superbakterię odporną na wszystkie antybiotyki. Czym jest New Delhi? Jak można się nią zarazić? Czy można leczyć zakażenie New Delhi? New Delhi - Polska Bakteria New Delhi (Klebsiella...

  Badania

  Co to jest cystoskopia? (WIDEO)

  Co to jest cystoskopia? (WIDEO)

  Przebieg cystoskopii Cystoskopia to rodzaj badania diagnostycznego pęcherza moczowego, które polega na wprowadzeniu wziernika poprzez cewkę moczową do narządu. Po wprowadzeniu cystoskopu ma miejsce ocena błony śluzowej wnętrza pęcherza moczowego. Następnie...

  Urologia i nefrologia

  Dysuria - przyczyny, objawy, rozpoznanie i metody leczenia

  Dysuria - przyczyny, objawy, rozpoznanie i metody leczenia

  Dysuria to zespół nieprzyjemnych objawów, odczuwanych podczas oddawania moczu. Jej przyczyną mogą być nie tylko stany zapalne i zakażenia, ale także wiele innych czynników i zmian patologicznych. Zobacz, jak sobie poradzić z nadmiernym parciem na mocz,...

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Żurawina

  Żurawina

  Świeża żurawina Żurawina jest cennym środkiem na zapalenie pęcherza. Jej spożycie nie doprowadza do niszczenia mikroorganizmów, z których część może być pożyteczna dla organizmu. Poza tym kapsułki żurawinowe nie doprowadzają do rozwoju odporności na...

  Newsy

  Wyciągnęli to z pęcherza 79-latka. "Ekstremalny przypadek"

  Wyciągnęli to z pęcherza 79-latka. "Ekstremalny przypadek"

  79-letni Japończyk trafił do szpitala ze skakanką w pęcherzu. Mężczyzna sam ją tam włożył dla osiągnięcia satysfakcji seksualnej. Choć nie są to wcale takie rzadkie praktyki, ten przypadek był szokujący nawet dla doświadczonych lekarzy. Miał w pęcherzu...

  Badania

  Cystoureterografia mikcyjna - cel i przebieg badania

  Cystoureterografia mikcyjna - cel i przebieg badania

  Cystoureterografia mikcyjna to badanie cewki moczowej, pęcherza moczowego oraz moczowodów za pomocą promieni rentgenowskich. Wykonuje się je na zlecenie lekarza u osób, u których występuje zwężenie cewki moczowej, wady wrodzone cewki moczowej, urazy pęcherza...