Fluxin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
granulat do sporządzania roztworu doustnego
Dawka
0,5g+0,2g+0,025g
Ilość
5 sasz.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: DR. MAX PHARMA LIMITED

Fluxin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Fluxin - ulotka preparatu

Fluxin - opis

W celu łagodzenia objawów przeziębienia, grypy i infekcji górnych dróg oddechowych.

Fluxin jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 15 lat.

Fluxin - skład

Każda saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 25 mg maleinianu feniraminy. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza, etanol.

Każda saszetka zawiera 11,555 g sacharozy i mniej niż 15,2 mg etanolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Fluxin - dawkowanie

Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych i młodzieży powyżej 15 lat :

Zalecana dzienna dawka: 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę.

Przerwy pomiędzy podaniem kolejnych dawek powinny wynosić co najmniej 4 godziny.

W łagodzeniu objawów grypowych zaleca się przyjęcie produktu leczniczego Fluxin rozpuszczonego w gorącej wodzie, wieczorem w czasie wystąpienia objawów.

Produktu nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny od 10 do 50 ml / min), odstęp między podaniem kolejnych dawek powinien wynosić co najmniej 6 godzin.

W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), odstęp między podaniem kolejnych dawek powinien wynosić co najmniej 8 godzin.

Sposób podawania Podanie doustne.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w odpowiedniej ilości zimnej lub gorącej wody.

Fluxin - środki ostrożności

W przypadku wysokiej lub utrzymującej się gorączki, rozpoczynającego się nadkażenia, utrzymywania się objawów przez więcej niż 5 dni, leczenie powinno zostać ustalone ponownie.

Ryzyko wystąpienia uzależnienia, głównie psychicznego, obserwowane jest głównie w przypadku stosowania dawek większych niż zalecane oraz w przypadku długotrwałego leczenia.

Nie należy stosować produktu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol z powodu ryzyka przedawkowania. U osób dorosłych o masie ciała większej niż 50 kg, całkowita dawka dobowa paracetamolu nie może być większa niż 4 gramy (patrz punkt 4.9). Ryzyko przedawkowania zwiększa się u pacjentów z chorobą wątroby.

Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ostrym zapaleniem wątroby, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i niedokrwistością hemolityczną. Zagrożenie przedawkowania jest większe u osób z niewydolnością wątroby nie wywołaną przez alkoholową marskość wątroby. 

Paracetamol może być hepatotoksyczny w dawkach wyższych niż 6-8 g na dobę. Uszkodzenie wątroby może wystąpić nawet przy znacznie niższych dawkach podczas jednoczesnego podawania z alkoholem, induktorem enzymów wątroby lub innymi lekami działającymi toksycznie na wątrobę np. inhibitory MAO. Długotrwałe spożywanie alkoholu znacznie zwiększa ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby przez paracetamol. Paracetamol jest przeciwwskazany u pacjentów aktualnie stosujących inhibitory MAO lub przyjmujących je w ciągu dwóch tygodni ze względu na ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.

Należy unikać spożywania alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol podczas leczenia. Alkohol zwiększa efekt uspokajający leków przeciwhistaminowych blokujących receptory H 1 , co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, cierpiących na choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy i niedrożność odźwiernikowo-dwunastniczą.

W trakcie leczenia należy unikać stosowania leków uspokajających (zwłaszcza barbituranów), które wzmagają działanie uspokajające leków przeciwhistaminowych.

Każda saszetka zawiera 11,5 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Ponadto jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Każda saszetka zawiera małe ilości etanolu (mniej niż 15,2 mg), taka ilość nie jest uznawana za szkodliwą.

Fluxin - przedawkowanie

Przedawkowanie związane z feniraminą

Przedawkowanie feniraminy może spowodować: drgawki (szczególnie u dzieci), zaburzenia świadomości, śpiączkę.

Przedawkowanie związane z paracetamolem

Szczególne ryzyko wystąpienia zatrucia paracetamolem występuje u osób w wieku podeszłym oraz u małych dzieci, pacjentów z chorobami wątroby z powodu alkoholizmu, pacjentów cierpiących na chroniczne niedożywienie i pacjentów stosujących środki indukujące enzymy wątrobowe. Przedawkowanie w tych przypadkach może prowadzić do zgonu.

Objawy

Objawy przedawkowania paracetamolu w ciągu pierwszych 24 godzin mogą objawiać się jako: bladość, nudności, wymioty, brak apetytu i bóle brzucha. Uszkodzenie wątroby może się uwidocznić w ciągu 12- 48 godzin od przyjęcia. Mogą również wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy i kwasicy metabolicznej. W przypadku ciężkiego zatrucia, niewydolność wątroby może doprowadzić do encefalopatii, krwotoku, hipoglikemii, obrzęku mózgu i śmierci. Silny ból lędźwi, krwiomocz z białkomoczem, sugeruje ostrą niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalików nerkowych, która może wystąpić nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zgłoszono także zaburzenia rytmu serca i zapalenie trzustki.

Postępowanie w przypadku przedawkowania

W leczeniu przedawkowania paracetamolu podjęcie natychmiastowego leczenia jest konieczne. Pomimo braku znaczących wczesnych objawów, pacjent powinien zgłosić się do szpitala lub najbliższej pomocy lekarza w trybie pilnym. Objawy przedawkowania mogą ograniczać się do nudności lub wymiotów i mogą nie odzwierciedlać ciężkości przedawkowania lub prawdopodobieństwa ryzyka uszkodzenia narządów. Postępowanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonymi wytycznymi.

Należy rozważyć leczenie węglem aktywnym, jeżeli przedawkowanie nastąpiło w ciągu 1 godziny.

Stężenie paracetamolu w osoczu należy zmierzyć po 4 godzinach lub później od spożycia (wcześniejsze pomiary są niewiarygodne). Leczenie N-acetylocysteiną można stosować aż do 24 godzin po spożyciu paracetamolu, jednak maksymalny efekt ochronny uzyskuje się po 8 godzinach od podania. Skuteczność antidotum po tym czasie gwałtownie spada. W razie potrzeby należy podać pacjentowi dożylnie N-acetylocysteinę, zgodnie z ustalonym harmonogramem dawkowania. Jeśli wymioty nie stanowią problemu, pozaszpitalne doustne podanie metioniny może być rozwiązaniem alternatywnym w rejonach odległych od szpitala. Leczenie pacjentów zgłaszających się z poważnymi zaburzeniami czynności wątroby po upływie 24 godzin od podania należy skonsultować z oddziałem toksykologii lub hepatotoksykologii.

Fluxin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

Niewydolność wątroby

Jaskra z wąskim kątem przesączania

Pacjenci z ryzykiem zatrzymania moczu związanym z zaburzeniami sterczowego odcinka cewki moczowej

Pacjenci, którzy przyjęli monoaminooksydazy (MAO) w ciągu ostatnich dwóch tygodni Młodzież w wieku poniżej 15 lat

Fluxin - działania niepożądane

Działania niepożądane pogrupowano ze względu na częstość ich występowania na: bardzo często

(≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10000), częstość nie znana (nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane związane z feniraminą

Farmakologiczne właściwości substancji czynnej są przyczyną działań niepożądanych zależnych od dawki (patrz punkt 5.1):

• Zaburzenia układu nerwowego :

-uspokojenie lub senność, bardziej nasilone w początkowym okresie leczenia,

-objawy antycholinergiczne takie, jak suchość w jamie ustnej, zaparcia, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu;

-niedociśnienie ortostatyczne,

-zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, częściej u osób w podeszłym wieku,

-zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia,

-splątanie, halucynacje,

-rzadziej objawy o typie pobudzenia: pobudzenie, nerwowość, bezsenność.

• Zaburzenia układu immunologicznego (rzadkie):

-reakcje nadwrażliwości, takie jak rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka,

-obrzęk, rzadziej obrzęk naczynioruchowy, - wstrząs anafilaktyczny.

• Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

-leukopenia, neutropenia,

-małopłytkowość,

-niedokrwistość hemolityczna.

Działania niepożądane związane z paracetamolem

Opisywano nieliczne przypadki reakcji nadwrażliwości takich, jak: wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, rumień, pokrzywka i wysypka skórna. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać podawania produktu leczniczego Fluxin.

Obserwowano wyjątkowo rzadkie przypadki małopłytkowości, leukopenii i neutropenii.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49 21 301, faks: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Fluxin - ciąża i karmienie piersią

Ciąża i płodność

Badania na zwierzętach są niewystarczające w kontekście toksyczności reprodukcyjnej. Lek nie jest zalecany w czasie ciąży.

Laktacja

Paracetamol przenika do mleka matki, ale nie w ilości istotnej klinicznie. Nie zostały zgłoszone żadne negatywne skutki dla niemowląt. Nie wiadomo, czy feniramina i jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Lek nie jest zalecany podczas karmienia piersią.

Fluxin - prowadzenie pojazdów

Lek ma znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na możliwe działanie niepożądane - senność, szczególnie na początku leczenia. Efekt ten może się nasilić poprzez jednoczesne spożycie napojów alkoholowych, stosowanie leków zawierających alkohol i środków uspokajających.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Fluxin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Paracetamolum, Ac.ascorb. Pheniramini mal.

  Paracetamol, fenyramina, kwas askorbinowy (witamina C) – mieszanina substancji leczniczych stosowana w objawowym leczeniu grypy, przeziębienia i innych chorób o podobnym przebiegu. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Fenyramina zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Witamina C przyspiesza ustępowanie objawów przeziębienia na drodze uszczelniania i uelastyczniania ścian naczyń krwionośnych, zwłaszcza włosowatych.

  Dostępne opakowania
  Fluxin

  Fluxin

  granulat do sporządzania roztworu doustnego - 5 sasz. - 0,5g+0,2g+0,025g
  DR. MAX PHARMA LIMITED
  Fluxin

  Fluxin

  granulat do sporządzania roztworu doustnego - 16 sasz. - 0,5g+0,2g+0,025g
  DR. MAX PHARMA LIMITED
  Fluxin

  Fluxin

  granulat do sporządzania roztworu doustnego - 14 sasz. - 0,5g+0,2g+0,025g
  DR. MAX PHARMA LIMITED
  Fluxin

  Fluxin

  granulat do sporządzania roztworu doustnego - 18 sasz. - 0,5g+0,2g+0,025g
  DR. MAX PHARMA LIMITED
  Fluxin

  Fluxin

  granulat do sporządzania roztworu doustnego - 6 sasz. - 0,5g+0,2g+0,025g
  DR. MAX PHARMA LIMITED
  Fluxin

  Fluxin

  granulat do sporządzania roztworu doustnego - 12 sasz. - 0,5g+0,2g+0,025g
  DR. MAX PHARMA LIMITED
  Fluxin

  Fluxin

  granulat do sporządzania roztworu doustnego - 10 sasz. - 0,5g+0,2g+0,025g
  DR. MAX PHARMA LIMITED
  Fluxin

  Fluxin

  granulat do sporządzania roztworu doustnego - 20 sasz. - 0,5g+0,2g+0,025g
  DR. MAX PHARMA LIMITED
  Fluxin

  Fluxin

  granulat do sporządzania roztworu doustnego - 4 sasz. - 0,5g+0,2g+0,025g
  DR. MAX PHARMA LIMITED