Flumazenil Kabi

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Dawka
0,1 mg/ml
Ilość
10 amp.a 5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

Flumazenil Kabi - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Flumazenil Kabi - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Flumazenil Kabi - opis

Flumazenil jest wskazany do całkowitego lub częściowego znoszenia sedatywnego działania benzodiazepin. Może być stosowany w anestezjologii i intensywnej terapii w następujących sytuacjach klinicznych:

Anestezjologia

• Wyprowadzanie hospitalizowanych pacjentów ze znieczulenia ogólnego wywołanego i/lub podtrzymywanego benzodiazepinami.

• Znoszenie sedatywnego działania benzodiazepin stosowanych w związku z krótkotrwałymi zabiegami diagnostycznymi i terapeutycznymi u pacjentów leczonych w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych.

• Znoszenie sedacji z zachowaniem świadomości, wywołanej benzodiazepinami u dzieci w wieku > 1 roku życia.

Intensywna terapia

• Wybiórcze znoszenie ośrodkowego działania benzodiazepin w celu przywrócenia spontanicznej czynności oddechowej.

• W diagnostyce i leczeniu zatruć lub przedawkowań wywołanych tylko lub głównie benzodiazepinami.

Flumazenil Kabi - skład

Każdy ml zawiera 0,1 mg flumazenilu.

1 ampułka 5 ml zawiera 0,5 mg flumazenilu. 1 ampułka 10 ml zawiera 1 mg flumazenilu.

Każda ampułka 5 ml zawiera 0,8 mmol (lub 18,5 mg) sodu.

Każda ampułka 10 ml zawiera 1,61 mmol (lub 37 mg) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Flumazenil Kabi - dawkowanie

Flumazenil powinien być podawany dożylnie przez anestezjologa lub doświadczonego lekarza.

Flumazenil może być podawany w infuzji (patrz punkt 6.6).

Flumazenil może być stosowany jednocześnie z innym postępowaniem reanimacyjnym.

Dorośli:

Anestezjologia

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,2 mg podawana dożylnie w ciągu 15 sekund. Jeśli nie uzyskano pożądanego stanu świadomości pacjenta w ciągu 60 sekund, może być podana kolejna dawka 0,1 mg i powtarzana w odstępach co 60 sekund, do całkowitej maksymalnej dawki 1 mg. Zwykle potrzebna dawka produktu leczniczego wynosi od 0,3 mg do 0,6 mg, ale może się również różnić w zależności od indywidualnych cech pacjenta oraz typu zastosowanych benzodiazepin.

Intensywna terapia

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,2 mg podawana dożylnie w ciągu 15 sekund. Jeśli nie uzyskano pożądanego stanu świadomości pacjenta w ciągu 60 sekund, może być podana kolejna dawka 0,1 mg i powtarzana w odstępach co 60 sekund, do dawki całkowitej 2 mg lub do momentu wybudzenia się pacjenta.

W przypadku nawracającej senności można zastosować infuzję dożylną w dawce 0,1 – 0,4 mg na godzinę.

Szybkość wlewu powinna być ustalona indywidualnie w celu osiągnięcia pożądanego stanu wybudzenia pacjenta.

Jeżeli po zastosowaniu powtarzanych dawek produktu leczniczego nie następuje istotna poprawa świadomości lub czynności oddechowej pacjenta, należy rozważyć, że przyczyną zatrucia nie jest działanie benzodiazepin.

Infuzja powinna być przerywana co 6 godzin w celu sprawdzenia czy nastąpił nawrót sedacji.

Aby uniknąć wystąpienia objawów odstawiennych, u pacjentów długo leczonych dużymi dawkami benzodiazepin na oddziałach intensywnej terapii, dawkowanie flumazenilu musi być dostosowane indywidualnie i produkt leczniczy musi być podawany w powolnym wstrzyknięciu (patrz punkt 4.4).

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak danych dotyczących stosowania flumazenilu u pacjentów w podeszłym wieku, jednak należy pamiętać, że jest to zazwyczaj populacja bardziej wrażliwa na działanie produktów leczniczych i powinna być traktowana z ostrożnością.

Dzieci (w wieku powyżej 1 roku życia)

W celu zniesienia sedacji z zachowaniem świadomości wywołanej benzodiazepinami u dzieci powyżej 1 roku życia, zalecana dawka początkowa, podawana dożylnie przez 15 sekund, wynosi 10 mikrogram/ kg mc. (do 200 mikrogram). Jeżeli po 45-sekundowym okresie oczekiwania nie uzyskano pożądanego stanu świadomości pacjenta, można wówczas podać we wstrzyknięciu kolejną dawkę 10 mikrogram/kg mc. (do 200 mikrogram) i, jeśli potrzeba, powtarzać ją w odstępach co 60 sekund (maksymalnie 4 razy), do całkowitej maksymalnej dawki 50 mikrogram/kg mc. lub 1 mg, w zależności od tego, która dawka jest mniejsza. Dawka powinna być dostosowywana w zależności od reakcji pacjenta. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności powtarzanego podawania flumazenilu dzieciom do zniesienia sedacji.

Dzieci w wieku poniżej 1 roku życia

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania flumazenilu u dzieci w wieku poniżej 1 roku. Dlatego w tej grupie pacjentów produkt leczniczy należy podawać jedynie wówczas, gdy potencjalna korzyść z jego stosowania jest większa niż potencjalne ryzyko.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby, wydalanie flumazenilu może być spowolnione (patrz punkt 5.2) i dlatego zaleca się ostrożne dostosowywanie dawki produktu leczniczego. U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania produktu leczniczego.

Flumazenil Kabi - środki ostrożności

Stosowanie u dzieci w innych wskazaniach niż odwrócenie sedacji z zachowaniem świadomości nie jest wskazane z uwagi na brak badań kontrolowanych. To samo dotyczy dzieci poniżej 1 roku życia.

• Pacjent powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem przez odpowiedni czas (EKG, tętno, oksymetria, reakcja na bodźce oraz inne oznaki życia takie jak: akcja serca, liczba oddechów na minutę, ciśnienie krwi).

• Flumazenil wybiórczo odwraca działanie benzodiazepin. Jeżeli pacjent nie budzi się, trzeba wziąć pod uwagę inną przyczynę.

• Podczas stosowania w anestezjologii pod koniec operacji, flumazenil nie powinien być podawany do czasu pełnego zniesienia obwodowego działania zwiotczającego mięśni.

• Ponieważ czas działania flumazenilu jest zwykle krótszy niż benzodiazepin i sedacja może wystąpić ponownie, pacjent powinien pozostawać pod stałym nadzorem, najlepiej na oddziale intensywnej terapii, do momentu ustąpienia działania flumazenilu.

• U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem, należy wziąć pod uwagę korzyści wywołania sedacji za pomocą benzodiazepin i ryzyko związane z raptownym wybudzeniem. U pacjentów

(np. z zaburzeniami pracy serca) zaleca się utrzymywanie stałego poziomu sedacji, a nie całkowite wybudzenie.

• Powinno się unikać wykonywania szybkich wstrzyknięć dużych dawek flumazenilu (większych niż 1 mg) u pacjentów długotrwale leczonych benzodiazepinami, ponieważ może to doprowadzić do wystąpienia zespołu objawów odstawiennych.

• U pacjentów z dużym nasileniem lęku w okresie przedoperacyjnym oraz u pacjentów z przewlekłymi lub sporadycznymi stanami lękowymi w wywiadzie, dawki flumazenilu muszą być dostosowane indywidualnie.

• Należy brać pod uwagę odczuwanie bólu w okresie pooperacyjnym.

• U pacjentów leczonych długotrwale dużymi dawkami benzodiazepin korzyści płynące z zastosowania flumazenilu powinny przeważać nad możliwością wystąpienia objawów odstawiennych. Jeżeli pomimo zastosowania odpowiednich dawek produktu leczniczego wystąpią objawy odstawienne, należy podać w powolnym dożylnym wstrzyknięciu indywidualnie dobraną dawkę 5 mg diazepamu lub 5 mg midazolamu.

• Z powodu ryzyka resedacji oraz zapaści oddechowej, dzieci u których stosowano do sedacji midazolam, muszą być monitorowane przez co najmniej dwie godziny od podania flumazenilu. W przypadku zastosowania innych benzodiazepin, czas monitorowania pacjenta musi być dostosowany do czasu ich oczekiwanego działania.

• Do czasu uzyskania wystarczających danych, flumazenil nie powinien być stosowany u dzieci w wieku 1 roku i młodszych, chyba że korzyści z terapii przeważają nad ryzykiem (zwłaszcza w przypadku niezamierzonego przedawkowania) związanym z zastosowaniem produktu leczniczego.

• Nie zaleca się podawania antagonisty u pacjentów z padaczką, leczonych długotrwale benzodiazepinami. Chociaż flumazenil wywiera słabe wewnętrzne działanie przeciwdrgawkowe, to jednak przerwanie zabezpieczającego działania agonistycznego u pacjentów z padaczką może spowodować wystąpienie drgawek.

• U pacjentów z poważnym urazem mózgu (i (lub) nieustabilizowanym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym) otrzymujących flumazenil w celu odwrócenia działania benzodiazepin może rozwinąć się podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe.

• Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Flumazenil Kabi w leczeniu uzależnienia od benzodiazepin, jak również w leczeniu utrzymujących się objawów zespołu odstawienia benzodiazepin.

• Donoszono o przypadkach napadów paniki wywołanych działaniem flumazenilu u pacjentów, u których zaburzenia takie występowały w przeszłości.

• Z powodu zwiększonej częstości występowania uzależnienia i tolerancji na benzodiazepiny wśród pacjentów uzależnionych od innych produktów leczniczych lub alkoholu, flumazenil powinien być stosowany ostrożnie w tej grupie pacjentów.

• Produkt leczniczy zawiera około 3,7 mg sodu w ml roztworu do wstrzykiwań. Powinno to być wzięte pod uwagę u pacjentów stosujących dietę niskosodową.

Flumazenil Kabi - przedawkowanie

Nie obserwowano żadnych objawów przedawkowania flumazenilu, nawet po dożylnym podaniu dawki 100 mg produktu leczniczego.

Flumazenil Kabi - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na flumazenil lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

• Pacjenci otrzymujący benzodiazepiny w celu kontroli stanu potencjalnie zagrażającego życiu (np.

kontroli ciśnienia wewnątrzczaszkowego lub w stanie padaczkowym).

• W sytuacji mieszanego zatrucia benzodiazepinami i trójpierścieniowymi i (lub) czteropierścieniowymi przeciwdepresyjnymi produktami leczniczymi, działanie toksyczne przeciwdepresyjnych produktów leczniczych może być maskowane przez wpływ benzodiazepin. Jeśli występują objawy ciężkiego zatrucia ze strony układu autonomicznego (antycholinergiczne), objawy neurologiczne (zaburzenia motoryczne) lub objawy ze strony układu sercowonaczyniowego spowodowane ciężkim zatruciem trójpierścieniowymi i (lub) czteropierścieniowymi przeciwdepresyjnymi produktami leczniczymi, wówczas flumazenil nie powinien być podawany w celu zniesienia działania benzodiazepin.

Flumazenil Kabi - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo często (≥1/10),

Często (≥1/100 do < 1/10),

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100),

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000),

Bardzo rzadko (< 1/10 000),

Nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne.

Często (≥1/100 do < 1/10).

Zaburzenia psychiczne

Niepokój*, chwiejność emocjonalna, bezsenność, senność.

Często (≥1/100 do < 1/10).

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, bóle głowy, wzburzenie*, drżenie, suchość w ustach, hiperwentylacja, zaburzenia mowy, parestezja.

Często (≥1/100 do < 1/10).

Drgawki (u pacjentów z padaczką lub poważną niewydolnością wątroby,

 
 

głównie pod wpływem długotrwałego leczenia benzodiazepinami lub pod wpływem przedawkowania wielu produktów leczniczych).

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100).

Zaburzenia ucha i błędnika

Nieprawidłowe słyszenie.

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100).

Zaburzenia oka

Diplopia (podwójne widzenie), zez (strabizm), wzmożone łzawienie.

Często (≥1/100 do < 1/10).

Zaburzenia serca

Palpitacje*.

Często (≥1/100 do < 1/10).

Tachykardia lub bradykardia, ekstrasystolia.

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100).

Zaburzenia naczyń

Uderzenia gorąca, niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi (podczas budzenia się).

Często (≥1/100 do < 1/10).

Zaburzenia

   

oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność, kaszel, niedrożność nosa, ból w klatce piersiowej.

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100).

Zaburzenia żołądka

i jelit

Nudności (podczas znieczulenia).

Bardzo często (≥1/10).

Wymioty (podczas znieczulenia), czkawka.

Często (≥1/100 do < 1/10).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pocenie się.

Często (≥1/100 do < 1/10).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie zmęczenia, ból w miejscu wstrzyknięcia.

Często (≥1/100 do < 1/10).

Dreszcze.

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100).

*: po szybkim wstrzyknięciu, nie wymaga leczenia.

U pacjentów leczonych długo benzodiazepinami flumazenil może powodować zespół objawów odstawiennych. Objawami tymi są: napięcie, pobudzenie, niepokój, splątanie, omamy, drżenie i drgawki.

Zazwyczaj, działania niepożądane produktu leczniczego u dzieci nie różnią się od występujących u dorosłych. Po użyciu flumazenilu w celu zniesienia sedacji z zachowaniem świadomości odnotowywane były: napady płaczu, pobudzenie oraz agresywne reakcje.

Flumazenil Kabi - ciąża i karmienie piersią

Pomimo że badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania toksycznego ani teratogennego na płód, możliwe ryzyko u ludzi związane ze stosowaniem produktu leczniczego w czasie ciąży nie zostało ustalone (patrz punkt 5.3). Flumazenil może być używany w czasie ciąży tylko w przypadku, kiedy korzyści z jego zastosowania przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu. Nie wiadomo, czy flumazenil przenika do mleka ludzkiego. Karmienie piersią powinno być przerwane na 24 godziny w trakcie podawania flumazenilu.

Podawanie flumazenilu podczas laktacji nie jest przeciwwskazane w nagłych przypadkach.

Flumazenil Kabi - prowadzenie pojazdów

Pacjenci, którzy otrzymali flumazenil w celu zniesienia sedacyjnego działania benzodiazepin powinni być ostrzeżeni, aby przez co najmniej 24 godziny po podaniu flumazenilu nie prowadzili pojazdów mechanicznych, nie obsługiwali maszyn, ani nie wykonywali jakichkolwiek innych czynności wymagających sprawności fizycznej i umysłowej, ze względu na ryzyko powrotu działania benzodiazepin.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Flumazenil Kabi - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Flumazenilum

  Dostępne opakowania
  Flumazenil Kabi

  Flumazenil Kabi

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 10 amp.a 5ml - 0,1 mg/ml
  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
  Flumazenil Kabi

  Flumazenil Kabi

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 5 amp.a 10ml - 0,1 mg/ml
  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
  Flumazenil Kabi

  Flumazenil Kabi

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 10 amp.a 10ml - 0,1 mg/ml
  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
  Flumazenil Kabi

  Flumazenil Kabi

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 5 amp.a 5ml - 0,1 mg/ml
  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Dramatyczny apel do ministra zdrowia (WIDEO)

  Dramatyczny apel do ministra zdrowia (WIDEO)

  Przeszczep to często jedyna szansa na ratowanie życia dziecka. Rodzice cieszą się, gdy zostanie znaleziony dawca do przeszczepu. Jednak udana operacja to dopiero początek, po przeszczepie dziecko musi cały czas przyjmować leki. Zmiany w liście leków...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...