5-Fluorouracil -Ebewe

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Dawka
0,05 g/ml
Ilość
1 fiol.a 5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG

5-Fluorouracil -Ebewe - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

5-Fluorouracil -Ebewe - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

5-Fluorouracil -Ebewe - opis

5-Fluorouracil-Ebewe może być stosowany w monoterapii lub w terapii skojarzonej w leczeniu nowotworów złośliwych, szczególnie raka piersi, okrężnicy i odbytnicy, żołądka i trzustki.

5-Fluorouracil -Ebewe - skład

1 ml roztworu zawiera 50 mg fluorouracylu (Fluorouracilum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

5-Fluorouracil -Ebewe - dawkowanie

Produkt leczniczy 5-Fluorouracil-Ebewe przeznaczony jest wyłącznie do podawania dożylnego i dotętniczego.

Wybór odpowiedniego dawkowania oraz schemat leczenia zależy od stanu pacjenta, rodzaju leczonego nowotworu oraz tego, czy 5-fluorouracyl będzie podawany w monoterapii, czy w leczeniu skojarzonym z innym rodzajem terapii.

Leczenie należy rozpocząć w szpitalu. Całkowita dawka dobowa 5-fluorouracylu nie powinna przekraczać 1 g.

Zaleca się codzienne kontrolowanie liczby płytek krwi i białych krwinek, a leczenie należy przerwać, jeśli liczba płytek zmniejszy się poniżej 100 000/mm3lub liczba białych krwinek zmniejszy się poniżej 3000/mm3.

Zazwyczaj dawkowanie ustala się na podstawie rzeczywistej masy ciała pacjenta, jeśli nie jest on otyły, nie ma obrzęków lub innych postaci zatrzymania płynów, jak wodobrzusze. W tych przypadkach do obliczeń należy zastosować należną masę ciała.

5-Fluorouracil-Ebewe należy podawać we wstrzyknięciu dożylnym albo w infuzji dożylnej lub dotętniczej.

Niżej przedstawiono przykładowe dawkowanie.

Rak okrężnicy i odbytnicy

Dawkę początkową można podać w postaci infuzji lub wstrzyknięcia dożylnego, przy czym infuzja jest korzystniejsza ze względu na mniejszą toksyczność.

Infuzja dożylna

Dawkę dobową wynoszącą 15 mg/kg mc. (600 mg/m2pc.), lecz nie więcej niż 1g na infuzję, należy rozcieńczyć w 300 do 500 ml 5% roztworu glukozy lub w 300 do 500 ml 0,9% roztworu chlorku sodu i podawać w infuzji trwającej 4 godziny.

Jeśli nie występują objawy niepożądane, infuzję należy podawać przez kolejne dni, aż do osiągnięcia całkowitej dawki wynoszącej 12 do 15 g. Niektórzy pacjenci otrzymywali dawkę całkowitą do 30 g, przy maksymalnej dawce dobowej wynoszącej 1 g.

Leczenie należy przerwać, jeśli wystąpią działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego i pokarmowego.

5-Fluorouracil-Ebewe można też podawać w ciągłej infuzji przez 24 godziny.

Wstrzyknięcie dożylne

Dawkę 12 mg/kg mc. (480 mg/m2pc.) na dobę można podawać we wstrzyknięciu dożylnym przez

3 dni. Jeśli nie wystąpią objawy niepożądane, w 5., 7. i 9. dniu należy podać produkt leczniczy w dawce 6 mg/kg mc. (240 mg/m2pc.).

W leczeniu podtrzymującym podaje się raz w tygodniu dawkę 5 do 10 mg/kg mc. (200 do 400 mg/m2pc.) we wstrzyknięciu dożylnym.

We wszystkich przypadkach leczenie podtrzymujące można podjąć dopiero po ustąpieniu objawów działań niepożądanych.

Rak piersi

W leczeniu raka piersi 5-fluorouracyl można stosować jednocześnie np. z metotreksatem i cyklofosfamidem lub z doksorubicyną i cyklofosfamidem.

W tym schemacie dawkę 10 do 15 mg/kg mc. (400 do 600 mg/m2pc.) podaje się dożylnie w 1. i 8. dniu 28-dniowego kursu leczenia.

Produkt leczniczy można także podawać w postaci 24-godzinnej ciągłej infuzji dożylnej w dawce wynoszącej zwykle 8,25 mg/kg mc. (350 mg/m2pc.).

Inne metody podawania

Infuzja dotętnicza:

Dawkę dobową 5 do 7,5 mg/kg mc. (200 do 300 mg/m2pc.) można podawać w ciągłej 24-godzinnej infuzji dotętniczej. Infuzję dotętniczą można też stosować miejscowo, zarówno w leczeniu nowotworów pierwotnych, jak i przerzutów.

Zaleca się zmniejszenie dawki u pacjentów:

  wyniszczonych;

  po ciężkim zabiegu chirurgicznym przebytym w ciągu ostatnich 30 dni;

  z zahamowaniem czynności szpiku kostnego;

  z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Stosowanie u dzieci

Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

Nie ma zaleceń dotyczących dawkowania 5-fluorouracylu u dzieci.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku 5-fluorouracyl stosuje się w podobnych dawkach, jak u pacjentów dorosłych.

5-Fluorouracil -Ebewe - środki ostrożności

5-Fluorouracyl należy podawać jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza specjalisty z doświadczeniem w stosowaniu silnych antymetabolitów. Leczenie początkowe należy przeprowadzić w szpitalu.

Właściwe leczenie 5-fluorouracylem powoduje zwykle leukopenię, przy czym najmniejsze liczby leukocytów występują między 7. i 14. dniem pierwszego cyklu; niekiedy nawet do 20. dnia. Powrót do wartości prawidłowych następuje zwykle w ciągu 30 dni. Zaleca się codzienne oznaczanie liczby płytek i krwinek białych; leczenie należy przerwać, gdy liczba płytek krwi zmniejszy się poniżej 100 000/mm3lub liczba leukocytów zmniejszy się poniżej 3000/mm3.

Jeśli całkowita liczba leukocytów jest mniejsza niż 2000/mm3, a zwłaszcza gdy wystąpi granulocytopenia, zaleca się umieszczenie pacjenta w izolatce szpitalnej i zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających zakażeniu ogólnoustrojowemu.

Leczenie należy także przerwać po wystąpieniu pierwszych objawów zapalenia lub owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, ciężkiej biegunki, owrzodzenia przewodu pokarmowego, krwawienia z przewodu pokarmowego lub jakiegokolwiek krwotoku.

Należy zachować ostrożność w doborze pacjentów i ustalaniu dawkowania, gdyż margines bezpieczeństwa 5-fluorouracylu jest wąski (tzn. różnica między dawką skuteczną a toksyczną jest mała). Oznacza to, że reakcji terapeutycznej prawie zawsze towarzyszą objawy niepożądane.

5-Fluorouracyl należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub z żółtaczką. Dotyczy to również chorych, u których występują bóle w klatce piersiowej w czasie leczenia lub przed nim oraz choroba serca w wywiadzie. Leczenie należy przerwać w przypadku objawów niepożądanych ze strony serca.

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów po napromienianiu dużymi dawkami okolic miednicy i leczonych środkami alkilującymi oraz u pacjentów po usunięciu nadnerczy lub przysadki.

5-Fluorouracil -Ebewe - przedawkowanie

Objawy

Ostre: reakcje psychotyczne, senność, nasilenie działania leków uspokajających, nasilona toksyczność alkoholu.

Jeśli konieczne jest stosowanie leków uspokajających, można podać dożylnie diazepam w małych dawkach (np. rozpoczynając od dawki 5 mg), monitorując jednocześnie układ krążenia i oddechowy.

Przewlekłe: zahamowanie czynności szpiku kostnego aż do agranulocytozy i krytycznej małopłytkowości, skłonność do krwotoków, owrzodzenia przewodu pokarmowego, biegunka, wypadanie włosów.

Leczenie:

Nie ma swoistego leczenia. Profilaktycznie należy podać koncentrat granulocytów lub płytek krwi w infuzji. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie nawodnienie i diurezę; konieczne jest przywrócenie równowagi elektrolitowej. Zwykle hemodializa nie jest konieczna. Pacjenta należy obserwować, aby jak najszybciej wykryć późne powikłania hematologiczne i żołądkowo-jelitowe. Następnie należy wdrożyć leczenie objawowe.

5-Fluorouracil -Ebewe - przeciwskazania

  Nadwrażliwość na 5-fluorouracyl

  Zahamowanie czynności szpiku kostnego, zwłaszcza po radioterapii lub leczeniu innymi środkami przeciwnowotworowymi

  Znaczące zmiany w składzie krwi

  Krwotoki

  Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego

  Ciężka biegunka

  Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek

  Choroby zakaźne o ciężkim przebiegu

  Ciężkie wyniszczenie

  Stężenie bilirubiny w osoczu powyżej 85 ?mol/l

Podczas leczenia 5-fluorouracylem należy unikać stosowania szczepionek zawierających żywe drobnoustroje.

5-Fluorouracil -Ebewe - działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Gorączka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenie, posocznica

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często (> 1/10)

Leukopenia i małopłytkowość

Często (> 1/100 do < 1/10)

Agranulocytoza, niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Ryzyko rozwinięcia się ciężkich i długotrwałych działań niepożądanych wkrótce po rozpoczęciu leczenia 5-fluorouracylem największe jest u pacjentów z małą aktywnością dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD). Przyczyna małej aktywności enzymu, np. stosowanie inhibitorów DPD, jak enyluracyl czy lek przeciwwirusowy sorywudyna, nie ma znaczenia. Zaleca się oznaczenie aktywności DPD na początku leczenia.

Zaburzenia układu nerwowego

Często (> 1/100 do < 1/10)

Przemijający odwracalny zespół móżdżkowy obejmujący bezład, przemijający stan splątania oraz zaburzenia ruchowe pochodzenia pozapiramidowego i zaburzenia pochodzenia korowego, które ustępują zwykle po odstawieniu 5-fluorouracylu.

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Senność

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zgłoszono przypadek leukodystrofii, która ustąpiła po natychmiastowym odstawieniu produktu. W grupie zwiększonego ryzyka mogą być pacjenci z niedoborem dehydrogenazy

dihydropirymidynowej. W rozpoznawaniu leukodystrofii pomocne bywa obrazowanie dyfuzyjne (DWI ? Diffusion-Weighted Imaging).

Zgłaszano też o niedokrwiennym udarze mózgu związanym ze stosowaniem terapii skojarzonej (na przykład: 5-fluorouracyl + mitomycyna C lub cisplatyna).

Zaburzenia oka

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Zapalenie spojówek, nadmierne łzawienie, zwężenie kanalików łzowych, zaburzenia widzenia, światłowstręt, zapalenie nerwu wzrokowego

Zaburzenia serca

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Ból w klatce piersiowej, niedokrwienie, zmiany w zapisie EKG, zaburzenia czynności lewej komory serca

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Zawał mięśnia sercowego

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Wstrząs kardiogenny

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Krwawienie z nosa, niedociśnienie tętnicze, zakrzepowe zapalenie żył

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często (> 1/ 10)

Zapalenie błon śluzowych, w tym zapalenie jamy ustnej, przełyku, gardła, odbytnicy

Często (> 1/100 do < 1/10)

Biegunka, nudności i wymioty, jadłowstręt

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Owrzodzenie przewodu pokarmowego, krwawienia

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Uszkodzenie komórek wątroby, martwica wątroby prowadząca do zgonu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często (> 1/100 do < 1/10)

Łysienie (odwracalne)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Zapalenie skóry, zmiany skórne (np. przesuszenie skóry, pęknięcia, nadżerki, rumień, wysypka), świąd, nadwrażliwość na światło, skórne odczyny uczuleniowe, przebarwienia, pasmowe przebarwienia lub odbarwienia w okolicach żył, uszkodzenie płytek paznokciowych z utratą paznokci włącznie.

Jako niezwykłe powikłanie po wstrzyknięciu lub infuzji (ciągłej) dużych dawek 5-fluorouracylu opisano zespół erytrodysestezji dłoniowo-podeszwowej.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Martwica kości nosa

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Zaburzenia spermatogenezy i owulacji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Zmęczenie

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Wydłużenie czasu protorombinowego po podaniu 5-fluorouracylu i warfaryny

Zaburzenia endokrynologiczne

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zwiększenie stężenia całkowitej tyroksyny (T4) i całkowitej trójjodotyroniny (T3) bez zwiększenia wolnej T4 i TSH i bez objawów klinicznych nadczynności tarczycy.

5-Fluorouracil -Ebewe - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych na temat wpływu 5-fluorouracylu stosowanego w monoterapii na przebieg ciąży. U dzieci kobiet, które otrzymywały 5-fluorouracyl w czasie ciąży jednocześnie z innymi potencjalnie szkodliwymi formami leczenia, stwierdzano przypadki wad wrodzonych, ale też notowano brak takich wad (nawet jeśli 5-fluorouracyl podawano w pierwszym trymestrze ciąży).

Nie zaleca się stosowania 5-fluorouracylu w okresie ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze. W każdym indywidualnym przypadku należy rozważyć oczekiwane korzyści w odniesieniu do potencjalnego zagrożenia dla płodu.

Płodność

W badaniach na różnych gatunkach zwierząt (patrz punkt 5.3) wykazano teratogenne i toksyczne dla płodu działanie 5-fluorouracylu. Ponadto stwierdzono szkodliwy wpływ na płodność.

Kobiety i mężczyźni leczeni 5-fluorouracylem powinni stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu.

Karmienie piersią

Nie ma danych na temat przenikania 5-fluorouracylu do mleka kobiecego. Podczas leczenia należy zrezygnować z karmienia piersią.

5-Fluorouracil -Ebewe - prowadzenie pojazdów

W zależności od indywidualnej wrażliwości pacjenta produkt leczniczy może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

5-Fluorouracil -Ebewe - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fluorouracilum

  Fluorouracyl to substancja lecznicza o działaniu przeciwnowotworowym. Stosowana jest w monoterapii i leczeniu skojarzonym następujących chorób nowotworowych: rak piersi, jelita grubego, odbytnicy, żołądka i trzustki.

  Dostępne opakowania
  5-Fluorouracil -Ebewe

  5-Fluorouracil -Ebewe

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 5ml - 0,05 g/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  5-Fluorouracil -Ebewe

  5-Fluorouracil -Ebewe

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 10ml - 0,05 g/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  5-Fluorouracil -Ebewe

  5-Fluorouracil -Ebewe

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 5 amp.a 10ml - 0,05 g/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  5-Fluorouracil -Ebewe

  5-Fluorouracil -Ebewe

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 100ml - 0,05 g/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  5-Fluorouracil -Ebewe

  5-Fluorouracil -Ebewe

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 20ml - 0,05 g/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  5-Fluorouracil -Ebewe

  5-Fluorouracil -Ebewe

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 5 amp.a 5ml - 0,05 g/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Powiązane artykuły
  Rak jajnika - objawy, leczenie

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora, a właściwie Olga Jackowska to artystka niezwykle popularna kojarząca się nam z grupą Maanam. W 2014 roku Polskę obiegła informacja, że artystka ma raka jajników. Potwierdziła to na swoim Facebooku, kierując się z prośbą o pomoc do swoich fanów...

  Leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Podczas Breast Cancer Symposium w San Antonio przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem leku na depresję w leczeniu raka piersi. Okazał się on skuteczny w zwalczaniu bólu wywoływanego przez lek na raka. Skutki uboczne leków na raka piersi Leczenie...

  Newsy - leki i suplementy

  Czy popularny lek kardiologiczny znajdzie zastosowanie w onkologii?

  Coraz częściej pojawiają się doniesienia o skuteczności leku stosowanego w danej dziedzinie medycznej i możliwościach jego zastosowania w terapii chorób, specyficznych dla innych specjalności. Według badań przeprowadzonych przez naukowców, wynika, że...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych

  Nowa lista leków refundowanych weszła w życie z opóźnieniem, przez co aptekarze mieli poważny problem z wprowadzeniem na czas nowych cen leków. W konsekwencji zapanował chaos - w niektórych aptekach wciąż obowiązują stare ceny, a inne trzeba było zamknąć...

  Rak płuc - objawy, leczenie, rokowania

  Petycja w sprawie pilnej refundacji leków dla chorych na raka płuca

  Petycja w sprawie pilnej refundacji leków dla chorych na raka płuca

  Rak jest chorobą wdzierającą się we wszystkie sfery życia Pacjenta od relacji rodzinnych, po te zawodowe. Dodatkowo, niestety często wiąże się z bezsilnością związaną z faktem, że najbardziej optymalne dla Pacjenta leczenie jest w Polsce niedostępne,...

  Leki i suplementy

  Opóźnienie listy refundacyjnej

  Nowa lista leków refundowanych miała wejść w życie 16 grudnia tego roku. Wątpliwości dotyczące znajdujących się na niej analogów insulinowych stosowanych w leczeniu cukrzycy doprowadziły jednak do odroczenia jej do 30 grudnia… Stosowanie analogów insuliny Stosowanie...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 stycznia 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 stycznia 2015 r.

  Z dniem 1 stycznia 2015 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Pacjenci znajdą na niej o 89 produktów więcej niż na liście obowiązującej do...