Floxitrat Ofta

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
5 mg/ml
Ilość
1 but.a 5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Floxitrat Ofta - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Floxitrat Ofta - opis

Miejscowe leczenie ropnego bakteryjnego zapalenia spojówek wywołanego przez szczepy wrażliwe na moksyfloksacynę (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Floxitrat Ofta - skład

1 ml roztworu zawiera 5 mg moksyfloksacyny (Moxifloxacinum) w postaci moksyfloksacyny chlorowodorku.

Każda kropla do oczu zawiera 190 mikrogramów moksyfloksacyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Floxitrat Ofta - dawkowanie

Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych, w tym u osób w podeszłym wieku

Dawką jest jedna kropla do objętego chorobą oka (oczu) 3 razy na dobę.

Poprawa następuje zwykle w ciągu 5 dni, ale leczenie należy kontynuować przez dalsze 2-3 dni. Jeśli poprawa nie nastąpi w ciągu 5 dni od rozpoczęcia stosowania produktu leczniczego, należy zweryfikować rozpoznanie i (lub) stosowane leczenie. Czas trwania leczenia zależy od nasilenia choroby oraz klinicznego i bakteriologicznego przebiegu zakażenia.

Dzieci i młodzież

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Stosowanie w zaburzeniach czynności wątroby i nerek Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Sposób stosowania Podanie do oka.

W celu zapobiegania zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu należy zachować ostrożność i nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, okolic oka (oczu) lub innych powierzchni.

W celu zapobiegania wchłanianiu kropli przez błonę śluzową nosa (zwłaszcza u noworodków i dzieci) zaleca się uciskanie palcami kanału nosowo-łzowego przez 2 do 3 minut po podaniu kropli.

Jeśli stosowany jest więcej niż jeden miejscowo działający lek okulistyczny, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między podaniem kolejnych leków.

Floxitrat Ofta - środki ostrożności

U pacjentów otrzymujących chinolony ogólnoustrojowo opisywano przypadki ciężkich i sporadycznie zakończonych zgonem reakcji nadwrażliwości (reakcji anafilaktycznych), czasami już po pierwszej dawce leku. Niektóre reakcje przebiegały z zapaścią sercowo-naczyniową, utratą przytomności, obrzękiem naczynioruchowym (obejmującym obrzęk krtani, gardła lub twarzy), niedrożnością dróg oddechowych, dusznością, pokrzywką i świądem.

Jeśli wystąpi reakcja alergiczna na moksyfloksacynę, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego. Ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości na moksyfloksacynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego mogą wymagać natychmiastowego leczenia doraźnego. W uzasadnionych klinicznie przypadkach należy podać tlen i zapewnić prawidłową czynność układu oddechowego.

Długotrwałe stosowanie może spowodować nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów, w tym grzybów. W razie wystąpienia nadkażenia należy przerwać stosowanie tego produktu leczniczego i zastosować inne leczenie.

Istnieje bardzo ograniczona liczba danych, które pozwoliłyby określić skuteczność i bezpieczeństwo stosowania moksyfloksacyny w leczeniu zapalenia spojówek u noworodków, dlatego nie jest ono zalecane.

Moksyfloksacyny nie należy stosować w zapobieganiu lub leczeniu empirycznym rzeżączkowego zapalenia spojówek, w tym rzeżączkowego zapalenia spojówek noworodków, ze względu na rozpowszechnienie opornych na fluorochinolony szczepów Neisseria gonorrhoeae. Pacjenci z zakażeniami oka wywołanymi przez Neisseria gonorrhoeae powinni otrzymywać odpowiednie leczenie ogólne.

Ten produkt leczniczy nie jest zalecany w leczeniu zakażeń wywołanych przez Chlamydia trachomatis u pacjentów w wieku poniżej 2 lat, gdyż nie był badany u tych pacjentów. Pacjenci w wieku powyżej 2 lat z zakażeniami oka wywołanymi przez Chlamydia trachomatis powinni otrzymywać odpowiednie leczenie ogólne.

U noworodków z noworodkowym zapaleniem spojówek należy stosować leczenie odpowiednie do ich stanu, tzn. leczenie ogólne w zakażeniach wywołanych przez Chlamydia trachomatis lub Neisseria gonorrhoeae.

Pacjentów należy pouczyć, aby nie używali soczewek kontaktowych, jeśli występują u nich przedmiotowe i podmiotowe objawy bakteryjnego zakażenia oczu.

Floxitrat Ofta - przedawkowanie

Nie opisano żadnego przypadku przedawkowania moksyfloksacyny w postaci kropli do oczu, roztworu. Ograniczona pojemność worka spojówkowego praktycznie wyklucza możliwość przedawkowania produktu leczniczego.

Całkowita zawartość moksyfloksacyny w pojedynczym pojemniku jest zbyt mała, aby wywołać działania niepożądane po przypadkowym spożyciu.

Floxitrat Ofta - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Floxitrat Ofta - działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem 1740 pacjentów moksyfloksacynę w postaci kropli do oczu, roztworu, podawano do 8 razy na dobę, z czego 1452 pacjentom 3 razy na dobę. Całkowitą populację, u której oceniano bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego, stanowiło 877 pacjentów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, 586 pacjentów z Japonii i 277 pacjentów z Indii. W żadnym z badań klinicznych nie odnotowano ciężkich okulistycznych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu leczniczego. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem były podrażnienie i ból oka, występujące z ogólną częstością od 1 do 2%. U 97% pacjentów działania te były lekkie, a tylko jeden pacjent przerwał leczenie z ich powodu.

Częstość wymienionych niżej działań niepożądanych, uznanych za związane z leczeniem, określono następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < l/10), niezbyt często (≥1/1000 do < l/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000) lub bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy określającej częstość, działania niepożądane wymieniono według zmniejszającego się nasilenia.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: zmniejszenie stężenia hemoglobiny

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zaburzenia smaku Niezbyt często: bóle głowy, parestezje

Zaburzenia oka

Często: ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, świąd oka, przekrwienie spojówek, przekrwienie oka Niezbyt często: nieprawidłowości nabłonka rogówki, punkcikowate zapalenie rogówki, przebarwienia rogówki, krwawienia spojówkowe, zapalenie spojówek, obrzęk oka, odczucie dyskomfortu w oku, niewyraźne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, zaburzenia w obrębie powiek, rumień powiek, nieprawidłowe odczucie w oku

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: odczucie dyskomfortu w nosie, ból gardła i krtani, odczucie obecności ciała obcego (w gardle).

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt częste: zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy

Działania niepożądane notowane w okresie po wprowadzeniu moksyfloksacyny do obrotu, których nie obserwowano wcześniej w badaniach klinicznych produktu leczniczego, wymieniono niżej. Ich częstość jest nieznana i nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: kołatanie serca

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana: zawroty głowy

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: wewnętrzne zapalenie oka, wrzodziejące zapalenie rogówki, nadżerki rogówki, otarcia rogówki, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, zmętnienie rogówki, nacieki na rogówce, złogi w rogówce, alergia oka, zapalenie rogówki, obrzęk rogówki, światłowstręt, zaburzenia w obrębie rogówki, zapalenie powiek, obrzęk powiek, zwiększone łzawienie, wydzielina z oka, odczucie obecności ciała obcego w oczach

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: rumień, wysypka, świąd

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: nadwrażliwość

Dzieci i młodzież

Dane z badań klinicznych obejmujących pacjentów pediatrycznych, w tym noworodki (patrz punkt 5.1), wskazują, że rodzaj i nasilenie działań niepożądanych w tej grupie pacjentów i u dorosłych jest podobne.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl

Floxitrat Ofta - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania moksyfloksacyny w postaci kropli do oczu o mocy 5 mg/ml u kobiet w ciąży. Jednak nie przewiduje się wpływu na przebieg ciąży ze względu na nieznaczącą ekspozycję ogólnoustrojową na lek. Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy moksyfloksacyna przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały, że podana doustnie moksyfloksacyna przenika w niewielkich ilościach do mleka. Jednak nie przewiduje się wpływu produktu leczniczego stosowanego w dawkach leczniczych na dziecko karmione piersią. Produkt leczniczy może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Floxitrat Ofta - prowadzenie pojazdów

Czasowe niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą zakłócać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli po zastosowaniu kropli pacjent stwierdzi nieostre widzenie, powinien odczekać z podjęciem wykonywania tych czynności do czasu ustąpienia objawów.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Floxitrat Ofta - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Moxifloxacinum

  Substancja ta należy do fluorochinolonów, wykazuje szerokie spektrum działania bakteriobójczego. Działa, hamując aktywność topoizomerazy II i IV, co wywołuje uszkodzenia DNA i zahamowanie licznych procesów komórkowych. Stosowana jest dożylnie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc, powikłaniu zakażeń skóry i tkanek miękkich, doustnie w ostrym zapaleniu zatok, pozaszpitalnym zapaleniu płuc, zapaleniu narządów miednicy mniejszej.

  Dostępne opakowania
  Floxitrat Ofta

  Floxitrat Ofta

  krople do oczu, roztwór - 1 but.a 5ml - 5 mg/ml
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Okulistyka

  "Cząsteczkowa chusteczka" na zapalenie rogówki i spojówki

  "Cząsteczkowa chusteczka" na zapalenie rogówki i spojówki

  Naukowcy ogłosili odkrycie nowego leku na zapalenie rogówki i spojówki. Ta zakaźna choroba oczu w samych Stanach Zjednoczonych dotyka rocznie około 15-20 milionów osób. Nowym lekiem jest produkt, określany jako tzw. „cząsteczkowa chusteczka" usuwająca...

  Cationorm - przynieś ulgę swoim oczom

  6 czynników, które negatywnie wpływają na kondycję oczu

  6 czynników, które negatywnie wpływają na kondycję oczu

  Wzrok jest niezwykle cenny, dlaczego więc nie oszczędzamy go na co dzień? Zapominamy o podstawowych zasadach profilaktyki, narażając w ten sposób swoje oczy na poważne problemy. Co najbardziej im szkodzi? Praca przy komputerze Dzisiaj dla wielu...

  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Bakteryjne zapalenie spojówek (WIDEO)

  Bakteryjne zapalenie spojówek (WIDEO)

  Przyczyny bakteryjnego zapalenia spojówek Bakteryjne zapalenie spojówek wywoływane jest najczęściej przez gronkowce lub paciorkowce. Charakterystycznym objawem wszystkich zapaleń spojówek o podłożu bakteryjnym jest obecność wydzieliny ropnej lub śluzowo-ropnej...

  Okulistyka

  Jaglica - choroba zapalna oczu. Objawy, przyczyny, leczenie

  Jaglica - choroba zapalna oczu. Objawy, przyczyny, leczenie

  Jaglica, inaczej zwana egipskim zapaleniem spojówek lub przewlekłym pęcherzykowym zapaleniem rogówki, to zakaźna choroba oczu, która występuje u osób starszych lub przebywających w Afryce lub Azji. Odpowiedzialny jest za nią drobnoustrój Chlamydia trachomatis....

  Okulistyka

  Środowisko a oczy

  Środowisko a oczy

  Środowisko a oczy? Czy to, co nas otacza, ma wpływ na nasz zmysł widzenia? Wzrok jest podstawowym zmysłem, za pomocą którego odbieramy bodźce ze świata zewnętrznego. Oczy narażone są na działanie czynników środowiskowych, które je upośledzają, co prowadzi...

  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Leczenie zapalenia spojówek (WIDEO)

  Leczenie zapalenia spojówek (WIDEO)

  Postępowanie w przypadku zapalenia spojówek Zapalenie spojówek to bardzo często występująca choroba oczu, szczególnie u osób noszących szkła kontaktowe, bądź długo pracujących przy monitorach. Zapalenie spojówek może występować jako zakażenia bakteryjne...

  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Infekcyjne zapalenie spojówek

  Infekcyjne zapalenie spojówek

  Zapalenia spojówek są jednymi z częstszych dolegliwości oczu jakie nas spotykają. Większość z nas na pewno miała okazję przekonać się na własnej skórze, a właściwie na własnych oczach, jak objawia się takie zapalenie. Najczęściej przebiega ono z silnym...