Fluorouracil Accord

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Dawka
0,05 g/ml
Ilość
1 fiol.a 100ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ACCORD HEALTHCARE LTD

Fluorouracil Accord - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Fluorouracil Accord - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Fluorouracil Accord - opis

Produkt leczniczy Fluorouracil Accord do wstrzykiwań stosuje się w leczeniu paliatywnym nowotworów złośliwych, zwłaszcza raka okrężnicy i piersi, w monoterapii lub leczeniu skojarzonym.

Fluorouracil Accord - skład

1 ml roztworu zawiera 50 mg fluorouracylu (w postaci wytworzonej in situ soli sodowej).

Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 250 mg fluorouracylu.

Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 500 mg fluorouracylu.

Każda fiolka o pojemności 20 ml zawiera 1 g fluorouracylu.

Każda fiolka o pojemności 50 ml zawiera 2,5 g fluorouracylu.

Każda fiolka o pojemności 100 ml zawiera 5 g fluorouracylu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Fluorouracil Accord - dawkowanie

Dobór odpowiedniej dawki oraz schematu leczenia zależy od stanu pacjenta, rodzaju leczonego nowotworu oraz od tego, czy produkt leczniczy Fluorouracil Accord jest stosowany w monoterapii czy w terapii skojarzonej z innymi produktami leczniczymi. Leczenie początkowe należy przeprowadzić w szpitalu, a całkowita dawka dobowa nie powinna być większa niż 1 g. Dawkę zazwyczaj ustala się na podstawie aktualnej masy ciała pacjenta, chyba że występuje otyłość, obrzęki lub inny rodzaj nietypowego zatrzymania płynów w organizmie, np. wodobrzusze. W takim przypadku, dawkę ustala się na podstawie idealnej masy ciała.

Zmniejszenie dawki zaleca się u pacjentów, u których występują którekolwiek z poniższych objawów:

1. ciężkie wyniszczenie organizmu,

2. pacjenci są po ciężkim zabiegu chirurgicznym przebytym w ciągu ostatnich 30 dni, 3. zahamowanie czynności szpiku kostnego,

4. zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Produkt leczniczy Fluorouracil Accord można podawać we wstrzyknięciu dożylnym, a także we wlewie dożylnym lub dotętniczym.

DAWKA STOSOWANA U DOROSŁYCH

W monoterapii zaleca się następujący schemat leczenia.

Leczenie początkowe:

Dawkę początkową można podać we wlewie lub wstrzyknięciu. Wlew jest zwykle korzystniejszy ze względu na mniejszą toksyczność.

Wlew dożylny:

15 mg/kg mc. lub 600 mg/m2, ale nie więcej niż 1 g na wlew, należy rozcieńczyć w 500 ml 5% roztworu glukozy lub w 0,9% roztworu chlorku sodu i podawać we wlewie dożylnym trwającym 4 godziny, z szybkością 40 kropel na minutę. Dawkę dobową można również podawać we wlewie trwającym od 30 do 60 minut albo we wlewie ciągłym przez 24 godziny. Wlew można powtarzać codziennie, aż do wystąpienia pierwszych objawów działania toksycznego (zapalenie jamy ustnej, biegunka, leukopenia lub małopłytkowość) lub osiągnięcia dawki całkowitej wynoszącej od 12 g do 15 g.

Wstrzyknięcie dożylne:

12 mg/kg mc. lub 480 mg/m2na dobę można podawać przez kolejne 3 dni. Jeśli nie wystąpią objawy działania toksycznego (zapalenie jamy ustnej, biegunka, leukopenia lub małopłytkowość), należy podać 3 kolejne dawki leku 6 mg/kg mc. lub 240 mg/m2, w 5., 7. i 9. dniu leczenia (co drugi dzień). Produkt leczniczy można również podawać w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym w dawce 15 mg/kg mc. raz w tygodniu przez cały cykl leczenia.

Wlew dotętniczy:

5 do 7,5 mg/kg mc. lub 200 do 300 mg/m2na dobę można podawać w ciągłym wlewie dotętniczym trwającym 24 godziny.

Leczenie podtrzymujące:

Leczenie podtrzymujące można rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu początkowego cyklu leczenia pod warunkiem, że u pacjenta nie występują istotne objawy działania toksycznego. Leczenia podtrzymującego nie wolno rozpoczynać, zanim nie ustąpią toksyczne działania niepożądane.

Leczenie można kontynuować podając dawkę 5 do 10 mg/kg mc. lub 200 do 400 mg/m2we wstrzyknięciu dożylnym, raz w tygodniu.

Leczenie skojarzone z napromienianiem:

Napromienianie skojarzone z 5-FU jest przydatne w leczeniu niektórych rodzajów zmian przerzutowych w płucach oraz w łagodzeniu bólu spowodowanego guzami nawracającymi i nieoperacyjnymi. Należy zastosować standardową dawkę 5-FU.

Leczenie skojarzone z innymi lekami cytostatycznymi:

Fluorouracil Accord może być stosowany z innymi lekami cytostatycznymi. W takim przypadku należy zmniejszyć dawkę standardową.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby:

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby zaleca się zachowanie ostrożności, a także może być konieczne zmniejszenie dawki produktu leczniczego.

DZIECI

Fluorouracil Accord nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

OSOBY W PODESZŁYM WIEKU

Nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Fluorouracil Accord - środki ostrożności

Zaleca się podawanie produktu leczniczego Fluorouracil Accord wyłącznie przez lub pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty posiadającego doświadczenie w stosowaniu silnie działających leków przeciwmetabolicznych i mającego sprzęt, który pozwoli na regularne kontrolowanie parametrów klinicznych, biochemicznych i hematologicznych w trakcie i po podaniu produktu leczniczego.

Leczenie początkowe należy przeprowadzić w szpitalu.

Właściwe leczenie produktem leczniczym Fluorouracil Accord zazwyczaj prowadzi do wystąpienia leukopenii, najmniejsza liczba krwinek białych (ang. white blood cells ? WBC) najczęściej występuje między 7. a 14. dniem pierwszego cyklu leczenia, a w sporadycznych przypadkach nawet do 20. dnia. Powrót do wartości prawidłowych następuje zwykle w ciągu 30 dni. Zaleca się codzienną kontrolę liczby płytek krwi i WBC. Należy przerwać stosowanie leku, jeśli liczba płytek krwi zmniejszy się poniżej wartości 100 000/mm3lub WBC poniżej 3500/mm3. Zaleca się umieszczenie pacjenta w izolowanych warunkach w szpitalu i zastosowanie odpowiedniego leczenia profilaktycznego przeciw zakażeniom układowym, jeżeli całkowita liczba WBC jest mniejsza niż 2000/mm3, a zwłaszcza gdy wystąpi granulocytopenia.

Należy przerwać stosowanie leku w przypadku wystąpienia pierwszych objawów owrzodzeń jamy ustnej lub działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, takich jak: zapalenie jamy ustnej, biegunka, krwawienie z przewodu pokarmowego lub jakiegokolwiek innego miejsca. Ze względu na małą różnicę między dawką skuteczną a toksyczną, reakcja terapeutyczna jest mało prawdopodobna bez wystąpienia pewnych objawów toksyczności. Dlatego należy zachować ostrożność w doborze pacjentów i ustalaniu dawkowania.

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Fluorouracil Accord u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, a także z żółtaczką. Po podaniu produktu leczniczego Fluorouracil Accord zgłoszono wystąpienie pojedynczych przypadków dławicy piersiowej, nieprawidłowości w obrazie EKG oraz rzadko, zawału mięśnia sercowego. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z bólem w klatce piersiowej w trakcie cyklów leczenia, a także u pacjentów z chorobami serca w wywiadzie.

Dehydrogenaza dihydropirymidyny (DPD) odgrywa ważną rolę w metabolizmie fluorouracylu. Zgłaszano nasilenie toksyczności fluorouracylu u pacjentów ze zmniejszoną aktywnością i (lub) niedoborem DPD. Jeśli jest to właściwe, zaleca się określenie aktywności enzymu DPD przed zastosowaniem leczenia 5-fluoropirymidynami.

Analogi nukleozydowe, np. brywudyna i sorywudyna, które wpływają na aktywność DPD, mogą prowadzić do zwiększenia stężenia fluoropirymidyn w osoczu i ich toksyczności (patrz punkt 4.5). Dlatego, należy zastosować odstęp 4-tygodniowy między podaniem fluorouracylu, brywudyny, sorywudyny i innych analogów nukleozydowych. W razie pomyłkowego przyjęcia analogów nukleozydowych u pacjentów leczonych fluorouracylem, należy zastosować skuteczne środki mające na celu zmniejszenie toksyczności fluorouracylu. Zaleca się natychmiastową hospitalizację. Należy podjąć wszelkie środki zapobiegające zakażeniom ogólnoustrojowym i odwodnieniu.

Należy unikać szczepień żywymi szczepionkami u pacjentów leczonych 5-fluorouracylem ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich zakażeń, które mogą prowadzić do zgonu. Należy unikać kontaktu z osobami, którym ostatnio podano szczepionkę przeciw wirusowi polio.

Nie zaleca się długotrwałej ekspozycji na światło słoneczne ze względu na ryzyko wystąpienia wrażliwości na światło.

Należy postępować ostrożnie z pacjentami, u których zastosowano napromienianie miednicy dużymi dawkami.

Zarówno kobiety w wieku rozrodczym, jak i mężczyźni muszą stosować skuteczną antykoncepcję podczas i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Pacjenci przyjmujący fenytoinę jednocześnie z fluorouracylem powinni być poddawani regularnym badaniom ze względu na możliwość zwiększenia stężenia fenytoiny w osoczu.

Fluorouracil Accord - przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania są jakościowo podobne do działań niepożądanych, jednak zwykle są bardziej nasilone. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nudności, wymioty, biegunka, owrzodzenia i krwawienie z żołądka i jelit, zahamowanie czynności szpiku kostnego (w tym małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza). Zalecane postępowanie obejmuje przerwanie podawania leku i zastosowanie leczenia podtrzymującego (patrz punkt 4.4).

Brak swoistego antidotum.

Pacjenci, którzy zostali narażeni na przedawkowanie fluorouracylu powinny być monitorowani hematologicznie przez okres co najmniej czterech tygodni. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy podjąć odpowiednie leczenie.

Fluorouracil Accord - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fluorouracyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Fluorouracil Accord jest przeciwwskazany do stosowania w przypadku:

? Ciężkich zakażeń (np. półpasiec, ospa wietrzna).

? U pacjentów w ciężkim stanie ogólnym.

? U pacjentów z zahamowaniem czynności szpiku kostnego po radioterapii lub stosowaniu innych leków przeciwnowotworowych.

? Leczenia chorób niezłośliwych.

5-fluorouracylu (5-FU) nie wolno podawać w skojarzeniu z brywudyną, sorywudyną i innymi analogami nukleozydowymi. Brywudyna, sorywudyna i inne analogi nukleozydowe są silnymi inhibitorami enzymu metabolizującego 5-FU - dehydrogenazy dihydropirymidyny (ang. dihydropyrimidine dehydrogenase ? DPD) (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Fluorouracyl jest bezwzględnie przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Fluorouracil Accord - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono przy użyciu następującej konwencji:

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥ 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000) Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często

Zahamowanie czynności szpiku kostnego (początek: 7-10 dni, nadir: 9-14 dni, powrót do zdrowia: 2128 dni), neutropenia, małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość i pancytopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo często

Skurcz oskrzeli, immunosupresja z nasilonym ryzykiem zakażeń. Rzadko Uogólnione reakcje alergiczne, reakcje anafilaktyczne, szok anafilaktyczny.

Zaburzenia endokrynologiczne:

Rzadko Zwiększenie stężenia T4 (tyroksyny) oraz T3 (trójjodotyroniny).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo często Hiperurykemia.

Zaburzenia psychiczne:

Rzadko

Dezorientacja.

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często

Oczopląs, ból głowy, zawroty głowy, objawy choroby Parkinsona, objawy piramidowe, euforia, senność.

Bardzo rzadko

Objawy leukoencefalopatii, w tym ataksja, ostry zespół móżdżkowy, zaburzenia mowy, splątanie, dezorientacja, miastenia, afazja, drgawki lub śpiączka u pacjentów przyjmujących duże dawki 5fluorouracylu oraz u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy dihydropirymidynowej, z zaburzeniem czynności nerek.

Zaburzenia oka:

Niezbyt często

Nadmierne łzawienie, niewyraźne widzenie, zaburzenia ruchu gałek ocznych, zapalenie nerwu wzrokowego, podwójne widzenie, zmniejszenie ostrości widzenia, światłowstręt, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, wywrócenie powieki, zablokowany kanalik łzowy.

Zaburzenia serca:

Bardzo często

Nieprawidłowe EKG z objawami niedokrwienia.

Często

Ból w klatce piersiowej podobny do dławicy piersiowej.

Niezbyt często

Arytmia, zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność serca, kardiomiopatia rozstrzeniowa, wstrząs sercowy.

Bardzo rzadko

Zatrzymanie czynności serca, nagły zgon sercowy.

Kardiotoksyczne działania niepożądane zazwyczaj występują podczas lub w ciągu kilku godziny po pierwszym cyklu leczenia. U pacjentów z uprzednią chorobą wieńcową serca lub kardiomiopatią istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia kardiotoksyczności.

Zaburzenia naczyniowe:

Rzadko

Niedokrwienie mózgu, jelit i obwodowe, zespół Raynauda, zakrzep z zatorami, zakrzepowe zapalenie żył.

Niezbyt często Niedociśnienie.

Zaburzeniażołądka i jelit:

Bardzo często

Objawy niepożądane ze strony żołądka i jelit są bardzo częste i mogą stanowić zagrożenie dla życia. Zapalenie błony śluzowej (zapalenie jamy ustnej, gardła i odbytnicy), jadłowstręt, wodnista biegunka, nudności, wymioty.

Niezbyt często

Odwodnienie, posocznica, owrzodzenia i krwawienie z żołądka i jelit, martwica.

Zaburzenia wątroby i drógżółciowych:

Niezbyt często

Uszkodzenie komórek wątroby.

Bardzo rzadko

Martwica wątroby (zgłoszono przypadki zgonu), twardniejące zapalenie dróg żółciowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często Łysienie.

Erytrodyzestezję dłoniowo-podeszwową (zespół ręka-stopa) obserwowano po długotrwałych wlewach ciągłych z dużymi dawkami.

Zespół rozpoczyna się upośledzeniem czucia bodźców w dłoniach i podeszwach, które przekształca się w ból i nadmierną wrażliwość. Objawom towarzyszą symetryczne obrzęki i rumień dłoni i stóp. Niezbyt często

Zapalenie skóry, zmiany skórne (np. suchość skóry, obecność nadżerek i szczelin, rumień, swędząca wysypka grudkowo-plamista), wysypka, pokrzywka, wrażliwość skóry na światło, przebarwienie skóry, nierówne przebarwienia lub odbarwienia w okolicy żył. Zmiany w płytkach paznokciowych (np. nietypowo powiększająca się zmiana zabarwienia płytki paznokcia na niebieską, przebarwienie, dystrofia paznokcia, ból i pogrubianie się macierzy paznokcia, zanokcica) i oddzielanie się płytki paznokciowej.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często

Opóźnione gojenie się ran, krwawienie z nosa, znużenie, ogólne osłabienie, zmęczenie, brak energii.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często Zaburzenia spermatogenezy i owulacji.

Fluorouracil Accord - ciąża i karmienie piersią

Kobiety w wieku rozrodczym. Antykoncepcja u kobiet. Ciąża.

Kobietom w wieku rozrodczym należy zalecić, aby unikały zajścia w ciążę i stosowały skuteczne metody zapobiegania ciąży podczas leczenia produktem leczniczym Fluorouracil Accord i do 6 miesięcy po zakończeniu (patrz punkt 4.4). Pacjentki w ciąży lub które zachodzą w ciążę podczas przyjmowania leku, powinno się w pełni poinformować o potencjalnym szkodliwym wpływie leku na płód i zalecić konsultacje genetyczne. Fluorouracil Accord może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści ze stosowania leku przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Nie ma odpowiednich i prawidłowo przeprowadzonych badań u kobiet w ciąży, jednakże zgłaszano wady płodu i poronienia.

Antykoncepcja u mężczyzn. Płodność.

Zaleca się, aby mężczyźni nie planowali mieć dzieci podczas i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia produktem leczniczym Fluorouracil Accord (patrz punkt 4.4). Powinni oni zasięgnąć porady dotyczącej przechowywania nasienia zebranego przed leczeniem, z uwagi na możliwość wystąpienia nieodwracalnej niepłodności w wyniku leczenia produktem leczniczym Fluorouracil Accord.

Karmienie piersią.

Ponieważ nie wiadomo czy Fluorouracil Accord przenika do mleka matki, w przypadku rozpoczęcia terapii produktem leczniczym Fluorouracil Accord należy przerwać karmienie piersią.

Fluorouracil Accord - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Fluorouracil Accord może wywoływać działania niepożądane, takie jak nudności i wymioty. Może również mieć działanie niepożądane na układ nerwowy i prowadzić do zmian widzenia, które mogłyby wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania ciężkich maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Fluorouracil Accord - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fluorouracilum

  Fluorouracyl to substancja lecznicza o działaniu przeciwnowotworowym. Stosowana jest w monoterapii i leczeniu skojarzonym następujących chorób nowotworowych: rak piersi, jelita grubego, odbytnicy, żołądka i trzustki.

  Dostępne opakowania
  Fluorouracil Accord

  Fluorouracil Accord

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 100ml - 0,05 g/ml
  ACCORD HEALTHCARE LTD
  Fluorouracil Accord

  Fluorouracil Accord

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 50ml - 0,05 g/ml
  ACCORD HEALTHCARE LTD
  Fluorouracil Accord

  Fluorouracil Accord

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 10ml - 0,05 g/ml
  ACCORD HEALTHCARE LTD
  Fluorouracil Accord

  Fluorouracil Accord

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 5ml - 0,05 g/ml
  ACCORD HEALTHCARE LTD
  Fluorouracil Accord

  Fluorouracil Accord

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 20ml - 0,05 g/ml
  ACCORD HEALTHCARE LTD
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od września. Na liście znalazł się lek dla dzieci po przeszczepach. Niższa cena Valcyte to lek przeciwwirusowy stosowany po przeszczepie wielonarządowym. Projekt...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Znany jest już projekt najnowszej listy refundacyjnej, który zacznie obowiązywać od 1 września bieżącego roku. Grupę leków objętych dopłatami wzbogacono o 76 produktów. Nie wszystkie wiadomości sa jednak dobre. Na skutek zmian część leków stanie się droższa...

  Newsy

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 marca 2021 roku. Niestety wiele środków nie uzyskało dofinansowania, w tym Olaparyb, popularny lek stosowany w leczeniu raka jajnika, co wywołało zaskoczenie i...

  Leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Podczas Breast Cancer Symposium w San Antonio przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem leku na depresję w leczeniu raka piersi. Okazał się on skuteczny w zwalczaniu bólu wywoływanego przez lek na raka. Skutki uboczne leków na raka piersi Leczenie...

  Rak jajnika - objawy, leczenie

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora, a właściwie Olga Jackowska to artystka niezwykle popularna kojarząca się nam z grupą Maanam. W 2014 roku Polskę obiegła informacja, że artystka ma raka jajników. Potwierdziła to na swoim Facebooku, kierując się z prośbą o pomoc do swoich fanów...

  Newsy - leki i suplementy

  Czy popularny lek kardiologiczny znajdzie zastosowanie w onkologii?

  Czy popularny lek kardiologiczny znajdzie zastosowanie w onkologii?

  Coraz częściej pojawiają się doniesienia o skuteczności leku stosowanego w danej dziedzinie medycznej i możliwościach jego zastosowania w terapii chorób, specyficznych dla innych specjalności. Według badań przeprowadzonych przez naukowców, wynika, że...